Google fragen

Sie suchten nach: gemenskapslagstiftning (Dänisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Englisch

Info

Dänisch

c) får inte vara oförenliga med gällande gemenskapslagstiftning och gällande nationell lagstiftning.

Englisch

(c) shall not be incompatible with Community and national rules in force.

Letzte Aktualisierung: 2010-08-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

iii) beaktar de relevanta bedömningar som gjorts i enlighet med befintlig gemenskapslagstiftning.

Englisch

(iii) takes account of the relevant assessments which have been made pursuant to existing Community legislation;

Letzte Aktualisierung: 2010-09-02
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

(5) Gemenskapslagstiftning om likabehandling och icke-diskriminering omfattar alla personer i Europeiska unionen.

Englisch

(5) European legislation on equal treatment and non-discrimination covers all persons in the European Union.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

I väntan på att särskild gemenskapslagstiftning antas ska livsmedelsföretagaren se till att fiskolja som släpps ut på marknaden för slutanvändaren uppfyller de nationella kraven.

Englisch

Pending the establishment of specific Community legislation food business operators must ensure compliance with national rules for fish oil being placed on the market for the final consumer.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

Regelverket bör ge en övergripande handlingsram och bidra till att de åtgärder som vidtas är samordnade, konsekventa och väl integrerade med åtgärder enligt annan gemenskapslagstiftning och internationella avtal.

Englisch

The legislative framework should provide an overall framework for action and enable the action taken to be coordinated, consistent and properly integrated with action under other Community legislation and international agreements.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-02
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

Om inte annat anges i relevant gemenskapslagstiftning ska kommissionen reagera på varje sådan rekommendation inom sex månader och ska, på lämpligt sätt, beakta rekommendationerna vid framläggandet av därmed sammanhängande förslag för Europaparlamentet och rådet.

Englisch

Unless otherwise specified in relevant Community legislation, the Commission shall respond to any such recommendation within a period of six months and, as appropriate, reflect the recommendations when presenting related proposals to the European Parliament and to the Council.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-02
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

Övervakningsprogrammen ska vara enhetliga inom marina regioner eller delregioner och ska grundas på och vara förenliga med tillämpliga bestämmelser om bedömning och övervakning som anges i gemenskapslagstiftning, bland annat fågeldirektivet och habitatdirektivet, eller i internationella avtal.

Englisch

Monitoring programmes shall be compatible within marine regions or subregions and shall build upon, and be compatible with, relevant provisions for assessment and monitoring laid down by Community legislation, including the Habitats and Birds Directives, or under international agreements.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-02
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

(3) Skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning har omfattats av gemenskapslagstiftning sedan 1974 och förstärktes betydligt genom direktiv 93/119/EG.

Englisch

(3) The protection of animals at the time of slaughter or killing has been covered by Community law since 1974, and was substantively reinforced by Directive 93/119/EC.

Letzte Aktualisierung: 2010-08-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

1974 beslutade domstolen att sport i egenskap av ekonomisk verksamhet skall omfattas av gemenskapslagstiftningen.

Englisch

The Court of Justice ruled in 1974 that, as an economic activity, sport was subject to Community legislation.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

Då ett fartyg, som fiskar enligt avtalet och satellitövervakas enligt gemenskapslagstiftningen, inträder i Kiribatis exklusiva ekonomiska zon, skall flaggstatens kontrollcenter omedelbart börja sända återkommande positionsrapporter (identifiering av fartyget, longitud, latitud, kurs och hastighet) med högst tre timmars mellanrum till Kiribatis fiskeövervakningscenter (FMC).

Englisch

When a vessel which is fishing under the Agreement and is the subject of satellite tracking pursuant to Community legislation enters the Kiribati EEZ, the subsequent position reports (vessel identification, longitude, latitude, course and speed) shall be transmitted immediately by the Control Centre of the flag State to the Kiribati Fisheries Monitoring Centre (FMC) at intervals of no more than three hours.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

Då ett fartyg, som fiskar inom ramen för avtalet och satellitövervakas enligt gemenskapslagstiftningen, inträder i Kap Verdes exklusiva ekonomiska zon skall flaggstatens kontrollcenter omedelbart börja sända återkommande positionsrapporter (fartygsidentifiering, longitud, latitud, kurs och hastighet) med högst tre timmars intervall till Kap Verdes fiskeövervakningscenter.

Englisch

When a vessel which is fishing under the Agreement and is the subject of satellite tracking pursuant to Community legislation enters the Cape Verde EEZ, the subsequent position reports (vessel identification, longitude, latitude, course and speed) shall be transmitted immediately by the Control Centre of the flag State to the Cape Verde Fisheries Monitoring Centre (FMC) at intervals of no more than three hours.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

(36) I enlighet med gemenskapslagstiftningens allmänna principer bör administrativa eller rättsliga förfaranden och sanktioner som är effektiva och avskräckande samt står i proportion till hur allvarlig överträdelsen är tillämpas när de skyldigheter som följer av detta direktiv inte uppfylls.

Englisch

(36) In accordance with the general principles of Community law, administrative or judicial procedures, as well as sanctions that are effective, dissuasive and proportionate in relation to the seriousness of the offence, should be applicable in cases of infringement of the obligations arising from this Directive.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

(7) Det är nödvändigt att modernisera gemenskapslagstiftningen på området gränsöverskridande information till och samråd med arbetstagarna, för att säkerställa ett effektivt utövande av arbetstagarnas rättigheter till gränsöverskridande information och samråd, att öka andelen europeiska företagsråd som inrättas och samtidigt möjliggöra för nuvarande avtal att fortsätta fungera, att lösa problemen i samband med den praktiska tillämpningen av direktiv 94/45/EG och att åtgärda den rättsosäkerhet som beror på vissa av direktivets bestämmelser eller avsaknaden av sådana, samt att bättre samordna gemenskapens rättsliga instrument på området information till och samråd med arbetstagarna.

Englisch

(7) It is necessary to modernise Community legislation on transnational information and consultation of employees with a view to ensuring the effectiveness of employees' transnational information and consultation rights, increasing the proportion of European Works Councils established while enabling the continuous functioning of existing agreements, resolving the problems encountered in the practical application of Directive 94/45/EC and remedying the lack of legal certainty resulting from some of its provisions or the absence of certain provisions, and ensuring that Community legislative instruments on information and consultation of employees are better linked.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

De särskilda regler som är nödvändiga för detta kompletterar befintlig gemenskapslagstiftning om avfall, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall [9], rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall [10] och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall [11].

Englisch

The specific rules needed to do this are supplementary to existing Community legislation on waste, in particular Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste [9], Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste [10] and Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste [11].

Letzte Aktualisierung: 2017-01-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

b) alla identifierbara batterier och ackumulatorer som samlats in i enlighet med artikel 8 i det här direktivet eller med direktiv 2002/96/EG, behandlas och återvinns med hjälp av system som åtminstone är förenliga med gemenskapslagstiftningen, framför allt i fråga om hälsa, säkerhet och avfallshantering.

Englisch

(b) all identifiable batteries and accumulators collected in accordance with Article 8 of this Directive or with Directive 2002/96/EC undergo treatment and recycling through schemes that comply, as a minimum, with Community legislation, in particular as regards health, safety and waste management.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

särskilda regler för insamling, behandling, återvinning, och bortskaffande av förbrukade batterier och ackumulatorer som komplement till den relevanta gemenskapslagstiftningen på avfallsområdet och för att uppmuntra till en omfattande insamling och återvinning av förbrukade batterier och ackumulatorer.

Englisch

(2) specific rules for the collection, treatment, recycling and disposal of waste batteries and accumulators to supplement relevant Community legislation on waste and to promote a high level of collection and recycling of waste batteries and accumulators.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

(5) Iccats återhämtningsplan från 2006 införlivades i gemenskapslagstiftningen genom rådets förordning (EG) nr 1559/2007 av den 17 december 2007 om upprättande av en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet [4].

Englisch

(5) The ICCAT recovery plan of 2006 was incorporated in Community law by Council Regulation (EC) No 1559/2007 of 17 December 2007 establishing a multi-annual recovery plan for bluefin tuna in the Eastern Atlantic and Mediterranean [4].

Letzte Aktualisierung: 2017-01-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

Begreppet "ursprung" enligt denna förordning definieras i den berörda gemenskapslagstiftningen om ursprungsregler för tulländamål.

Englisch

The term "origin" for the purpose of this Regulation is defined in the relevant Community legislation on rules of origin for customs purposes.

Letzte Aktualisierung: 2016-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

(8) Gemenskapslagstiftningen har lett till stora förbättringar i fråga om garanterad jämlikhet och skydd mot ojämlikheter och diskriminering i hela Europeiska unionen och har fungerat som katalysator för utarbetande av en mer samstämmig, rättighetsbaserad strategi för jämlikhet och icke-diskriminering.

Englisch

(8) European legislation has significantly raised the level of guaranteed equality and protection against inequalities and discrimination across the European Union and acted as a catalyst for the development of a more coherent, rights-based approach to equality and non-discrimination.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

(9) Europeiska året för lika möjligheter för alla (nedan kallat "Europeiska året") bör skapa en ny dynamik som syftar till att understödja medlemsstaternas ansträngningar att genomföra gemenskapslagstiftningen inom området jämlikhet och icke-diskriminering.

Englisch

(9) The European Year of Equal Opportunities for All (hereinafter referred to as the European Year) should lend fresh impetus to supporting Member States efforts to implement Community legislation on equal treatment and non-discrimination.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK