MyMemory, la plus grande mémoire de traduction du monde
Click to expand

Combinaison linguistique : Click to swap content  Sujet   
Demander à Google

Vous avez cherché: herbelegging    [ Désactiver les couleurs ]

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Français

Infos

De herbelegging moet gebeuren in binnenschepen die :

Le remploi doit revêtir la forme de bateaux de navigation intérieure qui :

Dernière mise à jour : 2014-10-31
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Rstephan67

De als herbelegging verkregen effecten moeten gedurende ten minste vijf jaar worden behouden.

Les titres acquis en remploi doivent être conservés pendant au moins cinq ans.

Dernière mise à jour : 2014-10-31
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Rstephan67

De herbelegging moet uiterlijk bij de stopzetting van de beroepswerkzaamheid gebeuren en binnen een termijn :

Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai :

Dernière mise à jour : 2014-10-31
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :
Référence: Rstephan67

De herbelegging moet uiterlijk bij de stopzetting van de beroepswerkzaamheid gebeuren en binnen een termijn :

§ 3. le remploi doit être effectué au plus tard a la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai :

Dernière mise à jour : 2014-10-31
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Rstephan67

De herbelegging dient uiterlijk te zijn gedaan binnen drie maanden na de datum van de verwezenlijking van de effecten.

Le remploi doit être effectué dans un délai expirant trois mois après la date de réalisation des titres.

Dernière mise à jour : 2014-10-31
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Rstephan67

Gedurende het boekjaar gerealiseerde meerwaarden op vastgoed vrijgesteld van de verplichte uitkering onder voorbehoud van hun herbelegging binnen een termijn van 4 jaar
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Plus-values réalisées sur biens immobiliers durant l'exercice, exonérées de l'obligation de distribution sous réserve de leur réinvestissement dans un délai de 4 ans
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Dernière mise à jour : 2012-04-06
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: fgov.be

De overbrenging mag niet tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke termijn voor herbelegging van de aan die voorwaarden onderworpen meerwaarden wordt verlengd.

Le transfert ne peut pas avoir comme conséquence que le délai initialement prévu de remploi de ces plus-values soumises à ces conditions est prolongé.

Dernière mise à jour : 2014-10-31
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Rstephan67

Indien op deze wijze de als herbelegging aangemerkte investering werd vervangen, gelden bij vervreemding van het vervangende actief de regels van dit artikel.

Si l'investissement, pris en considération comme remploi, a été remplacé de cette façon, les regles du présent article s'appliquent pour l'alienation de l'actif acquis en remplacement.

Dernière mise à jour : 2014-10-31
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Rstephan67

Indien op deze wijze de als herbelegging aangemerkte investering werd vervangen, gelden bij vervreemding van het vervangende actief de regels van dit artikel.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Si l'investissement, pris en considération comme remploi, a été remplacé de cette façon, les règles du présent article s'appliquent pour l'aliénation de l'actif acquis en remplacement.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Dernière mise à jour : 2012-04-06
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: fgov.be

De vaste activa die als herbelegging in aanmerking worden genomen krachtens artikel 47, worden voor de toepassing van het vorige lid uitgesloten als investering.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Les immobilisations qui sont considérées comme un remploi en vertu de l'article 47, sont exclues à titre d'investissement pour l'application de l'alinéa précédent.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Dernière mise à jour : 2012-04-06
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: fgov.be

Om dit probleem in verband met de herbelegging te vermijden, wordt de vroegere wijze van vaststelling van deze rentevoet vervangen door de techniek van de spot rate.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Pour éviter le problème de ce réinvestissement, l'ancien mode de détermination de ce taux est remplacé par la technique du spot rate.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Dernière mise à jour : 2012-04-06
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: fgov.be

De als herbelegging aangemerkte investering moet gedurende tenminste vijf jaar als actiefbestanddeel behouden blijven, maar kan eventueel vervangen worden binnen de drie maanden na vervreemding ervan.

L'investissement pris en considération pour le remploi doit être conservé comme élément d'actif pendant au moins cinq ans. Toutefois, il peut éventuellement être remplacé dans les trois mois en cas d'aliénation.

Dernière mise à jour : 2014-10-31
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Rstephan67

Voor de in artikel 1, 2°, bedoelde instellingen, een staat met de herbelegging van gesegregeerde cliëntengelden.

Pour les établissements visés à l'article 1 er , 2°, un état indiquant le remploi des fonds de clients ségrégés.

Dernière mise à jour : 2014-10-31
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Rstephan67

De herbelegging moet uiterlijk bij de stopzetting van de beroepswerkzaamheid gebeuren en binnen een termijn van 5 jaar vanaf de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin de meerwaarde is var tijdperk dat de verwezenlijking van de meerwaarde voorafgaat.

Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai de 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value, ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de la réalisation de la plus-value.

Dernière mise à jour : 2014-10-31
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Rstephan67

De herbelegging moet uiterlijk bij de stopzetting van de beroepswerkzaamheid gebeuren en binnen een termijn van 5 jaar vanaf de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin de meerwaarde is verwezenlijkt, of vanaf de eerste dag van het voorlaatste belastbaar tijdperk dat de verwezenlijking van de meerwaarde voorafgaat.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai de 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value, ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de la réalisation de la plus-value.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Dernière mise à jour : 2012-04-06
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: fgov.be

(27) Bij ontstentenis van herbelegging onder de beschreven voorwaarden wordt de verwezenlijkte meerwaarde aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk waarin de termijn voor herbelegging is verstreken.

(27) À défaut de remploi dans les conditions décrites, la plus-value réalisée est considérée comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Anonyme

De herbelegging moet gebeuren in zeeschepen, delen in mede-eigendom in zeeschepen, in scheepsaandelen of in aandelen van een vennootschap - scheepsexploitant die haar maatschappelijke zetel in de Europese Unie heeft.

Le remploi doit revêtir la forme de navires, de parts de copropriété de navires, de parts de navires ou d'actions ou parts d'une société - exploitant maritime qui a son siège social dans l'Union européenne.

Dernière mise à jour : 2014-10-31
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :
Référence: Rstephan67

De herbelegging moet gebeuren in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa die in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. § 3.

Le remploi doit revetir la forme d'immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle.

Dernière mise à jour : 2013-08-07
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence:

De herbelegging moet gebeuren in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa die in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. § 3.

De herbelegging moet gebeuren in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa die in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. § 3.

Dernière mise à jour : 2013-08-07
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence:

De herbelegging moet gebeuren in bedrijfsvoertuigen die zijn bedoeld in § 1, derde lid, die beantwoorden aan de ecologische normen bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en die in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Le remploi doit revêtir la forme de véhicules d'entreprise visés au § 1er, alinéa 3, qui correspondent aux normes écologiques déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui sont utilisés en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Dernière mise à jour : 2012-04-06
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: fgov.be

Ajouter une traduction

Recherchez des phrases de traduction humaine

Crédits - Les traductions automatiques sont fournies en combinant les résultats de notre traducteur automatique statistique, Google, Microsoft, Systran et Worldlingo.


Aidez à évaluer les recherches similaires :  actiefbestanddeel (Néerlandais - Français) | scheepsexploitant (Néerlandais - Français) | maatschappelijke (Néerlandais - Français) | bedrijfsvoertuigen (Néerlandais - Français) | beroepswerkzaamheid (Néerlandais - Français)


Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide : undefined (Bengali>Anglais) | decus aevi (Latin>Français) | a minha senha ou a sua (Portugais>Anglais) | con ingombro ridotto (Italien>Français) | ano ang tawag sa kapatid na babae ng aking asawa (Tagalog>Anglais) | aantoonbaar retour (Néerlandais>Anglais) | liberated meaning (Anglais>Tagalog) | ready for challenges (Anglais>Latin) | numero di piede (Italien>Allemand) | mga bagay na nagsisimula sa pantig na ge (Tagalog>Anglais) | intestinale (Roumain>Portugais) | da quanto tempo sei in italia (Italien>Anglais) | in whatsapp group (Anglais>Portugais) | yi ge ren he zui , hao xiang zhao ge ren lai pei (Chinois (simplifié)>Italien) | cause i the unwanted child (Anglais>Malais)


Signaler un abus  | À propos de MyMemory   | Contact


MyMemory dans votre langue: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe