Sie suchten nach: investeerimispoliitika (Estnisch - Lettisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Lettisch

Info

Estnisch

investeerimispoliitika

Lettisch

investment policy

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Estnisch

eesmärgid ja investeerimispoliitika

Lettisch

mērķi un ieguldījumu politika

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

eesmärgid ja investeerimispoliitika

Lettisch

mērķu un ieguldījumu politikas iedaļa

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

investeerimispoliitika see tunnus osutab varade liigile, millesse investeerimisportfell on peamiselt investeeritud.

Lettisch

ieguldījumu politika Šis mainīgais precizē aktīvu veidu, kurā galvenokārt ieguldīts ieguldījumu portfelis.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Estnisch

investeerimispoliitika kirjeldus peaks andma investorile ülevaate eurofondi eesmärkidest ja nende saavutamise viisist.

Lettisch

ieguldījumu politikas aprakstā ieguldītājs jāinformē par to, kādi ir pvkiu vispārējie mērķi un kā šie mērķi sasniedzami.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

teises resolutsioonis soovitakse kehtestada uued eeskirjad, millega tagada riskimaandusfondide ja erakapitali investeerimispoliitika suurem läbipaistvus.

Lettisch

otrā rezolūcija aicina sagatavot jaunus noteikumus, lai riska ieguldījumu fondu un privātā kapitāla fondu ieguldījumu politikā nodrošinātu lielāku atklātumu.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

kui investor talle edastatud teabele ei vasta, loetakse, et ta on vaikimisi andnud nõusoleku fondi investeerimispoliitika muutmiseks.

Lettisch

ja ieguldītājs neveic nekādas darbības, uzskata, ka ieguldītājs devis netiešu piekrišanu fonda ieguldījumu politikas pārmaiņām.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Estnisch

investorile esitatava põhiteabe dokumendi jagu „eesmärgid ja investeerimispoliitika” sisaldab käesoleva määruse iii peatüki 1. jaos sätestatud teavet.

Lettisch

ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenta iedaļā “mērķi un ieguldījumu politika” iekļauj informāciju, kas norādīta šīs regulas iii nodaļas 1. iedaļā.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

struktureeritud eurofondide puhul koostatav investorile esitatava põhiteabe dokumendi jagu „eesmärgid ja investeerimispoliitika” sisaldab selgitust selle kohta, kuidas valem toimib või kuidas väljamaksed arvutatakse.

Lettisch

attiecībā uz strukturētiem pvkiu ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenta iedaļā “mērķi un ieguldījumu politika” iekļauj skaidrojumu par to, kā darbojas formula vai kā tiek aprēķināta izmaksājamā peļņa.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

-võtta vastu pikaajaline kaubandus-, toetus-ja investeerimispoliitika, mis aitab kaasa tõrjutud rühmade integreerimisele ja nende kaasatuse suurendamisele;

Lettisch

-ilgtermiņa tirdzniecības, subsīdiju un investīciju politiku pieņemšana, kas palīdzētu integrēt kritiskās grupas un veicināt to iesaistīšanu;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

kui investorile esitatava põhiteabe dokumendi jaos „eesmärgid ja investeerimispoliitika” osutatakse võrdlusalusele, lisatakse diagrammi igale eurofondi eelmiste perioodide tootlust kajastavale tulbale kõnealuse võrdlusaluse tootlust kajastav tulp.

Lettisch

ja ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenta iedaļā “mērķi un ieguldījumu politika” ir norāde uz ienesīguma standartu, diagrammā līdzās katrai joslai, kurā norādīti pvkiu līdzšinējās darbības rādītāji, iekļauj atsevišķu joslu, kurā norādīts ienesīguma standarts.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

strateegilise partnerluse tugevdamine peaks aitama luua keskkonna, mis soodustab majanduslikku koostööd kahe piirkonna vahel: ladina-ameerika jaoks võiks see tähendada tehnosiiret, tootlikkuse suurenemist, infrastruktuuride arengut ja väljundite mitmekesisemaks muutumist. euroopa liitu aga huvitab oma kaubandusliku positsiooni tugevdamine ja dünaamiline investeerimispoliitika.

Lettisch

pastiprinātām stratēģiskajām partnerattiecībām vajadzētu sekmēt labvēlīgas vides izveidi ekonomiskajām attiecībām abu reģionu starpā; latīņamerikai tas nozīmētu tehnoloģiju nodošanu, produktivitātes uzlabošanos, infrastruktūras attīstību un noieta tirgus dažādošanos. es, no savas puses, ir ieinteresēta attīstīt un nostiprināt savas tirgus pozīcijas, kā arī turpināt dinamisku ieguldījumu politiku.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(23) asjakohase teabe andmine pensioniskeemiga hõlmatud isikutele ja hüvitisesaajatele on äärmiselt oluline. see on eriti oluline asutuse majandusliku usaldatavuse, lepingutingimuste, hüvitiste ja kogunenud pensioniõiguste tegeliku rahastatuse, investeerimispoliitika ning riskide ja kulude haldamisega seotud teabenõuete puhul.

Lettisch

(23) izšķiroša nozīme ir precīzai informācijai, ko sniedz pensiju plāna dalībniekiem un saņēmējiem. tam ir īpaši būtiska nozīme, pieprasot informāciju par institūcijas finansiālo stabilitāti, līguma noteikumiem, pensiju maksājumiem un to, kā faktiski nodrošina finansējumu uzkrāto pensiju saņemšanas tiesību izpildei, kā arī par ieguldījumu politiku, riska pārvaldību un izmaksām.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(24) tööandjapensioni kogumisasutuse investeerimispoliitika on otsustavaks teguriks nii tööandjapensionide turvalisuse kui ka taskukohasuse seisukohalt. asutused peaksid seepärast koostama ülevaate investeerimispõhimõtete kohta ja selle vähemalt iga kolme aasta tagant läbi vaatama. Ülevaade peaks olema kättesaadav pädevatele asutustele ning soovi korral samuti igale pensioniskeemiga hõlmatud isikule ja hüvitisesaajale.

Lettisch

(24) institūcijas ieguldījumu politika ir izšķirošs faktors attiecībā uz fondēto pensiju drošību un pieejamību. tāpēc institūcijām ir jāsagatavo pārskats par ieguldījumu principiem, ko pārskata vismaz reizi trijos gados. tam jābūt pieejamam kompetentajām institūcijām un pēc pieprasījuma – arī katras pensiju plāna dalībniekiem un saņēmējiem.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(31) tööandjapensioni kogumisasutused on väga pikaajalised investeerijad. asutuste varasid ei tohi üldjuhul kasutada muuks otstarbeks kui pensionihüvitiste maksmiseks. pensioniskeemiga hõlmatud isikute ja hüvitisesaajate õiguste piisavaks kaitsmiseks peaksid asutused saama valida varade sellise jaotuse, mis sobib kõige paremini nende kohustuste täpse iseloomu ja ajalise kehtivusega. nendel põhjustel on vaja tõhusat järelevalvet ja investeerimiseeskirjade suhtes tuleks kohaldada lähenemist, mis annab asutustele piisavalt paindlikkust kõige turvalisema ja tõhusama investeerimispoliitika määramiseks ning mis kohustab neid tegutsema kaalutletult. ettevaatuspõhimõte nõuab seega iga tööandjapensioni kogumisasutuse liikmeskonna struktuuriga kohandatud investeerimispoliitikat.

Lettisch

(31) institūcijas darbojas kā ieguldītāji ļoti ilgā termiņā. Šo institūciju aktīvus parasti nedrīkst realizēt citam nolūkam kā vienīgi pensiju izmaksai. turklāt, lai pienācīgi aizsargātu dalībnieku un saņēmēju tiesības, institūcijām jādod iespēja izvietot aktīvus tādā veidā, kas precīzi atbilst šo institūciju saistību raksturam un termiņam. Šie aspekti nozīmē, ka ir vajadzīga efektīva uzraudzība un pieeja attiecībā uz ieguldījumu noteikumiem, kas institūcijām nodrošina pietiekamu elastīgumu, pieņemot lēmumu par visdrošāko un efektīvāko ieguldījumu politiku, un kas tām liek rīkoties piesardzīgi. piesardzības principa ievērošana tālab prasa, lai ieguldījumu politika atbilstu konkrētās papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas dalībnieku struktūrai.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

iga liikmesriik tagab, et iga tema territooriumil asuv asutus koostab kirjalikult investeerimispõhimõtete ülevaate ja vaatab selle üle vähemalt iga kolme aasta tagant. Ülevaade tuleb läbi vaadata viivitamata pärast kõiki olulisi investeerimispoliitika muudatusi. liikmesriigid peavad sätestama, et kõnealune ülevaade sisaldab vähemalt investeerimisriski hindamismeetodeid, rakendatud riskijuhtimisprotsesse ja strateegiat, mille alusel on asutus oma varad jaotanud, võttes arvesse pensionikohustuste iseloomu ja ajalist kehtivust.

Lettisch

katra dalībvalsts nodrošina to, ka visas tās teritorijā esošās institūcijas sagatavo un vismaz reizi trijos gados pārskata ieguldījumu politikas principu rakstisko izklāstu. Šis izklāsts ir jālabo uzreiz, ja būtiski mainās ieguldījumu politika. dalībvalstis nosaka, ka šajā izklāstā atspoguļo vismaz tādus aspektus, kā ieguldījumu riska mērīšanas metodes, īstenotos riska pārvaldības procesus un stratēģisko aktīvu izvietojumu attiecībā uz pensiju saistību raksturu un termiņu.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(11) avatud investeerimisfondidel (ucits) tuleks selgesõnaliselt lubada üldise investeerimispoliitika ja/või turbe-eesmärkide raames lubada investeerida tuletisinstrumentidesse, et saavutada emissiooniprospektis sedastatud finantseesmärke või riskiprofiili. investorite kaitse tagamiseks on vaja piirata tuletisinstrumentidega seotud maksimaalset võimalikku riski nii, et see ei ületaks avatud investeerimisfondi (ucits) kogu portfelli puhasväärtust. et tagada pidev tuletistehingutest tulenevate riskide ja kohustuste teadvustamine ning kontrollida investeerimispiirangutest kinnipidamist, on tarvis riske ja kohustusi pidevalt mõõta ning jälgida. et tagada investorite kaitse avalikustamise abil, peaksid avatud investeerimisfondid (ucits) ka avaldama oma tuletistehingutega seotud strateegia, meetodid ja investeerimispiirangud.

Lettisch

(11) pvkiu to vispārējās ieguldījumu politikas īstenošanai un/vai drošības nolūkos, lai sasniegtu izvirzīto finansiālo mērķi vai prospektā norādīto riska profilu, būtu nepārprotami jāatļauj ieguldījumi atvasinātos finanšu instrumentos. lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, jāierobežo maksimāli iespējamais risks attiecībā uz atvasinātiem instrumentiem, lai tie nepārsniegtu pvkiu portfeļa kopējo neto vērtību. lai nodrošinātu pastāvīgu izpratni par riskiem un saistībām, kas izriet no darījumiem ar atvasinātiem instrumentiem, un pārbaudītu atbilstību ieguldījumu limitiem, šie riski un saistības pastāvīgi jāizvērtē un jākontrolē. visbeidzot, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību ar informācijas atklāšanas starpniecību, pvkiu būtu jāraksturo sava stratēģija, metodes un ieguldījumu limiti, kas attiecas uz to operācijām ar atvasinātiem instrumentiem.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

avatud investeerimisfond (ucits) võib oma investeerimispoliitika raames ning artikli 22 lõikega 5 ettenähtud piirmäärasid arvestades investeerida tuletisinstrumentidesse, kui nende alusvaraga seotud kogurisk ei ületa artiklis 22 sätestatud investeerimispiiranguid. kui avatud investeerimisfond (ucits) investeerib indeksipõhistesse tuletisinstrumentidesse, võivad liikmesriigid lubada neid investeeringuid mitte käsitleda vastavalt artiklis 22 sätestatud piirmääradele.

Lettisch

pvkiu, īstenojot savu ieguldījumu politiku un ievērojot 22. panta 5. punktā noteikto limitu, var veikt ieguldījumus atvasinātos finanšu instrumentos, ja darījuma risks attiecībā uz pakārtotajiem aktīviem kopumā nepārsniedz 22. pantā noteiktos ieguldījumu limitus. dalībvalstis var atļaut, ka gadījumā, ja pvkiu veic ieguldījumus indeksētos atvasinātos finanšu instrumentos, šie ieguldījumi nav jāsaista ar 22. pantā noteiktajiem limitiem.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

1. ilma et see piiraks artiklis 25 sätestatud piirmäärade kohaldamist, võivad liikmesriigid artikliga 22 ettenähtud piirmäärasid ühe ja sama asutuse emiteeritud aktsiatesse ja/või võlakirjadesse investeerimise puhul suurendada kuni 20%ni, kui fonditingimuste või põhikirja kohaselt on avatud investeerimisfondi (ucits) investeerimispoliitika eesmärgiks järgida mõne sellise aktsia-või võlakirjaindeksi koostist, mida on tunnustanud pädev asutus, tingimusel et:

Lettisch

1. neskarot 25. pantā noteiktos limitus, dalībvalstis šādos gadījumos var paaugstināt 22. pantā noteiktos limitus maksimāli līdz 20% attiecībā uz tās pašas organizācijas emitētām akcijām un/vai parāda vērtspapīriem, ja saskaņā ar fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem pvkiu ieguldījumu politikas mērķis ir noteiktu akciju vai parāda instrumentu indeksa, ko atzīst kompetentās iestādes, sastāva replikācija:

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(253) küsimustikud saadeti viiele ühenduse vaatlusaluse toote teadaolevale kasutajale, st farmaatsiaettevõtetele. komisjon küsis muu info seas nende kommentaare selle suhtes, kas meetmete säilitamine oleks ühenduse huvides ja kuidas need meetmed nende tegevust mõjutaksid. paraku ei laekunud ühtegi vastust ega kommentaari. arvestades, et kasutajad võivad saada vaatlusalust toodet mitte ainult indiast, vaid ka teistest allikatest, ning igasuguse informatsiooni puudumisel meetmete majandusliku mõju kohta kasutajate ettevõtetele (nt tööhõive, kasumlikkuse, investeerimispoliitika osas) ei olnud võimalik välja tuua ühegi kasutaja huvi, mis oleks olulise tähendusega.

Lettisch

(253) aptaujas anketas tika izsūtītas arī pieciem zināmiem apskatāmā produkta kopienas lietotājiem, t.i., farmācijas uzņēmumiem. komisija lūdza, kopā ar citu informāciju, viņu komentārus par to, vai spēkā esošo pasākumu uzturēšana būtu kopienas interesēs un kā šie pasākumi turpinātu tos ietekmēt. tomēr netika saņemta neviena atbildes anketa, un līdz ar to komentāri netika darīti zināmi. Ņemot vērā to, ka lietotāji var iegādāties pētāmo produktu ne tikai no indijas, bet arī no citiem avotiem, un tā kā nav pieejama informācija par pasākumu ekonomisko ietekmi uz lietotāja biznesu (piemēram, nodarbinātību, rentabilitāti, investīciju politiku), nebija iespējams noteikt līdzvērtīgi svarīgu lietotāja interesi.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK