Google fragen

Sie suchten nach: amatpārkāpuma (Lettisch - Portugiesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Lettisch

Portugiesisch

Info

Lettisch

darbinieka amatpārkāpuma motīvus,

Portugiesisch

os motivos que levaram o membro do pessoal a cometer a falta,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

amatpārkāpuma būtību un apstākļus, kādos tas notika,

Portugiesisch

a natureza da falta e as circunstâncias em que ocorreu,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Uzlikto disciplinārsodu smagums ir proporcionāls amatpārkāpuma smagumam.

Portugiesisch

A severidade da sanção disciplinar imposta deve ser proporcional à gravidade da falta cometida.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Par vienu amatpārkāpuma gadījumu nedrīkst uzlikt vairāk kā vienu disciplinārsodu.

Portugiesisch

A mesma falta não pode dar origem a mais de uma sanção disciplinar.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Attiecīgo darbinieku pirms tā amatpārkāpuma atzīšanas informē par šādas atzīšanās iespējamām sekām.

Portugiesisch

Antes de reconhecer a sua falta, o membro do pessoal em causa deve ser informado das possíveis consequências desse reconhecimento.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Lai noteiktu amatpārkāpuma smagumu un izlemtu par piemērojamo disciplinārsodu, īpaši ņem vērā:

Portugiesisch

Para determinar a gravidade da falta e tomar uma decisão quanto à sanção a aplicar, serão tidos em conta, em especial:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieprasījuma Tiesa var atlaist Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju no amata vai atņemt tam tiesības uz pensiju vai citas priekšrocības, ja viņš vairs neatbilst uzraudzītāja pienākumu izpildes nosacījumiem vai ir vainīgs smaga amatpārkāpuma izdarīšanā.

Portugiesisch

A Autoridade Europeia para a protecção de dados pode ser declarada demissionária ou perder o seu direito a pensão ou a outros benefícios equivalentes, por decisão do Tribunal de Justiça, a pedido do Parlamento Europeu, do Conselho ou da Comissão, se deixar de preencher os requisitos necessários ao exercício das suas funções ou tiver cometido uma falta grave.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Ja Disciplinārlietu kolēģijas priekšsēdētāja klātbūtnē attiecīgais darbinieks atzīst savu amatpārkāpumu un bez iebildumiem pieņem šo Civildienesta noteikumu 148. pantā minēto ziņojumu, AACC saskaņā ar proporcionalitātes principu starp amatpārkāpuma būtību un apsvērto sodu var izbeigt lietu izskatīt Disciplinārlietu kolēģijā.

Portugiesisch

Se, na presença do presidente do Conselho de Disciplina, o membro do pessoal acusado reconhecer que cometeu a falta e aceitar sem reservas o relatório a que se refere o artigo 148.o do presente Estatuto, a AACC pode, no respeito do princípio da proporcionalidade entre a natureza da falta e a sanção a aplicar, retirar o processo do Conselho de Disciplina.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Ja AACC darbinieku apsūdz smagā amatpārkāpumā, vai nu tas būtu profesionālo pienākumu pārkāpums vai likumpārkāpums, tā var nekavējoties atstādināt šajā amatpārkāpumā apsūdzēto personu no amata uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.

Portugiesisch

Quando a AACC acusar um membro do pessoal de falta grave, quer por incumprimento das suas obrigações profissionais, quer por infracção de direito comum, pode suspendê-lo imediatamente por um período determinado ou indeterminado.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

to, kādā mērā amatpārkāpums ir saistīts ar tīšām darbībām vai nolaidību,

Portugiesisch

o grau de dolo ou negligência que envolve a falta cometida,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

to, kādā mērā amatpārkāpums nelabvēlīgi ietekmē Aģentūras integritāti, reputāciju vai intereses,

Portugiesisch

a importância do prejuízo causado à integridade, à reputação ou aos interesses da Agência,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

to, vai amatpārkāpums ietver atkārtotu darbību vai uzvedību,

Portugiesisch

a repetição dos actos ou comportamentos faltosos,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

tie atzīti par vainīgiem smagā amatpārkāpumā, kas pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko atzīst palīdzības saņēmējs;

Portugiesisch

Tenham cometido uma falta grave em matéria profissional, comprovada por qualquer meio que o beneficiário da subvenção possa apresentar;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Ja dalībvalsts kompetentās iestādes darbības licences izsniegšanai pieprasa pierādījumus √ vajadzīgi pierādījumi par to ∏, ka personām, kas ilgstoši faktiski vadīs uzņēmuma darbību, ir laba reputācija un ka tās nav tikušas izsludinātas par maksātnespējīgām, vai aptur vai atsauc licenci √ vai pierādījumi darbības licences apturēšanai vai atsaukšanai ∏ gadījumā, kad konstatēti nopietni amatpārkāpumi vai kriminālpārkāpumi, šī dalībvalsts ð kompetentā licencētāja iestāde ï kā pietiekamu pierādījumu attiecībā uz citas dalībvalsts pilsoņiem pieņem to, ka tiek uzrādīti dokumenti, ko izsniegušas kompetentās iestādes izcelsmes valstī vai dalībvalstī, no kuras ir citas valsts pilsonis, ð kurā attiecīgajām personām ir pastāvīgā dzīvesvieta, ï par to, ka minētās prasības ir ievērotas.

Portugiesisch

Quando A autoridade competente de um Estado-membro que, para efeitos de concessão de uma licença de exploração, √ seja exigido ∏, exija às pessoas que dirigirem contínua e efectivamente as operações da empresa provas de honorabilidade, de boa conduta ou de não estarem em situação de falência, ou que suspenda ou revogue a √ para efeitos de suspensão ou revogação da ∏ licença em caso de falta profissional grave ou de infracção penal, ? a autoridade de licenciamento competente ⎪ aceitará, como prova suficiente para os nacionais de outros Estados-Membros, a apresentação de documentos emitidos pelas autoridades competentes do Estado-Membro de origem ou de proveniência, ? do Estado-Membro em que a pessoa tem a sua residência permanente, ⎪ comprovativos de que estão reunidas essas condições.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Ja dalībvalsts kompetentās iestādes darbības licences izsniegšanai pieprasa pierādījumus, ka personām, kas ilgstoši un efektīvi vadīs uzņēmuma darbību, ir laba reputācija un ka tās nav tikušas izsludinātas par maksātnespējīgām, vai aptur vai atsauc licenci gadījumā, kad konstatēti nopietni amatpārkāpumi vai kriminālpārkāpumi, šī dalībvalsts pieņem kā pietiekamu pierādījumu attiecībā uz citas dalībvalsts pilsoņiem to, ka tiek uzrādīti dokumenti, ko izsniegušas kompetentās iestādes izcelsmes valstī vai dalībvalstī, no kuras ir citas valsts pilsonis, par to, ka šīs prasības ir ievērotas.

Portugiesisch

A autoridade competente de um Estado-membro que, para efeitos de concessão de uma licença de exploração, exija às pessoas que dirigirem contínua e efectivamente as operações da empresa provas de honorabilidade, de boa conduta ou de não estar em situação de falência, ou que suspenda ou revogue a licença em caso de falta profissional grave ou de infracção penal, aceitará, como prova suficiente para os nacionais de outros Estados-membros, a apresentação de documentos emitidos pelas autoridades competentes do Estado-membro de origem ou de proveniência, comprovativos de que estão reunidas essas condições.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Ja uzņēmējā dalībvalstī ir spēkā normatīvu vai administratīvu aktu noteikumi, kas nosaka prasības attiecībā uz labām personiskajām īpašībām vai labu reputāciju, to skaitā noteikumi disciplinārlietas ierosināšanai par ievērojamu amatpārkāpumu vai apsūdzības celšanai kriminālpārkāpumos, un kas ir saistīti ar 1. pantā minētās darbības veikšanu, izcelsmes dalībvalsts vai tā dalībvalsts, no kuras ārvalstnieks ierodas, nosūta uzņēmējai dalībvalstij visu nepieciešamo informāciju attiecībā uz profesionāla vai administratīva rakstura disciplināriem pasākumiem, kas veikti attiecībā uz attiecīgo personu vai tai uzlikto kriminālsodu laikā, kad tā veikusi savu profesiju izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kuras tā ieradusies.

Portugiesisch

Sempre que, num Estado-membro de acolhimento, estiverem em vigor disposições legislativas, regulamentares e administrativas, relativas à observância da moralidade ou da honorabilidade, incluindo disposições que prevejam sanções disciplinares em caso de falta profissional grave ou de condenação por crime e relativas ao exercício das actividades a que se refere o artigo 1o, o Estado-membro de origem ou de proveniência transmitirá ao Estado-membro de acolhimento as informações necessárias relativas às medidas ou sanções de natureza profissional ou administrativa tomadas ou aplicadas ao interessado, bem como às sanções penais que interessem ao exercício da profissão no Estado-membro de origem ou de proveniência.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Komisijas vai Tiesas loceklis, kas no amata atbrīvots sakarā ar smagu amatpārkāpumu, zaudē visas tiesības uz pārejas posma pabalstu un vecuma pensiju; šis noteikums tomēr neietekmē locekļa tuvinieku tiesības.

Portugiesisch

Em caso de demissão por falta grave, o membro da Comissão ou do Tribunal perde o direito ao subsídio transitório e à pensão de aposentação, sem que, todavia, os efeitos desta medida possam abranger os sucessores.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Kredītrīkotājam attiecīgi var pieprasīt pilnīgi vai daļēji izlabot kaitējumu, kas Kopienai nodarīts nopietnu amatpārkāpumu dēļ, pildot pienākumus vai saistībā ar šiem pienākumiem, jo īpaši, ja viņš nosaka atgūstamos prasījumus vai izdod iekasēšanas rīkojumus, uzņemas izdevumu saistības vai paraksta maksāšanas rīkojumu, neievērojot šo Finanšu regulu un tās īstenošanas noteikumus.

Portugiesisch

A este título, pode ser obrigado a reparar na totalidade o prejuízo sofrido pelas Comunidades em razão de faltas profissionais graves que tenha cometido no exercício ou por ocasião das suas funções, em especial quando apura direitos a cobrar ou emite ordens de cobrança, autoriza uma despesa ou assina uma ordem de pagamento, sem se conformar com o presente Regulamento Financeiro ou com as suas modalidades de execução.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Padome, vadoties pēc valdes ieteikuma, var par amatpārkāpumiem bez brīdinājuma pārtraukt direktora pilnvaru laiku, tam iesniedzot pamatotu uzteikumu par neapmierinošu pienākumu veikšanu. _BAR_

Portugiesisch

O Conselho, actuando sob recomendação do Conselho de Administração, pode pôr termo ao mandato do Director, sem aviso prévio, por falta grave, e com um aviso prévio razoável, por incompetência profissional. _BAR_

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Revīzijas palātas loceklis, kas no amata pienākumu pildīšanas atbrīvots sakarā ar smagu amatpārkāpumu, zaudē visas tiesības uz pārejas pabalstu un vecuma pensiju; šis noteikums tomēr neietekmē viņa tiesību pārņēmējus.

Portugiesisch

Em caso de demissão por falta grave, o membro do Tribunal de Contas perde todos os direitos ao subsídio transitório e à pensão de aposentação, sem que, todavia, os efeitos desta medida possam afectar os seus sucessores.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK