Google fragen

Sie suchten nach: lisäeläkeoikeuksien (Finnisch - Slowakisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Slowakisch

Info

Finnisch

TOIMENPITEET YHTEISÖN ALUEELLA MUUTTAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LISÄELÄKEOIKEUKSIEN SUOJAAMISEKSI

Slowakisch

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE PRÁV NA DOPLNKOVÝ DÔCHODOK PRACOVNÍKOV POHYBUJÚCICH SA V RÁMCI SPOLOČENSTVA

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta

Slowakisch

o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci spoločenstva

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

4.5 Työpaikan vaihtaminen voi vaikuttaa kielteisesti lisäeläkeoikeuksien hankintaan ja suuruuteen.

Slowakisch

4.5 Zmena zamestnávateľa môže mať negatívne účinky na nadobúdanie a výšku nároku na doplnkový dôchodok.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Yhteisön sisäisen liikkuvuuden edistämiseksi komissio aikoo esittää direktiiviehdotuksen lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta.

Slowakisch

S cieľom podpory mobility v rámci Spoločenstva Komisia predloží návrh smernice o zlepšení prenosu práv doplnkového dôchodku.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Sen sijaan työajan järjestämiseen, tilapäistyöntekijöihin ja lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyteen liittyvissä kysymyksissä edistyttiin vain vähän.

Slowakisch

Naopak, v prípade spisov o organizácii pracovného času, zamestnancoch z agentúry sprostredkujúcej dočasné zamestnanie a prenosnosti doplnkových dôchodkových práv sa dosiahol len nepatrný pokrok.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Eurooppaneuvosto ilmoitti 21. ja 22. kesäkuuta pidetyssä kokouksessaan odottavansa kiinnostuneena muutettua ehdotusta direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden liikkuvuuden lisäämiseksi parantamalla lisäeläkeoikeuksien suojaamista ja säilyttämistä.

Slowakisch

Na svojom zasadnutí 21. a 22. júna Európska rada vyjadrila záujem o predloženie zmeneného a doplneného návrhu smernice týkajúcej sa minimálnych požiadaviek na posilnenie mobility pracovníkov podporovaním nadobúdania a ponechania právna doplnkový dôchodok.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Komissio on tunnustanut, että lisäeläkeoikeuksien riittämätön siirrettävyys voi aiheuttaa merkittäviä esteitä työntekijöiden liikkuvuudelle ja näin ollen työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle, joka on yksi perustamissopimukseen kirjatuista perusoikeuksista.

Slowakisch

Komisia zistila, že nedostatočná prenosnosť doplnkových dôchodkových práv môže vytvoriť dôležité prekážky mobility pracovníkov a teda voľného pohybu pracovníkov, ktorý je jedným zo základných práv zakotvených v Zmluve.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Euroopan talous-ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvosto direktiivi lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta"

Slowakisch

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému%quot%Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení prenosnosti práv na doplnkový dôchodok%quot%

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

Neuvoston olisi päästävä sopimukseen lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyttä koskevasta komission ehdotuksesta. Jäsenvaltioiden olisi pohdittava, voisivatko ne poistaa kaikki työntekijöiden liikkuvuutta EU:n alueella estävät rajoitukset nopeammassa aikataulussa.

Slowakisch

Rada by mala dosiahnuť dohodu o návrhu Komisie na prenosnosť doplnkových dôchodkových práv. Členské štáty by mali zvážiť urýchlenie odstraňovania všetkých obmedzení mobility pracovníkov v rámci EÚ.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

-Työntekijöiden liikkuvuuden esteiden poistamiseksi tarvitaan pitkälti yhtenäistettyä järjestelmää, joka koskee sekä lisäeläkeoikeuksien hankkimista että niiden säilyttämistä ja siirtoa. Järjestelmän yhteydessä on otettava asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden erilaisiin lisäeläkejärjestelmiin kohdistuvat vaikutukset ja lisäeläkejärjestelmistä mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset.

Slowakisch

-Na odstránenie prekážok mobility pracovníkov je nevyhnutné mať čo najviac vzájomne zosúladenú sústavu, pokiaľ ide o nadobúdanie i zachovanie a prevod nároku na doplnkový dôchodok. Pritom sa musia dostatočne zohľadňovať účinky na rôzne doplnkové dôchodkové systémy v členských štátoch a prípadné zvýšenie výdavkov v systémoch doplnkového dôchodkového poistenia.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(32)Ks.http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/index_en.htm (33)Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta (KOM(2005) 507). Ks. http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/oct/dir_191005_fi.pdf

Slowakisch

Návrh smer ni ce Európskeho par la men tu a Rady o zle pše ní pre nos nos ti práv na dopln ko výdôcho dok, KOM(2005) 507, konečné znenie z 20.10.2005, k dis po zí cii na tejto inter ne to -vej adrese: se: http://ec.euro pa.eu/emplo y ment_soci al/news/2005/oct/dir_191005_sk.pdf

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Jotta työntekijät voisivat tarkistetun Lissabonin strategian mukaisesti entistä helpommin vaihtaa työpaikkaa ja muuttaa toiseen maahan, komissio esitti 20. lokakuuta laajamittaisen sidosryhmien kuulemisen päätteeksi eläkeoikeuksia koskevan direktiiviehdotuksen lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamiseksi (1).

Slowakisch

Dňa 9. februára (1) Komisia vypracovala bilanciu celkovej stratégie vytvorenej v roku 2001 na účel preskúmania doterajšieho pokroku a hlavných smerov pre budúcnosť.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Lisäksi komissio ehdottaa, että parannetaan työntekijöille annettavia tietoja liikkuvuuden vaikutuksista lisäeläkeoikeuksiin.

Slowakisch

Oznámenie Komisie, schválené 13. decembra, má za cieľ zlepšiť stratégiu schválenú v roku 2001 a rozvinúť existujúci rámec (2).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

11. Euroopan yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/49/EY (6) soveltamisalaan kuuluvien lisäeläkejärjestelmien erityisluonne ja ominaispiirteet sekä tällaisten järjestelmien erilaisuus jäsenvaltioissa ja niiden välillä merkitsee, että ne eivät kuulu tässä asetuksessa säädetyn yhteensovittamisjärjestelmän piiriin eikä järjestelmää olisi sovellettava niihin, lukuun ottamatta niitä järjestelmiä, jotka kuuluvat käsitteen "lainsäädäntö" piiriin asetuksen (ETY) N:o 1408/71 1 artiklan j kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyllä tavalla, tai joiden osalta jäsenvaltio antaa mainitun artiklan mukaisen julistuksen,

Slowakisch

(11) keďže osobitná povaha a charakteristiky doplnkových dôchodkových systémov, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí sa pohybujú v rámci Európskeho spoločenstva[6], a rôznorodosť týchto systémov v rámci a medzi členskými štátmi, znamená, že na tieto systémy sa nevzťahuje systém koordinácie vymedzený týmto nariadením a nemali by mu podliehať, pokiaľ nejde o systémy, ktoré pokrýva pojem%quot%právne predpisy%quot% tak, ako je definovaný v prvom pododseku článku 1, písm. j) nariadenia (EHS) č. 1408/71, alebo o systémy, ktoré niektorý členský štát podľa tohto článku za takéto systémy vyhlási,

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

2. Yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa neuvoston direktiivissä 98/49/EY[12] olevia viittauksia asetukseen (ETY) N:o 574/72 pidetään viittauksina tähän asetukseen.91Loppusäännökset

Slowakisch

2. V smernici Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva[12], sa odkazmi na nariadenie (EHS) č. 574/72 rozumejú odkazy na toto nariadenie.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

4.3 Toteamuksesta käy selvästi ilmi, että puitesopimuksen kaikkien osapuolten tarkoituksena on käsitellä perusteellisesti tarvetta lähentää lisäeläkeoikeuksien hankintaa ja säilyttämistä koskevaa lainsäädäntöä. Vaikka määräaikaiset työsuhteet ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus ovat kaksi eri asiakokonaisuutta, osapuolet tiedostavat, että työehdot muuttuvat ja ammatillisia sosiaaliturvajärjestelmiä on mukautettava muutosten mukaisesti.

Slowakisch

4.3 Z nej je zrejmý spoločný zámer zásadne sa zaoberať nevyhnutnosťou zosúladenia právnych základov pre nadobúdanie a zachovanie práv na doplnkové dôchodky. Aj keď sú súvislosti pracovných vzťahov na dobu určitú iné ako v prípade voľného pohybu pracovníkov, strany v dohode uznali, že sa podmienky zamestnávania menia a že to podmieňuje potrebu prispôsobenia podnikových sústav sociálneho zabezpečenia.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

4.4.2 Jos halutaan edistää liikkuvuutta unionissa, ainoa esitetty ehdotus, direktiiviehdotus lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta, vaikuttaa riittämättömältä. Työntekijöiden liikkuvuus rakenneuudistusten yhteydessä on huomattavasti monisäikeisempi kysymys. Rajatylittävä liikkuvuus on ainoastaan pieni osa sitä. Työntekijöiden täytyy voida mukautua rakenneuudistusten mukanaan tuomiin uusiin olosuhteisiin. Ääritapauksessa se tarkoittaa uuden ammatin valintaa tai uuden työpaikan etsimistä. Sen vuoksi tulisi selvittää, mihin toimiin unionitasolla ja valtio-tai aluetasolla täytyy ryhtyä, jotta siirtymävaihe saadaan työntekijöille helpommaksi. Tulee harkita useiden toimien kokonaisuutta liikkuvuuteen kannustamiseksi, esimerkiksi ammattipätevyyden, työmarkkinoiden, sosiaali-ja vero-oikeuden alalla. Yksi tällainen toimenpide on työvoiman vapaata liikkuvuutta haittaavien hallinnollisten esteiden poistaminen.

Slowakisch

4.4.2 Na podporu mobility v rámci Európskej únie sa zdá byť jediný uvedený návrh smernice o prenose práv doplnkového dôchodku nedostatočný. Mobilita pracovníkov v súvislosti s reštrukturalizáciami je podstatne rôznorodejšia téma. Cezhraničná mobilita je iba jedným z aspektov. Pracovníci sa budú musieť vedieť prispôsobiť novým podmienkam, ktoré vznikli v dôsledku reštrukturalizácií. V krajnom prípade to znamená orientáciu na nové povolanie alebo hľadanie nového pracovného miesta. Malo by sa preto skúmať, ktoré opatrenia je potrebné prijať na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej resp. regionálnej úrovni, aby bol pracovníkom tento prechod uľahčený. Bude nutné zvážiť celý rad stimulov podporujúcich mobilitu, napríklad v oblasti kvalifikácie, pracovného trhu, sociálneho a daňového práva, vrátane odstránenia administratívnych prekážok voľného pohybu pracovných síl.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

5.11 ETSK kannattaa lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamiseen tähtäävän komission ehdotuksen tavoitteita. Komitea on erityisen tyytyväinen siihen, että komissio ei keskity pelkästään tekemään ehdotuksia lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamiseksi, vaan pyrkii laaja-alaisen lähestymistavan avulla poistamaan lisäeläkejärjestelmistä aiheutuvat liikkuvuuden esteet.

Slowakisch

5.11 EHSV podporuje ciele návrhu Komisie týkajúce sa prevoditeľnosti práv na doplnkový dôchodok. EHSV predovšetkým víta, že sa Komisia neobmedzila na predloženie návrhov výlučne na zlepšenie prevoditeľnosti práv na doplnkový dôchodok, ale že chce rozsiahlym prístupom odstrániť prekážky mobility v systémoch doplnkového zabezpečenia.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

6) sosiaalisen suojelun tavoitteiden ja politiikkojen lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1992 antamassaan suosituksessa 92/442/ETY (6) neuvosto kehottaa jäsenvaltioita edistämään tarvittaessa eläke-ja erityisesti lisäeläkeoikeuksien saamisedellytysten muuttamista palkattujen työntekijöiden liikkuvuuden esteiden poistamiseksi,

Slowakisch

(6) keďže Rada vo svojom odporúčaní č. 92/442/EHS z 27. júla 1992 o konvergencii cieľov a politík sociálnej ochrany [6] odporúčala, aby členské štáty "tam, kde je to potrebné, podporovali zmeny podmienok na získanie dôchodku a najmä práv na doplnkové dôchodky, s cieľom odstrániť prekážky v pohybe zamestnaných pracovníkov";

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

COM(2005) 507 --20.10.2005 -Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta -

Slowakisch

COM(2005) 507 --20. 10. 2005 -Implementovať lisabonský program Spoločenstva: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení prenosnosti práv na doplnkový dôchodok -

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK