Google fragen

Sie suchten nach: prorata (Holländisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Holländisch

Englisch

Info

Holländisch

Prorata 2004 (1)

Englisch

Pro rata 2004 (1)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Holländisch

In voorkomend geval zal de huur betreffende de periode die voorafgaat aan de afloop van de huurovereenkomst eveneens prorata temporis berekend worden.

Englisch

Where appropriate, the rental for the period prior to the expiration of the lease will also be calculated pro rata.

Letzte Aktualisierung: 2013-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

De huur die verschuldigd is voor de lopende periode vanaf de aanvang van de verhuring tot de volgende vervaldag, wordt prorata temporis berekend.

Englisch

The rent due for the current period from the commencement of the lease until the next due date and is calculated pro rata.

Letzte Aktualisierung: 2013-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

De Commissie heeft de prorata-reductie toegepast op het gehele invoervolume, ook van niet-medewerkende importeurs.

Englisch

The Commission has applied the pro rata reduction to the entire import volume, including non-cooperating importers.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Dit land past op BTW-plichtigen die uitsluitend belastbare handelingen verrichten evenwel een prorata toe op grond van het enkele feit dat zij subsidies ontvangen.

Englisch

However, it applies the proportion to taxable persons all of whose transactions are taxed, on the sole grounds that they are receiving subsidies.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Na de toezending van de aanmaningsbrief heeft Frankrijk de Commissie medegedeeld dat het voor BTW-plichtigen die belastbare handelingen verrichten geen prorata meer zal toepassen op grond van het enkele feit dat zij subsidies ontvangen.

Englisch

After receiving a letter of formal notice, France told the Commission that it was no longer applying a proportion to taxable persons all of whose transactions are taxed, on the sole grounds that they are receiving subsidies.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

In beide gevallen berekent ons systeem een prorata prijs op basis van de lopende facturatieperiode. Indien u zich bijvoorbeeld in het midden van een facturatieperiode van uw bewakingsabonnement bevindt, zullen de nieuwe te bewaken toepassingen tegen halve prijs worden aangerekend.

Englisch

In both cases, our system calculates a price in proportion to the current billing period. In fact, if you are in the middle of the billing period of your monitoring subscription, the new applications to be monitored will be invoiced at half their actual prices.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

De ter beschikking blijvende gelden zullen, na betaling van alle ondernomen uitgaven, verdeeld worden onder de exposanten, ter prorata van de door eenieder gestorte sommen, zonder dat er sprake kan zijn van een expliciete overeenkomst, onder eender welke vorm of om eender welke reden ook, tegen het beheer van REVA.

Englisch

The available funds will be distributed among the exhibitors, after reimbursement of the costs, in proportion to the amounts paid by each exhibitor, without there being any question of an explicit agreement of any kind or for any reason against the management of REVA.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

De ter beschikking blijvende gelden zullen, na betaling van alle ondernomen uitgaven, verdeeld worden onder de exposanten, ter prorata van de door eenieder gestorte sommen, zonder dat er sprake kan zijn van een expliciete overeenkomst, onder eender welke vorm of om eender welke reden ook, tegen het beheer van REVA. De bepalingen vermeld in het "Reglement" en het "Algemeen Reglement" van Artexis, zijn eveneens van toepassing op de exposanten.

Englisch

The available funds will be distributed among the exhibitors, after reimbursement of the costs, in proportion with the amounts paid by each exhibitor, without any agreement of whatever form or for any reason whatsoever, against the REVA-management. All participants are subject to the dispositions of the “Rules” and the “General Rules” of Flanders Expo.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

Opmerking: u kunt ongeacht de termijn van uw abonnement de configuratie van uw abonnement op elk moment wijzigen (zowel verlengen als verkorten); ons systeem berekent de prorata prijs voor de resterende periode. U blijft dus over de mogelijkheid beschikken om te allen tijde toepassingen of media toe te voegen of te verwijderen naargelang de evolutie van uw behoeften.

Englisch

Remark: Irrespective of the periodicity of your subscription, you can modify your subscription settings at any time (increase it or decrease it); our system will calculate the price proportionally to the remaining period. Thus, you have the flexibility to keep or withdraw applications or media at any time depending on your changing requirements.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Andere verbintenissen houden bijvoorbeeld verband met interlining d.w.z. de mogelijkheid voor passagiers om een bepaalde reisweg met meerdere luchtvaartmaatschappijen maar met één ticket af te leggen en met de mogelijkheid speciale prorata-overeenkomsten te sluiten die vergelijkbaar zijn met die welke met andere gelieerde luchtvaartmaatschappijen worden gesloten.

Englisch

Other commitments relate, for example, to interlining i.e. the ability for passengers to travel on more than one airline on a given journey based on a single ticket and to enter into special prorate agreements comparable to those entered into with other alliance carriers.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

De Zesde BTW-Richtlijn geeft de lidstaten de mogelijkheid subsidies te verrekenen in het prorata dat van toepassing is op BTW-plichtigen die zowel handelingen verrichten waarvoor recht op aftrek bestaat als handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat.

Englisch

The Sixth VAT Directive allows Member States to include subsidies in the denominator used to calculate the "deductible proportion" for taxable persons who carry out both activities on which VAT is deductible and activities which are exempt.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

Deze hoeveelheden hebben betrekking op de periode van 1 april tot en met 31 december 1995 en komen in de plaats van de op 21 april laatstleden voorlopig vastgestelde hoeveelheden voor de maanden april, mei en juni 1995, die voortvloeiden uit de verlenging "a prorata" van de in 1994 geopende contingenten.

Englisch

These figures, which apply for the period 1 April to 31 December 1995, replace those decided on provisionally on 21 April last for April, May and June 1995, which were derived from the pro rata continuation of the quotas opened in 1994.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

Frankrijk heeft gebruik gemaakt van de door de Zesde BTW-Richtlijn aan de lidstaten geboden mogelijkheid subsidies te verrekenen in het prorata dat van toepassing is op BTW-plichtigen die zowel handelingen verrichten waarvoor recht op aftrek bestaat als handelingen waarvoor dit recht niet bestaat.

Englisch

France too has made use of the possibility given to Member States by the Sixth VAT Directive to include subsidies in the denominator used to calculate the "deductible proportion" for taxable persons who carry out both activities on which VAT is deductible and activities which are exempt.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

Verder zijn nog aanvullende maatregelen, zoals interlining-, speciale prorata- of codeshare-overeenkomsten en de deelname aan frequent flyer-programma’s gepland.

Englisch

Ancillary remedies, such as interlining, special prorate or code-share agreements and the participation in Frequent Flyer Programmes are also foreseen.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

De tweede toewijzing van 1652 miljoen euro wordt prorata verstrekt uit de middelen voor de specifieke doelstelling ‘Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën’, op indicatieve basis en na de in artikel 26, lid 1, bedoelde evaluatie.

Englisch

The second allocation of EUR 1652 million shall be made available pro-rata from the budgets of the Societal challenges and Leadership in enabling and industrial technologies, on an indicative basis and subject to the review set out in Article 26(1)

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Dit aanvullend bedrag wordt verstrekt op een prorata-basis, als aangegeven in bijlage II, uit de middelen voor de specifieke doelstelling ‘Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën’ binnen de prioriteit inzake industrieel leiderschap als bedoeld in lid 2, onder b), en uit de middelen voor de prioriteit inzake maatschappelijke uitdagingen als bedoeld in lid 2, onder c).

Englisch

This additional amount shall be provided on a pro-rata basis, as indicated in Annex II, from the amount for the specific objective "Leadership in enabling and industrial technologies" within the priority on industrial leadership set out in paragraph 2(b) and from the amount for the priority on societal challenges set out in 2(c).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

Het lijkt wenselijk de in artikel 12, lid 4, onder c), van Verordening (EG) nr. 2792/1999 bedoelde minimumtermijn van minder dan één jaar, gedurende welke de visser hetzelfde beroep niet mag hervatten, zonder de verworven premie prorata temporis te moeten terugbetalen, te berekenen vanaf 1 januari 2002, de datum waarop de mogelijkheid tot het verlenen van vergoedingen van tijdelijke stillegging afloopt en niet de datum waarop de premie daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Englisch

The minimum period of less than one year referred to in Article 12(4)(c) of Regulation (EC) No 2792/1999 during which the fisherman may not work as a fisherman again without being required to pay back the premium received pro rata temporis should be calculated from 1 January 2002 - the date from which temporary cessation payments may no longer be paid - and not from the date on which the premium was actually paid.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

In dat geval kan de prorata-berekening volgens artikel 46, lid 2, van de verordening betreffende het ouderdomspensioen hoger uitvallen dan het bedrag volgens de nationale berekening, waardoor een dubbele berekening noodzakelijk wordt.

Englisch

In this case, the "pro rata" calculation according to Article 46 (2) of the Regulation regarding the old-age pension may be higher than under national calculation and makes a double calculation necessary.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

Voor 2006 moet er eveneens theoretisch 48,5 % (= (365-188)/365) worden berekend, in verband met de prorata temporis, aangezien de garantie pas van kracht is met ingang van 7 juli 2006, de 188ste dag van 2006, waarop de rechtsvorm van het IFP werd gewijzigd, ofwel een maximum van […] (*) EUR.

Englisch

For 2006, it would also be appropriate in theory to apply a rate of 48,5 % (= (365-188)/365) in proportion to the time involved, since the guarantee started only from 7 July 2006, the 188th day of the year 2006, which was the date of conversion of IFP’s legal form, i.e. a maximum of EUR […] (*).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK