Google fragen

Sie suchten nach: innovaatiotukea (Finnisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Tschechisch

Info

Finnisch

Laivanrakennuspuitteiden innovaatiotukea koskevien määräysten yksityiskohtaiset soveltamisedellytykset perustuvat komission ja Euroopan laivanrakennusteollisuuden tiiviiseen yhteistyöhön.

Tschechisch

Podrobné podmínky používání ustanovení rámce pro stavbu lodí na podporu na inovace vyplývají z úzké spolupráce mezi Komisí a evropským průmyslem.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Erityistä innovaatiotukea (joka koskee esim. henkisen omaisuuden hyväksikäyttöä, hankkijaverkostoja, teknologiansiirtoyksikköjä ja strategista suunnittelua) ja innovointia koskevien politiikkojen uudelleentarkastelua tuetaan.

Tschechisch

Bude poskytována specializovaná podpora pro inovace (například využívání duševního vlastnictví, sítě zadavatelů zakázek, podpora pro střediska předávání technologií, strategický design) a přezkumy veřejných politik ve vztahu k inovacím.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

1.1 Komitea suhtautuu myönteisesti innovaatiotukea koskevaan neuvotteluasiakirjaan, jonka avulla komissio pyrkii laatimaan vakaan oikeudellisen kehyksen, määrittämään kriteerit tuen kohdistamiseksi entistä tehokkaammin ja yksinkertaistamaan sääntelypuitteita.

Tschechisch

1.1 Výbor s potěšením vítá konzultační dokument o státní podpoře na inovace, prostřednictvím něhož Komise navrhuje, že kromě stanovení kritérií na přidělování cílenější podpory a zjednodušení norem vypracuje spolehlivý právní rámec.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

LISÄTIETOLOMAKE – TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTUKI SEKÄ INNOVAATIOTUKI (YKSITTÄISET TUET)

Tschechisch

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ: JEDNOTLIVÁ PODPORA

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Asiasta tarkemmin lisätietolomake – tutkimus- ja kehittämistuki sekä innovaatiotuki (yksittäiset tuet) (komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 liitteessä I olevan III osan 6 kohdan B alakohta).

Tschechisch

Podrobnosti viz oddíl 4 doplňkového informačního listu pro podporu pro výzkum, vývoj: jednotlivá podpora (část III.6.B přílohy I nařízení Komise (ES) č. 794/2004).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

LISÄTIETOLOMAKE – TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTUKI SEKÄ INNOVAATIOTUKI (TUKIOHJELMAT)

Tschechisch

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ: REŽIMY PODPOR

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Innovaatiotukea voidaan myöntää laivanrakennus-, laivankorjaus- tai laivakonversiotelakoille innovatiivisten tuotteiden ja menetelmien teolliseen sovellukseen eli tuotteisiin tai menetelmiin, jotka ovat teknisesti uusia tai olennaisesti kehittyneitä verrattuna EU:ssa alalla käytettävissä oleviin parhaisiin tuotteisiin tai menetelmiin ja joihin liittyy tekninen tai teollinen riski.

Tschechisch

Podporu na inovace lze poskytnout společnostem, které působí v oblasti stavby, opravy a přestavby lodí, na podporu průmyslového použití výrobků a procesů, jejichž provádění s sebou nese riziko technologického nebo průmyslového neúspěchu a které jsou technologicky nové nebo představují podstatné zlepšení stavu vývoje ve výrobním odvětví stavby lodí v EU.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Innovaatiotuki

Tschechisch

Podpora na inovace461.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Tutkimus- ja kehittämistuki sekä innovaatiotuki

Tschechisch

Podpora výzkumu a vývoje, podpora inovací

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(209) Ranskan viranomaisten sitoumus peruuttaa laivanrakennusalan innovaatiotukia koskeva ilmoitus ja olla ilmoittamatta laivanrakennusalan rakenneuudistustuista vastaa suuntaviivojen 42 kohdan iii alakohtaa. Lisäksi komissio katsoo tässä yhteydessä tarpeelliseksi vaatia, että Alstomille ei saa myöntää enää muita tukia siihen saakka, kunnes rakenneuudistus on saatettu loppuun ja joka tapauksessa kunnes 8 miljardin euron arvoisten uusien vakuuksien voimassaoloaika on päättynyt eli 30 päivään kesäkuuta 2006 asti. Tämä ehto ei koske perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tukia eikä tukia, jotka myönnetään Euroopan unionin tukemien tutkimushankkeiden yhteydessä tai väliaikaisen suojamekanismin puitteissa (ks. 218 kappale).

Tschechisch

(209) A nakonec závazek francouzských orgánů, že stáhnou ohlášení podpor na inovace a nebudou předkládat ohlášení podpor na restrukturalizaci, obě se týkají odvětví Marine, odpovídá kontextu bodu 42 podbodu iii) pokynů. V tomto kontextu Komise pokládá rovněž za potřebné prosadit, že žádná dodatečná podpora nebude moci být skupině Alstom poskytnuta až do konce procesu restrukturalizace a každopádně do data uplynutí možnosti emitování nových kaucí na sdružené lince ve výši 8 miliard EUR, tj. do 30. června 2006. Tato podmínka není zaměřena na podpory uvedené v čl. 87 odst. 2 Smlouvy, ani na ty, co byly poskytnuty v rámci výzkumných projektů spolufinancovaných Evropskou unií, ani na ty, co byly poskytnuty z titulu mechanizmu dočasné obrany (viz bod odůvodnění 218).

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

-Komissio on hyväksynyt innovaatiotukeen sovellettavat säännöt ja se aikoo seurata tarkasti yhteisön rahoittaman tutkimus-ja kehitystyön vaikutuksia alalla.

Tschechisch

-Komise přijala pravidla vztahující se k podpoře inovací a bude sledovat účinnost výzkumu financovaného Společenstvím;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

-kannattaa tavoitetta suunnata valtion myöntämä innovaatiotuki pienille ja keskisuurille yrityksille

Tschechisch

-Podporuje cíl zaměřit státní podporu v oblasti inovace na malé a střední podniky.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

2.16 Sama koskee tutkimus-ja kehitystoimintaa. Asialla on epäilemättä taloudellisia vaikutuksia sekä EU:ssa että jäsenvaltiotasolla. Kyseessä on Lissabonin strategian kannalta keskeinen kysymys. Komissio aikoo esittää lähivuosina tehdasteollisuuden tutkimusta ja valtion innovaatiotukea koskevat uudet suuntaviivat. Teknologiayhteisöillä voi olla erittäin hyödyllinen rooli asiassa.

Tschechisch

2.16 Totéž platí o výzkumu a vývoji, což bude mít bezpochyby finanční dopad na úrovni EU i na národní úrovni. To se dotýká samé podstaty Lisabonské strategie. V příštím roce Komise navrhne nové obecné zásady pro výzkum ve zpracovatelském průmyslu a pro státní podporu inovací. V tomto ohledu by mohly velmi užitečnou úlohu hrát technologické platformy.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

2.2.10 Japanissa pienten ja keskisuurten yritysten asioita hoitava virasto myöntää erilaisia julkisia innovaatiotukia, joista mainittakoon

Tschechisch

2.2.10 V Japonsku poskytuje Agentura pro malé a střední podniky různé druhy veřejné podpory na inovace, jako například:

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

2.2.8 Yhdysvalloissa pienyritysten asioita hoitava viranomainen SBA (Small Business Administration) myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille innovaatiotukea joukosta liittovaltiotason julkisia ohjelmia. Lisäksi tulee mainita osavaltioiden myöntämät tuet ja liittovaltiotason SBIR-aloite (Small Business Innovation Research Program).

Tschechisch

2.2.8 V USA poskytuje United States Small Busines Administration (SBA) malým a středním podnikům prostřednictvím určitého počtu veřejných federálních programů celou řadu podpor na inovace, ke kterým je třeba přičíst podpory poskytované jednotlivými státy mimo federální iniciativu Small Busines Innovation Research Program – SBIR.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

2.3.6.9 Innovaatiotuki (vihreän kirjan [25] määritelmän mukaan): Jo aiemmin esittämänsä [26] näkemyksen mukaisesti komitea katsoo, että innovaatiotuen nykyisiä puitteita tulisi laajentaa koskemaan myös uudenlaisia tukia, joka eivät kuulu nykyisiin suuntaviivoihin. Olisi myös eriteltävä uusia soveltuvuuskriteereitä, jotka antavat jäsenvaltioille entistä laajemmat toimintamahdollisuudet ilman ilmoitusvelvollisuutta.

Tschechisch

2.3.6.9 Podpora na inovace (podle definice zelené knihy) [25]. Podle názoru Výboru, který měl již příležitost se v tomto ohledu vyjádřit [26], by mělo být současné zařazení rozšířeno na nové typy podpory, které nejsou pokryty současnými směry, a měla by se stanovit další kritéria slučitelnosti, která ponechají členským státům větší prostor pro intervence bez ohlašovací povinnosti.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

24 Komitea on tyytyväinen siihen, että komissio käynnisti 21. syyskuuta 2005 julkisen kuulemisen valtion myöntämää innovaatiotukea koskevista säännöistä (KOM(2005) 436 lopullinen). Komitea pahoittelee kuitenkin vastausten antamiselle asetettua tiukkaa määräaikaa.

Tschechisch

24. Výbor vítá, že Evropská komise dne 21. září 2005 zahájila veřejnou konzultaci o pravidlech státní podpory na inovace (KOM(2005) 436 v konečném znění), ale lituje, že pro odpovědi byla stanoven příliš krátká lhůta.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

3.11 Komitean mielestä innovaatiotukien (innovaatio vihreässä kirjassa [15] määritellyssä merkityksessä) kohdalla nykyisiä puitteita tulisi laajentaa siten, että mukaan voitaisiin ottaa sellaiselle innovaatiotoiminnalle osoitetut tuet, jotka eivät kuulu nykyisiin suuntaviivoihin. Olisi myös eriteltävä yleiset ja selkeät soveltuvuuskriteerit, jotka antavat jäsenvaltioille entistä laajemmat toimintamahdollisuudet ilman ilmoitusvelvollisuutta.

Tschechisch

3.11 Podpora inovací (podle Zelené knihy [15]): EHSV je přesvědčen, že existující rámec by měl být rozšířen na typy podpor pro inovační činnosti, na které se nevztahují současné směrnice, a že by měla být definována jasná všeobecná kritéria kompatibility, která nechají členským státům větší prostor pro intervence bez oznamovací povinnosti.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK