MyMemory, la Memoria de Traducción más grande del mundo
Click to expand

Par de idiomas: Click to swap content  Tema   
Buscar en Google

Usted ha buscado: libing ng patay    [ Apagar colores ]

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y bases de traducciones de libre acceso.

Añadir una traducción

Tagalo

Inglés

Información

Dagat Patay

Dead Sea

Última actualización: 2014-03-16
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

padasal sa patay

padasal dead

Última actualización: 2014-03-21
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

patay na dagat

dead sea

Última actualización: 2014-03-10
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

ililibing na bukas ang patay

ililibing

Última actualización: 2014-04-01
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

Ay sinabi niya, Magparaan kayo: sapagka't hindi patay ang dalaga, kundi natutulog. At tinawanan nila siya na nililibak.
Matthew 9.24

He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.
Matthew 9.24

Última actualización: 2013-07-15
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin.
1 Corinthians 15.52

In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.
1 Corinthians 15.52

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Bagama't tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Cristo (sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas),
Ephesians 2.5

Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)
Ephesians 2.5

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Na binubuksan at pinatunayan na kinakailangang si Cristo ay maghirap, at muling mabuhay sa mga patay; at itong si Jesus, aniya, na aking ipinangangaral sa inyo, ay siyang Cristo.
Acts of the Apostles 17.3

Opening and alleging, that Christ must needs have suffered, and risen again from the dead; and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ.
Acts of the Apostles 17.3

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Datapuwa't nagsirating ang mga Judiong buhat sa Antioquia at Iconio: at nang mahikayat nila ang mga karamihan, ay kanilang pinagbabato si Pablo, at kinaladkad nila siya sa labas ng bayan, na inaakalang siya'y patay na.
Acts of the Apostles 14.19

And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and, having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead.
Acts of the Apostles 14.19

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At sila'y nangaghintay hanggang sa sila'y nangapahiya; at, narito, hindi niya binuksan ang mga pintuan ng kabahayan: kaya't sila'y kumuha ng susi, at binuksan; at, narito, ang kanilang panginoon, ay nakabulagtang patay sa lupa.
Judges 3.25

And they tarried till they were ashamed: and, behold, he opened not the doors of the parlour; therefore they took a key, and opened them: and, behold, their lord was fallen down dead on the earth.
Judges 3.25

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At sinabi ni Noemi sa kaniyang manugang: Pagpalain nawa siya ng Panginoon, na hindi ikinait ang kaniyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. At sinabi ni Noemi sa kaniya, Ang lalaking yaon ay isa sa mga kamaganak na malapit natin, isang pinakamalapit na kamaganak natin.
Ruth 2.20

And Naomi said unto her daughter in law, Blessed be he of the LORD, who hath not left off his kindness to the living and to the dead. And Naomi said unto her, The man is near of kin unto us, one of our next kinsmen.
Ruth 2.20

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At nang mabalitaan ni Is-boseth, na anak ni Saul, na si Abner ay patay na sa Hebron, ang kaniyang mga kamay ay nanghina, at ang lahat na taga Israel ay nabagabag.
2 Samuel 4.1

And when Saul's son heard that Abner was dead in Hebron, his hands were feeble, and all the Israelites were troubled.
2 Samuel 4.1

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At nang makita ng lahat na lalake ng Israel na nangasa libis na sila'y nagsitakas, at si Saul at ang kaniyang mga anak ay patay, ay kanilang iniwan ang kanilang mga bayan at nagsitakas; at ang mga Filisteo ay nagsiparoon at nagsitahan sa mga yaon.
1 Chronicles 10.7

And when all the men of Israel that were in the valley saw that they fled, and that Saul and his sons were dead, then they forsook their cities, and fled: and the Philistines came and dwelt in them.
1 Chronicles 10.7

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At kaniyang sinabi, Hindi yayaon ang aking anak na kasama ninyo; sapagka't ang kaniyang kapatid ay patay na, at siya lamang ang natitira; kung mangyari sa kaniya ang anomang kapahamakan sa daan na inyong paroroonan, ay pabababain nga ninyo ang aking mga uban sa Sheol na may kapanglawan.
Genesis 42.38

And he said, My son shall not go down with you; for his brother is dead, and he is left alone: if mischief befall him by the way in the which ye go, then shall ye bring down my gray hairs with sorrow to the grave.
Genesis 42.38

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Dinggin mo kami, panginoon ko: ikaw ay prinsipe ng Dios sa gitna namin: sa pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay; wala sa amin na magkakait sa iyo ng kaniyang libingan, upang paglibingan ng iyong patay.
Genesis 23.6

Hear us, my lord: thou art a mighty prince among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead; none of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead.
Genesis 23.6

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Añadir una traducción