વિજ્ઞા... - Gujarati - Hindi 번역 및 예문
MyMemory, 세계 최대의 번역 메모리
Click to expand

언어 조합: Click to swap content  분야   
구글 검색

검색어: વિજ્ઞાન ( Gujarati - 힌디어 )

    [ 색상 끄기 ]

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

Gujarati

힌디어

정보

Gujarati

વિજ્ઞાન

힌디어

विज्ञान

마지막 업데이트: 2014-03-23
사용 빈도: 1
품질:
추천인: Wikipedia

Gujarati

વિજ્ઞાન અને ગણિતName

힌디어

विज्ञान और गणितName

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:
추천인: Wikipedia

Gujarati

વિજ્ઞાન ફેર સરળ ગુજરાતી

힌디어

Science fair easy Gujarati

마지막 업데이트: 2017-09-08
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

Gujarati

વિજ્ઞાન નિબંધ મહત્વ

힌디어

essay on importants of science

마지막 업데이트: 2017-06-05
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

Gujarati

વિજ્ઞાન નિબંધ ઓ દિવસ

힌디어

essay on science day

마지막 업데이트: 2017-02-20
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

Gujarati

વિજ્ઞાન અને અમારી જીવન

힌디어

science and our life

마지막 업데이트: 2017-01-29
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

Gujarati

વિજ્ઞાન નિબંધ મહત્વ

힌디어

essay on importance of science

마지막 업데이트: 2016-11-01
분야: 과학
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

Gujarati

વિજ્ઞાન વિષય કૃષિ નિબંધો

힌디어

essays science topic agriculture

마지막 업데이트: 2015-12-15
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

Gujarati

વિજ્ઞાન Teconology પર નિબંધ

힌디어

essay on science techonology

마지막 업데이트: 2017-08-06
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

Gujarati

નિબંધ ઓ વિજ્ઞાન અને ધર્મ

힌디어

essay on science and religion

마지막 업데이트: 2017-08-04
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

Gujarati

વિજ્ઞાન સિદ્ધિ પર નિબંધ

힌디어

essay on science archivemet

마지막 업데이트: 2017-07-24
분야: 일반
사용 빈도: 3
품질:

추천인:

Gujarati

વિજ્ઞાન મહત્વ પર નિબંધ

힌디어

essay on importance of science

마지막 업데이트: 2016-07-29
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

Gujarati

વિજ્ઞાન અને ધર્મ પર નિબંધ

힌디어

essay on science and religion

마지막 업데이트: 2015-08-21
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

Gujarati

વિજ્ઞાન techonology ના નિબંધ કારકિર્દી

힌디어

essay career of science techonology

마지막 업데이트: 2017-08-20
분야: 일반
사용 빈도: 3
품질:

추천인:

Gujarati

વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી નિબંધ માં સેનિટેશન

힌디어

swachhata abhiyan in science technology essay

마지막 업데이트: 2017-08-18
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

Gujarati

રમતો વિજ્ઞાન techonology પર નિબંધ

힌디어

essay on science techonology in sports

마지막 업데이트: 2016-08-09
분야: 과학
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

Gujarati

હિન્દી aboutgujarat માં ધર્મ વિજ્ઞાન નિબંધ

힌디어

dharma vigyan essay in hindi aboutgujarat

마지막 업데이트: 2016-02-02
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

번역 추가

검색 인적 번역 문장사용자가 도움을 필요로 합니다:koronararterierne (덴마크어>스웨덴어) | kasingkahulugan ng pantas? (타갈로그어>영어) | type full sentence in your langage (영어>타갈로그어) | shonen (독일어>영어) | friendly amendment (영어>스페인어) | jamais (프랑스어>이탈리아어) | pharmaceutical (영어>아랍어) | amma odi (텔루구어>영어) | mamiyarai vasiyam seivathu eppadi (영어>타밀어) | ਟਾਇਲਾਂ (펀자브어>영어) | tongue depressor (영어>타갈로그어) | 2,06 (프랑스어>스페인어) | sisi ni moja (스와힐리어>영어) | dis-oras ng gabi (타갈로그어>영어) | retten (덴마크어>체코어)


남용 보고  | MyMemory 정보   | 문의


사용자 언어의 MyMemory: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인