Google fragen

Sie suchten nach: biotico (Italienisch - Slowenisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Italienisch

Slowenisch

Info

Italienisch

Biotico

Slowenisch

Ekološki dejavnik

Letzte Aktualisierung: 2012-12-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Italienisch

fattore biotico

Slowenisch

biotski dejavnik

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

"Macho... Biotico? !"

Slowenisch

"Auntie Biotic?"

Letzte Aktualisierung: 2016-10-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Italienisch

Una forma di vita sta crescendo dal liquido pre-biotico.

Slowenisch

Oblika življenja raste iz prabiotične tekočine.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

- Gratzman, ha quei biotici?

Slowenisch

Gratzman, si vzel biotike? - Ne.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

Biotici.

Slowenisch

-Anti .. -Biotike.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

Le grandi calamità biotiche... vulcanica, glaciale, oceanica.

Slowenisch

Pomembnejše biotske krize ... vulkanski, koncentrirana, oceansko.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

reazione di trasformazione biotica

Slowenisch

reakcija biotske pretvorbe

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

trasformazione biotica

Slowenisch

biotska pretvorba

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

Impoverimento delle risorse Categoria di impatto dell’impronta ambientale che riguarda l’utilizzo di risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili, biotiche o abiotiche.

Slowenisch

Izčrpavanje virov kategorija vpliva okoljskega odtisa, pri kateri se obravnava raba naravnih virov, ki so lahko obnovljivi ali neobnovljivi, biotski ali abiotski.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

Sono comprese le zone terrestri e acquatiche, interamente naturali o seminaturali, distinte in base agli elementi geografici, abiotici e biotici.

Slowenisch

Vključujejo kopenska in vodna območja, ki se razlikujejo po geografskih, abiotskih in biotskih značilnostih, ne glede na to, ali so popolnoma naravna ali polnaravna.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

La sperimentazione biotica supplementare sulla degradazione è proposta dal dichiarante se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato I, rivela la necessità di approfondire lo studio della degradazione della sostanza e dei suoi prodotti di degradazione.

Slowenisch

Registracijski zavezanec predlaga nadaljnje testiranje biotičnega razkroja, če ocena kemijske varnosti v skladu s Prilogo I kaže potrebo po nadaljnji preiskavi razkroja snovi in njenih razkrojnih produktov.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

La sperimentazione biotica supplementare sulla degradazione è proposta se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato 1, rivela la necessità di approfondire l’esame della degradazione della sostanza e dei suoi prodotti di degradazione.

Slowenisch

Predlaga se nadaljnje preskušanje biotičnega razkroja, če ocena kemijske varnosti v skladu s Prilogo I kaže potrebo po nadaljnji preiskavi razkroja snovi in njenih razkrojnih produktov.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

-il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e relativi effetti nonché di altri agenti e fattori aventi un impatto sulle foreste, come i fattori abiotici/biotici e quelli di origine antropica,

Slowenisch

-spremljanje onesnaženosti zraka in učinkov onesnaženosti zraka ter drugih povzročiteljev in dejavnikov, ki vplivajo na gozdove, kakor so biotski in abiotski dejavniki ter dejavniki antropogenega izvora,

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

-rivedere e aggiornare le strategie generali per la difesa dagli agenti biotici e abiotici, prevedendo tra l’altro studi di valutazione del rischio riferiti agli organismi dannosi e alle specie invasive.

Slowenisch

-pregledujejo in posodabljajo strategije širše zaščite pred biotskimi in abiotskimi dejavniki, vključno s študijami o oceni tveganj v povezavi s škodljivimi organizmi in invazivnimi vrstami.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

1.27 ricorda l'esigenza di inserire nel Piano indicazioni precise per la protezione di boschi e foreste dagli incendi, dall'inquinamento e da agenti biotici nonché per esaltare la funzione protettiva contro frane, valanghe, alluvioni che le formazioni forestali sono in grado di assicurare;

Slowenisch

1.27 opozarja, da je v načrt treba vključiti natančne smernice za zaščito gozdov in gozdnih površin pred požari, onesnaženjem in biotskimi dejavniki ter poudariti njihovo zaščitno funkcijo pred zemeljskimi usadi, plazovi in poplavami;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

3.22 La maggioranza delle persone (compresa gran parte dei responsabili politici) non è del tutto conscia del significato e dell'importanza del compito che va sotto il nome di "tutela della biodiversità" (nonché della grave responsabilità etica e morale che esso implica). Sono "consumatori" del paesaggio, ne apprezzano la bellezza, ne godono esteticamente, passano il tempo libero nella natura, vi praticano sport, vi trascorrono le vacanze. Tuttavia, non sono pienamente consapevoli del fatto che l'interazione tra gli elementi biotici del paesaggio (cioè le singole specie animali e vegetali) modula il paesaggio, né di quanto essi contribuiscano alla sua stabilità, né dell'enorme importanza di questa fragile stabilità, che è alla base delle nostre condizioni di vita e del nostro sistema economico. La maggior parte dei nostri contemporanei ha della natura una conoscenza solo sporadica e talvolta, per giunta, perlopiù indiretta, mediata dai programmi televisivi o dai film che descrivono le bellezze dell'Africa, delle isole Galapagos o di altri luoghi esotici, ma raramente trattano dei problemi del patrimonio naturale europeo.

Slowenisch

3.22 Izgleda, da se večina ljudi (pa tudi politikov) ne zaveda popolnoma pomena in pomembnosti dejanske naloge%quot%varstva biotske raznovrstnosti%quot% (vključno z veliko etično in moralno odgovornostjo). So sicer%quot%uporabniki%quot% krajin, veselijo se njihove lepote in v njih vizualno uživajo, preživijo svoj prosti čas, se športno udejstvujejo, preživljajo dopust. Vendar pa se skorajda ne zavedajo več, kako biotski dejavniki v krajini, posamezne živalske in rastlinske vrste v interakciji znotraj vrst in z drugimi vrstami prispevajo k oblikovanju krajin, kako skrbijo za njihovo stabilnost in kako velik pomen ima ta krhka stabilnost kot temeljno ogrodje našega življenjskega in gospodarskega sistema. Večji del družbe naravo doživlja le sporadično, včasih celo bolj preko televizije kot%quot%v živo%quot%, v posnetkih, ki sicer prikazujejo lepote Afrike, Galapaškega otočja ali drugih daljnih krajev, vendar pa se ne ukvarjajo s problemi evropske naravne dediščine.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Italienisch

4.2 Attraverso una buona cura delle foreste si creano le condizioni per il loro adeguamento al cambiamento climatico. La maggior parte delle foreste dell'UE è oggetto di cure continue, ragion per cui la loro produttività e vitalità permangono elevate. Le possibili misure di adeguamento devono essere definite prima possibile perché la silvicoltura ha bisogno di una pianificazione a lungo termine, dato che i tempi di rotazione variano tra i 15 e i 150 anni. In questa fase, bisogna tenere in particolare considerazione i metodi di rinnovamento, cui si ricollega per esempio la scelta delle specie arboree. Poiché il clima è cambiato in modo particolarmente rapido, si prevede che le foreste europee diventeranno più vulnerabili, per esempio, ai danni causati dagli insetti. L'UE dovrebbe incoraggiare le autorità forestali degli Stati membri e i gruppi di interesse del settore a perfezionare la loro cooperazione e a prepararsi alle gravi minacce causate da fattori biotici, quali insetti o funghi.

Slowenisch

4.2 Strokovno upravljanje z gozdovi je pogoj za to, da se bodo gozdovi lahko prilagajali podnebnim spremembam. Večino gozdov EU upravljajo neprekinjeno in gozdovi zato lahko ohranjajo svojo veliko proizvodno sposobnost in vitalnost. Dolgi časovni horizonti v gozdarstvu z regeneracijskimi časi od 15 do 150 let zahtevajo, da je morebitne ukrepe prilagajanja treba uvajati čimprej. V sedanjem položaju je treba pozornost namenjati zlasti ukrepom za obnovo gozda, ki med drugim zadevajo izbiro drevesnih vrst. Ker se bodo podnebne razmere verjetno v sorazmerno kratkem času precej spremenile, bodo evropski gozdovi postali manj odporni na škodo, ki jo povzročajo žuželke. EU bi morala pospeševati boljše sodelovanje med nacionalnimi gozdarskimi upravnimi organi in zainteresiranimi stranmi, da bi bili pripravljeni na velike grožnje, ki jih predstavljajo različni biotski organizmi, kot so žuželke in glivice.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

4.3 Nell'UE si trovano foreste di molti tipi differenti. In base alla loro collocazione geografica esse possono essere suddivise in boreali, atlantiche, mediterranee, continentali, alpine e macronesiane. Le differenze biotiche tra queste zone sono enormi, per cui la strategia volta ad adeguare le attività economiche di base al cambiamento climatico deve essere definita a livello nazionale o regionale. Le foreste rivestono un ruolo importante in quanto fattore di stabilizzazione degli ecosistemi naturali europei. Il loro mantenimento è quindi essenziale ai fini della stabilità degli ecosistemi naturali e seminaturali del continente.

Slowenisch

4.3 Gozdovi v EU so zelo raznoliki. Odvisno od zemljepisne lege najdemo v Evropi borealne, atlantske, celinske, sredozemske, alpske in makronezijske gozdove. Glede biotske kakovosti so med temi območji velikanske razlike. Pri pripravi strategije prilagajanja podnebnim spremembam za primarne sektorje bi morali zato pristop na področju gozdarstva snovati na nacionalni ali regionalni ravni. Gozdovi imajo pomembno vlogo pri stabiliziranju naravnega ekosistema v Evropi; njihovo ohranjanje bo odločilnega pomena za stabilnost naravnih in polnaravnih ekosistemov.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

4.5 Dal momento che le foreste sono particolarmente vulnerabili all'inquinamento biotico, l'UE dovrebbe mantenere il proprio approccio rigoroso riguardo ai prodotti a base di legno grezzo e di materia prima lignea che vengono importati da paesi terzi. Ciò permetterà di proteggere efficacemente le foreste europee dalle specie perniciose provenienti dall'esterno, tra cui alcuni tipi di insetti e di funghi. D'altro canto, il controllo delle importazioni non deve provocare ostacoli ingiustificati agli scambi internazionali.

Slowenisch

4.5 Zaradi velike neodpornosti proti onesnaževanju z biotskimi dejavniki bi morala EU strogo nadzorovati oblovino (hlodovino) in lesne izdelke, uvožene iz držav izven EU. S tem ukrepom bi evropske gozdove učinkovito varovali pred škodljivimi tujimi vrstami, kot so nekatere žuželke in glivice. Nadzor pri uvozu pa ne sme ustvarjati neutemeljenih ovir za mednarodno trgovino.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK