Google fragen

Sie suchten nach: velfærdssamfundet (Dänisch - Polnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Polnisch

Info

Dänisch

I debatten om mulige reformer af velfærdssamfundet er arbejdsmarkedspolitikken — herunder arbejdsløshedsunderstøttelsen — også i spil.

Polnisch

W dyskusji o możliwych reformach państwa dobrobytu uwzględnić należy również politykę rynku pracy, włączając w to zasiłki dla bezrobotnych.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Den offentlige forsørgelse af disse mennesker er en velfærdsstatslig grundpille, men er en udfordring for fremtidens finansiering af velfærdssamfundet.

Polnisch

Model duński przewiduje utrzymanie tych osób przez państwo, co może stanowić wyzwanie dla przyszłego finansowania państwa socjalnego.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Andelen af befolkningen, der trækker sig tidligt ud af arbejdsmarkedet, skal reduceres for at sikre finansieringen af velfærdssamfundet på længere sigt.

Polnisch

W celu zapewnienia długoterminowej wypłacalności państwa socjalnego konieczne jest obniżenie udziału ludności przedwcześnie wycofującej się z rynku pracy.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

De kultur- og adfærdsmodeller, som kendetegner "velfærdssamfundet", er hovedårsagen til den eksplosive stigning i fedmefænomenet, som kun kan afhjælpes gennem koordinerede oplysnings- og forebyggelsestiltag (på nationalt og lokalt plan og hos den enkelte), med det sigte at ændre de mest negative kulturelle holdninger og adfærdsmodeller, men uden at begå den fejl at behandle fedme som et medicinsk fænomen.

Polnisch

Modele kulturowe i zachowania właściwe dla "cywilizacji dobrego samopoczucia" stanowią główną przyczynę gwałtownego wzrostu otyłości, któremu będzie można zapobiec jedynie poprzez działania informacyjne i prewencyjne, skoordynowane na poziomie krajowym, lokalnym a nawet indywidualnym, celem zmiany najbardziej szkodliwych postaw kulturowych i modeli zachowań, przy czym należy unikać błędnego ujmowania tego zagadnienia, polegającego na przesadnym traktowaniu otyłości jako problemu medycznego.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

Det forhindrer også den produktivitetsudvikling, som er en forudsætning for et fortsat velfærdssamfund.

Polnisch

W związku z tym produkcja nie wzrasta, podczas gdy wzrost jest zasadniczym warunkiem utrzymania społeczeństwa dobrobytu.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Effektive og optimale tjenesteydelser af almen økonomisk interesse er et nøgleelement i det europæiske velfærdssamfund og er af væsentlig betydning for at sikre social og geografisk samhørighed og bidrager også til konkurrenceevnen.

Polnisch

Świadczenie sprawnych i wysokiej jakości usług w ogólnym interesie gospodarczym jest istotnym elementem europejskiego stanu dobrobytu, ważnym dla zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej oraz przyczyniającym się do wzrostu konkurencyjności.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

I fremtiden vil finansieringen af det danske velfærdssamfund komme under pres fra flere sider.

Polnisch

W przyszłości należy się spodziewać presji z różnych stron na finansowanie duńskiego państwa socjalnego.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Leveringen af effektive kvalitetstjenester af generel økonomisk interesse er et nøgleelement i det europæiske velfærdssamfund og af væsentlig betydning for at sikre den sociale og geografiske samhørighed, også på det uddannelsesmæssige og kulturelle område, og for udnyttelsen af det faktiske EU-borgerskab.

Polnisch

Zapewnianie wydajnych i wysokiej jakości usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI) jest kluczowym elementem europejskiego państwa opiekuńczego i odgrywa istotną rolę w zapewnieniu spójności społecznej i terytorialnej, włącznie z obszarem edukacji, szkoleń i kultury, oraz w skutecznym wypełnianiu obowiązków obywatelskich.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Væksten og opbygningen af et velfærdssamfund hang nøje sammen, og den seneste tids problemer med at finansiere velfærden er faldet sammen med den lavere vækst;

Polnisch

Wzrost i rozbudowa systemów socjalnych szły w parze, a pojawiające się w ostatnich latach problemy z finansowaniem tych systemów wiążą się ze słabym wzrostem gospodarczym;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

I takt med at de vestlige lande kom på fode igen efter Anden Verdenskrig, inviterede de indvandrere fra naboregioner og tidligere kolonier for at øge den lokale arbejdsstyrke, efterhånden som deres økonomier voksede i 1950'erne og 1960'erne. De indvandrere, der kom dengang, og de, der fulgte, har været med til at skabe de velfærdssamfund i EU, som vi kender i dag.

Polnisch

Liczba osób przybywających spoza granic Unii Europejskiej zwiększyła się w ostatnich latach, ponieważ zwiększyły się różnice między krajami bogatymi i ubogimi oraz liczba lokalnych i regionalnych konfliktów rozgrywających się u wrót Europy i poza nią.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

1.2.1 konstaterer, at der i årtierne efter anden verdenskrig skete en bemærkelsesværdig udvikling i Europa. Produktionen pr. indbygger i Vesteuropa steg fra under 40% af niveauet i USA ved krigens afslutning til 70% i 1970. Dette relative niveau har været uændret lige siden. Væksten og opbygningen af et velfærdssamfund hang nøje sammen, og den seneste tids problemer med at finansiere velfærden er faldet sammen med den lavere vækst;

Polnisch

1.2.1 stwierdza, że w pierwszych dekadach po drugiej wojnie światowej Europa rozwijała się w imponującym tempie. W porównaniu do USA, produkcja na mieszkańca w Europie Zachodniej wzrosła z poziomu 40% na koniec wojny do 70% w roku 1970, od tego czasu jej wysokość relatywnie nie zmieniła się. Wzrost i rozbudowa systemów socjalnych szły w parze, a pojawiające się w ostatnich latach problemy z finansowaniem tych systemów wiążą się ze słabym wzrostem gospodarczym;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

2.3 Effektive, seriøse virksomheder bliver udkonkurreret eller har svært ved at overleve og ekspandere, mens sorte erhvervsaktiviteter trives på markedet og tilmed ekspanderer. Hele økonomiens effektivitet er i fare for at blive forringet. Det forhindrer også den produktivitetsudvikling, som er en forudsætning for et fortsat velfærdssamfund.

Polnisch

2.3 Uczciwe i efektywne przedsiębiorstwa są eliminowane z rynku lub mają trudności z utrzymaniem się na nim i rozwijaniem swojej działalności, podczas gdy przedsiębiorstwa korzystające z pracy nielegalnej powstają i dobrze prosperują. Stan taki zagraża efektywności całej gospodarki. W związku z tym produkcja nie wzrasta, podczas gdy wzrost jest zasadniczym warunkiem utrzymania społeczeństwa dobrobytu.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

33. Leveringen af effektive kvalitetstjenester af generel økonomisk interesse er et nøgleelement i det europæiske velfærdssamfund og af væsentlig betydning for at sikre den sociale og geografiske samhørighed, også på det uddannelsesmæssige og kulturelle område, og for udnyttelsen af det faktiske EU-borgerskab. Kvalitetstjenester af generel økonomisk interesse bidrager også til den europæiske økonomis konkurrenceevne. Medlemsstaterne har store skønsmæssige beføjelser, når de skal afgøre, om og på hvilken måde de vil finansiere leveringen af sådanne tjenester. For at undgå konkurrencefordrejninger bør den støtte, der ydes, gøre de offentlige serviceopgaver praktisk gennemførlige uden at føre til overkompensation og urimelige konkurrencefordrejninger.

Polnisch

37. Zapewnianie wydajnych i wysokiej jakości usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI) jest kluczowym elementem europejskiego państwa opiekuńczego i odgrywa istotną rolę w zapewnieniu spójności społecznej i terytorialnej, włącznie z obszarem edukacji, szkoleń i kultury, oraz w skutecznym wypełnianiu obowiązków obywatelskich. Wysokiej jakości usługi SGEI przyczyniają się również do konkurencyjności gospodarki europejskiej. Państwa Członkowskie mają spory margines swobody w decydowaniu, czy i w jaki sposób finansować zapewnianie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Jednakże w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji przyznawane rekompensaty powinny sprawić, że misje służb publicznych staną się wykonalne, nie prowadząc jednocześnie do nadmiernej kompensacji i nadmiernego zakłócenia konkurencji.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

6.6 Det danske system er dyrt for staten, da den betaler en stor den af kompensationen ved ledighed. Udgifterne til passiv arbejdsmarkedspolitik udgjorde således 2,7 procent af BNP i 2003, hvilket er EU-rekord. I fremtiden vil finansieringen af det danske velfærdssamfund komme under pres fra flere sider. For at fastholde finansieringen af velfærdsstaten uden at hæve skatterne, kræver det højere beskæftigelsesgrader for befolkningen i den erhvervsaktive alder.

Polnisch

6.6 System duński jest kosztowny dla państwa, które finansuje dużą część świadczeń dla bezrobotnych. Na przykład w 2003 r. wydatki na pasywną politykę rynku pracy stanowiły 2,7% PKB, co jest rekordem w skali Unii Europejskiej. W przyszłości należy się spodziewać presji z różnych stron na finansowanie duńskiego państwa socjalnego. Dla jego sfinansowania bez podnoszenia podatków konieczne będzie uzyskanie wyższej stopy zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

6.6.2 Den demografiske udvikling betyder, at antallet af ældre stiger, og antallet af erhvervsaktive falder. Det skyldes både små ungdomsårgange, store efterkrigstidsgenerationer og stigende levetid. I debatten om mulige reformer af velfærdssamfundet er arbejdsmarkedspolitikken — herunder arbejdsløshedsunderstøttelsen — også i spil. Det danske pensionssystem er dog delvist forberedt til disse ændringer, jf. bilag 6. Der kan blive mangel på arbejdskraft, og da den arbejdskraftreserve, kvinderne udgør, i høj grad allerede er aktiveret, skal man finde andre veje til at øge beskæftigelsen. Det kan f.eks. være ved at hæve tilbagetrækningsalderen eller øge indvandringen af arbejdskraft med efterspurgte kompetencer.

Polnisch

6.6.2 Rozwój demograficzny powoduje, że będzie przybywało osób w wieku emerytalnym i ubywało osób w wieku produkcyjnym. Wynika to z faktu, że młode pokolenie jest nieliczne, zaś pokolenie powojenne stanowi dużą grupę, a ponadto wzrasta długość życia. W dyskusji o możliwych reformach państwa dobrobytu uwzględnić należy również politykę rynku pracy, włączając w to zasiłki dla bezrobotnych. Duński system emerytalno-rentowy jest częściowo przygotowany na te zmiany, co zostało opisane w załączniku 6. Należy się obawiać niedoboru siły roboczej, a ponieważ rezerwy w postaci zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy zostały już w dużej mierze wykorzystane, należy znaleźć inne rozwiązania umożliwiające zwiększenie zatrudnienia. Mogą one oznaczać podniesienie granicy wieku emerytalnego lub zwiększenie liczby pracujących imigrantów posiadających wymagane kwalifikacje.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

6.7 Cirka en fjerdedel af befolkningen i den erhvervsaktive alder er uden for beskæftigelse og på en eller anden form for offentlig forsørgelse (arbejdsløshed, aktivering, tidlig tilbagetrækning etc.). Omkring halvdelen af disse har trukket sig permanent ud af arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsløshed eller frivilligt, mens den anden halvdel kun midlertidigt er ude af beskæftigelse. Den offentlige forsørgelse af disse mennesker er en velfærdsstatslig grundpille, men er en udfordring for fremtidens finansiering af velfærdssamfundet. Andelen af befolkningen, der trækker sig tidligt ud af arbejdsmarkedet, skal reduceres for at sikre finansieringen af velfærdssamfundet på længere sigt.

Polnisch

6.7 Około jedna czwarta ludności w wieku produkcyjnym nie podejmuje pracy zarobkowej i żyje w tej lub innej formie ze środków publicznych (zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywacyjny, wcześniejsza emerytura, itp.). Około połowa spośród tych osób wycofała się na stałe z rynku pracy z powodu fizycznego przemęczenia, bezrobocia lub z własnej woli, zaś pozostała połowa pozostaje przejściowo. Model duński przewiduje utrzymanie tych osób przez państwo, co może stanowić wyzwanie dla przyszłego finansowania państwa socjalnego. W celu zapewnienia długoterminowej wypłacalności państwa socjalnego konieczne jest obniżenie udziału ludności przedwcześnie wycofującej się z rynku pracy.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

De kultur-og adfærdsmodeller, som kendetegner "velfærdssamfundet", er hovedårsagen til den eksplosive stigning i fedmefænomenet, som kun kan afhjælpes gennem koordinerede oplysnings-og forebyggelsestiltag (på nationalt og lokalt plan og hos den enkelte), med det sigte at ændre de mest negative kulturelle holdninger og adfærdsmodeller, men uden at begå den fejl at behandle fedme som et medicinsk fænomen.

Polnisch

Modele kulturowe i zachowania właściwe dla%quot%cywilizacji dobrego samopoczucia%quot% stanowią główną przyczynę gwałtownego wzrostu otyłości, któremu będzie można zapobiec jedynie poprzez działania informacyjne i prewencyjne, skoordynowane na poziomie krajowym, lokalnym a nawet indywidualnym, celem zmiany najbardziej szkodliwych postaw kulturowych i modeli zachowań, przy czym należy unikać błędnego ujmowania tego zagadnienia, polegającego na przesadnym traktowaniu otyłości jako problemu medycznego.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

Effektive og optimale tjenesteydelser af almen økonomisk interesse er et nøgleelement i det europæiske velfærdssamfund og er af væsentlig betydning for at sikre social og geografisk samhørighed og bidrager også til konkurrenceevnen. Kommissionen vil som opfølgning på sin hvidbog fra 2004 om forsyningspligtydelser tage skridt til at yde mere vejledning om princippet.

Polnisch

Świadczenie sprawnych i wysokiej jakości usług w ogólnym interesie gospodarczym jest istotnym elementem europejskiego stanu dobrobytu, ważnym dla zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej oraz przyczyniającym się do wzrostu konkurencyjności. Przyjmując za punkt wyjścia, wydaną w 2004 r., białą księgę na temat usług w ogólnym interesie gospodarczym, Komisja podejmie inicjatywy mające na celu przedstawienie obszerniejszych wytycznych w tym zakresie.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK