MyMemory, la Memoria de Traducción más grande del mundo
Click to expand

Par de idiomas: Click to swap content  Tema   
Buscar en Google

Usted ha buscado: tinig ng pandiwa    [ Apagar colores ]

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y bases de traducciones de libre acceso.

Añadir una traducción

Tagalo

Inglés

Información

Tinig

Human voice

Última actualización: 2014-04-01
Frecuencia: 3
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Pandiwa

Verb

Última actualización: 2014-04-04
Frecuencia: 9
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Pandiwa

possesive

Última actualización: 2014-03-16
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Tinig

Vocal

Última actualización: 2013-11-13
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Tinig

Moaning

Última actualización: 2013-11-06
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Tinig

Moan

Última actualización: 2013-10-16
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko.
Revelation 3.20

Behold,shitty people I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.
Revelation 3.20

Última actualización: 2014-01-08
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig.
John 18.37

Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.
John 18.37

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Oo, buong Israel ay sumalangsang ng iyong kautusan, sa pagtalikod, upang huwag nilang talimahin ang iyong tinig: kaya't ang sumpa ay nabuhos sa amin, at ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Dios; sapagka't kami ay nangagkasala laban sa kaniya.
Daniel 9.11

Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing, that they might not obey thy voice; therefore the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses the servant of God, because we have sinned against him.
Daniel 9.11

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Sapagka't ang bayan ay tatahan sa Sion sa Jerusalem: ikaw ay hindi na iiyak pa; siya'y tunay na magiging mapagbiyaya sa iyo sa tinig ng iyong daing; pagka kaniyang maririnig, sasagutin ka niya.
Isaiah 30.19

For the people shall dwell in Zion at Jerusalem: thou shalt weep no more: he will be very gracious unto thee at the voice of thy cry; when he shall hear it, he will answer thee.
Isaiah 30.19

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon, at ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon, at aking dinala si Agag na hari ng Amalec, at aking lubos na nilipol ang mga Amalecita.
1 Samuel 15.20

And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the LORD, and have gone the way which the LORD sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites.
1 Samuel 15.20

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Sa gayo'y tinanggap ni David sa kaniyang kamay ang dinala niya sa kaniya: at sinabi niya sa kaniya, Umahon kang payapa na umuwi sa iyong bahay; tingnan mo, aking dininig ang iyong tinig, at aking tinanggap ang iyong pagkatao.
1 Samuel 25.35

So David received of her hand that which she had brought him, and said unto her, Go up in peace to thine house; see, I have hearkened to thy voice, and have accepted thy person.
1 Samuel 25.35

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At bumilang ka sa iyo ng isang hukbo, na gaya ng hukbo na iyong ipinahamak, kabayo kung kabayo, at karo kung karo: at tayo'y magsisilaban sa kanila sa kapatagan, at walang pagsalang tayo'y magiging lalong malakas kay sa kanila. At kaniyang dininig ang kanilang tinig at ginawang gayon.
1 Kings 20.25

And number thee an army, like the army that thou hast lost, horse for horse, and chariot for chariot: and we will fight against them in the plain, and surely we shall be stronger than they. And he hearkened unto their voice, and did so.
1 Kings 20.25

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Sa gayo'y nagsiparoon sila, at nagsitawag sa tagatanod-pinto ng bayan: at kanilang isinaysay sa kanila, na sinasabi, Kami ay nagsiparoon sa kampamento ng mga taga Siria, at, narito, walang lalake roon ni tinig man ng lalake, kundi mga nakataling kabayo, at mga asnong nangakatali, at ang mga tolda na gaya ng dati.
2 Kings 7.10

So they came and called unto the porter of the city: and they told them, saying, We came to the camp of the Syrians, and, behold, there was no man there, neither voice of man, but horses tied, and asses tied, and the tents as they were.
2 Kings 7.10

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Sapagka't hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Dios, kundi kanilang sinalangsang ang kaniyang tipan, ang lahat na iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, at hindi dininig o ginawa man.
2 Kings 18.12

Because they obeyed not the voice of the LORD their God, but transgressed his covenant, and all that Moses the servant of the LORD commanded, and would not hear them, nor do them.
2 Kings 18.12

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka, at aabutan ka, hanggang sa magiba ka; sapagka't hindi mo dininig ang tinig ng Panginoon mong Dios, upang tuparin ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunan na kaniyang iniutos sa iyo:
Deuteronomy 28.45

Moreover all these curses shall come upon thee, and shall pursue thee, and overtake thee, till thou be destroyed; because thou hearkenedst not unto the voice of the LORD thy God, to keep his commandments and his statutes which he commanded thee:
Deuteronomy 28.45

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Sapagka't ang mga anak ni Israel ay lumakad na apat na pung taon sa ilang, hanggang sa ang buong bansa, sa makatuwid baga'y ang mga lalaking pangdigma na lumabas mula sa Egipto, ay nalipol, sapagka't hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon: na siyang sinumpaan ng Panginoon na hindi niya ipakikita sa kanila ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa atin, na lupaing binubukalan ng gatas at pulot.
Joshua 5.6

For the children of Israel walked forty years in the wilderness, till all the people that were men of war, which came out of Egypt, were consumed, because they obeyed not the voice of the LORD: unto whom the LORD sware that he would not shew them the land, which the LORD sware unto their fathers that he would give us, a land that floweth with milk and honey.
Joshua 5.6

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Iyong ipinahayag sa araw na ito na ang Panginoo'y iyong Dios, at ikaw ay lalakad sa kaniyang mga daan, at iyong gaganapin ang kaniyang mga palatuntunan, at ang kaniyang mga utos, at ang kaniyang mga hatol, at iyong didinggin ang kaniyang tinig:
Deuteronomy 26.17

Thou hast avouched the LORD this day to be thy God, and to walk in his ways, and to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and to hearken unto his voice:
Deuteronomy 26.17

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At nangyari, nang inyong marinig ang tinig mula sa gitna ng kadiliman, samantalang ang bundok ay nagliliyab sa apoy, ay lumapit kayo sa akin, sa makatuwid baga'y ang lahat ng mga pangulo sa inyong mga lipi, at ang inyong mga matanda;
Deuteronomy 5.23

And it came to pass, when ye heard the voice out of the midst of the darkness, (for the mountain did burn with fire,) that ye came near unto me, even all the heads of your tribes, and your elders;
Deuteronomy 5.23

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At si Moises ay sumagot at nagsabi, Datapuwa't, narito, hindi nila paniniwalaan ako, ni didinggin ang aking tinig sapagka't kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo.
Exodus 4.1

And Moses answered and said, But, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice: for they will say, The LORD hath not appeared unto thee.
Exodus 4.1

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Añadir una traducción