MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: tulang bayan    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Tagalog

English

Info

Bayan

Bayan

Last Update: 2014-09-07
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Kuwentong-bayan

Folklore

Last Update: 2014-09-08
Usage Frequency: 5
Quality:
Reference: Wikipedia

Kuwentong-bayan

Kuwentong-bayan

Last Update: 2014-09-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

ang duwende kwentong Bayan mula Sa na bicol

ang duwende kwentong bayan mula sa bicol

Last Update: 2014-09-08
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

feawfadwwd wddsadtuuu daasgtuyNang magkagayo'y naparoon si Jeremias kay Gedalias na anak ni Ahicam sa Mizpa, at tumahang kasama niya sa gitna ng bayan na naiwan sa lupain.
Jeremiah 40.6

Then went Jeremiah unto Gedaliah the son of Ahikam to Mizpah; and dwelt with him among the people that were left in the land.
Jeremiah 40.6

Last Update: 2014-06-07
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Buri cu qng abalu mu ngeni’t qng capilan pa man qng ica palsintan daca sucad ning bie cung ingatan: icang musa ning pluma cung sasamba qng mal mung leguan, icang bie na ning pusu cung titibuc qng capalsintan; tegulaling cu ngan queca caladua cu at catawan anting tapat mung carame qng ligaya’t casaquitan — buri cu qng abalu mung macanian dacang palsintan capilas daca qng bie cu’t batuin qng paintungulan. Tutu pin palsintan daca! Palsintan dacang masapsap anti mo ing primaverang palsinta’na ning bulaclac; ing sinta cu biasang dalit anting ruiseñor qng abac, at banal anting pangading mabubugtu’t mapipilas qng labi ning peregrinong carap ning virgen a matas; mayumung anting panilan, maniaman anti mong gatas, patipati qng ganaca at malambut anting bulac, dapot potang mangalalu anting volcan a matatdas! Ica ing cacung palsintan. Ngening micandayu cata dutung cu uaring malangi’t e na bisang mamulung pa; maslag cang anti mong tala, mayap cang anti mong santa, malambis ing pacamal mu, masamiu ing quecang sinta, ding laureles at bulaclac tutu mong balung idala ba’meng madiuang putungan ing daralit mung poeta, ynya ring sablang penandit ngening ica marayu ca talicala lang pagsalbat a gagapus qng caladua. Balu cu ing canacu ca at acu queca na cu man, pusu me ining pusu cu at bie mu ining cabiayan, aguiang marayu ca ngeni alang malat a pilatan, alang bunduc a mangatas a sucat tang pagsalbatan, pablasang qng pigsarian ta ligpac ta no ring suculan at timaua ta nang miagum lalam ning aslag ning bulan, arap ning altar timaua, malsinta ampon palsintan, anting babai’t lalaquing metung mu paintungulan. At balu cung ding mata cu e no maliaring tumangis, aguiang nanu pa mang dugpang casaquitan queti sulip, uari’t misalunan cu man ampon qng bie magcasaquit capilan man e maliaring damdaman cu ing ligalig, uling balu cung manibat quetang macalmang penandit a mibuclat lang suculan at mirin catang matulid malsinta ampon palsintan, quelinguan cu na ing saquit, ala na cung camatayan uli ning tulang dinantic. Dapot ngeni tatangis ca uling micandayu cata, marayu ca’t e apulis ing lua ra ding quecang mata, e co ayabut panuman canuan mu, batal at lupa, ba’cang lalung micalucu anti mong dapug ning sinta; ining pusu cung titibuc e que alapit canian queca ba’ca mo sang anting santang aslaga’ning aslag banua; dapot balu cung busal niang pagsalbat mu ampon dusa matula ca uling ating panenayan tang ligaya. Ngening benging matudtud cu daratang ca qng taguimpan metung ca mong mutyang musang qng parnaso menibatan, at canacu sasabian mu: “O’ Poetang Capampangan, damputan me ing lira mu at qng dalit salubungan ing malablab ayaldo na ning guintung paintungulan,” acu naman magsacab cu at ing gabun cacung uman ba’cung dalit pasalamat Queang Dios ning cayupayan uling ing pamicalugud dinina’Nang catimauan. At ngeni pin marayu ca balang sag’li a lumabas patipati cung ulila, alang diuang maglipacpac; ala cung quiquiac daralit nune miras na sang agad ing pamiquit tang masaya qng balen ding sampaguitas, metung mu mung timan,bandi, ampon metung mu mung suliap, mabibie cung alananga’t mibabait cu qng cayap, layun auquiatan cu la siam la mang calvario’ng matas ba’cung maguing carampatan qng sinta mung binang uagas. Dangalan? Nu na anti ing dangalan a binie na ning balen a pasalamat qng dalit na ning poeta! Qng canuan cu pinutung do ring malabung a corona, caring bitis peparalpac ding puputac a sampaga: matula cung atiu iti uling galal no ning lira, dapot lipat ning pacpacan at dangalan a binie ra ‘tin cung lalung pagdiuatan a dangalan a matas pa a ya pin sang ing laguiu cu misamut ya canian queca . Ngening migunamgunam cu daratang qng caisipan carap que ing maslag a Dios quetang banal nang pisamban, babu la ring candila, sampaga busilac la ngan, magdupica’lang campana at mabanglu quetang altar, maquiasawa cu mo, Bandi, at bucud mung icang sancan sinubli cu uaring mebie qng bie alang camatayan, inia mu buri cu ing bie uling icang caluguran at uling iting lugud ta angga qng banuang cayarian. Balu cu ing canacu ca ibat qng mula at ngeni at cacu capa angga na qng uacas ning yatung iti, ala nong dustang suculan, ala nang paldas a bengi, pablasang ing catuliran bucud ta na at sarili, uli na ning capalsintan a e ditac man mangimi caring dacal a sumbagal, oiti pin ing mepaliari, mepatlud lang talicala nitang napun a malsimi ba’nong misuglung tibubus ding pusu tang micacasi. Buri cu qng abalu mu ngeni at qng capilan pa man qng ica palsintan daca ban dalan cu quetang altar, at biayan anting bandi cu angga lipat camatayan. Icang musa cung malagu caring cacung cauatasan, icang reina ning bale cu at queting bie catambayan, at qng pangalalaqui cu corona cang puputungan: buri cu qng abalu mung macanian dacang palsintan, atiu ngan caring gamat mu ing cacung paintungulan.

pampanga-filipino

Last Update: 2014-09-08
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

ang mga ito nga'y ang mga anak ng lalawigan, na nagsnangagbalik sa Jerusalem at sa Juda, na bawa't isa'y sa kaniyang bayan;iahon mula sa pagkabihag sa mga nayon na nangadala, na dinala sa Babilonia ni Nabucodonosor na hari sa Babilonia, at
Ezra 2.1

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Ezra 2.1

Last Update: 2014-09-08
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Ang hari nga ng Israel at si Josaphat na hari sa Juda, ay nakaupo bawa't isa sa kanikaniyang luklukan na nakapanamit hari, at sila'y nakaupo sa isang hayag na dako sa pasukan ng pintuang-bayan ng Samaria; at ang lahat na propeta ay nanganghula sa harap nila.
2 Chronicles 18.9

And the king of Israel and Jehoshaphat king of Judah sat either of them on his throne, clothed in their robes, and they sat in a void place at the entering in of the gate of Samaria; and all the prophets prophesied before them.
2 Chronicles 18.9

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Ang hari nga sa Israel at si Josaphat na hari sa Juda, ay nagsiupo kapuwa sa kanikaniyang luklukan, na nakapanamit hari sa isang hayag na dako sa pasukan ng pintuang-bayan ng Samaria; at ang lahat na propeta ay nagsipanghula sa harap nila.
1 Kings 22.10

And the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah sat each on his throne, having put on their robes, in a void place in the entrance of the gate of Samaria; and all the prophets prophesied before them.
1 Kings 22.10

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

At kinuha ni Joas na hari sa Israel si Amasias na hari sa Juda, na anak ni Joas na anak ni Ochozias, sa Beth-semes, at naparoon sa Jerusalem, at ibinagsak ang kuta ng Jerusalem mula sa pintuang-bayan ng Ephraim hanggang sa pintuang-bayan ng sulok, na apat na raang siko.
2 Kings 14.13

And Jehoash king of Israel took Amaziah king of Judah, the son of Jehoash the son of Ahaziah, at Beth-shemesh, and came to Jerusalem, and brake down the wall of Jerusalem from the gate of Ephraim unto the corner gate, four hundred cubits.
2 Kings 14.13

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

At si Memucan ay sumagot sa harap ng hari at ng mga prinsipe: Ang reinang si Vasthi ay hindi lamang sa hari nagkasala, kundi pati sa lahat na prinsipe, at sa lahat ng mga bayan na nangasa lahat na lalawigan ng haring Assuero.
Esther 1.16

And Memucan answered before the king and the princes, Vashti the queen hath not done wrong to the king only, but also to all the princes, and to all the people that are in all the provinces of the king Ahasuerus.
Esther 1.16

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Nang magkagayo'y namaybay ako ng kinagabihan sa batis, at aking minasdan ang kuta; at ako'y bumalik, at pumasok sa pintuang-bayan ng libis, at sa gayo'y pumihit ako.
Nehemiah 2.15

Then went I up in the night by the brook, and viewed the wall, and turned back, and entered by the gate of the valley, and so returned.
Nehemiah 2.15

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Nguni't hindi narinig ni Jonathan, nang ibilin ng kaniyang ama sa bayan na may sumpa: kaya't kaniyang iniunat ang dulo ng tungkod na nasa kaniyang kamay at isinagi sa pulot, at inilagay ang kaniyang kamay sa kaniyang bibig, at ang kaniyang mga mata ay lumiwanag.
1 Samuel 14.27

But Jonathan heard not when his father charged the people with the oath: wherefore he put forth the end of the rod that was in his hand, and dipped it in an honeycomb, and put his hand to his mouth; and his eyes were enlightened.
1 Samuel 14.27

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

At kaniyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga pintuang-daan, hanggang sa ang iyong mataas at nakababakod na kuta ay malagpak, na siyang iyong inaasahan, sa iyong buong lupain; at kaniyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga pintuang-bayan sa iyong buong lupain, na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.
Deuteronomy 28.52

And he shall besiege thee in all thy gates, until thy high and fenced walls come down, wherein thou trustedst, throughout all thy land: and he shall besiege thee in all thy gates throughout all thy land, which the LORD thy God hath given thee.
Deuteronomy 28.52

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

At ngayo'y yumaon ka, iyong patnubayan ang bayan sa dakong aking sinalita sa iyo: narito, ang aking anghel ay magpapauna sa iyo: gayon ma'y sa araw na aking dalawin sila ay aking dadalawin ang kanilang kasalanang ipinagkasala nila.
Exodus 32.34

Therefore now go, lead the people unto the place of which I have spoken unto thee: behold, mine Angel shall go before thee: nevertheless in the day when I visit I will visit their sin upon them.
Exodus 32.34

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

At sinabi ng Panginoon kay Moises, Huwag mo siyang katakutan; sapagka't aking ibinigay siya sa iyong kamay, at ang buong bayan niya, at ang kaniyang lupain, at iyong gagawin sa kaniya ang gaya ng iyong ginawa kay Sehon na hari ng mga Amorrheo, na tumahan sa Hesbon.
Numbers 21.34

And the LORD said unto Moses, Fear him not: for I have delivered him into thy hand, and all his people, and his land; and thou shalt do to him as thou didst unto Sihon king of the Amorites, which dwelt at Heshbon.
Numbers 21.34

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

At sinabi sa akin ng Panginoon, Huwag mong katakutan siya, sapagka't aking ibinigay sa iyong kamay siya, at ang kaniyang buong bayan, at ang kaniyang lupain; at iyong gagawin sa kaniya ang gaya ng iyong ginawa kay Sehon na hari ng mga Amorrheo, na tumahan sa Hesbon.
Deuteronomy 3.2

And the LORD said unto me, Fear him not: for I will deliver him, and all his people, and his land, into thy hand; and thou shalt do unto him as thou didst unto Sihon king of the Amorites, which dwelt at Heshbon.
Deuteronomy 3.2

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Add a translation