MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: microwave    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

microwave

microdon

Last Update: 2013-09-26
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Rhys

Microwave

Poptyping

Last Update: 2014-06-23
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

microwave

meicra don

Last Update: 2013-11-12
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

microwave oven

ffwrn microdon

Last Update: 2013-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

It delivers broadband through microwave in a rural area with a largely dispersed population

Mae'n cyflwyno band llydan drwy ficro-donnau mewn ardal wledig sydd â phoblogaeth wasgaredig iawn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

It is all too easy to buy a ready-meal from the local supermarket and put it in the microwave

Mae'n rhy hawdd prynu pryd wedi'i baratoi'n barod o'r archfarchnad leol a'i roi yn y micro-don

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

From research , we know that there is evidence that pulse microwave radiation can alter mood and behaviour in humans and animals

O'r ymchwil , gwyddom fod tystiolaeth y gall ymbelydredd curiadau meicrodonfedd newid tymer ac ymddygiad pobl ac anifeiliaid

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

It appears that there were problems with the microwave links and that perpetual rainfall , which is characteristic of the Ceredgion area , can affect those links

Yr oedd problemau gyda'r cysylltiadau meicrodon yn ôl pob sôn , ac mae'n debyg y gall glaw parhaol , a geir yn aml yn ardal Ceredigion , effeithio ar gysylltiadau o'r fath

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

The official line is that mobile phone mast outputs are so low that they cannot cause any heating effect , like that of a microwave oven , on people near them

Y neges swyddogol yw bod allbwn mastiau ffonau symudol mor isel fel nad ydynt yn creu effaith gwresogi ar bobl gyfagos , fel sy'n digwydd gyda meicrodon

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

A sum of £1 .2 million was given to Panasonic towards the manufacture of digital video boxes and digital televisions and to expand its microwave oven manufacture

Rhoddwyd swm o £1 .2 miliwn i Panasonic tuag at weithgynhyrchu blychau fideo digidol a setiau teledu digidol ac i ehangu ei waith wrth weithgynhyrchu ffyrnau microdon

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

It can be provided in a variety of ways : through fibre optic cables , conventional copper wire , satellite , wireless and microwave technology

Gellir ei ddarparu mewn amrywiaeth o ffyrdd : drwy geblau optig ffibrau , gwifren gopr gonfensiynol , lloeren , technoleg ddi-wifr a thechnoleg micro-donnau

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Have you investigated the microwave process of recycling tyres currently in use in Australia ? We recycle tyres in Pembrokeshire , but we do not remove the metal , as I am sure you aware

A ydych wedi ymchwilio i'r broses ficro-don o ailgylchu teiars a ddefnyddir yn Awstralia ar hyn o bryd ? Yr ydym yn ailgylchu teiars yn sir Benfro , ond nid ydym yn tynnu'r metel , fel y gwyddoch mae'n siwr

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

The MARAN project , which is part of the Llwybr/Pathway project in mid-Wales , which delivers broadband through microwave technology , has been successful

Bu prosiect MARAN , sy'n rhan o'r prosiect Llwybr yn y Canolbarth , sy'n cyflwyno band llydan drwy dechnoleg micro-donnau , yn llwyddiannus

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

I launched two Llwybr/Pathway projects at the Royal Welsh Agricultural Show last year -- one , the multi agency rural network , was about delivering broadband through the use of microwave technology

Lansiais ddau brosiect Llwybr/Pathway yn Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru y llynedd -- yr oedd un , y rhwydwaith gwledig amlasiantaeth , yn ymwneud â darparu band llydan drwy ddefnyddio technoleg microdon

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

There has been an element of competition opening up through , for example , the Multi-agency Rural Area Network project provided by the company MLL Telecom , which is providing broadband width through microwave technology

Bu elfen o gystadlu drwy , er enghraifft , y prosiect Multi-agency Rural Area Network a ddarparwyd gan y cwmni MLL Telecom , sydd yn darparu lled band llydan drwy dechnoleg ficrodonfedd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

First , will part of the population density mapping process also look at the appropriate delivery of broadband , because it may be provided through copper , fibre optic , or even microwaves ? This is an important feature of delivering knowledge in rural areas

Yn gyntaf , a fydd rhan o'r broses mapio trwch poblogaeth yn edrych hefyd ar y dull priodol o ddarparu'r band llydan , oherwydd gellir ei ddarparu drwy gopr , opteg ffibr , neu hyd yn oed microdonnau ? Mae hon yn agwedd bwysig ar gyflenwi gwybodaeth mewn ardaloedd gwledig

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

However , some studies have shown that microwaves have biological effects at the levels of intensity sometimes found near masts

Fodd bynnag , dangosodd rhai astudiaethau bod gan feicrodonau effeithiau biolegol sydd ar yr un lefelau o ddwyster â'r hyn a geir weithiau ger y mastiau

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

I am also concerned that many people are not being helped in domestic situations , particularly old-aged pensioners who have video players , microwaves and so on

Yr wyf hefyd yn bryderus bod llawer o bobl nad ydynt yn derbyn cymorth mewn sefyllfaoedd domestig , yn enwedig hen bensiynwyr sydd â chwaraewyr fideo , ffyrnau micro-don ac yn y blaen

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Microwaves are also commodity items , so have you had any assurances that microwave production will continue at the plant ? If you have not had those assurances , when you meet the representatives tomorrow , will you investigate whether such assurances might be forthcoming ? You also referred to an existing offer of regional selective assistanc ; will you tell us more about that and why work was not undertaken earlier to encourage Panasonic to utilise that money to safeguard jobs ?

Mae ffyrnau micro-don yn eitemau cyffredin , felly a ydych wedi cael unrhyw sicrwydd y bydd y ffyrnau micro-don yn parhau i gael eu cynhyrchu yn y gwaith ? Os nad ydych wedi cael sicrwydd o'r fath , pan fyddwch yn cyfarfod â'r cynrychiolwyr yfory , a wnewch holi a fyddai'r cwmni yn barod i roi sicrwydd o'r fath ? Bu ichi gyfeirio hefyd at gymorth rhanbarthol dewisol a gynigiwyd eisoe ; a wnewch ddweud rhagor wrthym am hynny a pham nad oedd pobl wedi mynd ati yn gynharach i annog Panasonic i ddefnyddio'r arian hwnnw i ddiogelu swyddi ?

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Similarly , at Panasonic's Pentwyn plant 1 ,100 jobs will remain , concentrating on the higher added value products such as digital , projection and plasma televisions , set top boxes and microwave ovens , which the Assembly is already supporting through grant aid

Yn yr un modd , bydd 1 ,100 o swyddi yn parhau yn ffatri Panasonic ym Mhentwyn , gan ganolbwyntio ar gynnyrch gwerth ychwanegol uwch fel setiau teledu digidol , taflunio a phlasma , blychau pen set a ffyrnau microdon , y mae'r Cynulliad eisoes yn eu cefnogi drwy gymorth grant

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Add a translation