MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: kelma ohra ghal ghalih wahdu    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

kelma

word

Last Update: 2009-07-01
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

KUNDIZZJONIJIET OHRA
http://www.emea.europa.eu/

OTHER CONDITIONS
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: europa.eu

Ingredjenti ohra:
http://www.emea.europa.eu/

Excipient(s)
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: europa.eu

PSURs Ic- ciklu ta ’ PSUR ta ’ Zomarist ħa jikkorrispondi ghal dak attribwit ghal prodott li ghalih qed issir referenza, Eucreas, sakemm jigi speċifikat mod ieħor.
http://www.emea.europa.eu/

PSURs The PSUR cycle of Zomarist will correspond to the one attributed to the cross-referred product, Eucreas, until otherwise specified.
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: europa.eu

PSURs Ic- ciklu ta ’ PSUR ta ’ Icandra ħa jikkorrispondi ghal dak attribwit ghal prodott li ghalih qed issir referenza, Eucreas, sakemm jigi speċifikat mod ieħor.
http://www.emea.europa.eu/

PSURs The PSUR cycle of Icandra will correspond to the one attributed to the cross-referred product, Eucreas, until otherwise specified.
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: europa.eu

Dan il-metodu huwa xieraq sabiex jiġi stabbilit in-nitrat tal-fidda bħala fidda fil-prodotti kosmetiċi maħsuba li jiżbgħu x-xagħar ta' xfar il-għajnejn u x-xagħar ta' fuq il-ħuġbejn.minn jaf xi kelma ohra jpogiha

This method is suitable for the determination of silver nitrate as silver in cosmetic products intended to dye eyelashes or eyebrows.in engelesh

Last Update: 2012-11-05
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Tuzax ATryn Jekk inti allergiku/ a (ghandek sensittività eccessiva) ghal antithrombin jew ghal xi wahda mis- sustanzi l- ohra ta ’ ATryn.
http://www.emea.europa.eu/

Do not use ATryn If you are allergic (hypersensitive) to antithrombin alfa or any of the other ingredients of ATryn.
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: europa.eu

L-istituzzjonijiet jistghu joqghodu fuq illisti msemmija fl-Artikolu 2( 3) tar-Regolament( KE) Nru 2818/98 meta jiddeciedu jekk id-djun taghhom humiex dovuti ghal xi istituzzjoni ohra li hija nnifisha tkun suggetta ghall-htigijiet ta » riserva.
http://www.ecb.int/

Institutions may rely on the lists mentioned in Article 2( 3) of Regulation( EC) No 2818/98 when deciding whether their liabilities are owed to another institution that is itself subject to reserve requirements.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int

( 14) Il-maturità ta » l-operazzjonijiet principali u ghal żmien itwal ta » finanzjament mill-gdid jista » jvarja okkażjonalment skond, fost hwejjeg ohra, vaganzi tal-bank fl-Istati Membri.
http://www.ecb.int/

( 14) The maturity of the main and the longer-term refinancing operations may occasionally vary depending on, inter alia, bank holidays in Member States.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int

Barra minn hekk, miżura ta » sospensjoni biex tittiehed vis a » vis il-kontroparti li tonqos li tikkonforma, tista » tigi applikata ghal ferghat ta » l-istess istituzzjoni lokalizzata fi Stati Membri ohra.
http://www.ecb.int/

In addition, a suspension measure to be taken vis-à-vis a non-complying counterparty may be applied to branches of the same institution located in other Member States.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int

Ghal operazzjonijiet ohra li jassorbu likwidità, l-ammont allokat lil kull kontroparti jigi rrangat sa l-eqreb euro.
http://www.ecb.int/

For other liquidity-absorbing operations, the amount allotted to each counterparty is rounded to the nearest euro.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int

Ghall-istituzzjonijiet li jithallew jagixxu bhala intermedjarji ghas-sehem ta » riservi indiretti ta » istituzzjonijiet ohra, talbiet ghal rapportar specjali huma specifikati fir-Regolament tal-BCE dwar ir-riservi minimi.
http://www.ecb.int/

For institutions that are allowed to act as intermediaries for indirect reserve holdings of other institutions, special reporting requirements are specified in the ECB Regulation on minimum reserves.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int

Il-Kontroparti taqbel li hi dahlet fil-Ftehim( inkluż dan l-Anness) bhala principal u mhux bhala agent ghal xi entità ohra u li hi ghandha tidhol fit-transazzjonijiet kollha bhala principal.
http://www.ecb.int/

The Counterparty agrees that it has entered into the Agreement( including this Annex) as principal and not as agent for any other entity and that it shall enter into all transactions as principal.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int

IlBCE jippubblika ukoll lista ta » kwalunkwe istituzzjonijiet li jkunu eżentati mill-obbligi taghhom taht din is-sistema ghal ragunijiet ohra apparti li huma suggetti ghal miżuri ta » riorganizzazzjoni( 82).
http://www.ecb.int/

The ECB also makes public a list of any institutions exempt from their obligations under this system for reasons other than their being subject to reorganisation measures( 82).
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int

Mekkaniżmu ta » interlinking( Interlinking mechanism): fi hdan is-sistema Target, il-mekkaniżmu ta » interlinking joffri proceduri komuni u infrastruttura li jippermettu il-moviment ta » ordnijiet ghal hlas minn sistema RTGS domestika ghal ohra.
http://www.ecb.int/

Multiple rate auction( American auction): an auction at which the allotment interest rate( or price/ swap point) equals the interest rate offered in each individual bid.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int

jew( f) ir-riproduzzjonijiet intangibbli li jinstabu elettronikament fuq l-Internet, bis-sahha ta » wajer jew minghajr wajer jew bi kwalunkwe mezzi ohra li lill-membri tal-pubbliku in generali jaghtuhom access ghal dawn ir-riproduzzjonijiet intangibbli minn post u f' hin maghżul minnhom individwalment, kemm-il darba:-- il-kelma SPECIMEN tkun stampata djagonalment fuq irriproduzzjoni bil-font Arial jew b' font simili ghall-font Arial.
http://www.ecb.int/

or( f) intangible reproductions made available electronically on websites, by wire or wireless means or by any other means that allow members of the public to access these intangible reproductions from a place and at a time individually chosen by them, provided that:--- the word SPECIMEN is printed diagonally across the reproduction in Arial font or a font similar to Arial font.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int

( 3) Istituzzjonijiet ta » kreditu jistghu jirrappurtaw pożizzjonijiet vis-à-vis MFIs ohra ghajr istituzzjonijiet ta » kreditu bla hsara ghal riservi minimi, il-BCE u l-BCNi aktar milli rigwardanti MFIs u istituzzjonijiet ta » kreditu bla hsara ghal riservi
http://www.ecb.int/

( 3) Credit institutions may report positions vis-à-vis ‘ MFIs other than credit institutions subject to minimum reserves, ECB and NCBs ’ rather than vis-à-vis ‘ MFIs ’ and ‘ credit institutions subject to minimum reserves, ECB and NCBs ’, provided that no loss of detail is implied and no bold printed positions are affected.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int

Ghal skopijiet statistici, debitu subordinat ghandu jigi trattat skond in-natura ta » l-istrument finanzjarju, jigifieri klassifikat jew bhala self jew sigurtajiet ohra ghajr ishma skond in-natura ta » l-istrument.
http://www.ecb.int/

For statistical purposes, subordinated debt is to be treated according to the nature of the financial instrument, i.e. classified as either ‘ loans ’ or ‘ securities other than shares ’ according to the nature of the instrument.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int

Ghan Certi fatti maghrufa huma mehtiega ghal aktar analiżi ta » żviluppi monetarji u biex iservu aktar skopijiet statistici ohra bhal ma huma kontijiet finanzjarji u bilanci ta » pagamenti.
http://www.ecb.int/

Certain data are needed for the further analysis of monetary developments and to serve other statistical purposes such as financial accounts and balance of payments.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int

Il-" Htigiet minimi » jirreferu ghal « sigurtajiet ohra ghajr ishma » b' maturità originali ta » aktar minn sentejn.
http://www.ecb.int/

The ‘ minimum requirements ’ refer to ‘ securities other than shares ’ with original maturity over two years.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ecb.int
Warning: Contains invisible HTML formatting

Add a translation