Google fragen

Sie suchten nach: afskedigelsesvilkårene (Dänisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Englisch

Info

Dänisch

Drøftelserne om opblødning af afskedigelsesvilkårene sender et forkert signal til de europæiske arbejdstagere.

Englisch

The discussion on relaxing dismissal conditions is sending the wrong message to European employees.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Guardian udbetalte ham de i afskedigelsesvilkårene fastsatte kontantydelser, den lovbestemte fratrædelsesgodtgørelse samt et gratiale.

Englisch

The Guardianpaidhimthe cash benefitsprovidedfor in the severanceterms,the statutoryredundancypaymentandan exgratiapayment.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Domstolen afviste Frankrigs argumenter og slog fast, at fordi de gratis pensionspoint var en del af afskedigelsesvilkårene, udgjorde de en med arbejdsaftalen for bunden social fordel.

Englisch

The Court rejected France's arguments, ruling that free retirement pension points, being part of the redundancy conditions, constituted a social advantage linked to the employment contract.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Enhver bestemmelse i kollektive eller individuelle overenkomster eller andre kollektive aftaler om adgang til beskæftigelse, aflønning og alle andre arbejds- og afskedigelsesvilkår er retligt ugyldig, hvis den fastsætter eller tillader diskriminerende betingelser for arbejdstagere, der er statsborgere i andre medlemstater.

Englisch

Any clause of a collective or individual agreement or of any other collective regulation concerning eligibility for employment, remuneration and other conditions of work or dismissal shall be null and void in so far as it lays down or authorises discriminatory conditions in respect of workers who are nationals of the other Member States.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Enhver bestemmelse i kollektive eller individuelle overenskomster eller andre kollektive aftaler om adgang til beskæftigelse, aflønning og alle andre arbejds- og afskedigelsesvilkår er retligt ugyldig, hvis den fastsætter eller tillader diskriminerende betingelser for arbejdstagere, der er statsborgere i andre medlemsstater.

Englisch

Any clause of a collective or individual agreement or of any other collective regulation concerning eligibility for employment, remuneration and other conditions of work or dismissal shall be null and void in so far as it lays down or authorises discriminatory conditions in respect of workers who are nationals of the other Member States.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Anvendelsen af princippet om ligebehandling for så vidt angår arbejdsvilkår , herunder afskedigelsesvilkår , indebærer , at mænd og kvinder sikres samme vilkår uden forskelsbehandling på grundlag af køn.

Englisch

Application of the principle of equal treatment with regard to working conditions, including the conditions governing dismissal, means that men and women shall be guaranteed the same conditions without discrimination on grounds of sex.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

respekt for princippet om ikke-forskelsbehandling begrundet i nationalitet mellem arbejdstagere af algerisk nationalitet og arbejdstagere med statsborgerskab i hver af medlemsstaterne hvad angår arbejds-, aflønnings- og afskedigelsesvilkår

Englisch

ensuring compliance with the principle of non-discrimination on the basis of nationality between workers of Algerian nationality and workers who are nationals of each Member State as regards working conditions, remuneration and dismissal;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

2) Princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, for så vidt angår afskedigelsesvilkår, således som det fremgår af artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår, er ikke til hinder for at anvende en national bestemmelse som § 23, stk. 1, tredje punktum, i Kündigungsschutzgesetz (lov af 25. august 1969 om beskyttelse mod uberettiget opsigelse), hvorefter der ikke tages hensyn til lønmodtagere, som ugentligt arbejder ti timer eller mindre eller månedligt 45 timer eller mindre, ved afgørelsen af, om en virksomhed skal anvende bestemmelserne om beskyttelse mod uberettiget opsigelse, når det ikke er godtgjort, at de virksomheder, der er undtaget fra disse bestemmelser, beskæftiger et væsentligt større antal kvinder end mænd.

Englisch

not beingtakeninto accountin determiningwhetherornot the nationalsystemof protectionmustbe appliedto the undertakingisnot,in itself,disadvantageousforpart-timeemployeeslt. is only underthe combinedprovisionsof the secondandthird sentencesofparagraph23(1)of the KSchG that undertakingswhichemploy a number of employeesbelowthe stipulatedthresholdare not subjectto the nationalsystemofprotectionandthattheir employeesthereforesufferthedisadvantageof being excludedfrom that system The . combinationof the two sentencesin q,uestionthusleads to a difference in treatment not between parttime employeesand others but betweenall workersemployedin smallbusinessesnot subjectto the systemof protectionand all workersemployedin undertakingswhich, by reasonof the factthat they employagreaternumber of employeesare, subjectto it.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

5) Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 3), at kvindens ret til at opnå en aktuel pension i henhold til afskedigelsesvilkårene afhang af, om hun opfyldte betingelserne for aktuel pension i henhold til bestemmelserne i den private erhvervs tilknyttede ordning derved, at hun blev betragtet som pensioneret af Guardian, fordi hun blev afskediget i løbet af syvårsperioden forud for det tidspunkt, hvor hun normalt skulle have været pensioneret i henhold til pensionsordningen?

Englisch

(5)lsit materiatol the answertoquestion(3)that thewoman'srightto accessto an immediatepensionprovidedfor by the severanceterms could only besatisfiedif shequalifiedfor an rmmediatepensionundertheprovisionsof theprivateoccupationalschemein that she was beingtreatedas retiredbythe Guardianbecauseshe was maderedundantwithin sevenyearsof her normalpensiondateunderthepensionscheme?

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

5) Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 3, at kvindens ret til at opnå en aktuel pension i henhold til afskedigelsesvilkårene afhang af, om hun opfyldte betingelserne for aktuel pension i henhold til bestemmelserne i den private erhvervstilknyttede ordning derved, at hun blev betragtet som pensioneret af Guardian, fordi hun blev afskediget i løbet af syvårsperioden forud for det tidspunkt, hvor hun normalt skulle have været pensioneret i henhold til pensionsordnin gen?

Englisch

(5) Is it material to the answer to question 3 that the woman's right to access to an immediate pension provided for by the severance terms could only be satisfied if she qualified for an imme diate pension under the provisions of the private occupational scheme in that she was being treated as retired by the Guardian because she was made redundant within seven years of her nor mal pension date under the pension scheme?

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Anvendelse af princippet om ligebehandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, herunder afskedigelsesvilkår, Indebærer, at mænd og kvinder sikres samme vilkår. 6.

Englisch

Application of the principle to working conditions, Including conditions governing dismissal, means that men and women shall be guaranteed the same conditions. 6.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Artikel 5 foreskriver, at anvendelsen af princippet om ligebehandling for så vidt angår arbejdsvilkår, herunder afskedigelsesvilkår, indebærer, at mænd og kvinder sikres samme vilkår uden forskelsbehandling på grundlag af køn.

Englisch

Article 5 provides that the principle of equal treatment with regard to working conditions, including the conditions governing dismissal, means that men and women are to be guaranteed the same position without any discrimination relating to their sex.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Artikel 5, stk. 1, i direk tiv 76/207 bestemte, at anvendelsen af princippet om ligebehandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, her under afskedigelsesvilkår, indebar, at mænd og kvinder skulle sikres samme vilkår uden forskelsbehandling på grundlag af køn.

Englisch

According to Article 5(1 ) of Directive 76/207 application of the principle of equal treatment with regard to working conditions, including the conditions governing dismissal, meant that men and women were to be guaranteed the same conditions without discrimination on grounds of sex.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Artikel 5, stk. 1, i direktiv 76/207 skal fortolkes således, at generelle afskedigelsesvilkår, hvoref ter en kvinde afskediges alene med den begrun delse, at hun har nået eller overskredet den al der, som giver hende ret til en pension fra staten, og som efter national ret er forskellig for mænd og kvinder, er en i henhold til direktivet forbudt forskelsbehandling på grundlag af køn.

Englisch

Article 5(1 ) of Directive No 76/207 must be in terpreted as meaning that a general policy con cerning dismissal involving the dismissal of a woman solely because she has attained or passed the qualifying age for a State pension, which age is different under national legislation for men and for women, constitutes discrimina tion on grounds of sex, contrary to that Direc tive.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Det følger af samme direktivs artikel 5, stk. 1, at »[a]nvendelsen af princippet om ligebehandling for så vidt angår arbejdsvilkår, herunder afskedigelsesvilkår, indebærer, at mænd og kvinder sikres samme vilkår uden forskelsbehandling på grundlag af køn«.

Englisch

Article 5(1) of that same directive provides that ‘[a]pplication of the principle of equal treatment with regard to working conditions, including the conditions governing dismissal, means that men and women shall be guaranteed the same conditions without discrimination on grounds of sex’.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Det følger herved af artikel 7, stk. 4, at enhver bestemmelse i kollektive eller individuelle overenskomster eller andre kollektive aftaler om afskedigelsesvilkår er retligt ugyldig, hvis den indeholder diskriminerende betingelser for arbejdstagere, der er statsborgere i andre medlemsstater.

Englisch

In that regard, Article 7(4) of that regulation provides that any clause of a collective agreement concerning conditions of dismissal is null and void in so far as it lays down discriminatory conditions in respect of workers who are nationals of other Member States.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Dette direktiv indeholder et forbud mod enhver form for forskelsbehandling på grundlag af køn for så vidt angår arbejdsvilkår, herunder afskedigelsesvilkår.

Englisch

This forbids any discrimination on grounds of sex with regard to working conditions including the conditions governing dismissal.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Domstolen bemærkede indledningsvis, at det forelagte fortolkningsspørgsmål ikke drejede sig om adgang til en lovbestemt eller erhvervstilknyttet pensionsordning, dvs. betingelserne for at opnå en alders- eller arbejdsophørspension, men derimod om fastsættelse af en aldersgrænse for et ansættelsesforholds ophør i henhold til generelle afskedigelsesvilkår.

Englisch

Authoritybeforean industriatrlibunacllaimingthat herdismissafolr the reasonindicatedby the Authorityconstituteddiscriminatotryreatmenont thegroundsofsex and, accordinglyun,lawfuldiscriminationcontraryto the Sex DiscriminationAct 1975 and Communitylaw.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Efter at mandlige ansatte havde kritiseret, at mænd mellem 55 og 60 år efter ordningen blev forskelsbehandlet, ændrede Tate & Lyle ordningen på den måde, at ansatte af begge køn kunne få udbetalt pension straks fra det fyldte 55. år, idet dog kon tantbeløbet samtidig blev nedsat. Emne: Ligebehandling af mænd og kvinder — afskedigelsesvilkår (artikel 1, stk. 2, og artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 og artikel 7, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978).

Englisch

Neverthelessas, aresultof representationsmadeby male employeesagainsthet allegedlydiscriminatonarytureof thosearrangementswith regardto men aged between 55and 60, Tate & Lyleamendedthem by agreeingtograntan immediatepensionto both men and women overthe age of 55, with the amount of their cashpaymentreduced. tions governingdismissa(Alrticles1(2) and 5(1) of Council Directive76/207/EECof 9 February1976 and Article7(1Xa)of Council Directrve t9/7lEEC of 19 Decembe1r 978).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

Emne: Direktiv 76/207/EØF — afskedigelsesvilkår — fravær som følge af sygdom forårsaget af graviditet eller fødsel — sygefravær under graviditeten og efter fødslen.

Englisch

Content: Directive76/207_BAR_EEC- Conditionsgoverningdismissal Absencedueto an illnessattributabletopregnancyor confinement Absenceduring pregnancyand after confinement

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK