MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: poisoning ( English - Welsh )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Poisoning

Welsh

Gwenwyn

Last Update: 2013-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

English

Do you agree that a scheme to encourage mains-linked detectors would be preferable and , in the light of well-publicised deaths from carbon monoxide poisoning , would you agree to investigate schemes to encourage the provision of carbon monoxide detectors ?

Welsh

A ydych yn cytuno y byddai cynllun i annog gosod synwyryddion wedi'u cysylltu â'r prif gyflenwad trydan yn well , ac yng ngoleuni marwolaethau o wenwyn carbon monocsid a gafodd gyhoeddusrwydd mawr , a fyddech chi'n cytuno i ymchwilio i gynlluniau i annog darparu synwyryddion carbon monocsid ?

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

What , then , are these consequences ? Young people are more susceptible , physically , to alcohol poisoning , and they fail to understand the dangers of mixing alcohol with other drugs

Welsh

Beth , felly , yw'r canlyniadau hyn ? Mae pobl ifanc yn fwy agored , yn gorfforol , i wenwyn alcohol , ac nid ydynt yn deall peryglon cymysgu alcohol â chyffuriau eraill

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Poisoning has also been reduced by one third through the use of child-resistant packaging , safe storage units and educational programmes

Welsh

Bu gostyngiad o draean yn nifer yr achosion o wenwyno hefyd , drwy ddefnyddio pecynnau na all plant eu hagor , unedau storio diogel a rhaglenni addysgu

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

They will help to reduce the threat of lead poisoning in water birds and will help Wales meet an international commitment to phase out the use of lead shot over wetlands , while not unduly restricting the sport of wild fowling or shooting generally

Welsh

Byddant yn helpu i leihau bygythiad gwenwyn plwm mewn adar dŵr ac yn helpu Cymru i gwrdd ag ymrwymiad rhyngwladol i ddileu'r defnydd o beledi plwm ar wlyptiroedd yn raddol tra'n osgoi cyfyngu'n ormodol ar hela adar gwyllt neu saethu'n gyffredinol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Lead shot has been identified as posing a particular threat to waterfowl through poisoning

Welsh

Canfuwyd fod peledi plwm yn fygythiad arbennig i adar y dŵr drwy wenwyno

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

There were 1 ,100 recorded deaths from drug-related poisoning during this eight-year period

Welsh

Cofnodwyd 1 ,100 o farwolaethau o wenwyno drwy gyffuriau yn ystod y cyfnod wyth mlynedd hwn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Dafydd Wigley : Will the First Minister accept that fish stock levels in the lakes and rivers of Wales are key to the economy of the North and other parts of Wales ? Will he consider whether the advice and guidance given to the industry and to agriculture is robust enough with regard to the dangers of poisoning lakes and rivers , which leads to a depletion in stocks and undermines fishing ?

Welsh

Dafydd Wigley : A wnaiff Prif Weinidog Cymru dderbyn bod lefel stoc pysgod llynnoedd ac afonydd Cymru yn allweddol i economi'r Gogledd a rhannau eraill o Gymru ? A wnaiff ystyried a yw'r cyngor a'r arweiniad a roddir i ddiwydiant ac i amaethyddiaeth yn ddigon cadarn o safbwynt peryglon gwenwyno llynnoedd ac afonydd , sy'n arwain at leihau'r stoc a thanseilio pysgota ?

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

It could also affect tourism on the farms that were responsible for the poisoning in the first place through negligence in dealing with fertiliser or pesticide

Welsh

Gallai hefyd effeithio ar dwristiaeth ar y ffermydd a fu'n gyfrifol am y gwenwyno yn y lle cyntaf drwy esgeulustod wrth ddelio â gwrtaith neu blaladdwr

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

It is the most sensible and proportionate response to the issue of lead poisoning of waterfowl by spent lead gun shot

Welsh

Hwn yw'r ymateb mwyaf synhwyrol a chymesur i bwnc gwenwyn plwm mewn adar dŵr o ganlyniad i beledi saethu sydd wedi eu defnyddio

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

In conclusion , although there is little direct evidence on the number of birds killed by lead-shot ingestion in Wales , there is no doubt that lead is toxic to birds and that water birds are at risk from lead poisoning by ingesting spent lead pellets

Welsh

I gloi , er mai ychydig o dystiolaeth uniongyrchol sydd am nifer yr adar a laddwyd dwy lyncu peledi plwm yng Nghymru , nid oes amheuaeth fod plwm yn wenwynig i adar a bod adar dŵr mewn perygl o gael gwenwyn plwm drwy lyncu peledi plwm sydd wedi eu defnyddio

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Incidents of food poisoning in places such as Swansea are at their highest ever levels

Welsh

Mae achosion o wenwyn bwyd mewn lleoedd fel Abertawe wedi cynyddu i'r lefel uchaf erioed

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Much work on infectious diseases , such as that on suspected food poisoning in restaurants , falls within the remit of environmental health departments in local authorities

Welsh

Mae llawer o waith ar glefydau heintus , fel y gwaith ar achosion tybiedig o wenwyn bwyd mewn tai bwyta , yn dod o fewn cylch gwaith adrannau iechyd yr amgylchedd mewn awdurdodau lleol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Around 30 people a year die from carbon monoxide poisoning and more than 400 end up in hospital casualty departments

Welsh

Mae tua 30 o bobl yn marw bob blwyddyn o wenwyn carbon monocsid a mwy na 400 yn gorfod mynd i adrannau damweiniau ac achosion brys mewn ysbytai

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

It is a sad fact that , for many farmers in the developing world , it is easier to grow the drugs that are poisoning our communities and smuggle them into this country than it is for them to legally import food produce

Welsh

Mae'n ffaith drist ei bod yn haws i lawer o ffermwyr yn y byd sy'n datblygu dyfu'r cyffuriau sy'n gwenwyno ein cymunedau a'u smyglo i mewn i'r wlad hon nag ydyw iddynt fewnforio cynnyrch bwyd yn gyfreithlon

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

The majority of accidents and fatalities in homes , predominantly those in the private rented sector , involve carbon monoxide poisoning

Welsh

Mae'r mwyafrif o ddamweiniau a marwolaethau mewn cartrefi , yn bennaf y rheini yn y sector tai preifat ar osod , yn ymwneud â gwenwyn carbon monocsid

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

The peak age in Wales for emergency hospital admissions due to alcohol poisoning is between 15 and 19

Welsh

Mae'r oedran brig yng Nghymru ar gyfer cael eich derbyn fel achos brys i'r ysbyty o ganlyniad i wenwyn alcohol rhwng 15 a 19 oed

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

The lead in the spent shot remains in the affected bird's gut and builds up until the bird eventually dies from lead poisoning

Welsh

Mae'r plwm yn y peledi yn aros yng ngholuddyn yr aderyn yr effeithiwyd arno ac yn crynhoi hyd nes y bydd yr aderyn yn y diwedd yn marw o wenwyn plwm

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

As long ago as 1992 , the then Department of Environment , Transport and the Regions set up a working group -- the lead poisoning in waterfowl working group -- to develop strategies to address the problem

Welsh

Mor bell yn ôl â 1992 sefydlodd Adran yr Amgylchedd , Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau ar y pryd weithgor -- gweithgor gwenwyn plwm mewn adar dŵr -- i ddatblygu strategaethau i fynd i'r afael â'r broblem

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

What steps are being taken to safeguard Wales's reservoirs against poisoning ? Have Sue Essex , Dwr Cymru and the police discussed this ? What will happen if attacks on conurbations in Cardiff , Liverpool , Manchester or Birmingham lead to a flood of refugees into rural Wales ? Are there plans for emergency shelters or feeding centres ? Has Rhodri Morgan discussed with the four chief constables of Wales the implications of the draft legislation that Westminster is currently considering for such circumstances , which is pretty draconian and needs to be worked out ? What if there are attacks on electricity networks ? Has alternative power provision been considered ? To put it simply , is there a plan or is the Government of Wales leaving it to local authorities and police forces ? If so , it might note the comments of Merthyr Tydfil County Borough Council's spokesman , Bill Jenkins , who said in the Wales on Sunday on 12 January :

Welsh

Pa gamau a gymerir i ddiogelu cronfeydd dŵr Cymru rhag cael eu gwenwyno ? A yw Sue Essex , Dwr Cymru a'r heddlu wedi trafod hyn ? Beth fydd yn digwydd pe bai ymosodiadau ar gytrefi yng Nghaerdydd , Lerpwl , Manceinion neu Birmingham yn arwain at lif o ffoaduriaid i gefn gwlad Cymru ? A oes cynlluniau ar gyfer llochesi brys neu ganolfannau bwydo ? A yw Rhodri Morgan wedi trafod goblygiadau'r ddeddfwriaeth ddrafft y mae San Steffan yn ei hystyried ar gyfer amgylchiadau o'r fath , sy'n eithaf llym ac sydd angen ei gweithio allan , gyda phedwar prif gwnstabl Cymru ? Beth fyddai'n digwydd pe bai ymosodiadau ar rwydweithiau trydan ? A ystyriwyd darparu pwer amgen ? Yn syml , a oes cynllun neu a yw Llywodraeth Cymru yn gadael hyn i awdurdodau lleol a heddluoedd ? Os felly , efallai yr hoffai ystyried sylwadau Bill Jenkins , llefarydd ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudfil , a ddywedodd yn y Wales on Sunday ar 12 Ionawr :

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help: nag kasamaan ng loob (Tagalog>English) | there (Malay>English) | xnxn,24smoul x (Spanish>English) | tabletti (Estonian>German) | eerste voorman (Dutch>French) | mundum labor mutat traduccion (Latin>Spanish) | we only part to meet again (English>Spanish) | marathi essay maze balpan (English>Hindi) | phulon ka mahatva essay in hindi (English>Hindi) | ns means sales opportunity net sales; (English>Russian) | north hampton (English>Serbian) | 40 cfr 68: (English>Greek) | no if no but only bhata bhat (English>Hindi) | xx hot video (Hindi>English) | inspirasi ku untuk terus maju (Indonesian>English)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK