Google fragen

Sie suchten nach: tietosuojalainsäädäntö (Finnisch - Polnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Polnisch

Info

Finnisch

yhteisön tietosuojalainsäädäntö

Polnisch

wspólnotowe przepisy o ochronie danych

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

31. pitää tervetulleena komission sitoumusta säilyttää nykyinen tietosuojalainsäädäntö; toteaa, että on tärkeää kehittää jäsenvaltioiden välille tehokas ja varma menetelmä potilaskertomusten vaihtoa varten;

Polnisch

31. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do zachowania istniejącym przepisów prawnych dotyczących ochrony danych; zwraca uwagę na znaczenie zapewnienia skutecznej i bezpiecznej metody wymiany historii choroby pacjentów między Państwami Członkowskimi;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

tukea saaneiden opiskelijoiden profiili kansallista tietosuojalainsäädäntöä noudattaen, mukaan luettuna opiskelijoiden sosioekonominen tausta, opintojen ala ja alkuperä- ja kohdemaa;

Polnisch

profilu studentów, którzy otrzymali wsparcie, włącznie z ich sytuacją społeczno-ekonomiczną, przedmiotem studiów, państwem pochodzenia i państwem docelowym, zgodnie z krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Muiden jäsenvaltioiden lähettämät lisätiedot säilytetään vastaanottavan jäsenvaltion kansallista tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Polnisch

Informacje uzupełniające przesyłane przez inne państwa członkowskie są przechowywane zgodnie z przepisami prawa krajowego w dziedzinie ochrony danych obowiązującymi w państwie członkowskim otrzymującym informacje.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Rekisterinpitäjien puolesta henkilötietojen käsittelyn komissiossa suorittavien henkilöiden on noudatettava kirjallisessa sopimuksessa esitettyjä rekisterinpitäjien ohjeita sekä käsiteltävä kyseisiä tietoja noudattaen tarkasti asetusta ja mahdollisesti sovellettavaa muuta tietosuojalainsäädäntöä.

Polnisch

Podmioty przetwarzające dane w ramach Komisji, od których wymaga się przetwarzania danych osobowych w imieniu kontrolerów, działają tylko zgodnie z instrukcjami kontrolerów udokumentowanymi w pisemnym porozumieniu i przetwarzają takie dane osobowe, ściśle przestrzegając rozporządzenia oraz wszelkich innych mających zastosowanie aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

KOROSTAVAT jäsenten sitoutumista noudattamaan neuvoston ja Euroopan komission Nizzassa joulukuussa 2000 julistamaa Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja erityisesti Euroopan unionin ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Polnisch

PODKREŚLAJĄC przywiązanie członków do zasad Karty praw podstawowych Unii Europejskiej ogłoszonej przez Radę i Komisję Europejską w Nicei w grudniu 2000 r. i w szczególności do europejskich i krajowych przepisów dotyczących ochrony danych,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Sen vuoksi henkilötietojen käsittelyssä tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä olisi täysimääräisesti noudatettava asiaan kuuluvaa unionin tietosuojalainsäädäntöä.

Polnisch

Zatem wszelkie przetwarzanie danych osobowych w ramach wprowadzania w życie niniejszej dyrektywy powinno odbywać się w pełnej zgodności z odnośnym ustawodawstwem Unii dotyczącym ochrony danych.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Eurojust jatkoi suhteiden lujittamista Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa ja jakaa neuvoston näkemyksen siitä, että ko. mailta on vaadittava selkeää tietosuojalainsäädäntöä.

Polnisch

Eurojust kontynuował starania o zacieśnienie stosunków z państwami spoza Unii Europejskiej, propagując jednocześnie stanowisko rady na temat przejrzystych zapisów dotyczących ochrony danych.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Eurooppalainen tietoyhteiskunta on kuitenkin kestävä vasta silloin, jos nämä teknologiat on asianmukaisesti suunniteltu ja toteutettu niin, että Euroopan tietosuojalainsäädäntöä sekä turvallisempaa ympäristöä voidaan tehokkaasti edistää.

Polnisch

Z drugiej jednak strony będzie wiązać się również z dodatkowym ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa i ochrony prywatności”. Należy zatem w trybie pilnym określić najlepsze dostępne techniki (BAT), które mogą efektywnie przyczynić się do realizacji wymogów związanychz uregulowaniem i bezpieczeństwem ochrony danych.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Kehitetään edelleen suhteita kolmansiin valtioihin vuoden 2009 pääpainopisteiden mukaisesti. Kiinnitetään huomiota tietosuojalainsäädäntöä koskeviin ehtoihin tulevissa yhteistyösopimuksissa kolmansien valtioiden kanssa.

Polnisch

Dalszy rozwój relacji z państwami trzecimi zgodnie z listą priorytetów ustaloną w roku 2009, z podkreśleniem znaczenia odpowiednich, czytelnych zapisów dotyczących ochrony danych w treści przyszłych porozumień o współpracy z państwami trzecimi.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Komissio sitä vastoin tähdentää perustellusti, että näiden kolmen direktiivin säännökset eivät vaikuta tietosuojalainsäädäntöön.

Polnisch

Komisja zwraca jednak słusznie uwagę, że te wszystkie trzy dyrektywy w żaden sposób nie odnoszą się do prawa ochrony danych.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Koska ne kuitenkin voivat myötävaikuttaa merkittävällä tavalla tietosuojalainsäädäntöön liittyvien kysymysten käsittelyyn, olen kiinnittänyt erityistä huomiota ainakin niiden julkaistuihin lausuntoihin tässä asiassa esitetyistä kysymyksistä.

Polnisch

Ponieważ jednak mogą oni mieć istotny wkład w rozwiązanie kwestii dotyczących ochrony danych, zdecydowałam się zwrócić szczególną uwagę na opublikowane przez nich stanowiska dotyczące rozpatrywanych w niniejszej sprawie zagadnień.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Miten on tietosuojan laita?IMI-järjestelmää käyttävien viranomaisten on noudatettava EU:n ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Polnisch

IMI zapewnia gotowe zestawy przetłumaczonych pytań i odpowiedzi.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Tausta-asiakirjassa kehotetaan tutkimaan jokainen tapaus erikseen ja asetetaan tämä huolellisesti muotoiltu poikkeus oikeaan yhteyteensä toteamalla, että seuraavien kriteereiden on täytyttävä, jotta julkista asiakirjaa ei luovuteta:1.Rekisteröidyn yksityisyyden suoja vaarantuu.2.Asiakirjan julkisuus vaikuttaa merkittävästi rekis-teröityyn.3.Tietosuojalainsäädäntö ei salli asiakirjan julkistamista.

Polnisch

Jednocześnie w kontekście aktualnych przepisów regulaminu pracowniczego przeanalizowano szczególny problem przechowywania danych na temat środków dyscyplinarnych; w opracowaniu znajdują się pewne sugestie dotyczące praktyki ogólnej.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Tietosuojavaltuutettu katsoi 13. marraskuuta 2006 antamassaan lausunnossa, että muutetussa ehdotuksessa säilytetään EU:n yleiseen tietosuojalainsäädäntöön sisältyvien henkilötietojen suojan taso.

Polnisch

W przeciwnym razie władze danego państwa trzeciego mogłyby uzyskać łatwy dostęp do danych dotyczących osób ubiegających się o wizę oraz ich kontaktów w UE.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Uuden teknologian kehitys vaikuttaa selkeästi tehokasta tietosuojalainsäädäntöä koskeviin vaatimuksiin.

Polnisch

EIOD określił różnorodne perspektywy zmieniającej się sytuacji; jedną z nich są interakcjez technologią.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(11) Mallisopimuslausekkeiden olisi sisällettävä tekniset ja organisatoriset turvatoimet, joilla taataan käsittelyyn liittyviä riskejä ja suojattujen tietojen luonnetta vastaava turvallisuuden taso, jota sellaiseen kolmanteen maahan, jossa ei taata riittävää suojaa, sijoittautuneen tietojen käsittelijän on noudatettava. Kun otetaan huomioon sovellettava tietosuojalainsäädäntö, nykyinen tekninen taso ja toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvät kustannukset, sopimuspuolten olisi määrättävä sopimuksessa teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta tai luvattomalta tuhoamiselta, tahattomalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietoihin pääsyltä taikka muulta henkilötietojen luvattomalta käsittelytavalta.

Polnisch

(11) Standardowe klauzule umowne powinny zapewniać techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zapewniające poziom ochrony adekwatny do ryzyka, jakie niosą przetwarzanie i charakter danych podlegających ochronie, które musi zastosować przetwarzający dane mający siedzibę w państwie trzecim nie zapewniający odpowiedniej ochrony. Strony umieszczają w umowie postanowienia dotyczące technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które, uwzględniając właściwe prawo o ochronie danych, sposób i koszt ich zastosowania, są niezbędne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową stratą, zmianą, ujawnieniem lub dostępem bez upoważnienia oraz inną sprzeczną z prawem formą przetwarzania.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(36) Tällä asetuksella ei rajoiteta jäsenvaltioiden liikkumavaraa niiden laatiessa kansallista direktiivin 95/46/EY 32 artiklan nojalla annettavaa tietosuojalainsäädäntöään perustamissopimuksen 249 artiklan mukaisesti,

Polnisch

(36) Niniejsze rozporządzenie nie zamierza ograniczać swobody działania Państw Członkowskich przy opracowywaniu ich ustawodawstw krajowych w sprawie ochrony danych na mocy art. 32 dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 249 Traktatu,

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

12. panee merkille, että on tärkeää kehittää mekanismeja, joiden avulla tietosuojalainsäädäntöä noudattaen voidaan kerätä tietoja rotuun perustuvasta syrjinnästä, jolloin voidaan tehokkaasti yksilöidä, tarkkailla ja arvioida rotuun perustuvan syrjinnän vastaista politiikkaa ja käytäntöjä sekä edistää rotujen välistä tasa-arvoa;

Polnisch

12. zauważa znaczenie rozwoju mechanizmów zbierania danych dotyczących dyskryminacji rasowej w zgodzie z ustawodawstwem o ochronie danych, jako skutecznego medium identyfikacji, sprawowania nadzoru i dokonywania rewizji polityk i praktyki w zakresie zwalczania dyskryminacji rasowej i promowania równości rasowej;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

41. Tietosuojavaltuutettu myöntää, että toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen on jäsenvaltioiden tehtävä, samoin kuin lainvalvonnan ja oikeussuojan järjestäminen. Yhteisön säädöksellä voidaan kuitenkin asettaa jäsenvaltioille toimivaltaisten viranomaisten nimeämistä, oikeudellista valvontaa tai oikeussuojan saatavuutta koskevia ehtoja. Näillä säännöksillä varmistetaan, että kansallisella tasolla on olemassa asianmukaiset menettelyt, joilla taataan säädöksen täysi toimivuus mm. siltä osin, että se noudattaa täysin tietosuojalainsäädäntöä.

Polnisch

-dodanie przepisu zapewniającego, że osoby inne niż właściwe organy nie mają dostępu do danych. Przepis ten może mieć następujące brzmienie:%quot%dostęp do danych lub ich przetwarzanie jest możliwe wyłącznie w celach określonych w art. 3 ust. 2%quot% lub%quot%dostawcy usług skutecznie zapewniają możliwość dostępu wyłącznie właściwym organom%quot%,-jasne wskazanie, że dane mogą być udostępnione wyłącznie w związku z określonym przestępstwem,

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK