MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: heb os nac oni bai    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Ystumio gwleidyddol yw hyn heb os nac oni bai

They are gesture politics with a vengeance

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

oni bai

unless

Last Update: 2011-02-08
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Dirwasgiad mewn gweithgynhyrchu yw hwnnw , heb os nac oni bai

If that is not a recession in manufacturing , I do not know what is

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Heb os nac oni bai , mae rhaglen Amcan 1 yn llwyddiant enfawr

There is no doubt that the Objective 1 programme is a huge success

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Bydd methiannau heb os nac oni bai , yn enwedig os anelwn at fod yn gwbl fodern

There will inevitably be failures , especially if we aspire to be state of the art

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Sue Essex : Heb os

Sue Essex : Absolutely and fundamentally

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Heb os nac oni bai , mae'r cyfyngiadau ar symud da byw yn peri problemau ymarferol mawr i ffermwyr

The restriction on livestock movements is undoubtedly causing farmers major practical problems

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Nid oedd unrhyw ` os ' neu ` oni bai ' bryd hynny

There were no ` ifs ' and ` buts ' then

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Pe na baem wedi arwyddo'r gwarantau hyn , byddai cais Llundain , heb os nac oni bai , wedi ei wanhau yn sylweddol

Had we not signed these guarantees , it would undoubtedly have significantly weakened London's bid

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Ni ddigwyddasai hynny oni bai am y Cynulliad

This would not have happened without the Assembly

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Peter Law : Yn anffodus , mae hon yn enghraifft wael i'r rheini a oruchwyliwn y tu allan , heb os nac oni bai

Peter Law : This is , sadly , a poor example to those we oversee outside , without a shadow of a doubt

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Byddem o blaid hynny , oni bai bod anfanteision

We would favour that , unless there is a downside to it

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Ni fyddem yma oni bai fod arnom eisiau atebolrwydd

We would not be here unless we wanted accountability

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Ni fyddai hynny wedi digwydd oni bai am y Cynulliad

That would not have happened without the Assembly

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Geraint Davies : Heb os nac onibai , mae gagendor iechyd amlwg wrth ystyried clefyd y galon

Geraint Davies : Without a shadow of a doubt , the health divide is obvious when considering heart disease

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Heb os nac onibai , mae angen gwella nid yn unig ofal ysbytai yn y Rhondda , ond lleoliadau gofal sylfaenol

Without doubt , we need to improve not only hospital care in Rhondda , but primary care settings

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Heb os nac oni bai mae'r diwydiant gweithgynhyrchu wedi dirywio yn ystod y ddau chwarter diwethaf yn ôl ffigurau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol a chytunwn ar hynny

There is no doubt that manufacturing industry has turned down in the last two quarters according to Office for National Statistics figures and we agree on that

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Nid bai Mike German nac fy mai i ydyw

It is not Mike German's fault nor mine

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Nid oes gorsaf rhwng Milton Keynes a Rugby os teithiwch chi ar linell uniongyrchol oni bai , wrth gwrs , eich bod yn mynd o amgylch dolen Northampton

There is no station between Milton Keynes and Rugby if you travel on a direct line , unless , of course , you go around the Northampton loop

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Mae ein haddewidion hefyd yn cynnwys ymestyn y ddarpariaeth o deithio ar fysiau am ddim ac , heb os nac onibai , mae hynny o bwys aruthrol mewn etholaethau fel fy un i

Our pledges also include extending the provision of free bus travel and , make no bones about it , that matters hugely in constituencies such as mine

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Ni all unrhyw Aelod bleidleisio o blaid y ddeddfwriaeth hon tra bod nifer o gwestiynau heb eu hateb , oni bai fod y Gweinidog yn barod i'w hateb heddiw

No Member can vote in favour of this legislation while questions remain unanswered , unless the Minister is prepared to answer them today

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Fodd bynnag , heb os nac oni bai nid yw Barneteiddio'r gwariant yn gwneud synnwyr mewn rhai meysydd allweddol , fel clwy'r traed a'r genau , llifogydd , ac o bosibl y dirywiad yn yr economi

However , there is no doubt that Barnettising the expenditure does not make sense in certain key areas , such as foot and mouth disease , flooding , and possibly the downturn in the economy

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Caiff ei dderbyn oni bai fod 10 Aelod yn pleidleisio yn ei erby ; os digwydd hynny , bydd yn rhaid inni gynnal y ddadl fer

It will be carried unless 10 Members vote against it , in which case we will have to hold the short debate

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Bydd yn atal landlordiaid rhag cymryd camau am fod rhent tir heb ei dalu , oni bai ei fod wedi'i hawlio'n gyntaf mewn ysgrifen , a rhag cychwyn achos am fforffedu hyd nes y pennwyd y ffeithiau

It will prevent landlords taking any action for unpaid ground rent , unless it has first been demanded in writing , and from starting forfeiture proceedings until facts have been determined

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Rhaid i'r drafft gael ei baratoi yn Gymraeg ac yn Saesneg oni bai bod y Gweinidog yn credu y byddai hynny'n amhriodol o dan yr amgylchiadau neu heb fod yn rhesymol ymarferol

The draft shall be prepared in English and Welsh unless the Minister considers that it would be inappropriate in the circumstances or not reasonably practicable

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Dyna'r ffigurau ac , oni bai eu bod yn anghywir , yr ydym yn wynebu cryn anhawster os dyna'r ffordd y dônt allan

They are the figures and , unless they are wrong , we are in some difficulty if they come out that way

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Oni bai fod Owen John Thomas yn paratoi i gyfeddiannu Swydd Henffordd a Swydd Amwythig -- os felly , byddaf yn falch o weld hynny ym maniffesto nesaf Plaid Cymru -- byddai ei gynnig yn un anodd

Unless Owen John Thomas is preparing to annex Herefordshire and Shropshire -- in which case , I would be pleased to see that in the next Plaid Cymru manifesto -- his proposal would be difficult

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Oni bai y gallwn sicrhau'r manylion ynglyn â sut y byddent yn cydweithredu ar faterion sydd heb eu datganoli ac mai Peter Clarke fydd â'r prif gyfrifoldeb ar gyfer ein plant ni o ran y gwasanaethau a ddatganolwyd i'r Cynulliad , gallwch weld y bydd model ar gael

As long as the details of their joint-working on non-devolved matters will be sorted out and that Peter Clarke will be chiefly responsible for our children in terms of the services that have been devolved to the Assembly , you can see that a model will emerge

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Ieuan Wyn Jones : Fy mhwynt sylfaenol yw , os gofynnir inni gymeradwyo ymateb a baratowyd heb unrhyw ymgynghoriad , sut y gallwn wneud hynny oni bai ein bod yn gallu gwneud newidiadau sylfaenol i'r drafft hwnnw ? Y cyngor a gawsom oedd nad oedd hynny'n bosibl

Ieuan Wyn Jones : My fundamental point is that , if we are asked to approve a response that was prepared without any consultation , how can we do that unless we can make fundamental changes to that draft ? The advice that we received was that that was not possible

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

O'm rhan i -- [ Torri ar draws . ] Os oes tablau o wariant , oni bai fod gwariant pawb yn union yr un peth , bydd graddau gwahanol o'r fath

As far as I am concerned -- [ Interruption . ] If you have tables of spend , unless everyone is hitting exactly the same level , you will have that gradation

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Gellir tybio nad yw’n fasnachol sensitif , nad yw’n ymwneud â chyllideb y Cynulliad nac yn peri niwed sylweddol—oni bai fod hynny’n cynnwys niwed i’r Blaid Lafur yn y cyfnod cyn yr etholiadau , o ran cael eich gweld yn dymuno ffugio’r ffigurau

Presumably it is not commercially sensitive , does not relate to the Assembly budget or cause substantial harm—unless that includes harm to the Labour Party in the run up to the elections , in your being seen to want to fiddle the figures

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Os edrychwch ar draws y sbectrwm cyfan ar ddatblygu economaidd , mewnfuddsoddi , buddsoddi dramor , marchnata Cymru gyfan , adfywio cymunedau -- yr wyf wedi edrych ar fy ardal fy hun ac oni bai ei fod yn gangen ganolog o'r Llywodraeth --

If you look right across the spectrum at economic development , inward investment , overseas investment , the whole marketing of Wales , the community regeneration -- I have looked at my own area and if it were not for the fact that it is a pivotal arm of Government --

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

David Davies : A ydych yn ymwybodol bod cost cynhyrchu adroddiad blynyddol y Cynulliad Cenedlaethol dros £10 ,000 , heb gynnwys costau staff ? Oni chytunwch y byddai'n llawer gwell pe bai'r arian hwnnw wedi cael ei wario ar wella'r gwasanaeth iechyd , yn hytrach na chynhyrchu darnau o bropaganda sgleiniog ar drothwy'r etholiad cyffredinol ?

David Davies : Are you aware that the National Assembly's annual report cost over £10 ,000 to produce , not including staff costs ? Do you not agree that that money would have been far better spent on improving the health service , rather than on producing glossy bits of propaganda in the run-up to a general election ?

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Sut y gall hynny fod yn darged credadwy a chithau'n dynesu at yr etholiad hwn gyda 900 o swyddi nyrsio gwag , a heb strategaeth ar gyfer cadw nyrsys wedi iddynt ddod i'r proffesiwn ? Oni bai fod gennych strategaeth gredadwy , bydd eich targedau'n syrthio ar fin y ffordd fel holl dargedau eraill Llafur Newydd

How is that a credible target when you are entering this election with 900 nursing vacancies , and without a strategy for retaining nurses once they enter the profession ? Unless you have a credible strategy , your targets will fall by the wayside like all the other New Labour targets

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Beth yr ydych wedi ei gynnig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf na fyddech wedi ei gynnig nac wedi ei gael drwy'r Cynulliad oni bai am y glymblaid ? Beth yr ydych wedi ei gyflawni drwy'r glymblaid ? Mae hwnnw'n gwestiwn teg

What have you proposed in the last year that you would not have proposed and would not have got through the Assembly if it were not for the coalition ? What have you achieved as a result of the coalition ? That is a fair question

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

A wnaiff y Gweinidog ddweud wrthym beth y mae wedi ei wneud i gael cefnogaeth y ddau undeb hynny ? A yw wedi cynnig cynnal unrhyw gyfarfodydd arbennig gyda hwy i drafod eu pryderon ynghylch y cytundeb , neu a yw wedi penderfynu ei osod arnynt , heb wrando ar eu pryderon ? Ni ellir gweithredu'r cynllun oni bai bod pob undeb yn cytuno ag ef

Will the Minister tell us what she has done to gain the support of those two unions ? Has she offered to hold any special meetings with them to discuss their concerns about the agreement , or has she decided to impose it from above , without listening to their concerns ? The agreement is unworkable unless all the unions are on board

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Heb y Gorchymyn hwn , byddai'n rhaid i aelodau etholedig cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol ddatgan buddiant o dan y cod ymddygiad presennol a pheidio â chymryd rhan ym mhroses eu cyngor i wneud benderfyniad ar yr hawl i bensiynau , oni bai iddynt gael caniatâd i wneud hynny gan bwyllgor safonau'r cyngor

Without this Order , elected members of county and county borough councils would have to declare an interest under the current code of conduct and not participate in their council's decision-making process on entitlement to pensions , unless cleared to do so by the council's standards committee

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Yn yr amgylchiadau a ddisgrifiodd Jonathan Morgan , sef ateb dros dro yn cael ei roi fis Hydref , a'r ateb terfynol heb gael ei roi tan fis Chwefror , nid ystyriaf fod hynny'n dderbyniol , oni bai fod amgylchiadau arbennig nad wyf yn ymwybodol ohonynt

In the circumstances that Jonathan Morgan described of a holding reply being given in October , and the substantive answer not being given until February , I do not consider that to be acceptable , unless there are unusual extenuating circumstances of which I am not aware

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Add a translation