Google fragen

Sie suchten nach: izmēģinājumprojektiem (Lettisch - Estnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Lettisch

Estnisch

Info

Lettisch

33. atkārtoti izsaka atbalstu ciešai sadarbībai ar Komisiju par izmēģinājumprojektiem un priekšdarbiem, lai atvieglotu kopīgās pārbaudes par priekšlikumu lietderību;

Estnisch

33. kinnitab jätkuvalt oma toetust tihedale koostööle komisjoniga katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete osas, et hõlbustada ühisuuringute läbiviimist ettepanekute teostatavuste kohta;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Eiropas radošo nozaru alianse kā izmēģinājumprojekts ir starpnozaru iniciatīva, kas galvenokārt sniedz atbalstu radošajām nozarēm politikas līmenī.

Estnisch

Katseprojektina kujutab Euroopa loomemajanduse liit endast sektoriülest algatust, mis toetab loomemajandust peamiselt poliitikatasandil.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Izmēģinājumprojekts apstiprināja to, cik vērtīgi ir veicināt sadarbību starp mazām lauku skolām gan valsts, gan starpvalstu līmenī.

Estnisch

See andis kinnitust eelistest, mida annab sidemete tihendamine väikeste maakoolide vahel nii territooriumite kui riikide tasandil.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Leader “izmēģinājumprojekta raksturs” ir nepārprotams, jo pazīmes liecina, ka procesu teritoriālās plānošanas ietvaros var virzīt province.

Estnisch

Leaderi tähtsus teenäitajana tuleb selgelt esile, kuna on märke sellest, et provints võib selle protsessi teha ruumilise planeerimise osaks.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

PIR (Point d’Information Régional) ir Luksemburgas ziemeļos īstenots izmēģinājumprojekts.

Estnisch

PIR (Point d’Information Régional) on Põhja-Luksemburgis elluviidav katseprojekt.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Par izmēģinājumprojekta norises vietu kļuva Zuidlārdervīnza [Zuidlaarderveenz], kur tika radīts īpašs ciemata plāns, tā sauktā Dorpsagenda, kurā tika uzsvērti ciemata iedzīvotājiem svarīgi jautājumi.

Estnisch

Projekti eestvedajaks oli Zuidlaarderveeni küla, kus töötati välja oma küla tegevuskava, Dorpsagenda, milles rõhutati külaelanike jaoks olulisi väärtusi.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Pašreizējais Schola projekts attīstās uz izmēģinājumprojekta bāzes, kuru Leader II programmas beigās uzsāka IRD Duhallow uzņēmums kopā ar divām Spānijas VRG, kā arī ar CIDER Prepirineo un INTEGRAL centru.

Estnisch

Praegune Schola projekt põhineb Leader II lõpus IRD Duhallow’ ja kahe Hispaania kohaliku tegevusrühma, CIDER Prepirineo ja INTEGRALi algatatud pilootprojektil.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot vietējo ekonomisko situāciju, ieviešot integrētu attīstības stratēģiju (t.i., jaunu iespēju radīšana akmens apstrādes industrijā) četros izmēģinājumprojekta reģionos.

Estnisch

Projekti peamine eesmärk on parandada integreeritud kontseptsiooni kaudu kohalikku majanduslikku olukorda neljas piirkonnas (s.t luua uusi võimalusi kivitööstuses).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Projekts ir eksperimentāls izmēģinājumprojekts MVU sociālās atbildības un atbildības par vidi sertikātu iegūšanai lauku apvidū.

Estnisch

Projekt on eksperimentaalne piloottegevus, millega võetakse kasutusele sotsiaalset ja keskkondlikku vastutustunnet tõendavad sertifikaadid, mida VKEd saavad kasutada maapiirkondade kontekstis.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Tas tika izveidots pēc BOKD īstenota izmēģinājumprojekta. Tajā ietilpa trīs BOKD īstenoti ciematu attīstības plāni, kā arī divas STAMM izpildītas ciematu programmas.

Estnisch

Projekt töötati välja pärast BOKD poolt ellu viidud katseprojekti ning see hõlmas kolme BOKD poolt ellu viidud küla arengukava ja kahte STAMMi poolt ellu viidud küla tegevuskava.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Un tādā veidā citi reģiona dienesti, kas risina jaunatnes problēmas, var gūt labumu no izmēģinājumprojektā paveiktā darba un gūtās pieredzes.

Estnisch

Nii saavad noortega seotud muud piirkondlikud sotsiaalteenistused kasutada katseprojekti tulemusi ja selle rakendamise kogemusi.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Četras pašvaldības, kas piedalās izmēģinājumprojektā, ciešā sadarbībā ar privātajiem partneriem no VRG pārbauda jaunu lauku teritorijas attīstības ideju, kurai par pamatu tiek ņemtas dabas, kultūras un vēstures stiprās puses un iespējas.

Estnisch

Neli omavalitsust katsetavad tihedas koostöös kohaliku tegevusrühma erasektori partneritega uut maaelu arengu kontseptsiooni, mis on välja töötatud loodus-, kultuuri- ja ajaloopärandi alusel ning selle võimalusi ära kasutades.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

 Kāds ir šis pasākums? Šī izmēģinājumprojekta mērķis bija izvairīties no sadursmēm ar kokiem 26,5 km valsts nozīmes ceļa RN 134 posmā Francijas dienvidrietumos.

Estnisch

 Sisu – Selle pilootprojekti eesmärk on vältida kokkupõrkeid puudega riigimaantee RN 134 (Edela-Prantsusmaal) 26,5 kilomeetril.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

(54) Tajā pašā pantā pirmskonkurences attīstība tiek definēta kā rūpniecisko pētījumu rezultātu apkopošana plānā, shēmā vai projektā, pēc kura paredzēts iegūt jaunu, pārveidotu vai uzlabotu produkciju, [tehnoloģiskos] procesus vai pakalpojumus, neatkarīgi no tā, vai tie paredzēti pārdošanai vai izmantošanai; tā aptver arī sākotnēja nekomerciāla modeļa izstrādi. Turklāt tā var ietvert arī alternatīvu produktu, procesu vai pakalpojumu konceptuālu izstrādāšanu un projektēšanu, kā arī sākotnējus paraugprojektus un izmēģinājumprojektus, ar noteikumu, ka šos projektus nevar pārveidot vai izmantot rūpnieciskām vajadzībām vai komerciāliem mērķiem.

Estnisch

(54) Sama artikli kohaselt on konkurentsieelne arendustegevus määratletud kui tööstusuuringute tulemuste ülekandmine uute, muudetud või täiendatud toodete, protsesside või teenuste kavadele, projektidele või kujundustele, mis on mõeldud müügiks või kasutamiseks, kaasa arvatud esmase prototüübi loomine, mida ei ole võimalik kasutata ärilisel otstarbel. See võib hõlmata ka alternatiivsete toodete, protsesside või teenuste kontseptuaalset sõnastust ja kujundust ning näidis-või katseprojekte, tingimusel, et neid projekte ei saa tööstuses või kaubanduses kasutada ega kasutatavaks muuta.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

-izmēģinājumprojektu saistībā ar visu dalībnieku reģionālo informācijas tīklu izveidi,

Estnisch

-katsekava kõigi osaliste vahelise piirkondliku teabevõrgustiku loomise kohta;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

12. atgādina Komisijai par izmēģinājumprojektu nozīmi (kvalitātes sistēmu sekmēšana un riska finansējums mājlopu epidēmiju gadījumos), par kuriem vienojās 2004. gada budžeta procedūrā; lūdz Komisijai paredzēt atbilstīgas apropriācijas 2006. gada budžetā šo projektu turpināšanai.

Estnisch

12. tuletab komisjonile meelde seda tähtsust, mida ta omistab katseprojektidele (kvaliteedisüsteemide edendamine ja kariloomade epideemiate riskifinantseerimine), mille osas lepiti kokku 2004. aasta eelarvemenetluse käigus; palub komisjonil näha 2006. aasta eelarves ette küllaldased assigneeringud nende projektide jätkamiseks;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

20. paredz pastiprināt ES budžetu saistībā ar jauniešiem, ņemot vērā arī Komisijas uzsvērto izglītības un apmācību mobilitātes veicināšanu un jauniešu potenciāla efektīvu izmantošanu; uzsver apmaiņas programmu svarīgumu šajā jomā; uzstāj, ka jāpaplašina Erasmus programma, lai aptvertu vidusskolniekus un jaunos uzņēmējus; atgādina vajadzību sekot līdzi izmēģinājumprojektiem, lai paplašinātu Erasmus programmu attiecībā uz stažieriem; izsaka nožēlu, ka Komisija savā finanšu plānojumā samazināja apropriācijas Leonardo da Vinci programmai salīdzinājumā ar 2005. gada budžetu;

Estnisch

20. kavatseb suurendada ELi eelarves noorsootööks mõeldud summasid; seda kooskõlas komisjoni rõhutatud tähelepanuga mobiilsuse edendamisele hariduses ja õppes ning noorsoo potentsiaali tõhusale rakendamisele; rõhutab vahetusprogrammide olulisust selles valdkonnas; kinnitab, et programmi Erasmus laiendatakse keskkooliõpilaste ja noorte ettevõtjate jaoks; tuletab meelde vajadust jätkata järjekindlalt katseprojekti, et laiendada programmi Erasmus ametiõppurite jaoks; avaldab kahetsust, et komisjon vähendas oma rahastamiskavas võrreldes 2005. aasta eelarvega assigneeringuid Leonardo da Vinci programmile;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

3.2.3 No iespējamām Kopienas iniciatīvām Padomes rekomendācijas varētu attiekties uz depresīvu stāvokļu un tieksmes uz pašnāvību samazināšanu, atsaucoties uz izmēģinājumprojektu, kura pamatā ir veselības aizsardzības iestāžu, pacientu, viņu ģimeņu un koordinatoru reģionālo informācijas tīklu izveide un kas ļāvis pašnāvības mēģinājumu skaitu jauniešu vidū samazināt par 25%.

Estnisch

3.2.3 Võimalike ühenduse tasandi algatuste seas võiks nõukogu esitada soovitusi depressiooni ja enesetapukalduvuse vähendamise kohta, tuginedes läbiviidud katsekavale, millega loodi tervishoiusektori, patsientide ja nende sugulaste ning nõustajate teabevõrgustikud, mille abil vähenes enesetapukatsete arv noorte seas 25% võrra.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

38. FRONTEX budžets tiks izmantots dalībvalstu kopīgo pasākumu un izmēģinājumprojektu finansēšanai pie ārējām robežām, tostarp Krasta patruļu tīkla un reģionālās pavēlniecības centru izveidei, un, ja Aģentūras valde tā nolems, specializētās nodaļas jūras robežām reģionā izveides un darbības izmaksām. Turklāt izmaksas, kas saistītas ar ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izmantošanu, segs Aģentūra. FRONTEX kopējais budžets 2007. gadam, ņemot vērā Eiropas Parlamenta izdarītos grozījumus, būs 33,98 miljoni euro (summa, kas jāapstiprina, pieņemot galīgo budžetu 2007. gadam).

Estnisch

38. FRONTEXi eelarvet kasutatakse ühiste operatsioonide ja pilootprojektide rahastamiseks koos välispiiridel paiknevate liikmesriikidega, sealhulgas rannapatrulli võrgustiku, piirkondlike juhtimiskeskuste ja, kui nii otsustatakse, siis ka FRONTEXi juhatuse loomiseks ning regiooni merepiiride spetsialiseeritud allharu jooksvate kulude katteks. Piirivalve kiirreageerimisrühmade lähetamisega seotud kulud kannab samuti FRONTEX. FRONTEXi kogueelarve on aastal 2007 pärast Euroopa Parlamendi tehtud muudatusi 33,98 miljonit eurot (summa, mis kinnitatakse 2007. aasta eelarve lõplikul vastuvõtmisel).

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Attiecībā uz sagatavošanas darbiem Šengenas acquis piemērošanai un ārējās ES robežas pārvaldībai nākotnē 2006. gada janvārī tika pieņemts atjauninātais Šengenas rīcības plāns 2006.-2007. gadam un izpildes ziņojums 2005. gadam. Ministru padome 2006. gada janvārī apstiprināja integrēto robežu pārvaldības stratēģiju, bet 2006. gada aprīlī – Rīcības plānu. Stratēģija ietver 11 darbību kopumus, kas jāpabeidz līdz iestājai ES, un 13 darbību kopumus, kas jāpabeidz laikposmā starp iestāšanos ES un integrēšanos Šengenas sistēmā. Dažās vietās 2006. gada februārī tika īstenots izmēģinājumprojekts vieglo automašīnu vienreizējai pārbaudei uz robežas. Šobrīd tas jāievieš visās robežšķērsošanas vietās, tostarp kravas automašīnām. Bulgārija un Rumānija ir vienojušās par pastiprinātu sadarbību robežu jautājumos, it sevišķi par novērošanu Donavas pierobežā.

Estnisch

Ettevalmistuste hulgas Schengeni õigustiku kohaldamiseks ja ELi tulevase välispiiri haldamiseks võeti 2006. aasta jaanuaris vastu ajakohastatud Schengeni tegevuskava ajavahemikuks 2006–2007 ja rakendamisaruanne 2005. aasta kohta. Ministrite nõukogu kiitis 2006. aasta jaanuaris heaks ühtse piirikontrolli strateegia ja sama aasta aprillis vastava tegevuskava. Kõnealuses strateegias tuuakse esile 11 meedet, mis tuleb ellu viia enne ühinemist, ja 13 meedet, mis viiakse ellu pärast ühinemist, kuid enne Schengeniga lõimumist. 2006. aasta veebruaris kinnitati katseprojekt üksikutes kohtades ühtse tollipunkti loomiseks sõiduautode jaoks. Nüüd tuleb kõnealused tollipunktid luua kõikidesse piirpunktidesse ja laiendada neid ka veoautodele. Bulgaaria ja Rumeenia on kokku leppinud piirialase koostöö tugevdamises, eelkõige Doonau kontrolli tugevdamises.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK