Google fragen

Sie suchten nach: offrut (Italienisch - Dänisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Italienisch

Dänisch

Info

Italienisch

L-ammont offrut kien ta' PLN […] miljun.

Dänisch

Budet uppgick till […] miljoner zloty.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

L-ammont offrut kien ta' PLN […] miljun.

Dänisch

Tilbuddet lød på […] mio.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Fejn il-kwantitajiet offruti għall-intervent matul il-perijodu stabbilit fil-paragrafu 1 jaqbżu t-30000 tunnellata, il-Kummissjoni tista' tissospendi x-xiri b'intervent pubbliku.

Dänisch

När de kvantiteter som bjuds ut till intervention under den period som fastställs i punkt 1 överstiger 30000 ton, får kommissionen avbryta uppköpen inom ramen för offentlig intervention.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

(2) Skont l-Artikolu 2(6) tar-Regolament (KE) Nru 214/2001 it-trab tal-ħalib xkumat offrut għall-intervent għandu jitqiegħed ġewwa basktijiet ta' piż nett ta' 25 kilogramma netta.

Dänisch

(2) I enlighet med artikel 2.6 i förordning (EG) nr 214/2001 måste skummjölkspulver som erbjuds för intervention paketeras i säckar med en nettovikt på 25 kg netto.

Letzte Aktualisierung: 2011-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

(1) Abbażi tal-komunikazzjonijiet imressqa mill-Istati Membri fil- 15 ta' April 2009 skont l-Artikolu 9a(1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 214/2001, il-kwantità totali ta' trab tal-ħalib xkumat li ġie offrut għall-intervent bi prezz fiss mill- 1 ta' Marzu 2009 qabeż il-limitu ta' 109000 tunnellati stabbiliti bl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Dänisch

(1) De uppgifter som medlemsstaterna lämnade den 15 april 2009, i enlighet med artikel 9a.1 och 9a.2 i förordning (EG) nr 214/2001, visar att den totala kvantitet skummjölkspulver som erbjudits för intervention till fast pris sedan den 1 mars 2009 överskrider den gräns på 109000 ton som fastställs i artikel 13 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Letzte Aktualisierung: 2011-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

- li, fl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 17 tal-Ftehim, se japplikaw dawk mill-miżuri ta' kummerċ awtonomu unilaterali li huma aktar favorevoli minbarra l-konċessjonijiet ta' kummerċ kuntrattwali offruti mill-Komunità fil-Ftehim sakemm japplika r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru.

Dänisch

- Vid tillämpningen av artikel 17 i avtalet kommer de av de ensidiga autonoma handelsåtgärderna som är mer gynnsamma att gälla utöver de avtalsenliga handelsmedgivanden som gemenskapen lämnar i detta avtal, så länge rådets förordning (EG) nr 2007/2000, i dess ändrade lydelse, är tillämplig.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

B'mod ġenerali, għal xandiriet televiżivi jew programmi tat-televiżjoni li jiġu offruti wkoll bħala servizzi on-demand mill-istess fornitur tas-servizzi ta' media awdoviżivi, il-ħtiġiet ta' din id-Direttiva għandhom jitqiesu bħala milħuqa billi jiġu sodisfatti l-ħtiġiet applikabbli għax-xandir televiżiv i.e.

Dänisch

For fjernsynsudsendelser eller fjernsynsprogrammer, der også tilbydes som on-demand audiovisuelle tjenester af den samme medietjenesteudbyder, bør direktivets krav generelt betragtes som opfyldt ved de krav, der gælder for fjernsynsudsendelser, dvs.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

B'mod ġenerali, għal xandiriet televiżivi jew programmi tat-televiżjoni li jiġu offruti wkoll bħala servizzi on-demand mill-istess fornitur tas-servizzi ta' media awdoviżivi, il-ħtiġiet ta' din id-Direttiva għandhom jitqiesu bħala milħuqa billi jiġu sodisfatti l-ħtiġiet applikabbli għax-xandir televiżiv i.e.

Dänisch

För tv-sändningar eller tv-program som också tillhandahålls som audiovisuella medietjänster på begäran av samma leverantör av medietjänster bör kraven enligt detta direktiv anses uppfyllda genom uppfyllandet av kraven avseende tv-sändning, dvs.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Siltiet qosra għandhom jintużaw biss għal programmi ta' aħbarijiet ġenerali u jistgħu biss jintużaw f'servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand jekk l-istess programm ikun offrut fuq bażi differita mill-istess fornitur ta' servizzi tal-media.

Dänisch

Korta utdrag får endast användas i allmänna nyhetsprogram och får användas i audiovisuella medietjänster på begäran endast om samma program erbjuds med tidsförskjutning från samma leverantör av medietjänster.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Siltiet qosra għandhom jintużaw biss għal programmi ta' aħbarijiet ġenerali u jistgħu biss jintużaw f'servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand jekk l-istess programm ikun offrut fuq bażi differita mill-istess fornitur ta' servizzi tal-media.

Dänisch

Korte uddrag må kun anvendes til generelle nyhedsindslag og må kun anvendes i on-demand audiovisuelle medietjenester, hvis det samme program tilbydes tidsforskudt af den samme medietjenesteudbyder.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Madankollu, fejn tipi differenti ta' servizzi jiġu offruti b'mod parallel, izda huma b'mod ċar servizzi separati, din id-Direttiva għandha tapplika għal kull wieħed mis-servizzi kkonċernati.

Dänisch

Når forskellige former for tjenester tilbydes parallelt, selv om der er tale om klart separate tjenester, bør dette direktiv imidlertid finde anvendelse på hver af de berørte tjenester.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Madankollu, fejn tipi differenti ta' servizzi jiġu offruti b'mod parallel, izda huma b'mod ċar servizzi separati, din id-Direttiva għandha tapplika għal kull wieħed mis-servizzi kkonċernati.

Dänisch

Om olika tjänster erbjuds parallellt, men är klart separerade tjänster, bör detta direktiv emellertid vara tillämpligt på var och en av de berörda tjänsterna.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Fil-qafas tar-rapporti stabbiliti f'din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom iqisu wkoll partikolarment il-kontribuzzjoni finanzjarja minn tali servizzi għall-produzzjoni u l-akkwist tad-drittijiet ta' xogħlijiet Ewropej; is-sehem ta' xogħlijiet Ewropej fil-katalogu tas-servizzi tal-media awdjoviżiva, u fil-konsum effettiv ta' xogħlijiet Ewropej offruti minn tali servizzi.

Dänisch

I de i dette direktiv nævnte rapporter bør medlemsstaterne også gøre rede dels for sådanne tjenesters økonomiske bidrag til produktion af europæiske programmer og til erhvervelse af rettigheder til sådanne programmer, dels for de europæiske programmers andel i de audiovisuelle medietjenesters udbud og for det faktiske forbrug af de europæiske programmer, sådanne tjenester tilbyder.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Fil-qafas tar-rapporti stabbiliti f'din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom iqisu wkoll partikolarment il-kontribuzzjoni finanzjarja minn tali servizzi għall-produzzjoni u l-akkwist tad-drittijiet ta' xogħlijiet Ewropej; is-sehem ta' xogħlijiet Ewropej fil-katalogu tas-servizzi tal-media awdjoviżiva, u fil-konsum effettiv ta' xogħlijiet Ewropej offruti minn tali servizzi.

Dänisch

I de rapporter som avses i detta direktiv, bör medlemsstaterna också beakta det finansiella bidraget från dessa tjänster till europeiska produktioner och förvärv av sändningsrätter till sådana; de bör också beakta andelen europeiska produktioner i de audiovisuella medietjänsternas utbud samt den faktiska konsumtion som utgörs av de europeiska produktionerna i tjänstens utbud.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Persuni li huma litterati fil-media jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati, jifhmu n-natura tal-kontenut u s-servizzi u jieħdu vantaġġ mill-firxa sħiħa ta' opportunitajiet offruti mit-teknoloġiji l-ġodda tal-komunikazzjoni.

Dänisch

Mediekompetenta människor kan göra väl underbyggda val, förstå vad slags innehåll och tjänster det handlar om och dra nytta av alla de möjligheter som den nya kommunikationstekniken erbjuder.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Persuni li huma litterati fil-media jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati, jifhmu n-natura tal-kontenut u s-servizzi u jieħdu vantaġġ mill-firxa sħiħa ta' opportunitajiet offruti mit-teknoloġiji l-ġodda tal-komunikazzjoni.

Dänisch

Personer med mediekendskab er i stand til at træffe kvalificerede valg, forstå arten af indhold og tjenester og drage fordel af hele det spektrum af muligheder, som de nye kommunikationsteknologier giver.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Tali promozzjoni tista' tirrelata, inter alia, mal-kontribut finanzjarju magħmul minn tali servizzi għall-produzzjoni u l-akkwist ta' drittijiet ta' xogħlijiet Ewropej jew għas-sehem u/jew il-prominenza ta' xogħlijiet Ewropej fil-katalogu ta' programmi offruti mis-servizz tal-media awdjoviżiva on-demand.

Dänisch

avse det finansiella bidraget från sådana tjänster till produktionen och förvärv av sändningsrätter till europeiska produktioner eller andelen och/eller framhävandet av europeiska produktioner i den programkatalog som erbjuds av beställtjänsten.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Tali promozzjoni tista' tirrelata, inter alia, mal-kontribut finanzjarju magħmul minn tali servizzi għall-produzzjoni u l-akkwist ta' drittijiet ta' xogħlijiet Ewropej jew għas-sehem u/jew il-prominenza ta' xogħlijiet Ewropej fil-katalogu ta' programmi offruti mis-servizz tal-media awdjoviżiva on-demand.

Dänisch

vedrøre det finansielle bidrag, som sådanne tjenester yder til produktion af europæiske programmer og erhvervelse af rettigheder hertil, eller den andel og/eller fremtrædende plads, som europæiske programmer indtager i kataloget over de programmer, som on-demand audiovisuelle medietjenesten tilbyder.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

(30) Peress li din id-Direttiva tikkonċerna s-servizzi offruti lill-pubbliku ġenerali fl-Unjoni Ewropea, hija għandha tapplika biss għas-servizzi tal-media awdjoviżiva li jistgħu jiġu rċevuti direttament jew indirettament mill-pubbliku fi Stat Membru jew aktar b'tagħmir standard tal-konsumatur.

Dänisch

(30) Da dette direktiv vedrører tjenester, der udbydes til almenheden i Den Europæiske Union, bør det kun gælde for audiovisuelle medietjenester, som kan modtages direkte eller indirekte af offentligheden i en eller flere medlemsstater med almindeligt forbrugerudstyr.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

(30) Peress li din id-Direttiva tikkonċerna s-servizzi offruti lill-pubbliku ġenerali fl-Unjoni Ewropea, hija għandha tapplika biss għas-servizzi tal-media awdjoviżiva li jistgħu jiġu rċevuti direttament jew indirettament mill-pubbliku fi Stat Membru jew aktar b'tagħmir standard tal-konsumatur.

Dänisch

(30) Eftersom detta direktiv rör tjänster som tillhandahålls allmänheten i Europeiska unionen, bör det endast vara tillämpligt på audiovisuella medietjänster som direkt eller indirekt kan tas emot av allmänheten i en eller fler medlemsstater med hjälp av vanlig konsumentutrustning.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK