Sie suchten nach: afgetekende (Holländisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Holländisch

Tschechisch

Info

Holländisch

de donkerblauwe rug wordt geaccentueerd door een scherp afgetekende groene zone boven de borstvin die naar het midden van het lichaam vervaagt.

Tschechisch

jejich tmavě modrý hřbet je zdůrazněn jasně vymezenou zelenou plochou nad prsní ploutví, která se ztrácí směrem ke středu těla.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

" gespikkelde korrels " korrels die kleine, duidelijk afgetekende donkere min of meer regelmatige ronde vlekjes vertonen;

Tschechisch

„zrny se skvrnami“ se rozumějí zrna se zřetelně ohraničeným malým kroužkem tmavé barvy a víceméně pravidelného tvaru;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

a) hetzij het exemplaar van de aangifte ten uitvoer dat de exporteur door de douaneautoriteiten is overhandigd of een door genoemde autoriteiten voor eensluidend afgetekende kopie van dit document,

Tschechisch

a) buď prvopis vývozního celního prohlášení, který celní orgány vrátily vývozci, nebo jeho kopie, jejíž pravost tyto orgány potvrdí;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Holländisch

• scherper afgetekende prioriteiten te ontwikkelen die berusten op de verwachtingen van de belanghebbenden en de behoeften van de burgers en voldoen aan de beleidsdoelstellingen en aan hoge eerlijkheidsnormen;

Tschechisch

• stanovením zřetelnějších priorit, které vycházejí z očekávání zainteresovaných subjektů a potřeb občanů, a naplňováním cílů politik a dodržováním vysokých norem integrity;

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

overeenkomstig het document "in- en uitvoerbeleid" geeft een afgetekende aro de leverancier het recht als exporteur te worden beschouwd en in aanmerking te komen voor de terugbetaling van invoerrechten en accijnzen.

Tschechisch

dodavatel tak v souladu s dokumentem "vývozní a dovozní politika" získá výhody domnělého vývozu, jako je vrácení cla a náhrada spotřební daně.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

indien een analyse wordt verricht waarvan de resultaten niet eerder bekend zullen worden dan nadat het douanekantoor het inlichtingenblad inf 2 heeft afgetekend, wordt het document met de resultaten van deze analyse aan de exporteur overhandigd in een enveloppe die niet kan worden geopend zonder dat dit sporen nalaat.

Tschechisch

pokud je nutná analýza a její výsledky budou známy až po potvrzení informačního listu inf 2 celním úřadem, obdrží vývozce doklad obsahující výsledky analýzy v zapečetěné obálce zabezpečené proti nedovolené manipulaci.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Holländisch

in enkele landen is het tevens van wezenlijk belang dat maatregelen worden getroffen ter verhelping van het verlies aan concurrentievermogen dat zich de afgelopen jaren heeft afgetekend.

Tschechisch

v několika zemích je také velmi důležité přijmout opatření, která budou reagovat na pokles konkurenceschopnosti, ke kterému došlo během posledních několika let.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Holländisch

het origineel van deze ladingslijsten wordt afgetekend door het station van verzending.

Tschechisch

prvopisy těchto ložných listů musí být opatřeny úředním záznamem stanice odeslání.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Holländisch

het origineel en een kopie van het inlichtingenblad inf 1 worden naar het controlekantoor gezonden en een kopie wordt bewaard door de autoriteit die het inlichtingenblad inf 1 heeft afgetekend.

Tschechisch

prvopis a jedna kopie informačního listu inf 1 se zašlou celnímu úřadu vykonávajícímu dohled; jednu kopii si ponechají celní orgány, které list potvrdily.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Holländisch

uitsluitend voor het berekenen van het in lid 1 bedoelde bedrag worden de produkten waarop het inlichtingenblad inf 1 betrekking heeft, geacht in het vrije verkeer te zijn gebracht op de datum waarop vak 2 werd afgetekend.

Tschechisch

výhradně pro výpočet částky zmíněné v odstavci 1 se zboží, jehož se informační list inf 1 týká, považuje se za propuštěné do volného oběhu dnem, kdy je potvrzena kolonka 2.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Holländisch

het origineel en een kopie van het inlichtingenblad inf 6 worden aan de belanghebbende overhandigd; een kopie wordt door het douanekantoor dat het blad heeft afgetekend, behouden; de andere kopie wordt door de belanghebbende overgelegd bij het kantoor van aanzuivering; deze kopie wordt, na aftekening door dit kantoor, door de belanghebbende teruggezonden naar het kantoor dat het oorspronkelijk heeft afgetekend.

Tschechisch

prvopis a jedna kopie informačního listu inf 6 se vrátí zúčastněné osobě; jednu kopii si ponechá celní úřad, který jej opatřil úředním záznamem; další kopii předá zúčastněná osoba celnímu úřadu příslušnému pro ukončení daného režimu; tuto opatřenou úředním záznamem zmíněného celního orgánu předá zúčastněná osoba celnímu úřadu, který informační list původně vystavil.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Holländisch

indien een analyse wordt verricht waarvan de resultaten eerst bekend zullen zijn nadat het douanekantoor het inlichtenblad inf 2 zal hebben afgetekend, wordt het document met de resultaten van deze analyse aan de exporteur overhandigd in een envelop die niet kan worden geopend zonder sporen achter te laten.

Tschechisch

jestliže se provádí rozbor, jehož výsledek je k dispozici teprve poté, co celní úřad opatří informační list inf 2 úředním záznamem, předá se výsledek rozboru vývozci v zapečetěné obálce zaručující dostatečnou ochranu.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Holländisch

het kantoor van aanzuivering kan het douanekantoor dat het inlichtingenblad inf 2 heeft afgetekend, om de controle achteraf van de echtheid van het inlichtingenblad en de juistheid van de daarin vervatte gegevens, en eventueel om aanvullende gegevens verzoeken.

Tschechisch

celní úřad ukončující režim pasivního zušlechťovacího styku je oprávněn požádat celní úřad, který vystavil informační list inf 2, aby dodatečně ověřil jeho pravost a správnost údajů a případně doplňujících informací v něm obsažených.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Holländisch

het origineel van het inlichtingenblad inf 8 wordt aan de douaneautoriteiten gezonden die bevoegd zijn voor de controle van de vrije zone of het vrije entrepot, terwijl de kopie wordt bewaard door de douaneautoriteiten die vak 14 van het inlichtingenblad inf 8 hebben afgetekend.

Tschechisch

prvopis informačního listu inf 8 se předá celním orgánům vykonávajícím dohled nad svobodným pásmem nebo svobodným skladem a jeho kopii si ponechají celní orgány, které opatřily záznamem kolonku 14.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Holländisch

2. wanneer de aangifte voor het vrije verkeer betrekking heeft op de in artikel 610, lid 2, bedoelde produkten of goederen, waarop in de lid-staat waar de regeling is toegestaan handelspolitieke maatregelen van toepassing zijn, vragen de douaneautoriteiten waarbij de aangifte voor het vrije verkeer wordt ingediend, aan het controlekantoor, door middel van een door haar afgetekend inlichtingenblad inf 1, of de handelspolitieke maatregelen voor de onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen zijn toegepast.

Tschechisch

2. jestliže se celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu týká výrobků nebo zboží uvedeného v čl. 610 odst. 2 a jestliže se v členském státě, v němž byl povolen režim aktivního zušlechťovacího styku, mají uplatňovat obchodněpolitická opatření, požádají celní orgány příslušné k přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu celní úřad vykonávající dohled prostřednictvím jimi potvrzeného informačního listu inf 1 o sdělení, zda byla uplatněna platná obchodněpolitická opatření, která se vztahují na zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

3. de factuur of het transportbescheid die of dat door de betrokkene naar behoren is ingevuld en ondertekend, wordt op diens verzoek door het bevoegde kantoor afgetekend. deze aftekening omvat de naam en het stempel van het bevoegde kantoor, de handtekening van een ambtenaar van het bevoegde kantoor, de datum van de aftekening en hetzij een registratienummer, hetzij het nummer van de aangifte tot verzending indien een dergelijke aangifte noodzakelijk is.

Tschechisch

3. fakturu nebo přepravní doklad zúčastněná osoba řádně vyplní a podepíše a na jeho žádost ji příslušný úřad opatří úředním záznamem. záznam obsahuje název a otisk razítka příslušného úřadu, podpis úředníka tohoto úřadu, datum a buď registrační číslo, nebo číslo celního prohlášení k odeslání, pokud se toto celní prohlášení podává.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

(26) de houder van de voorafgaande vergunning die voornemens is grondstoffen ter plaatse aan te kopen, en niet rechtstreeks in te voeren, kan deze tegen aro's inwisselen. in die gevallen worden de voorafgaande vergunningen als aro's beschouwd, afgetekend en aan de leverancier afgegeven bij levering van de daarin vermelde artikelen. overeenkomstig het document%quot%in-en uitvoerbeleid%quot% geeft een afgetekende aro de leverancier het recht als exporteur te worden beschouwd en in aanmerking te komen voor de terugbetaling van invoerrechten en accijnzen.

Tschechisch

(26) držitel předběžné licence, který hodlá odebírat vstupy z domácích zdrojů místo přímého dovozu, má možnost za tímto účelem použít aro. v takových případech jsou předběžné licence ověřeny jako aro a jsou po dodání specifikovaných položek převedeny na dodavatele. dodavatel tak v souladu s dokumentem "vývozní a dovozní politika" získá výhody domnělého vývozu, jako je vrácení cla a náhrada spotřební daně.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

het origineel van het inlichtingenblad inf 8 wordt naar het controlekantoor van het douane-entrepot gezonden, terwijl de kopie wordt bewaard door de douaneautoriteiten die vak 14 van het inlichtingenblad inf 8 hebben afgetekend. het controlekantoor van het douane-entrepot verstrekt de in de vakken 11, 12 en 13 gevraagde gegevens, tekent vak 15 af en zendt het origineel van het inlichtingenblad inf 8 terug naar het in vak 4 vermelde douanekantoor.

Tschechisch

prvopis informačního listu inf 8 se zasílá celnímu úřadu vykonávajícímu dohled nad svobodným pásmem nebo svobodným skladem; kopii informačního listu inf 8 si ponechají celní orgány, které provedly potvrzení v kolonce 14 tiskopisu. celní úřad vykonávající dohled nad celním skladem poskytne informace požadované v kolonkách 11, 12 a 13, provede úřední záznam v kolonce 15 a odešle prvopis informačního listu inf 8 zpět celnímu úřadu uvedenému v kolonce 4.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

03023310 en 03023390 -boniet kenmerkend voor de boniet (euthynnus (katsuwonus) pelamis) is de aanwezigheid van vier tot zeven donkere lengtestrepen over de buik. de donkerblauwe rug wordt geaccentueerd door een scherp afgetekende groene zone boven de borstvin die naar het midden van het lichaam vervaagt. de flanken en de buik zijn zilverkleurig, de vinnen kort. onder deze onderverdelingen valt niet de bonito of boniter (sarda sarda) met schuingestreepte rug, die vers of gekoeld behoort tot onderverdeling 03026999. -

Tschechisch

03023310 a 03023390 -tuňák malý nebo bonito s pruhovaným břichem (euthynnus (katsuwonus) pelamis) tuňák malý nebo bonito s pruhovaným břichem (euthynnus (katsuwonus) pelamis) jsou rozpoznatelné podle čtyř až sedmi tmavých, podélných pruhů na břiše. jejich tmavě modrý hřbet je zdůrazněn jasně vymezenou zelenou plochou nad prsní ploutví, která se ztrácí směrem ke středu těla. mají stříbřité boky a břicho a krátké ploutve. do této podpoložky nepatří bonito atlantický nebo páskovaný (sarda sarda), které mají šikmé proužky na hřbetě; tyto ryby, čerstvé nebo chlazené, se zařazují do podpoložky 03026999. -

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

b) door overlegging van een in een derde land ter zake van de aangifte ten verbruik afgegeven douanedocument, dan wel een kopie of fotokopie daarvan; deze kopie of fotokopie dient te worden gewaarmerkt hetzij door de instantie die het origineel heeft afgetekend, hetzij door de autoriteiten van het betrokken derde land, hetzij door de autoriteiten van een lid-staat. dit document dient een gedetailleerde omschrijving van de betrokken goederen te bevatten;of

Tschechisch

b) předložením celního dokladu o propuštění pro domácí spotřebu vystaveného ve třetí zemi nebo opisu nebo fotokopie tohoto dokladu; opis nebo fotokopii musí ověřit buď subjekt, který potvrdil prvopis dokladu, orgán dotyčné třetí země nebo orgán členského státu. tento doklad musí obsahovat údaje nezbytné ke ztotožnění zboží; nebo

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK