Sie suchten nach: starved (Englisch - Walisisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Walisisch

Info

Englisch

that line is also starved of infrastructure investment

Walisisch

mae'r rheilffordd honno wedi'i hamddifadu o fuddsoddiad yn ei seilwaith hefyd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

education in general has been starved of funding for some years

Walisisch

mae addysg yn gyffredinol wedi ei hamddifadu o arian ers rhai blynyddoedd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

council housing was neglected and starved of investment for many years under the previous administration

Walisisch

cafodd tai cyngor eu hesgeuluso a'u hamddifadu o fuddsoddiad am flynyddoedd lawer o dan y weinyddiaeth flaenorol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

that was introduced as a civilised solution but its victims starved to death by deformity and blindness

Walisisch

cyflwynwyd hynny fel ateb gwaraidd ond bu farw'r rhai a ddioddefodd ganddo o newyn drwy anffurfiad a dallineb

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

council housing was neglected and starved of investment for many years under the previous central administration

Walisisch

fe esgeuluswyd tai cyngor a'u hamddifadu o fuddsoddiad am flynyddoedd lawer o dan y weinyddiaeth ganolog flaenorol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

over the past year , labour has delivered that additional money and the resources of which the nhs has been starved

Walisisch

dros y flwyddyn ddiwethaf , mae llafur wedi darparu'r arian ychwanegol hwnnw a'r adnoddau yr amddifadwyd yr nhs ohonynt

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

brondyffryn's educational quality has thrived but it has been starved of funding and is suffering as a result

Walisisch

ffynnodd ansawdd addysgol brondyffryn ond fe'i hamddifadwyd o arian ac mae'n dioddef o ganlyniad

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

there is an imbalance between the new , additional projects and the basic needs that are being starved of money

Walisisch

mae anghydbwysedd rhwng y prosiectau newydd ychwanegol a'r anghenion sylfaenol sydd yn cael eu hamddifadu o arian

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

good government , effective and efficient , is something else which we have been starved of in the authority which i now represent

Walisisch

mae llywodraeth dda , sy'n effeithlon ac yn effeithiol , yn rhywbeth arall y cawsom ein hamddifadu ohono yn yr awdurdod yn wyf yn ei gynrychioli yn awr

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

they come at a time when a survey by the uk commission for integrated transport shows a transport network that has been starved of investment for half a century

Walisisch

cânt eu cyflwyno ar adeg pan fo arolwg gan gomisiwn trafnidiaeth integredig y du yn dangos na fu digon o fuddsoddiad yn y rhwydwaith trafnidiaeth ers hanner canrif

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

your assertion that authorities have been starved of cash does not hold water : £3 .1 million has gone into the revenue support grant

Walisisch

nid yw eich haeriad bod awdurdodau'n brin o arian yn dal dŵr : rhoddwyd £3 .1 miliwn yn y grant cynnal refeniw

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

however , there is not a patient in wales , nor a member of staff , who will not confirm that the national health service was starved of cash in those tory years to help pay for their tax cuts

Walisisch

fodd bynnag , nid oes claf yng nghymru , nac aelod o staff , na fydd yn cadarnhau bod prinder dybryd o arian yn y gwasanaeth iechyd gwladol yn ystod y blynyddoedd hynny pan fu'r torïaid mewn grym er mwyn helpu i dalu am eu toriadau mewn trethi

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

janet ryder : nevertheless , the effect of 18 years of devastating attacks by that party on public spending and public services left local government starved of resources to provide adequate levels of services and will take many years to rectify

Walisisch

janet ryder : eto i gyd , mae'r effaith a gafodd 18 mlynedd o ymosodiadau dybryd gan y blaid honno ar wariant cyhoeddus a'r gwasanaethau cyhoeddus yn golygu bod llywodraeth leol wedi ei hamddifadu o adnoddau ar gyfer darparu lefelau priodol o wasanaethau ac y bydd yn cymryd blynyddoedd lawer i'w unioni

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

can you ensure that the wda's commercial focus will continue during the period before it is brought within the assembly ? i congratulate you on leaving the opposition leaders today sounding as starved of coherence as john redwood was when he tried to sing the national anthem

Walisisch

a allwch sicrhau y bydd ffocws masnachol y wda yn parhau yn ystod y cyfnod cyn iddo ddod yn rhan o'r cynulliad ? fe'ch llongyfarchaf am wneud i arweinwyr y gwrthbleidiau swnio'r un mor ddi-glem heddiw â john redwood pan geisiodd ganu'r anthem genedlaethol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

undermined by the internal market , it was cash-starved , under-staffed and completely ill-equipped to meet the huge increase in demand that we have seen since

Walisisch

wedi'i danseilio gan y farchnad fewnol , yr oedd wedi'i amddifadu o arian , nid oedd wedi'i staffio'n ddigonol ac yr oedd yn gwbl amharod i ateb y cynnydd enfawr yn y galw a welwyd oddi ar hynny

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

jeff cuthbert : given that you say that councils are being starved of cash for works such as housing stock maintenance , will you explain why caerphilly borough has £8 million in reserve from its housing account ?

Walisisch

jeff cuthbert : gan y dywedwch fod cynghorau'n cael eu hamddifadu o arian ar gyfer gwaith fel cynnal y stoc dai , a wnewch egluro pam y mae gan fwrdeistref caerffili £8 miliwn wrth gefn yn ei chyfrif tai ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

alun cairns : having witnessed what happens in an energy-starved nation such as bangladesh last week , does the first minister agree that this kind of technology , which is new to wales and the world , and on which wales leads the way , can offer new and exciting prospects to such economies ? this can produce relatively clean energy , and provide hope for a growing economy

Walisisch

alun cairns : a minnau wedi gweld yr hyn sy'n digwydd mewn gwlad a amddifadir o ynni fel bangladesh yr wythnos diwethaf , a yw'r prif weinidog yn cytuno bod technoleg o'r math hwn , sy'n newydd i gymru ac i'r byd , ac y mae cymru yn arloesi ag ef , yn gallu cynnig rhagolygon newydd a chyffrous i economïau o'r fath ? gall gynhyrchu ynni cymharol lân , a rhoi gobaith i economi sy'n tyfu

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

how are we expected to attract students to this starved profession if we cannot provide a training base in north wales ? what about education and training opportunities , particularly in my own industry of agriculture ? training opportunities in agriculture are drying up , because rural areas have been destroyed

Walisisch

sut mae disgwyl inni ddenu myfyrwyr i'r proffesiwn amddifad hwn os na allwn ddarparu canolfan hyfforddi yn y gogledd ? beth am gyfleoedd addysg a hyfforddiant , yn arbennig yn y diwydiant amaethyddiaeth , sef fy maes i ? mae cyfleoedd hyfforddi mewn amaethyddiaeth yn prinhau , oherwydd dinistriwyd ardaloedd gwledig

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

while parental choice remains , because of geography , a polite fiction in many communities across wales , it is equally true that schools serving poorer areas have been starved of resources as those parents who can afford to do so , remove their children from so-called failing schools

Walisisch

er bod dewis i rieni'n dal i fod yn gelwydd golau mewn llawer o gymunedau ledled cymru , oherwydd daearyddiaeth , mae yr un mor wir bod ysgolion sy'n gwasanaethu ardaloedd tlotach wedi'u hamddifadu o adnoddau gan fod y rhieni hynny sy'n gallu fforddio gwneud hynny yn mynd â'u plant o'r ysgolion sy'n methu , fel y'u gelwir

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

why are labour councils being starved of assembly money ? is it because the government does not like its councillors or because plaid cymru administrations are better at accessing the money ? or are the claims made by ministers poorly based , unfounded and misleading ? we must remember that when we talk about welsh assembly government money , it is not the assembly government's mone ; it is the taxpayers ' money , the people's money

Walisisch

pam yr amddifedir cynghorau llafur o arian y cynulliad ? ai am nad yw'r llywodraeth yn hoffi ei chynghorwyr neu ai am fod gweinyddiaethau plaid cymru yn llwyddo'n well i gael yr arian ? neu a yw'r honiadau gan weinidogion yn wan , yn ddi-sail ac yn gamarweiniol ? rhaid inni gofio , wrth sôn am arian llywodraeth cynulliad cymru , nad arian llywodraeth y cynulliad ydy ; arian y trethdalwyr ydyw , arian y bobl

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK