MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: trese isyu 5    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Tagalog

English

Info

5

5

Last Update: 2014-03-06
Usage Frequency: 2
Quality:
Reference: Wikipedia

5

5 (number)

Last Update: 2014-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

5?s

5

Last Update: 2013-08-24
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

moral na isyu ng genetic engineering

genetic engineering

Last Update: 2014-02-28
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

5

Five

Last Update: 2013-10-17
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

 15 players lang ang pinapayagang maglaro sa isang koponan at ang 5 ay reserved

Sana mag kita tayo balang a raw,

Last Update: 2014-04-05
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

1. Óäàëèòü ïðîãðàììó, åñëè áûëà óñòàíîâëåíà 2. Îáÿçàòåëüíî î÷èñòèòü ðååñòð îò êëþ÷åé ...BANDISOFTBANDICAMOPTION Äëÿ ýòîãî: Ïóñê - Âûïîëíèòü - regedit - Ïðàâêà - Íàéòè, è ïîñëåäîâàòåëüíî âûïîëíèòü ïîèñê "BANDISOFT", "BANDICAM" (åñòåñòâåííî áåç êàâû÷åê). Âñå ÷òî íàéäåòñÿ ìîæåòå óäàëÿòü 3. Óñòàíîâèòü ïðîãðàììó íî íå çàïóñêàòü 3. Èèìïîðòèðîâàòü äàííûå ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåãî REG-ôàéëà 4. Çàìåíèòü bandicam.exe è bdcam64.bin 5. Çàïóñòèòü install.bat èç ïàïêè ïðîãðàììû 6. Âñå

óäàëèòü Eado

Last Update: 2014-04-07
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Add a translation