MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: kathani vizha function name in english    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Tamil

English

Info

kudiyarasu thalaivar-in english

SCAR

Last Update: 2014-11-19
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

kuppai muram meaning in english

kuppnjyttai muram meaning in english

Last Update: 2014-12-17
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

english

tanglish

Last Update: 2014-11-27
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

vettu and thalumbu-in english

vettu kaayam

Last Update: 2014-11-20
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

translate varisu tamil word in english

translate thimiru tamil word in english

Last Update: 2014-12-05
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

pudhumanai pugu vizha

bangle ceremony

Last Update: 2014-09-02
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

peyar sootu vizha

என் பெயர் sootu விழா

Last Update: 2014-12-10
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

varisu in english

ஆங்கிலம் varisu

Last Update: 2014-11-29
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

pundai meaning in english

ఇంగ్లీష్ లో pundai అర్థం

Last Update: 2014-11-24
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

br‹id Kj‹ik¡ fšé mYtyç‹ brašKiwfŸ br‹id 600 015 e.f.v©.9621/m5/2014 ehŸ.18.12.2014 ... bghUŸ. nkšãiy¤ bghJ¤ nj®ÎfŸ kh®¢-2015 nkšãiy¤nj®ÎfŸ bjhl®ghf khzt®fë‹ bga®g£oaš rçgh®¤jš bjhl®ghd T£l« el¤Jjš rh®ò. gh®it. muR¤ nj®ÎfŸ Ïa¡Feç‹ foj« e.f.v©.029359/v¢2/2014 ehŸ.12.12.2014 2) br‹id Kj‹ik¡ fšémYtyç‹ brašKiwfŸ e.f.v©.9621/m5/2014 ehŸ.15.12.2014 ----- gh®itæš fh© muR¤ nj®ÎfŸ Ïa¡Feç‹ brašKiwfë‹ go kh®¢-2015 nkšãiy¤ nj®Î bga® g£oaš rçgh®¤jš bjhl®ghd mid¤J nkšãiy¥gŸë¤ jiyikahÁça®fŸ/Kjšt®fŸ T£l« Ñœ¡f©lthW eilbgw cŸsJ. Ï¡T£l¤Âš fyªJbfhŸS«nghJ muR¤ nj®ÎfŸ Ïa¡ff¤jhš tH§f¥g£l bga® g£oaYl‹ tUifòçant©L«. T£l« eilbgW« Ïl« ehŸ k‰W« neu« fšé kht£l« T£l¥ bghUŸ Ã.v‹.jth‹ Mj®Zé¤ahyah bk£ç¡ nkšãiy¥gŸë, Ïuha¥ng£il, br‹id-14. k¤Âa br‹id k‰W« tlbr‹id MSif¡F£g£l gŸëfŸ (22.12.2014 fhiy 10.00 kâ) kh®¢-2015 nkšãiy nj®Î khzt®fë‹ bga® g£oaš rçgh®¤jš k‰W« 10 k‰W« 12« tF¥ò ghl« f‰Ã¡F« MÁça®fë‹ or«g®-2014 tUif gÂntL k‰W« 10,12 MÁça®fë‹ bga® g£oaš cça got¤Âš ó®¤Â brŒJ bfh©L tu nt©L«.( got« Ïiz¡f¥g£LŸsJ) Ã.v‹.jth‹ Mj®Zé¤ahyah bk£ç¡ nkšãiy¥gŸë, Ïuha¥ng£il, br‹id-14 bj‹br‹id k‰W« »H¡F br‹id (22.12.2014 kÂa« 2.00 kâ ca®ãiy¥gŸë¤ jiyikahÁça®fŸ or«g® 2014 tUif¥ gÂntL k‰W« V‰fdnt Kj‹ik¡ fšé mYtyuhš më¡f¥g£l got¤Âš vªjéj kh‰wK« brŒahkš ó®¤Â brŒJ kht£l¡ fšé mYtyçl« më¡f¥gl nt©L«. ca®ãiy¥gŸë¤ jiyik MÁça®fŸ Ï¡T£l¤Âš fyªJbfhŸsnt©lh« vd bjçé¡f¥gL»wJ. Ïiz¥ò. got«. Kj‹ik¡ fšé mYty®, br‹id-15. bgWe®: 1. mid¤J tif nkšãiy¥gŸë¤ jiyik MÁça®fŸ/Kjšt®fŸ, br‹id kht£l«. 2. mid¤J kht£l¡ fšé mYty®fŸ, br‹id kht£l«. efš br‹id-6, muR¤ nj®ÎfŸ Ïa¡Fe® mt®fS¡F jftY¡fhf gâªjD¥g¥gyh»wJ. got« Sl,No District Code School No Name of the Teacher Sub Qualification Designation Date of retirement Total No Service in Years jiyikahÁça®/Kjšt® ifbah¥g«

paragraph

Last Update: 2014-12-20
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

varatchi - tamil translate english meaning

varatchi--tamil translate english meaning

Last Update: 2014-12-01
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Add a translation