MyMemory, la memoria di traduzione più grande del mondo
Click to expand

Coppia di lingue: Click to swap content  Argomento   
Chiedi a Google

Hai cercato: kapanatagan ng loob    [ Disabilita i colori ]

Contributi umani

Da traduttori professionali, aziende, pagine web e banche di dati di traduzione disponibili al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Tagalog

Inglese

Dettagli

Kabutihang loob

Grace

Ultimo aggiornamento: 2014-03-15
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

Mababang-loob

Modesty

Ultimo aggiornamento: 2013-12-09
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

Kababaang-loob

Modesty

Ultimo aggiornamento: 2013-10-22
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

Utang na loob

Utang na loob

Ultimo aggiornamento: 2014-03-14
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

malakas ang loob

audacious

Ultimo aggiornamento: 2014-03-04
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

masama ang loob ko

feel bad

Ultimo aggiornamento: 2014-03-12
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

ng labis

revered

Ultimo aggiornamento: 2014-03-16
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

At ang ihahandog niya roon na kaniyang alay, na pinakahandog sa Panginoon, na pinaraan sa apoy; ang tabang nakatatakip ng lamang loob, lahat ng tabang nasa ibabaw ng lamang loob,
Leviticus 3.14

And he shall offer thereof his offering, even an offering made by fire unto the LORD; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
Leviticus 3.14

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Sa pagsamba, binubuksan mo ang buong sarili Sa langit, sa lupa, sa araw, sa buwan Sa kabuuuan ng tinig na ikaw. At batid pa rin na mayroon pang Hindi mo nakikita, naririnig; Hindi mo mababatid maliban sa mga sandaling Lumalago, at sa mga wikang Maaaring hindi tunog, kundi ibang Ikot ng galaw. Gaya ng agila nitong Linggong umaga Sa Ilog ng Asin. Umikot sa langit na bughaw Sa hangin, winalis-linis ang ating mga puso ng kanyang mga sagradong pakpak. Nakikita ka namin, nakikita namin ang sarili at nababatid naming Kailangang pangalagaan nang puspusan At pagbaitan ang lahat ng bagay. Huminga nang malalim, sa kaalamang tayo ay binubuo ng Lahat ng ito, at huminga, sa kaalamang Tayo ay tunay na pinagpala sapagkat tayo’y Ipinanganak, at tayo’y lilisan din sa loob ng Tunay na pag-ikot, Gaya ng agilang nililibot ang umaga Ng ating kalooban. Pinapanalangin natin na maisagawa ito Sa kagandahan, Sa kagandahan.

yesterday today and tomorrow, you, you I

Ultimo aggiornamento: 2014-03-19
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

At siya'y nanalangin sa Panginoon, at nagsabi, Ako'y nakikipanayam sa iyo, Oh Panginoon, di baga ito ang aking sinabi, nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis; sapagka't talastas ko na ikaw ay Dios na mapagbiyaya, at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang-loob, at nagsisisi ka sa kasamaan.
Jonah 4.2

And he prayed unto the LORD, and said, I pray thee, O LORD, was not this my saying, when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish: for I knew that thou art a gracious God, and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil.
Jonah 4.2

Ultimo aggiornamento: 2014-03-02
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.
Ephesians 4.32

And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
Ephesians 4.32

Ultimo aggiornamento: 2013-07-14
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Sinong nakakaalam kung siya'y hindi magbabalik-loob, at magsisisi, at magiiwan ng isang pagpapala sa likuran niya, ng handog na harina, at ng inuming handog sa Panginoon ninyong Dios?
Joel 2.14

Who knoweth if he will return and repent, and leave a blessing behind him; even a meat offering and a drink offering unto the LORD your God?
Joel 2.14

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Kaya't hahatulan ko kayo, Oh sangbahayan ni Israel, bawa't isa'y ayon sa kaniyang mga lakad, sabi ng Panginoong Dios. Kayo'y mangagbalik-loob, at magsihiwalay kayo sa lahat ninyong pagsalangsang; sa gayo'y ang kasamaan ay hindi magiging inyong kapahamakan.
Ezekial 18.30

Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord GOD. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.
Ezekial 18.30

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Siya'y bumaba sa bahay ng hari, sa loob ng silid ng kalihim: at, narito, lahat ng prinsipe ay nangakaupo roon, si Elisama na kalihim, at si Delaias na anak ni Semeias, at si Elnathan na anak ni Achbor, at si Gemarias na anak ni Saphan, at si Sedechias na anak ni Ananias, at ang lahat na prinsipe.
Jeremiah 36.12

Then he went down into the king's house, into the scribe's chamber: and, lo, all the princes sat there, even Elishama the scribe, and Delaiah the son of Shemaiah, and Elnathan the son of Achbor, and Gemariah the son of Shaphan, and Zedekiah the son of Hananiah, and all the princes.
Jeremiah 36.12

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At ang luklukan ay matatatag sa kagandahang-loob, at isa'y uupo roon sa katotohanan, sa tabernakulo ni David; na humahatol at humahanap ng kahatulan, at nagmamadaling nagsasagawa ng katuwiran.
Isaiah 16.5

And in mercy shall the throne be established: and he shall sit upon it in truth in the tabernacle of David, judging, and seeking judgment, and hasting righteousness.
Isaiah 16.5

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Aking kagandahang-loob, at aking katibayan, aking matayog na moog, at aking tagapagligtas; aking kalasag, at siya na doon ako nanganganlong; na siyang nagpapasuko ng aking bayan sa akin.
Psalms 144.2

My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me.
Psalms 144.2

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Nguni't ang kagandahang-loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa kaniya, at ang kaniyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak;
Psalms 103.17

But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Psalms 103.17

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Oh Dios ko, ang aking kaluluwa ay nanglulumo sa loob ko; kaya't aking inaalaala ka mula sa lupain ng Jordan, at ng Hermonitas, mula sa burol ng Mizhar.
Psalms 42.6

O my God, my soul is cast down within me: therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Hermonites, from the hill Mizar.
Psalms 42.6

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Sa gayo'y naparoon si David at si Abisai sa bayan sa kinagabihan: at, narito, si Saul ay nakatulog sa loob ng dako ng mga karo na dala ang kaniyang sibat na nakasaksak sa lupa sa kaniyang ulunan: at si Abner at ang bayan ay nakahiga sa palibot niya.
1 Samuel 26.7

So David and Abishai came to the people by night: and, behold, Saul lay sleeping within the trench, and his spear stuck in the ground at his bolster: but Abner and the people lay round about him.
1 Samuel 26.7

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalake sa Jabes-galaad, at sinabi sa kanila, Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong panginoon, sa makatuwid baga'y kay Saul, at inyong inilibing siya.
2 Samuel 2.5

And David sent messengers unto the men of Jabesh-gilead, and said unto them, Blessed be ye of the LORD, that ye have shewed this kindness unto your lord, even unto Saul, and have buried him.
2 Samuel 2.5

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Alcune traduzioni umane di bassa rilevanza non sono state presentate.
Mostra risultati a bassa rilevanza.

Aggiungi una traduzione