Google fragen

Sie suchten nach: acfs (Englisch - Griechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Griechisch

Info

Englisch

Bearing in mind that, under Luxembourg legislation, a reallocation of train paths is made by the allocation body, namely, the Administration des Chemins de Fer (ACF), the Court has rejected the Commission’s application.

Griechisch

Κρίνοντας ότι κατά τη λουξεμβουργιανή νομοθεσία η εκ νέου κατανομή των διαδρομών των συρμών διενεργείται από τον φορέα κατανομής, δηλαδή τη Διοίκηση Σιδηροδρόμων (ACF), το Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Επιτροπής.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

The Commission, in association with the STECF and the ACF, shall annually examine the progress of the national programmes in the Management Committee for Fisheries and Aquaculture.

Griechisch

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΤΟΕΑ και τη ΣΕΑ, εξετάζει κάθε έτος στο πλαίσιο της επιτροπής διαχείρισης του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, την κατάσταση της εξέλιξης των εθνικών προγραμμάτων.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Without prejudice to paragraph 1, the programmes referred to in Article 5(1) shall be adopted after the STECF and the ACF have been consulted.

Griechisch

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 θεσπίζονται κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΤΟΕΑ και τη ΣΕΑ.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

!r was noted that the ACP Statesconsiderthat measuresshould be soughrfor improving theposirion of the ACP supplying States and soivingthe problcrnof oceanfreight cosrs whichremained an outstandingand pressing matter,as fromthccurrenr campaign year. Itwasftrrrher noted thar rhe Cornmission agreedtoundertakethis cxaminationincollaborationwiththe ACF Srates.

Griechisch

Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θέλατε να μου γνωρίσετε τη λήνη της χαρούσας εχισιολής και να μου εχιδεβαιώσετε όιι αυτή η εχιστολή μαζί με την αχάντησή σας συνιστούν συμφωνά μεταξύ των κυ & ερνήσεην των ενδιαφερομένων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

"Decision No 7/81 adopting the gules of Procedure of the ACF-SZC Committee provided for in Article 108(5) of the Second ACP-E5C Convention article 1(2) (Designation of members at ministerial level)"

Griechisch

Άρθρο 1 παράγραφος 2 ('Ορισμός τών μελών σέ 'Υπουργικό επίπεδο)"

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

'20' foteg $itb. satlefacttoa. that'ühe iufor.nation anü eonsulüationpgoeadure rlth the ACF couatriea has inpronad und,er.tbe GliP but stresgea ühe.neeü for . reasonable.deadlinog; to . beallowed for the coaeultativa. procedure;:

Griechisch

20. διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι στα πλαίσια του συστήματος γενι­κευμένων προτιμήσεων έχει βελτιωθεί η διαδικασία πληροφορήσεως και διαβουλεύσεως με τα κράτη ΑΚΕ, αλλά υπογραμμίζει ότι η δια­δικασία διαβουλεύσεων πρέπει να διεξάγεται μέσα σε εύλογες προ­θεσμίες ,

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

(c) IBM will identify, in future announcements of the first ACF/NCP or successor products that implement enhancements to SNA not already identified pursuant to paragraph (a), the functions that implement the enhancements.

Griechisch

γ) Σε μελλοντικές αναγγελίες του πρώτου ή των μεταγενέστερων προϊόντων ACF/NCP που θα περιέχουν βελτιώσεις της SNA, οι οποίες δεν έχουν ήδη προσδιοριστεί στα πλαίσια της παραγράφου (α), η IBM θα προσδιορίσει τις λειτουργίες που επιβάλλουν τις βελτιώσεις.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

1 Case 41/69 ACF Chemiefarma [1970] ECR 661, at p.

Griechisch

Ο Απόφαση της 1.2.1978, υποθ. αριθ.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

15 lbc ACF Süates, tbG llerbrr Statcr rnd ühc Co@unl.ty lhaltr,.ech to tb. cxt.nt to rhlcb lt 1g conccrncd, takc tho tr€esunesnocsraat? to lnplencnt tht! Dcclclon.

Griechisch

Τά Κράτη ΑΚΕ, τά Κράτη μέλη καί ή Κρινότης ύποχρεοΰνται, στό μέτρο πού τους άφορα, νά λάβουν τά μέτρα πού συνεπάγεται ή εκτέλεση τής παρούσης αποφάσεως.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

2 Case 41/69 ACF Chemiefarma [1970] ECR 661, at p.

Griechisch

41/69, Chemiefarma, Συλλογή 1970, σ.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

8c noted ln partlcular that the purpose of, !oec- of the projects flnancedwas to export some or all of the productlon of thc rrndcrtcktng, thatthese proJects alLowed lnereased dtrcct gart!.etpetLon by nattfilrltof the ACF cor.rntnles 1n Lndustrlallzatlon, and that thclr cedroüic was generally excellcnt

Griechisch

0 Πρόεδρος της ETE τόνισε την ιδιαίτερα εύκαμπτη φύση των διαφόρων τύπων χρηματοδότησης (απευθείας δάνεια, δάνεια με επιδότηση επιτο­κίου, πιστωτικά κονδύλια για τις εθνικές τράπεζες ανάπτυξης και συμ­μετοχή στο κεφάλαιο τους, συνδρομή υπό μορφή οιονεί κεφαλαίων ή για τη χρηματοδότηση μελετών κλπ).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

9- t{ot"s thc provisions of Anner I I of the third L on r € Conventi m rtgarding ACF oigrant rorkcrs end ACP students in thc ielber St.tcs of thc Conrunity, r"quegts thc lienber Stat?s to inprove study conditions and incrcase possibiliticg for ACPstudcnts in thc Gountries of the Cooaunity bothbyraling.grettcrnunbcrofschotarshipsavaitabtcand by cnsuringthatthey rr?

Griechisch

9. λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Παραρτήματος IX σχετικά με τους διακινούμενους εργαζομένους και τους φοιτητές ΑΚΕ στα κράτη μέλη της Κοινότητας" καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις συνθήκες και τις δυνατότητες σπουδών των φοιτητών ΑΚΕ στις χώρες της Κοινό­τητας" ζητά κατά συνέπεια από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον αριθ­μό των υποτροφιών που χορηγούνται στους φοιτητές ΑΚΕ και να καθο­ριστεί το ύψος τους σε κατάλληλο επίπεδο,

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

A qrowinq and indispensable niche j.n-the industrial one of the developments during significantcüapter cooperation of the ACF-EEC Lom6 Convention the last few yeärs, has been the increasing recognition of sector should play in the important role the Private

Griechisch

Στην Τρίτη Σύμβαση του Λομέ η εξέλιξη αυτή λήφθηκε υπόψη με την εισαγωγή οργάνων για την ενθάρρυνση της άμεσης συμμετοχής των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων στα προ­γράμματα βιομηχανικής συνεργασίας.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

ACF=suntries threatenedbyfoodshortages,$hateittbothtinesofurgentneedandguarantee .?gutrr guerantee food svppt ies at Suppti' betreen harvests;

Griechisch

29. υπογραμμίζει την ανάγκη να καθιερωθεί στις χώρες ΑΚΕ και κυρίως στις χώρες του Σαχέλ μηχανισμός επιφυλακής και θέσης σε εφαρμογή των επιχειρήσεων επείγουσας ανάγκης σε περίπτωση επισιτιστικών κρίσεων,

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

AGREETTFNTS BETWEEN TI{E EEC AI{D THE ACF _STAtES

Griechisch

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΚΕ

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

Acf establishing the Convention adopted by the Council on 26 July.

Griechisch

Υπογραφή της σύμβασης στις 26

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

Also, the European Union must fight for the immediate, unconditional release of Frédéric Michel and José Daniel Llórente, two French citizens employed by ACF, who were arbitrarily arrested and imprisoned simply for having lunched with some sixty Afghan women.

Griechisch

Είτε πρόκειται για καταστάσεις πολέ­μου, είτε για υπερβάλλοντα εθνικισμό ή θρησκευτικό φανατισμό, αυτό οδηγεί κυρίως σε ασυνείδητη ή συν­ειδητή καταπίεση των γυναικών.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

Considere it even nore disturting that ACF-EEC trades,tructures have rena;ined Bubgt & ntitrlly unchm€edr euerrrurder loo6 II, because ACF exports to tbe EEC consigtoveruhelniagly of raw naterials;

Griechisch

5. διαπιστώνει ότι οι χώρες ΑΚΕ δεν μπορούν να επιτύχουν την οικονο­μική ανόρθωση τους χωρίς την ανάπτυξη ενός ρεύματος εξαγωγών τελι­κών προΐ'όντων στο βιομηχανικό, τον εμπορικό καθώς και τον αγροτι­κό τομέα, παράλληλα με τις εξαγωγές πρώτων υλών,

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

Decision No 1/88 of the ACF-EEC Subcommittee for Cooperation on Agricultural and Rural Development of 31 March 1989 giving a discharge to the Director of the TCA in respect of the implementation of the Centre's budget for the financial year 198Ί k~

Griechisch

Απόφαση αριθ. 1/88 της υπο-Επιτροπής Συνεργασίας για την αγροτική και γεωργική ανάπτυξη ΑΚΕ-ΕΟΚ της 31ης Μαρτίου 1989 για την απαλλαγή του Διευθυντή του Τεχνικού Κέντρου Αγροτικής και Γεωργικής Συνεργασίας όοον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονο­μικό έτος 1984

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

Decision No 2/94 of the ACF-EC Committee of Ambassadors of 15 April 1994 on the appointment of a member of the Advisory Committee of the Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation

Griechisch

Απόφαση αριθ. 2/94 της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ της 15ης Απριλίου 1994 σχετικά με τον διορισμό μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τεχνικού Κέντρου Γεωργικής και Αγροτικής Συνεργασίας

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK