MyMemory - 世界最大の翻訳メモリ
Click to expand

言語ペア: Click to swap content  テーマ   
Google で調べる

検索ワード: middellangetermijndoelstell... ( オランダ語 - リトアニア語 )

    [ 色を無効にする ]

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

オランダ語

リトアニア語

情報

オランダ語

Elke lidstaat heeft een gedifferentieerde middellangetermijndoelstelling voor zijn begrotingssituatie.

リトアニア語

Kiekvienoje valstybėje narėje biudžeto būklės vidutinės trukmės tikslas yra diferencijuotas.

最終更新: 2014-11-18
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Het stabiliteits- en groeipact verplicht de lidstaten te voldoen aan de middellangetermijndoelstelling van een begrotingssituatie „die vrijwel in evenwicht is of een overschot vertoont” (VIEO).

リトアニア語

Stabilumo ir augimo pakte nustatyta valstybių narių prievolė laikytis vidutinės trukmės tikslo – siekti artimo subalansuotam arba perviršinio biudžeto būklės.

最終更新: 2014-11-18
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

met het oog op de vergrijzing de houdbaarheid van de overheidsfinanciën waarborgt, door de inspanningen op het gebied van begrotingsconsolidatie en schuldvermindering op te voeren en — als de conjunctuur het toelaat — ernaar te streven in 2010 de middellangetermijndoelstelling (MTD) te bereiken.

リトアニア語

užtikrinti valstybės finansų tvarumą, atsižvelgiant į gyventojų senėjimo tendenciją, stiprinant biudžeto konsolidavimą ir mažinant skolą, kad susiklosčius palankioms ciklinėms sąlygoms iki 2010 m. būtų pasiektas vidutinės trukmės laikotarpio tikslas.

最終更新: 2014-11-16
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Deze ontwikkeling moet worden gezien in het licht van de noodzaak om de middellangetermijndoelstelling (MTD) voor de begrotingssituatie sneller te verwezenlijken, die voor de Tsjechische Republiek volgens het geactualiseerde convergentieprogramma van november 2007 de verwezenlijking van een structureel tekort van 1 % van het bbp is, zoals in het advies van de Raad van maart 2008 werd aanbevolen;

リトアニア語

procentinio punkto BVP, taip pat ir 2009 m., remiantis prielaida, kad politika nesikeis ir toliau bus ribojamos išlaidos. Tai reikia vertinti atsižvelgiant į būtinybę sparčiau siekti vidutinės trukmės biudžeto būklės tikslo, kuris, kaip rekomenduota 2008 m. kovo mėn. Tarybos nuomonėje dėl 2007 m. lapkričio mėn. atnaujintos konvergencijos programos, Čekijai yra 1 % BVP struktūrinis deficitas,

最終更新: 2014-11-13
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Deze ontwikkeling moet worden gezien tegen de achtergrond van de vorderingen die moeten worden gemaakt in de richting van de middellangetermijndoelstelling (MTD) voor de begrotingssituatie, die voor Slowakije de verwezenlijking van een structureel tekort van net onder de 1 % van het bbp is;

リトアニア語

procentinio punkto BVP. Tai reikia vertinti atsižvelgiant į būtinybę artėti prie vidutinės trukmės biudžeto būklės tikslo, kuris Slovakijos atveju yra kiek mažesnis nei 1 % BVP struktūrinis deficitas,

最終更新: 2014-11-13
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

België dient structurele maatregelen voor 2014 in die een houdbare correctie van het buitensporig tekort en passende vooruitgang richting zijn middellangetermijndoelstelling garanderen.

リトアニア語

Belgija pateikia 2014 m. struktūrines priemones, kuriomis užtikrinamas tvarus perviršinio deficito ištaisymas ir tinkama pažanga, siekiant vidutinės trukmės laikotarpio tikslo.

最終更新: 2014-11-09
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Met ingang van 2013, het jaar volgend op de correctie van zijn buitensporig tekort, moet Italië in een passend tempo verdere vorderingen in de richting van zijn middellangetermijndoelstelling voor de begroting maken, daaronder begrepen de naleving van de uitgavenbenchmark, en voldoende vooruitgang boeken in de richting van de vervulling van het schuldcriterium, overeenkomstig artikel 2, lid 1 bis, van Verordening (EG) nr. 1467/97.

リトアニア語

Nuo 2013 m., t. y. nuo metų po perviršinio deficito panaikinimo, Italija tinkamu tempu turėtų toliau siekti savo vidutinės trukmės laikotarpio biudžeto tikslo, kartu laikytis išlaidų kriterijaus ir daryti pakankamą pažangą siekdama tenkinti skolos kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 1a dalį;

最終更新: 2014-11-08
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Voorts zal het conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, exclusief eenmalige en andere tijdelijke maatregelen, volgens de ramingen van de diensten van de Commissie, respectievelijk in 2013 op -0,75% van het bbp en in 2014 op -1,50% van het bbp liggen en dus in overeenstemming zijn met de Hongaarse middellangetermijndoelstelling voor de begroting van -1,7% van het bbp.

リトアニア語

Be to, remiantis Komisijos tarnybų skaičiavimais, pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas, atmetus vienkartines ir kitas laikinas priemones, 2013 ir 2014 m. bus atitinkamai –¾ % ir –1½ % BVP, todėl jis atitiks Vengrijos vidutinės trukmės laikotarpio –1,7 % BVP biudžeto tikslą;

最終更新: 2014-11-08
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Vanaf 2013, het jaar na de correctie van het buitensporige tekort, dient Hongarije een begrotingsbeleid te handhaven dat in overeenstemming is met zijn middellangetermijndoelstelling voor de begroting, waaronder het inachtnemen van de uitgavenbenchmark, en dat het voldoende vooruitgang dient te boeken bij het naleven van het schuldcriterium in overeenstemming met artikel 2, lid 1 bis, van Verordening (EG) nr. 1467/97 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten [5].

リトアニア語

nuo 2013 m., t. y. nuo metų po perviršinio deficito panaikinimo, Vengrija turėtų išlaikyti fiskalinę padėtį, atsižvelgdama į savo vidutinės trukmės laikotarpio tikslą, ir kartu laikytis išlaidų kriterijaus, taip pat daryti pakankamą pažangą, kad tenkintų skolos kriterijų pagal 1997 m. liepos mėn. 7 d. Reglamento (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo [5] 2 straipsnio 1a dalį;

最終更新: 2014-11-08
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

de aanneming van begrotingen en de tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen die sporen met het traject van de begrotingsconsolidatie voortvloeiend uit de verplichtingen van Roemenië in het kader van het stabiliteits- en groeipact, met de bedoeling de middellangetermijndoelstelling van Roemenië tegen 2015 te realiseren en daarna ook vast te houden;

リトアニア語

biudžeto patvirtinimas ir politikos įgyvendinimas pagal fiskalinio konsolidavimo planą, atitinkantį Rumunijos įsipareigojimus pagal Stabilumo ir augimo paktą, kad būtų pasiektas ir vėliau palaikomas Rumunijos vidutinės trukmės laikotarpio biudžeto tikslas ne vėliau kaip 2015 m.;

最終更新: 2014-11-08
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Om de begroting duurzaam te consolideren en daarmee de middellangetermijndoelstelling van Duitsland te verwezenlijken om een structureel evenwicht op de begroting te bereiken, dient na de correctie van het buitensporige tekort het structurele tekort jaarlijks met ten minste 0,5 % van het BBP te worden teruggedrongen,

リトアニア語

Užtikrinant, kad vyks tvarus biudžeto konsolidavimas siekiant Vokietijos vidutinės trukmės tikslo – struktūriniu požiūriu subalansuoto biudžeto – būtinas struktūrinio deficito mažinimas ne mažiau kaip 0,5 % BVP per metus po to, kai bus ištaisytas perviršinis deficitas,

最終更新: 2014-11-05
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Duitsland neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de begrotingsconsolidatie in de richting van een middellangetermijndoelstelling van een begroting die in structurele termen in evenwicht is, wordt volgehouden; daartoe wordt na de correctie van het buitensporige tekort het structurele tekort jaarlijks met ten minste 0,5 % van het BBP teruggedrongen.

リトアニア語

Vokietija imasi būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad vyktų biudžeto konsolidavimas siekiant vidutinės trukmės tikslo – struktūriniu požiūriu subalansuoto biudžeto, mažindama struktūrinį deficitą ne mažiau kaip 0,5 % BVP per metus po to, kai bus ištaisytas perviršinis deficitas.

最終更新: 2014-11-05
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Volgens het advies van de Raad van 14 maart 2006 over het geactualiseerde convergentieprogramma van Cyprus voor de periode 2005-2009 zouden de maatregelen die de Cypriotische autoriteiten tijdens de programmaperiode hebben gepland, het structurele tekort tegen 2009 terugbrengen tot 0,5 % van het BBP, wat als de door de Cypriotische autoriteiten gekozen middellangetermijndoelstelling wordt beschouwd.

リトアニア語

2006 m. kovo 14 d. Tarybos nuomonėje dėl atnaujintos 2005–2009 m. Kipro konvergencijos programos per programos laikotarpį Kipro Vyriausybės planuojamos taikyti priemonės iki 2009 m. sumažins struktūrinį deficitą iki maždaug 0,5 % BVP – tai vidutinio laikotarpio Kipro Vyriausybės užsibrėžtas tikslas.

最終更新: 2014-11-05
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

In de jaren nadat het buitensporige tekort is verholpen, is het door het programma geïmpliceerde aanpassingstempo in de richting van de middellangetermijndoelstelling van het programma algemeen genomen in overeenstemming met het stabiliteits- en groeipact.

リトアニア語

Paskesniais metais, ištaisius perviršinį deficitą, koregavimo tempai siekiant programoje numatytų vidutinės trukmės laikotarpio tikslų, visiškai atitinka Stabilumo ir augimo paktą.

最終更新: 2014-11-05
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Gezien het geraamde resultaat voor 2005 en rekening houdend met het feit dat de risico's voor de begrotingsdoelstellingen in evenwicht zijn, lijkt de begrotingsstrategie van het programma te waarborgen dat de middellangetermijndoelstelling van het programma in 2009 bijna wordt bereikt, zoals in het programma wordt aangenomen.

リトアニア語

Remiantis prognozuojamais 2005 m. rodikliais ir atsižvelgiant į rizikos, kylančios biudžeto tikslams, įtaką, programoje pristatyta biudžeto padėtis yra pakankama garantuoti, kad iki 2009 m., kaip numatyta programoje, būtų pasiektas Kipro Vyriausybės užsibrėžtas vidutinės trukmės laikotarpio tikslas.

最終更新: 2014-11-05
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Voorts heeft de Raad de Cypriotische autoriteiten verzocht ook na de correctie van het buitensporige tekort de begrotingsconsolidatie voort te zetten teneinde de middellangetermijndoelstelling te realiseren.

リトアニア語

Taryba paragino Kipro Vyriausybę užtikrinti, kad ištaisius perviršinį deficitą, tvariu biudžeto konsolidavimu būtų toliau įgyvendinami vidutinės trukmės laikotarpio tikslai.

最終更新: 2014-11-05
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Dit moet worden gezien tegen de achtergrond van de vorderingen die moeten worden gemaakt in de richting van de middellangetermijndoelstelling voor de begrotingssituatie, die voor Malta de verwezenlijking van een evenwichtige structurele begrotingssituatie is.

リトアニア語

Tai turi būti vertinama atsižvelgiant į poreikį daryti pažangą siekiant biudžeto būklės vidutinės trukmės tikslo, kuris Maltos atveju yra subalansuotas struktūrinis biudžetas.;

最終更新: 2014-11-05
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Deze ontwikkeling moet worden gezien tegen de achtergrond van de vorderingen die moeten worden gemaakt in de richting van de middellangetermijndoelstelling voor de begrotingssituatie, die voor Duitsland de verwezenlijking van een structureel begrotingsevenwicht is;

リトアニア語

Tai reikėtų vertinti atsižvelgiant į poreikį daryti pažangą siekiant biudžeto būklės vidutinės trukmės tikslo, kuris Vokietijos atveju yra struktūriniu požiūriu subalansuotas biudžetas,

最終更新: 2014-10-20
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Dit moet ook worden gezien tegen de achtergrond van de vorderingen die moeten worden gemaakt in de richting van de door de Franse autoriteiten vastgestelde middellangetermijndoelstelling van een evenwichtige structurele begrotingssituatie;

リトアニア語

Tai reikėtų vertinti atsižvelgiant į pažangą, padarytą siekiant Prancūzijos valdžios įstaigų nustatytų subalansuotos struktūrinės pozicijos vidutinės trukmės laikotarpio tikslų,

最終更新: 2014-10-20
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Dit moet worden gezien tegen de achtergrond van de vorderingen die moeten worden gemaakt in de richting van de middellangetermijndoelstelling voor de begrotingssituatie, die voor Griekenland de verwezenlijking van een evenwichtige structurele begrotingssituatie is;

リトアニア語

Šiuos pasiekimus reikėtų vertinti atsižvelgiant į tai, kad būtina siekti biudžeto būklės vidutinės trukmės tikslo, kuris Graikijai yra padėties subalansavimas struktūriniu požiūriu.

最終更新: 2014-10-20
テーマ: 社会学
使用頻度: 1
品質:

翻訳の追加

検索 人が翻訳した文ユーザーが協力を求めています。 apni pic send karo (ヒンズー語>英語) | x** movie (ヒンズー語>英語) | klitplantage (デンマーク語>ドイツ語) | dont worry be happy (英語>ヒンズー語) | x** video xx hd full (ヒンズー語>英語) | x** video xx hd (ヒンズー語>英語) | notice writing in hindi (英語>ヒンズー語) | jap milf (英語>フランス語) | english saxy video (ヒンズー語>英語) | my sweetheart (英語>スワヒリ語) | meri machine kharab hai (ヒンズー語>英語) | pkcs7 message authenticated attributes: (英語>イタリア語) | reflection (英語>ヒンズー語) | amma magan kama kuthukathai (英語>タミル語) | apne bare mein batao (ヒンズー語>英語)


不正使用の報告  | MyMemory について   | お問い合わせ


お使いの言語の MyMemory: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK