Google fragen

Sie suchten nach: kollektiivlepingut (Estnisch - Schwedisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Schwedisch

Info

Estnisch

Seda kollektiivlepingut ei ole üldkohaldatavaks kuulutatud.

Schwedisch

Detta kollektivavtal har inte förklarats ha allmän giltighet.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Kui kollektiivlepingut ei ole olemas, siis tuleb märkida ka see.

Schwedisch

Om det inte finns något kollektivavtal bör detta uppges.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Esiteks kinnitati kohtuistungil, et Land Niedersachsen ei ole pädev kollektiivlepingut üldkohaldatavaks tunnistama, kui teda ei ole selleks volitatud.

Schwedisch

För det första har det vid den muntliga förhandlingen bekräftats att delstaten Niedersachsen inte har behörighet att utan fullmakt förklara att ett kollektivavtal har allmän giltighet.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Tegelikult peavad siiski peaaegu kõik ettevõtted kollektiivlepingut järgima, sest kohalikud omavalitsused seavad tavaliselt kollektiivlepingu järgimise ühistranspordi hangete tingimuseks.

Schwedisch

I praktiken måste dock nästan alla företag följa kollektivavtalet, eftersom kommunförvaltningen i samband med upphandling av kollektivtrafiktjänster i allmänhet kräver att anbudsgivaren skall följa det nationella kollektivavtal för sektorn.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Land Niedersachsen põhjendas lepingu lõpetamist eelkõige sellega, et Objekt und Bauregie oli jätnud täitmata lepingulise kohustuse järgida seda kollektiivlepingut.

Schwedisch

Land Niedersachsen grundade hävningen på att Objekt und Bauregie hade åsidosatt åtagandet i avtalet att tillämpa nämnda kollektivavtal.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Kollektiivlepingud ei kehti kohustuslikult kõikide ühistransporditeenuseid pakkuvate bussifirmade suhtes. Tegelikult peavad siiski peaaegu kõik ettevõtted kollektiivlepingut järgima, sest kohalikud omavalitsused seavad tavaliselt kollektiivlepingu järgimise ühistranspordi hangete tingimuseks.

Schwedisch

Kollektivavtal är inte obligatoriskt tillämpliga på alla bussföretag som tillhandahåller kollektivtrafiktjänster. I praktiken måste dock nästan alla företag följa kollektivavtalet, eftersom kommunförvaltningen i samband med upphandling av kollektivtrafiktjänster i allmänhet kräver att anbudsgivaren skall följa det nationella kollektivavtal för sektorn.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Peale selle on nimetatud kohus seisukohal, et kohustus järgida teenuste osutamise kohas kehtivat kollektiivlepingut, mis näeb ette Saksamaa Liitvabariigi territooriumil AEntG alusel kohaldatavast palga alammäärast kõrgema alammäära, läheb töötajate kaitseks vajalikust kaugemale.

Schwedisch

Den hänskjutande domstolen anser vidare att skyldigheten att på den plats där tjänsterna tillhandahålls respektera ett kollektivavtal, i vilket det fastställs högre minimilönenivåer än de som är tillämpliga på Förbundsrepubliken Tysklands territorium enligt AEntG, går utöver vad som är nödvändigt för att skydda arbetstagarna.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Liidumaa seaduse vaidlustatud sätete vastuvõtmisega püüdis Land Niedersachsen seega oma pädevusalasse kuuluvas valdkonnas — nimelt riigihanked — teenuste osutamise kohas kohaldatavat kollektiivlepingut kohustuslikuks muuta olenemata sellest, kas see on või ei ole tunnistatud üldkohaldatavaks.

Schwedisch

Genom att anta de ifrågasatta bestämmelserna i delstatslagen har delstaten Niedersachsen således försökt att inom ett av sina behörighetsområden, det vill säga offentlig upphandling, göra det obligatoriskt att tillämpa det kollektivavtal som är tillämpligt på den plats där tjänsterna tillhandahålls, oavsett om det har förklarats ha allmän giltighet eller inte.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Mitmetes tööandjaga sõlmitud töölepingutes oli kokku lepitud, et nende suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut, mille kohaselt pikeneb nende keskmine iganädalane tööaeg 38,5 tunnilt 49 tunnile, kui arvestada juurde neil lasuvat kohustust veeta keskmiselt kolm tundi päevas valves.

Schwedisch

Mot denna bakgrund skall den behöriga myndigheten, om den konstaterar att kännetecknet för närvarande enligt uppfattningen i de berörda kretsarna beskriver egenskaper hos de aktuella varorna eller tjänsterna, eller om det är troligt att en sådan uppfattning kan uppkomma i framtiden, besluta att inte registrera varumärket.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Liikmesriik võib näha ette sätted, mille kohaselt kollektiivse esindamise organisatsiooni ja ringhäälinguorganisatsiooni vahelist kollektiivlepingut, mis käsitleb teatavat teoste kategooriat, võib laiendada sama kategooria õiguste omanikele, keda kollektiivse esindamise organisatsioon ei esinda, tingimusel et:

Schwedisch

En medlemstat kan föreskriva att ett kollektivt avtal mellan en kollektiv organisation och ett sändarföretag angående en viss given kategori av verk kan utsträckas till rättsinnehavare inom samma område som inte företräds av den kollektiva organisationen förutsatt att:

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Linnatransport on hõlmatud riiklikul tasandil sõlmitud mitme kutseala kollektiivlepingutega (kohaldatakse riiklikul tasandil kõikides sektorites kõikide ettevõtete suhtes või kindlate sektorite suhtes), riikliku linnatranspordi kollektiivlepinguga (kohustuslik kõigile linnatranspordiga tegelevatele ettevõtetele), kollektiivlepingutega, mis täiendavad riiklikku sektoripõhist kollektiivlepingut (kohustuslik ettevõtetele, mis on kollektiivlepingule alla kirjutanud kutsealaliitude liikmed, ning vabatahtlik muudele ettevõtetele) ning ettevõtte tasandil sõlmitud kollektiivlepingutega.

Schwedisch

Stadstransportsektorn omfattas av nationella branschavtal (som är tillämpliga på nationell nivå för alla företag i alla sektorer eller inom en viss sektor), av det nationella kollektivavtalet för stadstransportsektorn (obligatoriskt för alla företag inom stadstransportsektorn), av kollektivavtal som kompletterar det nationella kollektivavtalet för sektorn (obligatoriskt för företag som är medlemmar i de branschorganisationer som undertecknat avtalet, och frivilligt för andra företag) samt av avtal som sluts på företagsnivå.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Selle võimaluse kohaldamine on võimalik ka tööandja ja töövõtja vahelise kokkuleppe korral, kui ühtegi kollektiivlepingut ei kehti või kui kõnealuses ettevõttes või asutuses ei ole töötajate esindust, kellel oleksid volitused vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavale tööturu osapoolte vahelise kollektiivlepingu või lepingu sõlmimiseks selles valdkonnas.

Schwedisch

Denna möjlighet kan också utnyttjas på grundval av ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, om det inte finns något gällande kollektivavtal och det inte på det berörda företaget eller inrättningen finns någon personalrepresentation som i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis är behörig att ingå kollektivavtal eller avtal mellan arbetsmarknadens parter i frågan.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

CJEU teatas, et kollektiivlepingut ei olnud üleüldiselt kehtivaks kuulutatud (kuigi Saksamaal on süsteem kollektiivlepingute üleüldiselt kehtivaks kuulutamiseks) ja see hõlmas ainult osa ehitussektorist, kuna asjassepuutuv seadus, mis muudab ehitiste ja riiklike ehitustööde kollektiivlepingu kohustuslikuks, kehtis ainult riigihankelepingutele ning mitte eralepingutele.

Schwedisch

EU-domstolen ansåg att kollektivavtalet inte hade förklarats vara allmängiltigt (trots att Tyskland hade ett system för att förklara kollektivavtal allmängiltiga) och omfattade endast en del av byggsektorn eftersom den tillämpliga lag som innebar att kollektivavtalet för ”Byggentreprenader” var bindande endast gällde offentliga kontrakt och inte privata sådana.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

KOHTUJURIST BOT’ ETTEPANEK — KOHTUASI C-346/06 kas liidumaa seadusega pakkujatele ja kaudselt nende alltöövõtjatele pandud kohustus järgida teenuste osutamise kohas kehtivat kollektiivlepingut on õigustatud ülekaalukast avalikust huvist tulenevatel põhjustel.

Schwedisch

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT BOT — MÅL C-346/06 vida den skyldighet som enligt delstatslagen åligger entreprenörerna och indirekt deras underentreprenörer, att respektera det kol -lektivavtal som är tillämpligt på den plats där tjänsterna tillhandahålls, motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Kõige tavalisemad lisahüvitised, mis ei ole seadusega ette nähtud, on järgmised: ettevõtte auto kasutamine, (tasuta) mobiiltelefon, autokompensatsioon, läbisõidu hüvitamine, koduarvuti, individuaalne pensionikindlustuse skeem (kui ettevõttel ei ole kollektiivlepingut) jne.

Schwedisch

De vanligaste ickelagstadgade förmånerna är följande: tillgång till tjänstebil, (fri) mobiltelefon, bilersättning, milersättning, hemdator, privat pensionsförsäkring (om företaget inte har något kollektivavtal om detta) m.m.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Lisaks ei saa sellist kollektiivlepingut nagu põhikohtuasjas igal juhul käsitleda kollektiivlepinguna viidatud sätte tähenduses, ja täpsemalt sama sätte esimeses taandes nimetatud kollektiivlepinguna, mida „tavaliselt kohaldatakse kõigi samalaadsete ettevõtjate suhtes, kes [tegutsevad asjaomasel kutsealal või asjaomases tööstusharus ning asuvad vastavas geograafilises piirkonnas].”

Schwedisch

Härtill kommer att ett sådant kollektivavtal som det som är i fråga i målet vid den nationella domstolen i vilket fall som helst inte skulle kunna betraktas som ett kollektivavtal i den sistnämnda bestämmelsens mening, närmare bestämt som ett sådant kollektivavtal som avses i bestämmelsens första strecksats, det vill säga ”som gäller allmänt för alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska området”.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Lisaks sellele ei nähtu Euroopa Kohtule esitatud toimikust ühtegi asjaolu, mille alusel võiks järeldada, et nimetatud kollektiivlepingut saaks sellegipoolest käsitleda üldiselt kohaldatavana direktiivi 96/71 artikli 3 lõike 1 esimese lõigu teise taande mõttes koostoimes sama artikli lõike 8 esimese lõiguga.

Schwedisch

De handlingar som ingetts till domstolen innehåller inte heller någonting som visar att nämnda kollektivavtal ändå skulle kunna anses ha allmän giltighet i den mening som avses i artikel 3.1 första stycket andra strecksatsen i direktiv 96/71 jämförd med artikel 3.8 första stycket i samma direktiv.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasja vaidluses on niisugune kollektiivleping nagu põhikohtuasjas siduv nimelt üksnes ühele osale ehitussektorist, mis kuulub selle territoriaalsesse kohaldamisalasse, kuna ühelt poolt kohaldatakse õigusnormi, mille alusel see on siduv, vaid riigihankelepingute suhtes, jättes välja erahanketuru, ja teiselt poolt ei ole kõnealust kollektiivlepingut tunnistatud üldiselt kohaldatavaks.

Schwedisch

I ett sammanhang som det som är för handen i målet vid den nationella domstolen är ett sådant kollektivavtal som det som är i fråga i det målet endast bindande inom en del av byggsektorn inom avtalets geografiska tillämpningsområde, dels eftersom den lagstiftning som ger kollektivavtalet en sådan verkan endast är tillämplig på offentlig upphandling och inte på privat upphandling, dels eftersom nämnda kollektivavtal inte har förklarats äga allmän giltighet.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Teisalt leidis Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuasjas Laval un Partneri, et õigusnormid, mis ei arvesta kollektiivlepingutega, millega töötajaid vastuvõtvasse liikmesriiki lähetavad ettevõtjad on juba nende asukohaliikmesriigis seotud, olenemata nende lepingute sisust, on nende ettevõtjate suhtes diskrimineerivad selles osas, milles neid koheldakse sama moodi nagu siseriiklikke ettevõtjaid, kes ei ole sõlminud kollektiivlepingut.

Schwedisch

De skolor som inte huvudsakligen nansieras med privata medel, bland annat oentliga skolor, omfattas däremot inte av tjänstebegreppet, eftersom staten endast uppfyller sina sociala, kulturella och utbildningspolitiska uppgifter gentemot sina medborgare genom att upprätta och upprätthålla ett system för oentlig undervisning som i regel nansieras av medel ur den oentliga budgeten och inte av eleverna eller deras föräldrar.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Teiseks, mis puutub sellesse, kas niisugune kollektiivleping, nagu on vaidluse all põhikohtuasjas, kujutab endast üldiselt kohaldatavaks tunnistatud kollektiivlepingut direktiivi 96/71 artikli 3 lõike 1 esimese lõigu teise taande mõttes koostoimes sama artikli lõike 8 esimese lõiguga, siis nähtub Euroopa Kohtule esitatud toimikust, et AEntG-ga, mille eesmärk on direktiiv 96/71 üle võtta, on Saksamaal üldiselt kohaldatavaks tunnistatud kollektiivlepingute palga alammäära puudutavate sätete kohaldamisala laiendatud teises liikmesriigis asukohta omavatele tööandjatele, kes lähetavad töötajaid Saksamaale.

Schwedisch

Vad vidare gäller frågan huruvida ett sådant kollektivavtal som det som är i fråga i målet vid den nationella domstolen utgör ett kollektivavtal som förklarats ha allmän giltighet i den mening som avses i artikel 3.1 första stycket andra strecksatsen i direktiv 96/71 jämförd med artikel 3.8 första stycket i samma direktiv, framgår det av de handlingar som ingetts till EG-domstolen att AEntG, som syftar till att införliva direktiv 96/71, utsträcker tillämpningen av bestämmelserna om minimilön i de kollektivavtal som förklarats ha allmän giltighet i Tyskland till att även omfatta arbetsgivare i en annan medlemsstat som utstationerar sina arbetstagare i Tyskland.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK