Google fragen

Sie suchten nach: woonvoorwaarden (Holländisch - Französisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Holländisch

Französisch

Info

Holländisch

om hun woonvoorwaarden te verbeteren (cf. artikel 3 van de gecoördineerde statuten).

Französisch

soit d'améliorer leurs conditions d'habitat (cf. l'article 3 des statuts coordonnés).

Letzte Aktualisierung: 2012-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

om hun woonvoorwaarden te verbeteren (cf. artikel 3 van de gecoördineerde statuten).

Französisch

soit d'améliorer leurs conditions d'habitat (cf. l'article 3 des statuts coordonnés).

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Er moeten meer transitwoningen komen met woonvoorwaarden die voldoen aan het profiel van gebruikers aan de zelfkant van de maatschappij :

Französisch

Les logements de transit doivent être multipliés, mais leurs conditions d'occupation doivent correspondre prioritairement aux profils des usagers en décrochage social :

Letzte Aktualisierung: 2012-04-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Er moeten meer transitwoningen komen met woonvoorwaarden die voldoen aan het profiel van gebruikers aan de zelfkant van de maatschappij :

Französisch

Les logements de transit doivent être multipliés, mais leurs conditions d'occupation doivent correspondre prioritairement aux profils des usagers en décrochage social :

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

totstandkoming van een infrastructuurbeleid dat bijdraagt tot innovatieve keuzes ter bevordering van een economie met een lage CO2-uitstoot, en het scheppen van gunstige woonvoorwaarden;

Französisch

la mise en œuvre de politiques d'infrastructure contribuant à accroître la gamme des choix innovants en matière d'économie à faible taux d'émissions de carbone, ainsi que la création des conditions d'un avantage résidentiel sur le territoire;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

woonvoorwaarden verbeteren door aangepaste woningen ter beschikking te stellen, meewerken aan de strijd tegen verkrotting, bijdragen tot de aanpassing van woningen, bijzondere leningen toestaan,

Französisch

améliorer les conditions de logement par la mise à disposition d'habitations appropriées, collaborer à la lutte contre la dégradation, contribuer à l'adaptation des habitations, octroyer des prêts sociaux spéciaux,...

Letzte Aktualisierung: 2012-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

woonvoorwaarden verbeteren door aangepaste woningen ter beschikking te stellen, meewerken aan de strijd tegen verkrotting, bijdragen tot de aanpassing van woningen, bijzondere leningen toestaan,

Französisch

améliorer les conditions de logement par la mise à disposition d'habitations appropriées, collaborer à la lutte contre la dégradation, contribuer à l'adaptation des habitations, octroyer des prêts sociaux spéciaux,...

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

1° de woonvoorwaarden van grote gezinnen verbeteren door aangepaste woningen beschikbaar te stellen en door grote gezinnen te helpen een eigen woning te verwerven of in goede staat te behouden;

Französisch

1° améliorer les conditions de logement des familles nombreuses par la mise à disposition d'habitations appropriées et en aidant les familles nombreuses à acquérir leur propre habitation ou à la maintenir en bon état;

Letzte Aktualisierung: 2012-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

De bewoners van de rand van een bepaalde stad, moeten veelal overtuigd worden om "terug te keren naar de stad" door hen aantrekkelijke woonvoorwaarden en levenskwaliteit te bieden.

Französisch

Quant aux habitants de la périphérie, il s'agit souvent de les convaincre d'opérer un « retour en ville » en leur offrant des conditions résidentielles et une qualité de vie attractives.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

1° de woonvoorwaarden van grote gezinnen verbeteren door aangepaste woningen beschikbaar te stellen en door grote gezinnen te helpen een eigen woning te verwerven of in goede staat te behouden;

Französisch

1° améliorer les conditions de logement des familles nombreuses par la mise à disposition d'habitations appropriées et en aidant les familles nombreuses à acquérir leur propre habitation ou à la maintenir en bon état;

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

De bewoners van de rand van een bepaalde stad, moeten veelal overtuigd worden om "terug te keren naar de stad" door hen aantrekkelijke woonvoorwaarden en levenskwaliteit te bieden.

Französisch

Quant aux habitants de la périphérie, il s'agit souvent de les convaincre d'opérer un « retour en ville » en leur offrant des conditions résidentielles et une qualité de vie attractives.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

Er moet dus een herziening komen van de maatregelen ter ondersteuning van de thuiszorg; zo zou er ook kunnen worden gedacht aan een regeling om zorgverstrekkers te vergoeden of aan ondersteuning ter verzekering van passende woonvoorwaarden, vervoerdiensten en andere diensten die deze thuiszorg bevorderen.

Französisch

Il faut donc réformer les politiques de soutien pour les soins dispensés au sein de la famille, y compris au moyen de mécanismes de rétribution pour les prestataires, et assurer un soutien afin de garantir des conditions de logement, des services de transport ou d'autre nature, facilitant ces soins.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Nu al, met de uitbreiding van aktiviteiten naar Centraal Europa en de EFTA­landen, wordt de uitgebreide kennis en ervaring die de Stichting op het gebied van werk­ en woonvoorwaarden over de gehele Gemeenschap heeft, ter beschikking gesteld aan een breder publiek dan ooit tevoren.

Französisch

Grâce à l'extension des activités à l'Europe centrale et aux pays de l'AELE, la Fondation peut déjà mettre à disposition son large savoir et des informations sur les conditions de vie et de travail à un public plus nombreux que par le passé.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Indien niet aan de woonvoorwaarde is voldaan, terwijl men wel 5 jaar verzekerd is geweest (eventueel rekening houdend met de bepalingen van internationale overeen komsten en verordeningen) heeft de verzekerde recht op het vaste deel evenredig aan het aantal maanden van daadwerkelijke woonplaats in verhouding tot het totale aantal maanden woonplaats vereist voor het toekennen van het gehele vaste deel.

Französisch

Si la condition de résidence n'est pas remplie alors que la condition de stage est réalisée (compte tenu, le cas échéant, des dispositions des conventions et règlements Internationaux) l'assuré a droit à la part fixe en fonction du nombre de mois de résidence effective par rapport au nombre total de mois de résidence requis pour l'octroi de la part fixe entière.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen en sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;

Französisch

1° améliorer les conditions de logement des familles et personnes seules mal logées en assurant une offre suffisante d'habitations sociales tant de location que d'achat, éventuellement y compris les équipements communs, tout en prêtant attention à leur intégration dans la structure d'habitat locale;

Letzte Aktualisierung: 2012-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Binnen de perken van de beschikbare kredieten dewelke tot dit doel zijn ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald in afdeling 16, basisallocatie 16.12.21.12.11, kan de Minister aan het Netwerk Wonen, een toelage verlenen om de projecten inzake stadsvernieuwing en de verbetering van de woonvoorwaarden te beëindigen in een benadering van de GPO zoals bepaald in artikel 1, 3°.

Französisch

Dans la limite des crédits disponibles, inscrits à cette fin au budget général des dépenses de la Région Bruxelles-Capitale en particulier à la division 16, allocation de base 16.12.21.12.11, le Ministre peut octroyer au Réseau Habitat, un subside destiné à faire aboutir des projets de rénovation urbaine et d'amélioration de l'habitat dans une approche de D.L.I. telle que définie à l'article 1er, 3°.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;

Französisch

1° améliorer les conditions de logement des familles et personnes isolées mal logées, notamment les familles et personnes isolées les plus en besoin d'être logées, en assurant une offre suffisante d'habitations sociales tant de location que d'achat, éventuellement y compris les équipements communs, tout en prêtant attention à leur intégration dans la structure de logement locale;

Letzte Aktualisierung: 2012-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Overwegende dat het noodzakelijk is onverwijld de bepalingen vast te leggen die de voortzetting moeten mogelijk maken van de betoelaging van de erkende verenigingen in het kader van het Netwerk Wonen dat geherstructurend werd door de Overeenkomst van 17 oktober 1996 die toelaat een meerjarig programma in werking te stellen ten einde plaatselijke initiatieven te ontwikkelen voor de bevordering van de vernieuwing van het woonmilieu, zich inpassend in een context van plaatselijke geïntegreerde herontwikkeling van de oude wijken, en bijdragen tot de sociale ontwikkeling die streeft naar de verbetering van de woonvoorwaarden, de herwaardering van de openbare ruimte en de stedelijke omgeving, alsmede tot de ontwikkeling van de positieve eigenheid van de wijk;

Französisch

Considérant la nécessité d'arrêter sans retard les dispositions permettant la poursuite du subventionnement d'associations agréées dans le cadre du Réseau Habitat restructuré par la Convention du 17 octobre 1996 permettant la mise en oeuvre d'un programme pluriannuel, aux fins de développer les initiatives locales de promotion de la rénovation de l'habitat qui s'inscrivent dans le contexte de redéveloppement local intégré des quartiers anciens, et contribuent à l'émancipation sociale tendant à l'amélioration des conditions d'habitat, à la requalification de l'espace public et de l'environnement urbain, ainsi qu'au développement de l'identité positive du quartier;

Letzte Aktualisierung: 2012-04-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen en sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;

Französisch

1° améliorent les conditions de logement des ménages et isolés mal-logés, notamment celles des ménages et des isolés les plus mal-logés en veillant à assurer une offre suffisante d'habitations sociales de location ou d'achat, éventuellement en ce compris les infrastructures communes, et en veillant à leur intégration dans la structure locale;

Letzte Aktualisierung: 2012-04-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen en sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;

Französisch

1° améliorent les conditions de logement des ménages et isolés mal-logés, notamment celles des ménages et des isolés les plus mal-logés en veillant à assurer une offre suffisante d'habitations sociales de location ou d'achat, éventuellement en ce compris les infrastructures communes, et en veillant à leur intégration dans la structure locale;

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK