Google fragen

Sie suchten nach: jibagħtu (Italienisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Italienisch

Englisch

Info

Italienisch

Għalhekk l-Istati Membri għandhom jibagħtu r-rapporti tagħhom lill-Kummissjoni fil-format standard.

Englisch

Member States should therefore be able to send their reports to the Commission in the standard format.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

L-Istati tal-EFTA jistgħu jibagħtu osservaturi għal-laqgħat tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Aġenzija.

Englisch

The EFTA States may send observers to meetings of the Agency's Management Board.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-01
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva kull tliet snin.

Englisch

Member States shall send the Commission a report on the implementation of this Directive every three years.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, sal-15 ta' Jannar ta' kull sena, lista tal-osservaturi tiegħu.

Englisch

Member States shall notify the Commission, by 15 January each year, a list of its observers.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

(a) il-partijiet interessati jistgħu jippreżentaw ruħhom lilll-Kummissjoni, iressqu fehmiethom bil-miktub u jibagħtu t-tweġibiet għall-kwestjonarju msemmi fl-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament jew jipprovdu kwalunkwe tagħrif ieħor li għandu jitqies waqt l-investigazzjoni,

Englisch

(a) interested parties may make themselves known to the Commission, present their views in writing and submit the replies to the questionnaire mentioned in Article 4(1) of this Regulation or provide any other information to be taken into account during the investigation;

Letzte Aktualisierung: 2017-02-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Il-partijiet interessati, biex jitqiesu r-rappreżentazzjonijiet tagħhom matul l-investigazzjoni, iridu jippreżentaw ruħhom lill-Kumissjoni, iressqu fehmiethom bil-miktub u jibagħtu t-tweġibiet tal-kwestjonarju msemmi fil-premessa 10(a) ta' dan ir-Regolament jew kwalunkwe informazzjoni oħra, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, fi żmien 40 ġurnata mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Englisch

Interested parties, if their representations are to be taken into account during the investigation, must make themselves known to the Commission, present their views in writing and submit the replies to the questionnaire mentioned in recital 10(a) of this Regulation or any other information, unless otherwise specified, within 40 days of the entry into force of this Regulation.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Dawn għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u/jew il-korp responsabbli għat-tmexxija tal-bażi tad-dejta, id-dejta stipulata f'dan l-Artikolu kif miġbura fl-Iżvizzera għad-dħul fil-bażi tad-dejta.

Englisch

They shall transmit to the Commission and/or body responsible for managing the database the data provided for in this Article as collected in Switzerland for entry into the database.

Letzte Aktualisierung: 2016-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Dawn għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u/jew lill-korp responsabbli għat-tmexxija tal-bank tad-dejta, id-dejta stipulata f'dawk l-Artikoli u miġbura fl-Iżvizzera, biex tiddaħħal fil-bank tad-dejta Ewropew.

Englisch

They shall transmit to the Commission and/or body responsible for managing the databank the data provided for in those Articles collected in Switzerland for entry into the European databank.

Letzte Aktualisierung: 2016-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Fl-istess waqt, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni lista ta' l-awtoritajiet kompetenti tagħhom fir-rigward ta' dawk il-korpi internazzjonali li fihom huma jipparteċipaw u li huma rilevanti għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

Englisch

At the same time, Member States shall send to the Commission a list of their competent authorities as regards those international bodies in which they participate and which are relevant for the implementation of this Directive.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom jimlew u jibagħtu dikjarazzjoni tat-trażbordtrażbord lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera tal-bastimenti.

Englisch

The masters of Community fishing vessels shall complete and transmit the ICCAT transhipment declaration to the competent authorities of the Member State whose flag the fishing vessels are flying.

Letzte Aktualisierung: 2014-08-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-15 ta' Frar ta' kull sena, lista ta' portijiet magħżula.

Englisch

Member States shall transmit to the Commission, by no later than 15 February each year a list of designated ports.

Letzte Aktualisierung: 2014-08-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

L-awtoritajiet tal-Istat Membru tal-port għandhom jibagħtu reġistrazzjoni dwar il-ħatt lill-awtorità tal-Istat tal-bandiera tal-bastiment, mhux aktar minn 48 siegħa wara li jkun intemm il-ħatt.

Englisch

The authorities of the port Member State shall send a record of the landing to the authorities of the flag State of the fishing vessel, within 48 hours after the landing has ended.

Letzte Aktualisierung: 2014-08-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Sal-1 ta' Marzu ta' kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-informazzjoni dwar kwalunkwe arranġament ta' kummerċ privat bejn iċ-ċittadini tiegħu u PKK.

Englisch

By 1 March each year, Member States shall send to the Commission the information on any private trade arrangements between its nationals and a CPC.

Letzte Aktualisierung: 2014-08-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Bastimenti tas-sajd u bastimenti tar-riċerka dwar is-sajd li huma awtorizzati jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO u li huma involuti fis-sajd għandhom jibagħtu rapporti tad-dħul, qbid u ħruġ lill-awtoritajiet tal-Istat Membru tal-bandiera permezz ta' VMS, jew mezz xieraq ieħor, u, jekk l-Istat Membru tal-bandiera jesiġi dan, lis-Segretarju Eżekuttiv tas-SEAFO.

Englisch

Fishing vessels and fishing research vessels authorised to fish in the SEAFO Convention Area and which are engaged in fishing shall send entry, catch and exit reports to the flag Member State's authorities by VMS, or other appropriate means, and, if the flag Member State so requires, to the SEAFO Executive Secretary.

Letzte Aktualisierung: 2013-10-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

L-Istati Membri għandhom jibagħtu rapport lill-Kummissjoni, qabel l- 1 ta' Novembru 2009, dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 2, għas-sena 2008.

Englisch

Member States shall send to the Commission before 1 November 2009 a report on the implementation of the measures referred to in paragraph 2 for the year 2008.

Letzte Aktualisierung: 2013-10-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Meta f'konformità mal-Artikoli 15(1) u 18(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, l-Istati Membri jibagħtu d-data lill-Kummissjoni dwar il-ħatt l-art tal-kwantitajiet ta' stokkijiet maqbuda, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-istokkijiet elenkati fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

Englisch

When, pursuant to Articles 15(1) and 18(1) of Regulation (EEC) No 2847/93, Member States send the Commission data relating to landings of quantities of stocks caught, they shall use the stock codes set out in Annex I to this Regulation.

Letzte Aktualisierung: 2013-10-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

(d) L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-15 ta' Frar ta' kull sena, lista ta' portijiet innominati.

Englisch

(d) Member States shall transmit to the Commission no later than 15 February of each year a list of designated ports.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Il-paragrafu 3 m'għandux japplika għall-bastimenti li jibagħtu r-rapport dwar il-qabda tagħhom kuljum liċ-Ċentru ta' Monitoraġġ tas-Sajd tal-Istat Membru tal-bandiera, kif previst fl-Artikolu 3(7) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, sabiex jidħol fid-database kompjuterizzata tiegħu.

Englisch

Paragraph 3 shall not apply to vessels which transmit their catch report on a daily basis to the Fisheries Monitoring centre of the flag Member State, as referred to in Article 3(7) of Regulation (EEC) No 2847/93, for inclusion in its computerised database.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Manifatturi u importaturi ta' sustanza waħda jew iktar minn dawk li jistgħu jkunu persistenti, bioakkumulanti u tossiċi, imniżżla fl-Inventarju Ewropew tas-Sustanzi Kimiċi Kummerċjali Eżistenti u stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament għandhom jibagħtu t-tagħrif speċifikat fl-Anness lill-Kummissjoni fil-limitu ta' żmien stipulat fih u għandhom iwettqu t-testijiet indikati fl-Anness skond il-protokolli li fih għal kull waħda minn dawn is-sustanzi.

Englisch

Manufacturers and importers of one or more of the substances that may be persistent, bioaccumulating and toxic, listed in the European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances and set out in the Annex to this Regulation shall provide the Commission with the information specified in the Annex within the time limits laid down therein and perform, with regard to each such substance, the tests indicated in the Annex in accordance with the protocols specified therein.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

(5) L-Istati Membri huma mistiedna jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, sa mhux aktar tard mill- 31 ta' Awwissu 2008, it-tagħrif kollu obbligat skond l-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 86/362/KEE u l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 90/642/KEE dwar l-eżerċizzju ta' monitoraġġ ta' l-2007, biex tkun żgurata, mill-inqas b'kampjun ta' verifika, il-konformità ma' l-ogħla livelli ta' residwu ta' pestiċida inklużi:

Englisch

Member States are invited to send to the Commission and to the other Member States, by 31 August 2008 at the latest, the information required under Article 7(3) of Directive 86/362/EEC and Article 4(3) of Directive 90/642/EEC concerning the 2007 monitoring exercise to ensure, at least by check sampling, compliance with maximum pesticide residue levels including:

Letzte Aktualisierung: 2010-09-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK