Google fragen

Sie suchten nach: hochschulgrad (Deutsch - Griechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Deutsch

Griechisch

Info

Deutsch

medizinischer Hochschulgrad

Griechisch

πανεπιστημιακό πιστοποιητικό ιατρικής

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Diese Prüfung allein (exem. art.) ist kein selbständiger Hochschulgrad.

Griechisch

Οι σπουδές στα δευτερεύοντα μαθήματα απαιτούν 23 έτη και οι εξετά­σεις (exam, art.) δεν οδηγούν σε πτυχίο.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Das Grundstudi­um führt zum Titel eines/einer exam, art., der kein selbständi­ger Hochschulgrad ist.

Griechisch

Υπάρχουν επίσης teknika, tekniske højsko­ler, που απονέμουν πτυχία μη­χανικού.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Bei erfolgreichem Abschluß wird der Hochschulgrad Bachelor of Education von der Universität verliehen, an die das betreffende College angeschlossen ist.

Griechisch

Το Εθνικό Συμβούλιο για το Αναλυτικό Πρόγραμ­μα και την Αξιολόγηση (NCCA) ασχολείται τώρα με μια μεταρρύθμιση όλων των πτυχών του αναλυ­τικού προγράμματος του Εθνικού Σχολείου.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

condaire inf6rieur/Geaggregeerde voor het lager secundaironderwiis: Hochschulgrad, derden Träger dazu berechtigt, ein

Griechisch

Δημοσι­εύεται κάθε χρόνο και παρέ­χεται από τα βελγικά πανεπιστήμια.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Magister, Lizentiat). Ein Hochschulgrad kann nur bei einem Teil (etwa40 %) der weiterführenden Studienangebote erlangt werden.

Griechisch

Επισκόπηση των προσφε­ρομένων προγραμμάτων υπάρχει στο βιβλίο Studien- und Berufs­wahl 1988/89, σ.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Deutschland - Hochschulgrade

Griechisch

Γερμανία Πανεπιστημιακά διπλώματα

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Die Kommission hat beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Deutschland zu richten, weil dort zusätzliche Beschränkungen für das Führen eines Hochschulgrades bestehen, der für eine Ausbildung verliehen wurde, die im Rahmen eines so genannten Franchiseabkommens zwischen einer Hochschule eines Mitgliedstaates und einer Einrichtung eines anderen Mitgliedstaates verliehen wurde.

Griechisch

Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στη Γερμανία αιτιολογημένη γνώμη για την επιβολή πρόσθετων περιορισμών ως προς το δικαίωμα χρήσης, στην επικράτειά της, πανεπιστημιακού τίτλου που πιστοποιεί εκπαίδευση η οποία παρέχεται στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας μεταξύ ενός πανεπιστημίου κράτους μέλους και ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος άλλου κράτους μέλους.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Ferner wird die Kommission mit Gründen versehene Stellungnahmen an Deutschland richten wegen seiner Rechtsvorschriften über das Führen von in einem anderen Staat erworbenen Hochschulgraden.

Griechisch

Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στη Γερμανία αιτιολογημένες γνώμες για μη συμμόρφωση της νομοθεσίας της σχετικά με την κατοχή των πανεπιστημιακών τίτλων που αποκτούνται σε άλλο κράτος μέλος.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

,läkarexamen' (medizinischer Hochschulgrad), ausgestellt von der medizinischen Fakultät einer Hochschule, und eine Bescheinigung über praktische Ausbildung, ausgestellt von der nationalen Gesundheitsbehörde."

Griechisch

που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών συνολικής διάρ­κειας δεκαοκτώ τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβά­νουν εννεαετή τουλάχιστον επαγγελματική κατάρτιση, υποδιαιρούμενη σε τετραετή περίοδο φοίτησης σε μέση τεχνική σχολή και σε πενταετή περίοδο επαγγελματικής πρακτικής και άσκησης, και επιστεφόμενη από εξετάσεις που δίνουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα, να καταρτίζει μαθητευόμενους, στο μέτρο που η κατάρτιση αφορά το δικαίωμα να σχεδιάζουν κτίρια, να κάνουν τεχνικούς υπολογισμούς και να επο­πτεύουν τις οικοδομικές εργασίες ("το προνόμιο της Μαρίας Θηρεσίας")».

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Deutsch

.läkarexamen' (medizinischer Hochschulgrad), ausgestellt von der medizinischen Fakultät einer Hochschule, und eine Bescheinigung über praktische Ausbildung, ausgestellt von der nationalen Gesundheitsbehörde; s) in der Schweiz

Griechisch

"Eidgenössisch diplomierter Arzt/titulaire du diplome fédéral de médecin/titolare di diploma federale di medico" (δίπλωμα ιατρικής) χορηγούμενο από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών.»

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Deutsch

2. die Diplome über die Erlangung eines Hochschulgrades in Veterinärmedizin, die in einemMitgliedstaat der Gemeinschaft ausgestellrworden sind und in dicscm l..and zum Antrirtder praktischen Ausbildungszeit, nicht aber zur Aufnahme des Berufes berechtigcn und dic gemäß dem Gesetz vom 18. Juni 1969 über das Hochschulwesen und die Anerkennung ausländischer Hochschultitel und -grade vom Minister worden sind,für Gesund- für Erziehungswesen anerkannt zusammen mit der vom'Minister

Griechisch

2. τά διπλώματα περί απονομής πτυχίου κτηνια­τρικής, χορηγούμενα σέ ένα άπό τά Κράτη μέλη τής Κοινότητος καί παρέχοντα δικαίωμα πρακτικής ασκήσεως (stage), χωρίς νά παρέ­χουν δυνατότητα είσόδου στό επάγγελμα έφ' δσον άνεγνωρίσθησαν άπό τόν 'Υπουργό "Ε­θνικής Παιδείας, σύμφωνα μέ τόν νόμο τής 18ης "Ιουνίου 1969 «περί ανωτάτης εκπαιδεύ­σεως καί αναγνωρίσεως αλλοδαπών τίτλων καί πτυχίων ανωτάτης εκπαιδεύσεως», συνοδευό­μενα άπό πιστοποιητικό πρακτικής ασκήσεως θεωρημένο άπό τόν 'Υπουργό 'Υγιεινής· θ) στό 'Ηνωμένο Βασίλειο:

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Deutsch

Agrégé de l'enseignement se­condaire inférieur /Geaggre­geerde voor het lager secundair onderwijs: Hochschulgrad, der den Träger dazu berechtigt, ein oder mehrere bestimmte Fächer in der Sekundarstufe I zu unter­richten.

Griechisch

Agrégé de l'enseignement secon­daire inférieur/Geaggregeerde voor het lager secundair onder­wijs: Ακαδημαϊκός τίτλος που αποτελεί προϋπόθεση για το δικαίωμα διδασκαλίας μαθημά­των του δευτεροβάθμιου κύκλου Α.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

DER RAT — bei der Genehmigung der Richtlinie 75/362/EWG für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise des Arztes und für Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr ('); mit der Feststellung, daß diese Richtlinie nur die in einem Mitgliedstaat ausgestellten Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise betrifft; in dem Bestreben, jedoch der besonderen Lage der luxemburgischen Staatsangehörigen Rechnung zu tragen, die ihr Studium in einem Drittland absolviert haben, da sie im Großherzogtum Luxemburg selbst keine vollständige Universitätsausbildung erwerben können — empfiehlt den Regierungen der anderen Mitgliedstaaten, den Staatsangehörigen des Großherzogtums Luxemburg, die Inhaber eines in einem Drittland ausgestellten, gemäß dem Gesetz vom 18. Juni 1969 über das Hochschulwesen und die Anerkennung aus ländischer Hochschultitel und -grade vom Minister für Erziehungswesen anerkannten Diploms über die Erlangung eines Hochschulgrades in Medizin sind, die Aufnahme und Ausübung der ärztlichen Tätigkeiten in der Gemeinschaft durch Anerkennung dieser Diplome in ihrem Hoheitsgebiet zu erleichtern, sofern diesen Diplomen jeweils eine vom Minister für Gesundheitswesen des Großherzogtums Luxemburg abgezeichnete Bescheinigung über eine abgeschlossene praktische Ausbildung beigefügt ist.

Griechisch

Δεδομένου ότι θεωρείται ευκταίο ή κλινική αυτή ιατρική πείρα νά δύναται νά αποκτάται καί σέ άλλα Κράτη μέλη έκτος άπό εκείνο στό όποϊο ό υποψήφιος έπεράτωσε τίς πανεπι­στημιακές του σπουδές, τό Συμβούλιο συνιστά στά Κράτη μέλη νά επιτρέπουν στους υπη­κόους τών άλλων Κρατών μελών τήν πρόσβαση στην κλινική αυτή κατάρτιση.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

EMPFIEHLT den Regierungen der anderen Mitgliedstaaten, Staatsangehörigen des Großherzogtums Luxemburg, die Inhaber eines in einem Drittstaat ausgestellten, gemäß dem Gesetz vom 18. Juni 1969 über das Hochschulwesen und die Anerkennung ausländischer Hochschultitel und -grade vom Minister für das Bildungswesen anerkannten Diploms über die Erlangung eines Hochschulgrades in Pharmazie sind, die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeiten des Apothekers in der Gemeinschaft durch Anerkennung dieser Diplome in ihrem Gebiet zu erleichtern.

Griechisch

ΙΥΝΙ5ΤΑ στις κυβερνήσεις των άλλων κρατών μελών να διευκολύνουν την πρόσβαση στις δραστηριότητες του φαρμακοποιού και την άσκηση τους στο εσωτερικό της Κοινότητας στους υπηκόους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, κατόχους πανεπιστημιακού διπλώματος φαρμακοποιού, που χορηγήθηκε σε τρίτη χώρα και έχει αναγνωριστεί από τον υπουργό εθνικής παιδείας σύμφωνα με το νόμο της 18ης Ιουνίου 1969 για την ανώτατη εκπαί­δευση και την αναγνώριση των ξένων τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρίζοντας αυτά τα διπλώματα στην επικράτεια τους

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Gesetz vom 18. Juni 1969 über das Hochschulwesen und die ,Anerkennung ausländischer Hochschultitel und -grade vom Minister für das Bildungswesen anerkannten Diploms über die Erlangung eines Hochschulgrades in Pharmaziesind, die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeiten des Apothekers in der Gemeinschaft durch Anerkennungdieser Diplome in ihrem Gebiet zu erleichtern.

Griechisch

ΣΥΝΙΣΤΑ στις κυβερνήσεις των άλλων κρατών μελών να διευκολύνουν την πρόσβαση στις δραστηριότητες του φαρμακοποιού και την άσκηση τους στο εσωτερικό της Κοινότητας στους υπηκόους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, κατόχους πανεπιστημιακού διπλώματος φαρμακοποιού, που χορηγήθηκε σε τρίτη χώρα και έχει αναγνωριστεί από τον υπουργό εθνικής παιδείας σύμφωνα με το νόμο της 18ης Ιουνίου 1969 για ·τηγ ανώτατη εκπαί­δευση και την αναγνώριση των ξένων τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρίζοντας αυτά τα διπλώματα στην επικράτεια τους

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Licenci6/Licentiaat: Zweiter Hochschulgrad an Universitäten (Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Rechtswis- derwijs, Enseignement sup6rieur maritime/Maritiem hoger senschaften) und im außeruniversitären Bereich des Langstu-

Griechisch

Licencié/Licentiaat: Δεύτερο πανεπιστημιακό (Ανθρωπιστι­κές, Φυσικές και Νομικές Επιστήμες) και μηπανεπιστημιακό δίπλωμα (Εμπο­ρικές Επιστήμες, Μεταφρα­στές και Διερμηνείς). Απονε-

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Sie verleiht darüber hinaus Hochschulgrade.

Griechisch

Παρέχει επίσης τα διπλώματα.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind die Hochschulen durch Gesetz autorisiert. Zu den Hochschulprüfungen, die mit der Verleihung eines Hochschulgrades („akademischen Grades") verbunden sind, gehören vor allem:

Griechisch

Το νομικό τους καθεστώς καθορίζεται από τον Δημοσιοϋπαλληλι­κό Κώδικα του συγκεκριμένου κρατιδίου, ο οποίος με τη σειρά του βασίζεται στο Δημοσιοϋπαλληλικό Νόμο-Πλαίσιο (Beamtenrechtsrahmengesetz).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK