Google fragen

Sie suchten nach: skylning (Dänisch - Bulgarisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Bulgarisch

Info

Dänisch

forsynet med en vandforsyning til skylning

Bulgarisch

водоснабдени с цел измиване;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Bulgarisch

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

Fjern så meget som muligt af den administrerede mængde før den næste skylning.

Bulgarisch

Преди следващо вливане трябва да се елиминира колкото се може по- голяма част от приетото количество.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

Lovgivningen om skylning af skaldyr udvikler sig i forhold til det teknologiske og videnskabelige fremskridt.

Bulgarisch

В краткосрочен план това означава да се работи върху възможностите за пречистване на отпадните и течащите води, така че континенталните земи да не застрашат развъдниците за стриди.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

Efter skylning tilsættes 50 μl marsvineantiserum mod det i punkt 4 anvendte antigen til hvert hul.

Bulgarisch

След измиване, към всяка ямка се добавят 50 µl антисерум от морски свинчета срещу използвания в точка 4 антиген.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

Skylning med drikkevand eller demineraliseret vand og konditionering med vandet som sidste trin for at sikre, at filtret ikke påvirker det behandlede vands samlede mineralindhold.

Bulgarisch

Изплакване с питейна или деминерализирана вода и кондициониране с водата като последен етап, с цел да се гарантира, че филтърът няма въздействие върху общото минерално съдържание на обработената вода.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

toiletudstyr, der ikke bruger vand, bruger kemikalier og vand til at skylle, og toiletter, der kræver energi til skylning.

Bulgarisch

оборудване за тоалетни, при което за промиване не се използва вода или се използват химикали и вода, както и тоалетни, чиято система за струйно промиване изисква енергия.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

I tilfælde af kontakt med slimhinder, bør de eksponerede områder behandles øjeblikkeligt med skylning med rigeligt vand og der bør søges lægehjælp.

Bulgarisch

в случай на контакт по невнимание с лигавици, засегнатите участъци трябва незабавно да бъдат обилно изплакнати с вода и да се потърси медицинска помощ.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

Områder, hvor skaldyrene ikke behøver skylning, vil snart skulle ændre status for at overholde lovgivningen. Dette vil uomtvisteligt øge behovet for bassiner.

Bulgarisch

В средносрочен план ще трябва да се определят достатъчно големи зони, за да може наземните дейности да ползват достатъчно пространство, за да се развиват.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Bulgarisch

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

Vand til opløsning, fortynding eller skylning skal, medmindre andet er angivet, være destilleret vand, ionbyttet vand eller demineraliseret vand af mindst tilsvarende renhed.

Bulgarisch

Освен ако не е предвидено друго, под вода, която се използва за разтвор, разреждане или промиване се разбира дестилирана, дейонизирана или деминерализирана вода с най-малко равностойна чистота.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

Hvis der anvendes heparin til opretholdelse af en fast intravenøs slange, bør der anvendes natriumklorid opløsning til skylning af slangerne før og efter indgivelse af Kepivance, idet palifermin har vist sig at binde sig til heparin in vitro.

Bulgarisch

В случай, че се използва хепарин за поддържане на интравенозен път, за промиване на пътя преди и след приложението на Kepivance трябва да се използва разтвор на натриев хлорид, тъй като е показано, че палифермин се свързва in vitro с хепарина.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

Der skal udvises særlig omhu for at hindre eventuel lækage af Osigraft på grund af skylning, utilstrækkelig lukning af det omgivende væv eller utilstrækkelig hæmostase (kontrol af blødning).

Bulgarisch

Особено трябва да се внимава за предотвратяване изтичане на Osigraft в резултат от промивка, дефектно затваряне на околната тъкан или недостатъчна хемостаза (кръвоспиране).

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

Hvis der anvendes heparin til opretholdelse af en fast intravenøs slange, bør der anvendes natriumklorid- opløsning til skylning af slangerne før og efter indgivelse af Kepivance, se afsnit 6. 2.

Bulgarisch

Ако за поддържане на интравенозния път се използва хепарин, преди и след приложението на Kepivance е необходимо да се направи промивка на венозния път с разтвор на натриев хлорид, (вж. точка 6. 2)

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

alt knoglemateriale fra drøvtyggere, der er født, opdrættet eller slagtet i lande eller områder, som har en kontrolleret eller ikke-fastsat BSE-risiko, som fastlagt i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 999/2001, knuses fint og affedtes med hedt vand og behandles med fortyndet saltsyre (med en minimumskoncentration på 4 % og en pH-værdi < 1,5) i mindst to dage. Efter denne behandling skal følge justering af ph med syre eller base efterfulgt af en eller flere skylninger, filtrering og ekstrudering eller ved en ligestillet godkendt proces

Bulgarisch

целият костен материал от преживни животни, получен от животни, които са родени, отгледани или заклани в страни или региони с контролиран или неопределен риск от СЕГ, както е определено в член 5 от Регламент (ЕО) № 999/2001, преминава през процес, който гарантира, че целият костен материал е бил фино смлян и обезмаслен с гореща вода и третиран с разтвор на солна киселина (с минимална концентрация от 4 % и pH < 1,5) в продължение най-малко на два дни; това обработване трябва да бъде последвано от регулиране на рН чрез използване на киселина или основа, с последващо едно или повече изплаквания, филтриране и пресоване, или одобрен еквивалентен процес;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

andre råvarer end de i litra a) nævnte skal undergå en behandling, der omfatter vask, justering af pH med syre eller base efterfulgt af en eller flere skylninger, filtrering og ekstrudering, eller ved en ligestillet godkendt proces. Ekstruderingsfasen kan udelades, hvis der er tale om lavmolekylært kollagen, der fremstilles af råvarer fra andre dyr end drøvtyggere.«

Bulgarisch

суровината, различна от посочената в буква а), трябва да бъде подложена на обработване, което включва измиване, корекция на pH чрез киселина или основа с последващо едно или повече изплаквания, филтриране и пресоване, или одобрен еквивалентен процес; етапът на пресоване може да не се извършва, когато се произвежда нискомолекулен колаген от суровини, чийто произход не е от преживни животни.“

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

Hvad angår produkter med sensorbaseret skyllekontrol, skal ansøgeren fremlægge en kort beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet i designfasen med henblik på at forebygge fejludløsning og sikre, at udløsningen af skylningen kun sker efter faktisk brug af produktet.

Bulgarisch

По отношение на продуктите, оборудвани със сензорни устройства за контрол на пускането, заявителят следва да представи кратко описание на предприетите мерки в процеса на създаването на продукта, с които се цели предотвратяване на погрешно пускане, като се гарантира задействане на пускането само след реално използване на продукта.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

at dekontaminere affald forurenet med kviksølv ved hjælp af mekaniske og fysiske rensningsteknikker (f.eks. skylning, ultralydsvibration, støvsugere), kemiske rensningsteknikker (f.eks. skylning med hypochlorit, chloreret brine eller hydrogenperoxid) og/eller varmebehandlingsteknikker (f.eks. destillation)

Bulgarisch

обеззаразяване на отпадъци, замърсени с живак, чрез използването на механични и физически техники за третиране (напр. измиване, ултразвукова вибрация, прахосмукачки), техники за химическо третиране (напр. измиване с хипохлорит, хлориран солен разтвор или водороден пероксид) и/или техники с термична обработка (напр. дестилация/пиролиза);

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

Indgivelsesmåde Den rekonstituerede opløsning indgives som en intravenøs bolusinjektion af 3- 5 sekunders varighed gennem et perifert eller centralt intravenøst kateter, efterfulgt af skylning med natriumchlorid 9 mg/ ml (0, 9%) injektionsvæske.

Bulgarisch

Начин на приложение След разтваряне се прилага като болус интравенозна инжекция през периферен или централен интравенозен катетър за 3- 5 секунди, последвано от промивка с 9 mg/ ml (0, 9%) инжекционен разтвор на натриев хлорид.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Dänisch

Indgivelsesmåde Den rekonstituerede opløsning indgives som en intravenøs bolusinjektion af 3- 5 sekunders varighed gennem et perifert eller centralt intravenøst kateter, efterfulgt af skylning med natriumchlorid 9 mg/ ml (0, 9%) injektionsvæske.

Bulgarisch

След разтваряне се прилага като болус интравенозна инжекция през периферен или централен интравенозен катетър за 3- 5 секунди, последвано от промивка с 9 mg/ ml (0, 9%) инжекционен разтвор на натриев хлорид.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK