Google fragen

Sie suchten nach: uzvarējušajām (Lettisch - Portugiesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Lettisch

Portugiesisch

Info

Lettisch

1996. gadā EMI iepazīstināja ar konkursā uzvarējušajām eiro banknošu skicēm.

Portugiesisch

Em 1996, o IME apresentou os desenhos vencedores seleccionados para as notas de euros.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

1996. gadā EMI iepazīstināja ar konkursā uzvarējušajām euro banknošu skicēm.

Portugiesisch

Em 1996, o IME apresentou os desenhos vencedores seleccionados para as notas de euros.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Tā kā viņas dalība šajā konkursā bija veiksmīga, viņas curriculum vitae kopā ar informāciju par citām konkursā uzvarējušajām personām tika nosūtīts minētajai universitātei, lai tā varētu izvēlēties apmaiņas lektoru.

Portugiesisch

Posteriormente, tendo sido aprovada, o seu curriculum vitae foi transmitido à referida Universidade, juntamente com os nomes de outros candidatos aprovados, para que esta escolhesse um leitor de permuta.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Saskaņā ar šā noteikuma 3. punktu izdevumus, kas ir būtiski procedūrās un kas faktiski radušies lietā uzvarējušajai pusei, sedz zaudējusī puse saskaņā ar Regulas 81. panta 1. punktu, ievērojot šādas maksimālās likmes:

Portugiesisch

Sem prejuízo do disposto no n.o 3 da presente regra, as custas indispensáveis para efeitos processuais efectivamente incorridas pela parte vencedora serão suportadas pela parte vencida, nos termos do n.o 1 do artigo 81.o do Regulamento, até ao limite dos seguintes montantes máximos:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

ja uzvarējušo pusi pārstāv vairāk nekā viens pārstāvis Regulas 89. panta 1. punkta nozīmē, zaudējusī puse sedz šā noteikuma b) un d) punktā minētās izmaksas tikai vienai personai;

Portugiesisch

Se a parte vencedora for representada por mais do que um mandatário nos termos do n.o 1 do artigo 89.o do Regulamento, a parte vencida suportará as custas referidas nas alíneas b), e d) da presente regra em relação a apenas uma dessas pessoas;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

zaudējušajai pusei nav jāatlīdzina uzvarējušai pusei citi izdevumi, izmaksas un nodevas, kas nav minētas a) līdz f) apakšpunktā.”

Portugiesisch

A parte vencida não é obrigada a reembolsar à parte vencedora quaisquer outras custas, despesas ou honorários para além dos referidos nas alíneas a) a f).».

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Uzvarējušā piedāvājuma cenai jābūt vismaz vienādai ar cenu, kas reģistrēta līdzvērtīgas kvalitātes un reprezentatīva daudzuma cenai tirgū glabāšanas vietā vai, ja tas nav iespējams, tuvākajā tirgū, ņemot vērā transporta izmaksas.

Portugiesisch

A proposta seleccionada deverá corresponder ao preço praticado no mercado do local de armazenagem para uma qualidade equivalente e uma quantidade representativa ou, se esse preço não puder ser determinado, ao preço praticado no mercado mais próximo, tendo em conta as despesas de transporte.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Uzvarējušā piedāvājuma iesniedzējam tā nosūta paziņojumus par līguma piešķiršanu trīs dienu laikā pēc minētās informēšanas, izmantojot ierakstītu vēstuli vai rakstveida telekomunikācijas līdzekļus.

Portugiesisch

No prazo de três dias úteis a contar dessa informação, enviará aos adjudicatários uma declaração de adjudicação, por carta registada ou por telecomunicação escrita.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

uzvarējušais pretendents

Portugiesisch

adjudicatário

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Lettisch

- uzvarējušā pretendenta vārds vai nosaukums un iemesli, kāpēc izraudzīts viņa piedāvājums, kā arī, ja zināms, par kādu līguma daļu uzvarējušais pretendents var paredzēt slēgt apakšlīgumus ar trešajām personām,

Portugiesisch

- o nome do adjudicatário e a justificação da escolha da sua proposta, bem como, se conhecida, a parte do contrato que o adjudicatário tenciona subcontratar com terceiros,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Lettisch

- uzvarējušā pretendenta vārds vai nosaukums un iemesli, kāpēc izraudzīts viņa piedāvājums, kā arī, ja zināms, par kādu līguma daļu uzvarējušais pretendents var paredzēt slēgt apakšlīgumus ar trešām personām,

Portugiesisch

- o nome do adjudicatário e a justificação da escolha da sua proposta, bem como, se conhecida, a parte do contrato que o adjudicatário tenciona subcontratar com terceiros,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Lettisch

- uzvarējušā pretendenta vārds vai nosaukums un iemesli, kāpēc izraudzīts viņa piedāvājums, kā arī, ja zināms, par kādu līguma daļu uzvarējušais pretendents var paredzēt slēgt apakšlīgumus ar trešām personām,

Portugiesisch

- o nome do proponente escolhido e os motivos da selecção da sua proposta, bem como, se conhecida, qualquer parte do contrato que o adjudicatário tencione subcontratar com terceiros,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Lettisch

Citi tirgus definīcijas sadaļā pieminētie pārdevēji – Lawson, Intentia, IFS, QAD un Microsoft – šķiet ir piemērotas alternatīvas, jo Komisijas dati un citas datu kopas, ko iesniedza Oracle pēc mutiskās uzklausīšanas (beidzot 2004. gada 27. septembrī) parāda, ka šie pārdevēji ir uzvarējuši programmatūras izsolēs konkrētajos tirgos.

Portugiesisch

Os restantes fornecedores referidos na parte relativa à definição de mercado — Lawson, Intentia, IFS, QAD e Microsoft — parecem constituir alternativas adequadas, uma vez que os dados da Comissão e os dados apresentados pela Oracle após a audição oral (última realizada em 27 de Setembro de 2004) revelam que estes fornecedores ganharam concursos relativos a programas informáticos nos mercados relevantes.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Lettisch

Ja procesā uzvarējušo pusi pārstāv vairāk nekā viens pārstāvis, padomdevējs vai advokāts, zaudējusī puse 4. punktā minētās izmaksas sedz tikai par vienu šādu personu.

Portugiesisch

Se a parte no processo vencedora for representada por mais do que um agente, consultor ou advogado, a parte no processo vencida suportará as custas referidas no nº 4 em relação a uma só dessas pessoas.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Lettisch

Kompetentās iestādes noslēdz līgumus par izvēlētajiem pasākumiem ar uzvarējušajiem pretendentiem viena mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas dalībvalstij.

Portugiesisch

No prazo de um mês após a notificação da decisão ao Estado-membro, os organismos competentes celebrarão com os requerentes os contratos relativos às medidas aprovadas.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Lettisch

Lai gan šie pārdevēji uzvarējuši ierobežotā skaitā pasūtījumu, tie bija vai nu otrās vietas ieguvēji augsti funkcionālas FVS un CR programmatūras ziņā, vai tie ir piedalījušies izsolēs ar licences vērtību, kas pārsniedz 1 miljonu euro lielākā skaitā izsoļu.

Portugiesisch

Embora estes fornecedores apenas tenham ganho um pequeno número de concursos, encontravam-se em segunda posição em concursos relativos a programas informáticos SGF e RH de alta funcionalidade ou participaram em concursos com um valor de licença superior a 1 milhão de euros.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Lettisch

Līgumslēdzēja iestāde 15 dienās pēc lūguma saņemšanas dienas visiem noraidītajiem dalībniekiem vai pretendentiem, kas to lūguši, dara zināmus viņu pieteikuma vai piedāvājuma noraidījuma iemeslus un — konkursa gadījumā — uzvarējušā pretendenta vārdu vai nosaukumu.

Portugiesisch

No prazo de quinze dias a contar da data de recepção do respectivo pedido, a entidade adjudicante comunicará aos candidatos ou proponentes não aceites que o solicitem os motivos da recusa das suas candidaturas ou propostas e, quando se trate de propostas, o nome do adjudicatário.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Lettisch

Līgumslēdzēja iestāde piecpadsmit dienās pēc lūguma saņemšanas visiem noraidītajiem dalībniekiem vai pretendentiem, kas to lūguši, rakstiski dara zināmus viņa pieteikuma vai piedāvājuma noraidījuma iemeslus un — konkursa gadījumā — uzvarējušā pretendenta vārdu vai nosaukumu.

Portugiesisch

Num prazo de 15 dias a contar da data de recepção do respectivo pedido, a entidade adjudicante comunicará aos candidatos ou proponentes não aceites, que o solicitem por escrito, os motivos da recusa da sua candidatura ou proposta e, quando se trate de um concurso, o nome do adjudicatário.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Lettisch

Līgumslēdzēji subjekti, kas veic kādu no I, II, VII, VIII un IX pielikumā minētajām darbībām, tūlīt pēc rakstiska lūguma saņemšanas dienas visiem noraidītajiem dalībniekiem vai pretendentiem dara zināmus viņu pieteikuma vai piedāvājuma noraidīšanas iemeslus, visiem pretendentiem, kas ir iesnieguši pieņemamus piedāvājumus, dara zināmas izraudzītā piedāvājuma iezīmes un salīdzinošās priekšrocības, kā arī uzvarējušā pretendenta vārdu vai nosaukumu.

Portugiesisch

As entidades adjudicantes que exerçam uma das actividades previstas nos anexos I, II, VII, VIII e IX informarão, no mais curto prazo a contar da data de recepção de um pedido por escrito, qualquer candidato ou proponente eliminado das razões da rejeição da sua candidatura ou da sua proposta e, no caso dos proponentes que tenham apresentado uma proposta admissível, das características e vantagens relativas da proposta seleccionada, bem como do nome do adjudicatário.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Lettisch

Mērķis: Saglabāt informācijas plurālismu un redakcionālo kultūru, īstenojot projektus, kas uzvarējuši atklātos konkursos.

Portugiesisch

Objectivo: Preservar o pluralismo da informação e a cultura editorial através de projectos seleccionados mediante convite público à apresentação de propostas.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK