Google fragen

Sie suchten nach: undervisningssystem (Dänisch - Polnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Polnisch

Info

Dänisch

nationale undervisningssystem

Polnisch

NT1 stabilizacja gospodarcza

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Sikre at handicappede børn og børn fra mindretalsgrupper inkluderes i det normale undervisningssystem; reformere børneinstitutionssystemet.

Polnisch

Zapewnienie udziału dzieci niepełnosprawnych i pochodzących z mniejszości w podstawowym nurcie systemu oświaty; reforma systemu opieki nad dziećmi.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Sikre, at handicappede børn og børn fra mindretalsgrupper inkluderes i det normale undervisningssystem; reformere børneinstitutionssystemet.

Polnisch

Zapewnienie udziału dzieci niepełnosprawnych i dzieci pochodzących z mniejszości w podstawowym nurcie systemu oświaty; reforma systemu opieki nad dziećmi.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Det finske undervisningssystem støtter vedligeholdelse og videreudvikling af indvandrernes sprog for at sikre det, de kalder funktionel tosprogethed.

Polnisch

System oświaty w Finlandii popiera utrzymanie i rozwój języków ojczystych imigran- tów, aby zapewnić im tzw. funkcjonalną dwujęzyczność.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

I samme dom har Domstolen udtalt, at dette særlige kendetegn ikke foreligger med hensyn til undervisning i det nationale undervisningssystem.

Polnisch

W tym samym wyroku Trybunał uznał, że tej właśnie cechy nie mają kursy organizowane w ramach publicznego systemu oświaty.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Dänisch

Domstolen fastslog, at Østrig under alle omstændigheder ikke konkret havde godtgjort, at der var en risiko for det østrigske undervisningssystem.

Polnisch

Trybunał stwierdził, że Austria nie wykazała istnienia ryzyka dla austriackiego systemu kształcenia.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Den i stk. 1 omhandlede støtte til økonomiske aktiviteter som led i det offentlige undervisningssystem kan falde ind under undtagelsen i traktatens artikel 86, stk. 2.

Polnisch

Pomoc określona w ust. 1, udzielona na działalność gospodarczą w ramach publicznego systemu oświaty, może korzystać z wyłączeń opisanych w art. 86 ust. 2 Traktatu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

På den ene side varetog de den institutionelle samfundsrettede undervisning af privatpersoner. Denne undervisning indgik i det offentlige undervisningssystem og blev finansieret af staten eller regionerne ved refusion af bestemte støtteberettigede omkostninger.

Polnisch

Z jednej strony zapewniały one pojedynczym obywatelom dostęp do instytucjonalnych usług oświatowych nastawionych na realizację celów społecznych w ramach publicznego systemu oświaty i jako takie finansowane było przez państwo lub przez poszczególne regiony zgodnie z zasadą pokrywania określonych kwalifikowanych wydatków.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Med hensyn til førstnævnte aspekt mener den, at støtten kun blev ydet til dækning af uddannelsesinstitutionernes ydelser, for så vidt som der var tale om uddannelse som led i det offentlige undervisningssystem.

Polnisch

Odnośnie do przywilejów, władze te prezentują opinię, że przyznane dotacje stanowiły jedynie rekompensatę za usługi świadczone przez instytucje zajmujące się kształceniem zawodowym w zakresie dotyczącym kształcenia w ramach publicznego systemu oświaty.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Kommissionen kan derfor ikke udelukke, at nogle aktiviteter, der udøves af uddannelsesinstitutionerne, skal betegnes som økonomiske aktiviteter, selv om det drejer sig om faglig uddannelse som led i det offentlige undervisningssystem.

Polnisch

Z tego powodu Komisja nie może wykluczyć, że niektóre działania instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym, także w ramach publicznego systemu kształcenia, mogą zostać zakwalifikowane jako działalność gospodarcza.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

I Humbel-dommen fastslår Domstolen, at undervisning på en teknisk skole i det nationale undervisningssystem ikke kan anses for »tjenesteydelser« som omhandlet i traktatens artikel 50.

Polnisch

Wyrok w sprawie Humbel stanowi przede wszystkim, iż kursy odbywające się w szkole technicznej w ramach krajowego systemu kształcenia nie mogą być uznawane za „usługi” zgodnie z przepisami art. 50 Traktatu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Ifølge Italien skal støtten, der skal dække tidligere tab i forbindelse med uddannelsesinstitutioners erhvervsuddannelsesvirksomhed, som de udfører som led i det offentlige undervisningssystem, ikke betragtes som støtte efter traktatens artikel 87, stk. 1.

Polnisch

Tak więc, w szczególności, według władz Włoch, pomoc w formie kompensaty strat poniesionych w związku z działalnością w obszarze kształcenia zawodowego, którą instytucje musiały prowadzić w ramach publicznego systemu kształcenia, nie stanowi pomocy w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Endelig mener de italienske myndigheder ikke, at den urentable faglige uddannelse, der finansieres ved offentlige midler og ikke betales direkte af støttemodtagerne, og som er omfattet af det offentlige undervisningssystem, bør betragtes som kommerciel virksomhed, og de henviser i denne forbindelse til retspraksis i sagerne »Humbel« [5] og »Wirth« [6].

Polnisch

Wreszcie, według opinii władz Włoch, niedochodowe kształcenie zawodowe, finansowane przy użyciu zasobów państwowych, nieopłacane bezpośrednio przez beneficjentów i prowadzone w ramach publicznego systemu oświaty, nie powinno być rozpatrywane jako działalność komercyjna, w szczególności w świetle orzecznictwa w sprawach „Humbel” [5] oraz „Wirth” [6].

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Med hensyn til førstnævnte aspekt mener den, at støtten kun blev ydet til dækning af uddannelsesinstitutionernes ydelser, for så vidt som der var tale om uddannelse som led i det offentlige undervisningssystem. Hvad andet aspekt angår, mener regionen Piemonte ikke, at der foregår nogen handel med uddannelsesydelser mellem medlemsstaterne, og at de største hindringer herfor er sproget og de manglende forbindelser til det lokale samfund.

Polnisch

Odnośnie do przywilejów, władze te prezentują opinię, że przyznane dotacje stanowiły jedynie rekompensatę za usługi świadczone przez instytucje zajmujące się kształceniem zawodowym w zakresie dotyczącym kształcenia w ramach publicznego systemu oświaty. W kwestii wpływu na wymianę wewnątrzwspólnotową, zdaniem władz regionu Piemont nie istnieje wymiana handlowa usług oświatowych pomiędzy Państwami Członkowskimi Wspólnoty, a największymi przeszkodami są różnice językowe i brak powiązań z terytorium.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Når aktiviteter som led i det offentlige undervisningssystem, betragtes som økonomiske aktiviteter som følge af udviklingen i dette begreb, jf. nr. 50-55, kan støtten derimod undtages efter traktatens artikel 86, stk. 2.

Polnisch

Z drugiej strony, chociaż niektóre dziedziny działalności prowadzonej w ramach publicznego systemu oświaty można uznać za działalność gospodarczą, biorąc pod uwagę ewolucję pojęcia działalności gospodarczej, o której mowa w pkt 50-55, to mimo tego mogą one korzystać z wyłączeń zgodnie z przepisami art. 86 ust. 2 Traktatu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Når den faglige uddannelse af privatpersoner som led i det offentlige undervisningssystem (som omhandlet i nr. 44-49), hvorover der føres særskilt regnskab, ikke betragtes som en økonomisk aktivitet, falder støtten til dækning af omkostningerne i denne forbindelse ikke ind under traktatens artikel 87, stk. 1, og betragtes derfor ikke som statsstøtte.

Polnisch

O ile kształcenie zawodowe, będąc częścią publicznego systemu oświaty, skierowane jest do pojedynczych obywateli zgodnie z pkt 44-49, a także podlega oddzielnej księgowości, a przy tym nie jest uważane za działalność gospodarczą, to pomoc przyznawana w odniesieniu do kosztów takiej działalności nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 Traktatu, a więc nie jest pomocą państwa.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(14) Medlemsstaterne bør fortsat være underkastet forpligtelsen til at give mindreårige adgang til undervisningssystemet på samme betingelser, som dem der gælder for deres egne statsborgere.

Polnisch

(14) Państwa Członkowskie powinny nadal podlegać obowiązkowi umożliwiania osobom małoletnim korzystania z systemu kształcenia na podstawie warunków zbliżonych do tych, które ustanowione są dla obywateli tych Państw Członkowskich.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(44) Derimod gælder reglerne for det indre marked og for konkurrencen ikke for aktiviteter, der ikke er af økonomisk art, og påvirker derfor på ingen måde forsyningspligtydelser, som ikke er af økonomisk art. Med henvisning til undervisning inden for det nationale undervisningssystem fastslog EF-Domstolen i Humbel-dommen, at staten, når den organiserer og driver et sådant system, ikke derved søger at drive virksomhed mod betaling, men at varetage sine opgaver over for befolkningen på det sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige område [13].

Polnisch

(44) Z kolei zasady rynku wewnętrznego i konkurencji nie znajdują zastosowania w przypadku działalności niekomercyjnej. Z tego powodu nie mają one żadnego wpływu na usługi użyteczności publicznej o tyle, o ile te ostatnie faktycznie spełniają kryteria działalności niekomercyjnej. W odniesieniu do krajowego systemu kształcenia Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich uznał w wyroku w sprawie Humbel, iż państwo tworząc i utrzymując taki system nie dąży do uzyskania zysków, a jedynie wypełnia swoje funkcje wobec narodu na polu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym [13].

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(i) gennemførelse af reformer inden for de almene og erhvervsfaglige undervisningssystemer, navnlig med henblik på at bringe dem i bedre overensstemmelse med dem indstille mennesker dem bedre på behovene i et videnbaseret samfund og livslang uddannelse at forbedre de grundlæggende skole- og erhvervsuddannelsers relevans for arbejdsmarkedet og at sørge for en løbende ajourføring af de kvalifikationer, som lærerne og det øvrige personale har

Polnisch

(i) wdrożenia reform w systemach edukacji i szkoleń, zwłaszcza w celu zwiększenia ich zdolności reagowania na potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy i kształcenia się przez całe życie zwiększenia znaczenia edukacji wstępnej i szkoleń na rynku pracy oraz ciągłej aktualizacji umiejętności personelu dydaktycznego i pozostałego ;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

- støtte investeringer i menneskelig kapital og livslang læring; ESF kunne i denne forbindelse yde støtte til udvikling af undervisningssystemer af høj kvalitet, som er rettet mod lokale behov, og som involverer en større gruppe af partnere

Polnisch

- wspieranie inwestycji w kapitał ludzki i w kształcenie ustawiczne; w tym zakresie EFS będzie mógł wspierać rozwijanie wysokiej jakości systemów kształcenia, ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb na poziomie lokalnym i opartych na szerokim partnerstwie;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK