MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: kelma ohra ghal ghalih wahdu    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

kelma

word

Last Update: 2009-07-01
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

KUNDIZZJONIJIET OHRA
http://www.emea.europa.eu/

OTHER CONDITIONS
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Ingredjenti ohra:
http://www.emea.europa.eu/

Excipient(s)
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

PSURs Ic- ciklu ta ’ PSUR ta ’ Zomarist ħa jikkorrispondi ghal dak attribwit ghal prodott li ghalih qed issir referenza, Eucreas, sakemm jigi speċifikat mod ieħor.
http://www.emea.europa.eu/

PSURs The PSUR cycle of Zomarist will correspond to the one attributed to the cross-referred product, Eucreas, until otherwise specified.
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

PSURs Ic- ciklu ta ’ PSUR ta ’ Icandra ħa jikkorrispondi ghal dak attribwit ghal prodott li ghalih qed issir referenza, Eucreas, sakemm jigi speċifikat mod ieħor.
http://www.emea.europa.eu/

PSURs The PSUR cycle of Icandra will correspond to the one attributed to the cross-referred product, Eucreas, until otherwise specified.
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Dan il-metodu huwa xieraq sabiex jiġi stabbilit in-nitrat tal-fidda bħala fidda fil-prodotti kosmetiċi maħsuba li jiżbgħu x-xagħar ta' xfar il-għajnejn u x-xagħar ta' fuq il-ħuġbejn.minn jaf xi kelma ohra jpogiha

This method is suitable for the determination of silver nitrate as silver in cosmetic products intended to dye eyelashes or eyebrows.in engelesh

Last Update: 2012-11-05
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Tuzax ATryn Jekk inti allergiku/ a (ghandek sensittività eccessiva) ghal antithrombin jew ghal xi wahda mis- sustanzi l- ohra ta ’ ATryn.
http://www.emea.europa.eu/

Do not use ATryn If you are allergic (hypersensitive) to antithrombin alfa or any of the other ingredients of ATryn.
http://www.emea.europa.eu/

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

L-istituzzjonijiet jistghu joqghodu fuq illisti msemmija fl-Artikolu 2( 3) tar-Regolament( KE) Nru 2818/98 meta jiddeciedu jekk id-djun taghhom humiex dovuti ghal xi istituzzjoni ohra li hija nnifisha tkun suggetta ghall-htigijiet ta » riserva.
http://www.ecb.int/

Institutions may rely on the lists mentioned in Article 2( 3) of Regulation( EC) No 2818/98 when deciding whether their liabilities are owed to another institution that is itself subject to reserve requirements.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

( 14) Il-maturità ta » l-operazzjonijiet principali u ghal żmien itwal ta » finanzjament mill-gdid jista » jvarja okkażjonalment skond, fost hwejjeg ohra, vaganzi tal-bank fl-Istati Membri.
http://www.ecb.int/

( 14) The maturity of the main and the longer-term refinancing operations may occasionally vary depending on, inter alia, bank holidays in Member States.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Barra minn hekk, miżura ta » sospensjoni biex tittiehed vis a » vis il-kontroparti li tonqos li tikkonforma, tista » tigi applikata ghal ferghat ta » l-istess istituzzjoni lokalizzata fi Stati Membri ohra.
http://www.ecb.int/

In addition, a suspension measure to be taken vis-à-vis a non-complying counterparty may be applied to branches of the same institution located in other Member States.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Ghal operazzjonijiet ohra li jassorbu likwidità, l-ammont allokat lil kull kontroparti jigi rrangat sa l-eqreb euro.
http://www.ecb.int/

For other liquidity-absorbing operations, the amount allotted to each counterparty is rounded to the nearest euro.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Ghall-istituzzjonijiet li jithallew jagixxu bhala intermedjarji ghas-sehem ta » riservi indiretti ta » istituzzjonijiet ohra, talbiet ghal rapportar specjali huma specifikati fir-Regolament tal-BCE dwar ir-riservi minimi.
http://www.ecb.int/

For institutions that are allowed to act as intermediaries for indirect reserve holdings of other institutions, special reporting requirements are specified in the ECB Regulation on minimum reserves.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

IlBCE jippubblika ukoll lista ta » kwalunkwe istituzzjonijiet li jkunu eżentati mill-obbligi taghhom taht din is-sistema ghal ragunijiet ohra apparti li huma suggetti ghal miżuri ta » riorganizzazzjoni( 82).
http://www.ecb.int/

The ECB also makes public a list of any institutions exempt from their obligations under this system for reasons other than their being subject to reorganisation measures( 82).
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Mekkaniżmu ta » interlinking( Interlinking mechanism): fi hdan is-sistema Target, il-mekkaniżmu ta » interlinking joffri proceduri komuni u infrastruttura li jippermettu il-moviment ta » ordnijiet ghal hlas minn sistema RTGS domestika ghal ohra.
http://www.ecb.int/

Multiple rate auction( American auction): an auction at which the allotment interest rate( or price/ swap point) equals the interest rate offered in each individual bid.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

jew( f) ir-riproduzzjonijiet intangibbli li jinstabu elettronikament fuq l-Internet, bis-sahha ta » wajer jew minghajr wajer jew bi kwalunkwe mezzi ohra li lill-membri tal-pubbliku in generali jaghtuhom access ghal dawn ir-riproduzzjonijiet intangibbli minn post u f' hin maghżul minnhom individwalment, kemm-il darba:-- il-kelma SPECIMEN tkun stampata djagonalment fuq irriproduzzjoni bil-font Arial jew b' font simili ghall-font Arial.
http://www.ecb.int/

or( f) intangible reproductions made available electronically on websites, by wire or wireless means or by any other means that allow members of the public to access these intangible reproductions from a place and at a time individually chosen by them, provided that:--- the word SPECIMEN is printed diagonally across the reproduction in Arial font or a font similar to Arial font.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

( 3) Istituzzjonijiet ta » kreditu jistghu jirrappurtaw pożizzjonijiet vis-à-vis MFIs ohra ghajr istituzzjonijiet ta » kreditu bla hsara ghal riservi minimi, il-BCE u l-BCNi aktar milli rigwardanti MFIs u istituzzjonijiet ta » kreditu bla hsara ghal riservi
http://www.ecb.int/

( 3) Credit institutions may report positions vis-à-vis ‘ MFIs other than credit institutions subject to minimum reserves, ECB and NCBs ’ rather than vis-à-vis ‘ MFIs ’ and ‘ credit institutions subject to minimum reserves, ECB and NCBs ’, provided that no loss of detail is implied and no bold printed positions are affected.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Fil-principju, ikun ukoll mehtieg li jsiru taqsimiet ghal dawn il-bilanci fuq il-bażi ta » munita b' munita, billi tigi identifikata separatament il-munita domestika ta » l-Istati Membri partecipanti, l-ewro u muniti ohra.
http://www.ecb.int/

It would, in principle, also be necessary to break down those balances by currency, separately identifying the domestic currency of the non-participating Member States, the euro and other currencies.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Ghal skopijiet statistici, debitu subordinat ghandu jigi trattat skond in-natura ta » l-istrument finanzjarju, jigifieri klassifikat jew bhala self jew sigurtajiet ohra ghajr ishma skond in-natura ta » l-istrument.
http://www.ecb.int/

For statistical purposes, subordinated debt is to be treated according to the nature of the financial instrument, i.e. classified as either ‘ loans ’ or ‘ securities other than shares ’ according to the nature of the instrument.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Ghan Certi fatti maghrufa huma mehtiega ghal aktar analiżi ta » żviluppi monetarji u biex iservu aktar skopijiet statistici ohra bhal ma huma kontijiet finanzjarji u bilanci ta » pagamenti.
http://www.ecb.int/

Certain data are needed for the further analysis of monetary developments and to serve other statistical purposes such as financial accounts and balance of payments.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Il-" Htigiet minimi » jirreferu ghal « sigurtajiet ohra ghajr ishma » b' maturità originali ta » aktar minn sentejn.
http://www.ecb.int/

The ‘ minimum requirements ’ refer to ‘ securities other than shares ’ with original maturity over two years.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Warning: Contains invisible HTML formatting

Add a translation