MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: kelma ohra ghal ghalih wahdu    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

kelma

word

Last Update: 2009-07-01
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

KUNDIZZJONIJIET OHRA
http://www.emea.europa.eu/

OTHER CONDITIONS
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Ingredjenti ohra:
http://www.emea.europa.eu/

Excipient(s)
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

PSURs Ic- ciklu ta ’ PSUR ta ’ Zomarist ħa jikkorrispondi ghal dak attribwit ghal prodott li ghalih qed issir referenza, Eucreas, sakemm jigi speċifikat mod ieħor.
http://www.emea.europa.eu/

PSURs The PSUR cycle of Zomarist will correspond to the one attributed to the cross-referred product, Eucreas, until otherwise specified.
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

PSURs Ic- ciklu ta ’ PSUR ta ’ Icandra ħa jikkorrispondi ghal dak attribwit ghal prodott li ghalih qed issir referenza, Eucreas, sakemm jigi speċifikat mod ieħor.
http://www.emea.europa.eu/

PSURs The PSUR cycle of Icandra will correspond to the one attributed to the cross-referred product, Eucreas, until otherwise specified.
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Tuzax ATryn Jekk inti allergiku/ a (ghandek sensittività eccessiva) ghal antithrombin jew ghal xi wahda mis- sustanzi l- ohra ta ’ ATryn.
http://www.emea.europa.eu/

Do not use ATryn If you are allergic (hypersensitive) to antithrombin alfa or any of the other ingredients of ATryn.
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

L-istituzzjonijiet jistghu joqghodu fuq illisti msemmija fl-Artikolu 2( 3) tar-Regolament( KE) Nru 2818/98 meta jiddeciedu jekk id-djun taghhom humiex dovuti ghal xi istituzzjoni ohra li hija nnifisha tkun suggetta ghall-htigijiet ta » riserva.
http://www.ecb.int/

Institutions may rely on the lists mentioned in Article 2( 3) of Regulation( EC) No 2818/98 when deciding whether their liabilities are owed to another institution that is itself subject to reserve requirements.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

( 14) Il-maturità ta » l-operazzjonijiet principali u ghal żmien itwal ta » finanzjament mill-gdid jista » jvarja okkażjonalment skond, fost hwejjeg ohra, vaganzi tal-bank fl-Istati Membri.
http://www.ecb.int/

( 14) The maturity of the main and the longer-term refinancing operations may occasionally vary depending on, inter alia, bank holidays in Member States.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Ghal operazzjonijiet ohra li jassorbu likwidità, l-ammont allokat lil kull kontroparti jigi rrangat sa l-eqreb euro.
http://www.ecb.int/

For other liquidity-absorbing operations, the amount allotted to each counterparty is rounded to the nearest euro.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

IlBCE jippubblika ukoll lista ta » kwalunkwe istituzzjonijiet li jkunu eżentati mill-obbligi taghhom taht din is-sistema ghal ragunijiet ohra apparti li huma suggetti ghal miżuri ta » riorganizzazzjoni( 82).
http://www.ecb.int/

The ECB also makes public a list of any institutions exempt from their obligations under this system for reasons other than their being subject to reorganisation measures( 82).
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

jew( f) ir-riproduzzjonijiet intangibbli li jinstabu elettronikament fuq l-Internet, bis-sahha ta » wajer jew minghajr wajer jew bi kwalunkwe mezzi ohra li lill-membri tal-pubbliku in generali jaghtuhom access ghal dawn ir-riproduzzjonijiet intangibbli minn post u f' hin maghżul minnhom individwalment, kemm-il darba:-- il-kelma SPECIMEN tkun stampata djagonalment fuq irriproduzzjoni bil-font Arial jew b' font simili ghall-font Arial.
http://www.ecb.int/

or( f) intangible reproductions made available electronically on websites, by wire or wireless means or by any other means that allow members of the public to access these intangible reproductions from a place and at a time individually chosen by them, provided that:--- the word SPECIMEN is printed diagonally across the reproduction in Arial font or a font similar to Arial font.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Barra minn hekk, miżura ta » sospensjoni biex tittiehed vis a » vis il-kontroparti li tonqos li tikkonforma, tista » tigi applikata ghal ferghat ta » l-istess istituzzjoni lokalizzata fi Stati Membri ohra.
http://www.ecb.int/

In addition, a suspension measure to be taken vis-à-vis a non-complying counterparty may be applied to branches of the same institution located in other Member States.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Mekkaniżmu ta » interlinking( Interlinking mechanism): fi hdan is-sistema Target, il-mekkaniżmu ta » interlinking joffri proceduri komuni u infrastruttura li jippermettu il-moviment ta » ordnijiet ghal hlas minn sistema RTGS domestika ghal ohra.
http://www.ecb.int/

Multiple rate auction( American auction): an auction at which the allotment interest rate( or price/ swap point) equals the interest rate offered in each individual bid.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Il-Kontroparti taqbel li hi dahlet fil-Ftehim( inkluż dan l-Anness) bhala principal u mhux bhala agent ghal xi entità ohra u li hi ghandha tidhol fit-transazzjonijiet kollha bhala principal.
http://www.ecb.int/

The Counterparty agrees that it has entered into the Agreement( including this Annex) as principal and not as agent for any other entity and that it shall enter into all transactions as principal.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Ghall-istituzzjonijiet li jithallew jagixxu bhala intermedjarji ghas-sehem ta » riservi indiretti ta » istituzzjonijiet ohra, talbiet ghal rapportar specjali huma specifikati fir-Regolament tal-BCE dwar ir-riservi minimi.
http://www.ecb.int/

For institutions that are allowed to act as intermediaries for indirect reserve holdings of other institutions, special reporting requirements are specified in the ECB Regulation on minimum reserves.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Fil-principju, ikun ukoll mehtieg li jsiru taqsimiet ghal dawn il-bilanci fuq il-bażi ta » munita b' munita, billi tigi identifikata separatament il-munita domestika ta » l-Istati Membri partecipanti, l-ewro u muniti ohra.
http://www.ecb.int/

It would, in principle, also be necessary to break down those balances by currency, separately identifying the domestic currency of the non-participating Member States, the euro and other currencies.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Tqassim talmaturità huwa mehtieg ukoll ghal impriżi ta » l-MFI f' sigurtajiet ta » dejn mahruga minn MFIs ohra lokati fl-Istati Membri partecipanti.
http://www.ecb.int/

A maturity breakdown is also required for MFI holdings of debt securities issued by other MFIs located in the participating Member States.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Il-BCE jircievi karta tal-bilanc aggregata ghal kull xahar li tkopri l-pożizzjonijiet ta » l-MFIs ta » kull wiehed mill-Istati Membri partecipanti ma » l-gheluq tan-negozju fil-15-il jum tax-xoghol wara l-ahhar tax-xahar li ghalih jkunu migbura l-fatti maghrufa.
http://www.ecb.int/

The ECB receives an aggregated monthly balance sheet covering the positions of MFIs in each participating Member State by close of business on the 15th working day following the end of the month to which the data relate.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

u( v) ir-riskju baxx ta » kreditu, fejn dawn l-istrumenti huma jew:------ imdahhla fil-listi ufficjali f' borża jew negozjati fi swieq ohra regolati li jahdmu regolarment, huma maghrufa mill-pubbliku u miftuha ghalih, jew mahruga taht regolamenti mirati ghalbiex jipprotegu l-investituri u t-tifdil, jew mahruga minn:-- awtorita centrali, regjonali jew lokali, il-bank centrali ta » Stat Membru, l-Unjoni Ewropea, il-BCE, il-Bank Ewropew ta » Investiment, Stat mhux Membru jew, jekk dan ta » l-ahhar huwa stat federali, minn wiehed mill-membri li jiffurmaw il-federazzjoni, jew minn korp pubbliku internazzjonali li ghalih jappartjieni Stat Membru wiehed jew aktar, jew
http://www.ecb.int/

and( v) low credit risk, where such instruments are either: — admitted to an official listing on a stock exchange or traded on other regulated markets which operate regularly, are recognised and are open to the public, or — issued under regulations aimed at protecting investors and savings, or — issued by: — a central, regional or local authority, a central bank of a Member State, the European Union, the ECB, the European Investment Bank, a non-Member State or, if the latter is a federal State, by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States belong, or
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Piżijiet ghal residenti tażżona ta » l-euro ohra denominati f' munita barranija Piżijiet ghal residenti mhux taż-żona ta » leuro denominati f' munita barranija
http://www.ecb.int/

Liabilities to euro area residents denominated in foreign currency Liabilities to non-euro area residents denominated in foreign currency Nominal value, translation at foreign exchange market rate
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Add a translation