Google fragen

Sie suchten nach: anlægsomkostningerne (Dänisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Tschechisch

Info

Dänisch

Generelt indikerer skønnene i de forskellige lande, at udgifterne til revisionerne i relation til den tid, der bruges på at gennemføre dem, udgør under 1 % af anlægsomkostningerne ved hele projektet.

Tschechisch

Obecně odhady v různých zemích ukazují, že náklady na audity, v souvislosti s časem na jejich provedení, jsou menší než 1 % nákladů na výstavbu celého projektu.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

for forbedring af adgangen til transportinfrastruktur for handicappede: 30 % af de støtteberettigede omkostninger ved tilpasningsarbejder, som i intet tilfælde må overstige 10 % af de samlede støtteberettigede anlægsomkostninger

Tschechisch

lepší dostupnost dopravní infrastruktury pro osoby se zdravotním postižením: 30 % způsobilých nákladů na úpravy, které nesmějí v žádném případě překročit 10 % celkových způsobilých nákladů na práce;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

De nederlandske myndigheder anfører i den forbindelse, at investeringsomkostningerne er en følge af de pågældende områders topologi, den høje befolkningstæthed og de mange lejlighedskomplekser, som gør, at der bliver tale om lave anlægsomkostninger pr. husstand.

Tschechisch

Nizozemské úřady na to namítají, že investiční náklady odrážejí topologii příslušných oblastí, vysokou hustotu obyvatelstva a zastoupení bytových domů, v důsledku čehož vycházejí náklady na položení sítě na jednu domácnost nižší.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Desuden understreger de nederlandske myndigheder, at GNA allerede i […] 2006 indgik en kontrakt med ingeniørvirksomhederne Van den Berg/BAM og Draka Comteq [92] med de særlige betingelser, at de skulle sørge for, at anlægsomkostningerne skulle ligge inden for de i forretningsplanen fastlagte margener.

Tschechisch

Úřady kromě toho zdůrazňují, že společnost GNA již v […] 2006 uzavřela smlouvu s technickými podniky Van den Berg/BAM a Draka Comteq [92] se zvláštními podmínkami, které mají zajistit, aby náklady na položení sítě zůstaly v rozmezí stanoveném v obchodním plánu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Ifølge de nederlandske myndigheder er de skønnede investeringsomkostninger realistiske på grund af topologien og de karakteristiske træk ved det geografiske område, hvor nettet anlægges: de pågældende bydele i Amsterdam har en høj befolkningstæthed og mange nye eller renoverede lejlighedskomplekser, hvorved nettets anlægsomkostninger pr. husstand reduceres.

Tschechisch

Podle nizozemských úřadů podporuje dosažitelnost odhadovaných investičních nákladů topologie a znaky dané geografické oblasti, ve které se má síť budovat: v dotyčných městských částech Amsterdamu je vysoká hustota obyvatelstva a je tu rovněž mnoho nových nebo renovovaných bytových domů, čímž se náklady na vybudování sítě rozpočítané na jednotlivé domácnosti sníží.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

"aa) "anlægsomkostninger": omkostninger i forbindelse med anlæggelsen, herunder eventuelle finansieringsomkostninger, til:

Tschechisch

"aa) "stavebními náklady" náklady související s výstavbou, případně zahrnující i finanční náklady na:

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

- infrastruktur eller forbedringer af infrastruktur (herunder omfattende strukturreparationer), der er blevet færdiggjort højst 30 år før den 10. juni 2008, for så vidt der allerede er indført vejafgiftsordninger den 10. juni 2008, eller som er blevet færdiggjort højst 30 år inden indførelsen af nye vejafgiftsordninger, der måtte blive indført efter den 10. juni 2008. Omkostninger til infrastruktur eller forbedringer af infrastruktur, der afsluttes inden disse tidsfrister, kan også betragtes som anlægsomkostninger, såfremt:

Tschechisch

- pozemní komunikace nebo zlepšení pozemních komunikací (včetně významných strukturálních oprav) dokončených nejdéle 30 let před 10. červnem 2008, pokud již 10. června 2008 fungoval režim mýtného, nebo dokončených nejdéle 30 let před zavedením jakéhokoli nového režimu mýtného zavedeného po 10. červnu 2008; náklady týkající se pozemních komunikací nebo zlepšení pozemních komunikací dokončených před uvedenými lhůtami mohou být rovněž považovány za stavební náklady, pokud:

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

- infrastruktur eller forbedringer af infrastruktur (herunder omfattende strukturreparationer), der er blevet færdiggjort senest 30 år før den … [9], for så vidt der allerede er indført vejafgiftsordninger, den … [9], eller som er blevet færdiggjort senest 30 år inden indførelsen af nye vejafgiftsordninger, der måtte blive indført efter den … [9]. Omkostninger til infrastruktur eller forbedringer af infrastruktur, der afsluttes inden disse tidsfrister, kan også betragtes som anlægsomkostninger, såfremt:

Tschechisch

- pozemní komunikace nebo zlepšení pozemních komunikací (včetně významných strukturálních oprav) dokončených nejdéle 30 let před … [9], pokud již … [9] fungoval režim mýtného, nebo dokončených nejdéle 30 let před zavedením jakéhokoli nového režimu mýtného zavedeného po … [9]; náklady týkající se pozemních komunikací nebo zlepšení pozemních komunikací dokončených před uvedenými lhůtami mohou být rovněž považovány za stavební náklady, pokud:

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Der er behov for en særlig bestemmelse for at afklare, hvilke anlægsomkostninger, der kan tages i betragtning.

Tschechisch

Je třeba přijmout konkrétní ustanovení za účelem vyjasnění nákladů na výstavbu, které je možné zohlednit.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Der skal være en særlig bestemmelse for at sikre klarhed med hensyn til de anlægsomkostninger, der kan tages i betragtning.

Tschechisch

Je třeba přijmout konkrétní ustanovení za účelem vyjasnění nákladů na výstavbu, které je možné zohlednit.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Som udgangspunkt ydes der 40 % af dræningssystemernes anlægsomkostninger i støtte.

Tschechisch

Podpora kryje 40 % nákladů na stavební práce.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Under alle omstændigheder må den andel af anlægsomkostningerne, der medregnes, ikke overstige den del af den på indeværende tidspunkt beregnede livscyklus for infrastrukturkomponenterne, der fortsætter efter den 10. juni 2008 eller efter den dato, hvor de nye vejafgiftsordninger indføres, hvis denne dato ligger senere.

Tschechisch

V žádném případě nesmí být poměrná část stavebních nákladů, jež je nutné vzít v úvahu, vyšší než poměrná část současné předpokládané doby životnosti prvků pozemní komunikace, která ještě zbývá dne 10. června 2008 nebo dne, kdy bude zaveden nový režim mýtného, pokud je tento den pozdějšího data.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Under alle omstændigheder må den andel af anlægsomkostningerne, der medregnes, ikke overstige den del af den på indeværende tidspunkt beregnede livscyklus for infrastrukturkomponenterne, der fortsætter efter den … [9] eller efter den dato, hvor de nye vejafgiftsordninger indføres, hvis denne dato ligger senere.

Tschechisch

V žádném případě nesmí být poměrná část stavebních nákladů, jež je nutné vzít v úvahu, vyšší než poměrná část současné předpokládané doby životnosti prvků pozemní komunikace, která ještě zbývá dne … [9] nebo dne, kdy bude zaveden nový režim mýtného, pokud je tento den pozdějšího data.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

d) "indledende investeringsomkostninger": anlægsomkostninger, der direkte vedrører infrastrukturarbejder eller udstyr, der er nødvendigt for udnyttelse af kulreserverne i eksisterende miner

Tschechisch

d) "počátečními investičními náklady" rozumějí náklady na fixní kapitál přímo související s infrastrukturní činností nebo se zařízením potřebným k těžbě uhelných zásob ve stávajících dolech;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

Grunden til den forventede omkostningsstigning er højere anlægsomkostninger (inklusive erhvervelse af rettigheder og miljøforanstaltninger) samt højere driftsomkostninger (elektricitet, forsikring).

Tschechisch

Důvodem očekávaných vyšších celkových nákladů jsou vyšší stavební náklady (včetně nabytí práv a opatření na ochranu životního prostředí) a vyšší provozní náklady (elektrická energie, pojištění).

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Det har medført, at beslutningstagerne er mistroiske med hensyn til risikoen (reelle anlægsomkostninger, faktiske trafiktal osv.), og at man har en ten-

Tschechisch

Lidé s rozhodovacími pravomocemi se tudíž začali obávat rizik spjatých se skutečnými náklady výstavby či reálným objemem dopravy a začali mít sklon oddalovat konečné rozhodnutí, jako tomu bylo v případě nového železničního propojení Francie a Itálie.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Samme punkt i bilaget til henstilling 98/322 nævner ligeledes den i bilagets punkt 3 beskrevne omkostningsfordelingsproces ved at præcisere, at processen finder anvendelse både for driftsomkostninger og for anlægsomkostninger, og i den forbindelse anføres udtrykkeligt, at afskrivninger skal henregnes til driftsomkostningsbegrebet.

Tschechisch

Tentýž bod přílohy doporučení 98/322 uvádí rovněž postup přiřazování nákladů, popsaný v bodu 3 této přílohy, a upřesňuje, že tento postup se uplatní na provozní náklady, jakož i na investiční výdaje, a v tomto ohledu zmiňuje výslovně odpisy jako kategorii provozních nákladů.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

USEselskabskapital (4006)anlægsomkostninger (4026)

Tschechisch

USE produktivita (4026) evropská sí? podnikatelských a inovačních center investiční fond

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

— bogføring, under løbende udgifter eller anlægsomkostninger, af andre større udgiftsposter (f.eks. programmer og edb-systemer, forskning og udvikling, kundesøgning, direkte og indirekte konstruktion, reparation og vedligeholdelse, finansieringsomkostninger osv.).

Tschechisch

– zpracování vyhrazené pro ostatní velké výdaje považované za příjmy nebo kapitálové náklady (například software a výpočetní systémy, výzkum a vývoj, obchodní průzkum, přímé a nepřímé stavby, opravy a údržba, finanční výdaje atd.).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

%quot%aa)%quot%anlægsomkostninger%quot%: omkostninger i forbindelse med anlæggelsen, herunder eventuelle finansieringsomkostninger, til:

Tschechisch

"aa) "stavebními náklady" náklady související s výstavbou, případně zahrnující i finanční náklady na:

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK