Google fragen

Sie suchten nach: jikkontribwixxux (Maltesisch - Dänisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Maltesisch

Dänisch

Info

Maltesisch

Għaldaqstant, il- metaboliti ma jikkontribwixxux għall- attività farmakoloġika ta ’ tacrolimus.

Dänisch

Derfor bidrager metabolitter ikke til tacrolimus farmakologiske effekt.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Maltesisch

L- esponiment għal dawn il- metaboliti huwa baxx u l- metaboliti ma jikkontribwixxux għall- effikaċja globali ta ’ micafungin.

Dänisch

Eksponering til disse metabolitter er lav, og metabolitterne bidrager ikke til den samlede effekt af micafungin.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Maltesisch

Bl-istess mod, attivitajiet bħalma huma l-assistenza teknika u xogħol ieħor ta’ konsulenza huma importanti fuq il-livell ta’ politika iżda ma jikkontribwixxux b’mod dirett għad-dħul operazzjonali.

Dänisch

Ligeledes er aktiviteter som teknisk bistand og andet rådgivningsarbejde politisk vigtige, uden at de bidrager direkte til driftsindtægterne.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Huwa suġġett għall- metaboliżmu tal- fwied u tal - musrana ta ’ l- ewwel passaġġ u l- metaboliti ma jikkontribwixxux għall- effetti terapewtiċi ta ’ fentanyl.

Dänisch

Det undergår “ førstepassage ” hepatisk og intestinal metabolisme, og metabolitterne bidrager ikke til fentanyls terapeutiske virkninger.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Maltesisch

L- istudji in vitro jindikaw ukoll li l- enzimi polimorfiċi CYP2C9, CYP2D6 u CYP2C19 ma jikkontribwixxux b’ mod sinifikanti għall - metaboliżmu ta ’ maraviroc.

Dänisch

In vitro- forsøg tyder også på, at polymorfiske enzymer som CYP2C9, CYP2D6 og CYP2C19 ikke signifikant medvirker til maravirocs metabolisme.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Maltesisch

L- affinitajiet tat- tweħħil tal- metaboliti prinċipali ta ’ lasofoxifene li jiċċirkulaw kienu ta ’ mill- inqas 31 darba u 18- il darba inqas minn dawk ta ’ lasofoxifene għar- riċettur tal- estroġenu alfa u r- riċettur tal- estroġenu beta, rispettivament, u dan jindika li dawn il- metaboliti x’ aktarx li ma jikkontribwixxux għall- attività farmakoloġika ta ’ lasofoxifene.

Dänisch

Dette indikerer, at disse metabolitter sandsynligvis ikke bidrager til lasofoxifens farmakologiske aktivitet.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Diese Ausrichtung könnte falsch sein.
Bitte löschen Sie diese, wenn Sie dieser Ansicht sind.

Maltesisch

4. Għal stazzjonijiet tas-servizz b’ammont annwali ta'petrol ipproċessat ta'anqas minn 500 m3/sena, l-Istati Membri jistgħu jagħtu deroga mill-ħtiġiet tal-paragrafu 1 fejn l-istazzjon tas-servizz huwa lokat f’żona ġeografika jew f’sit fejn l-emissjonijiet tal-gass x’aktarx li ma jikkontribwixxux b’mod sinifikanti għal problemi ta'l-ambjent jew tas-saħħa.

Dänisch

4. Medlemsstaterne kan undtage servicestationer med en aarlig gennemstroemningsmaengde paa under 500 m3 fra kravene i stk. 1, hvis de er beliggende i et geografisk omraade eller paa et sted, hvor det ikke er sandsynligt, at dampene vil bidrage vaesentligt til miljoe-eller sundhedsproblemer.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

1.8.Fix-xogħol tagħha dwar il-ġestjoni tal-bidla l-Qorti kkunsidrat b'mod partikolari:jekk il-Kummissjoni kinitx assigurat l-applikazzjoni effettiva ta'l-istandards tal-kontabilità relevanti;jekk miżuri meħuda ġewwa l-Kummissjoni jikkontribwixxux għall-assigurazzjoni raġonevoli illi l-kontijiet huma veri u ġusti.Dan sar billi ġiet analizzata l-bażi għall-validazzjoni (skond l-Artikolu 61 tar-Regolament Finanzjarju) tal-karti tal-bilanċ tal-ftuħ u ta'l-għeluq ta'l-2005, il-metodoloġija ta'qtugħ il-linja wżata u l-istat ta'kemm huma lesti s-sistemi ta'ġestjoni finanzjarja lokali li jipprovdu d-dejta għall-kontijiet tal-Kummissjoni. --

Dänisch

1.8.I forbindelse med arbejdet vedrørende Kommissionens ændringsstyring tog Retten særlig hensyn til:om Kommissionen havde sørget for, at de relevante regnskabsstandarder faktisk blev anvendtom de foranstaltninger, der var truffet i Kommissionen, bidrager til at give rimelig sikkerhed for, at regnskaberne giver et retvisende billede.Med dette for øje analyserede Retten grundlaget for godkendelsen (i overensstemmelse med artikel 61 i finansforordningen) af åbnings-og slutbalancerne for 2005 og den anvendte cut-off metode og undersøgte, i hvilken udstrækning de lokale finansforvaltningssystemer, som leverer dataene til Kommissionens regnskaber, var parat til at klare denne opgave. --

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

2. Kemm-il darba l-i standards tal-kwalità ta'l-arja għad-dijossidu tal-kubrit stabbiliti fid-Direttiva 80/779/KEE [10] jew f'xi leġislazzjoni tal-Komunità li tħassar jew tibdel dawn l-istandards u dispożizzjonijiet oħra relevanti tal-Komunità jkunu mħarsa u l-emissjonijiet ma jwasslux biex it-tagħbijiet kritiċi jkun maqbuża f'xi Stat Membru, Stat Membru jista'jawtorizza żjut karburanti tqal b'kontenut ta'kubritta'bejn 1,00 u 3,00% bil-massa li jintuża f'parti jew it-territorju tiegħu kollu. Awtorizzazzjoni simili għandha tgħodd biss waqt li emissjonijiet minn Stat Membru ma jikkontribwixxux biex tagħbijiet kritiċi jiġu maqbuża f'xi Stat Membru.

Dänisch

2. En medlemsstat kan tillade, at fuelolier med et svovlindhold på mellem 1,00 og 3,00% i masse anvendes i dele af eller hele dens område, forudsat at Fællesskabets luftkvalitetsnormer for svovldioxid som fastsat i direktiv 80/779/EØF(10) eller andre fællesskabsbestemmelser, der ophæver eller erstatter disse normer, overholdes, og forudsat at emissionerne ikke bidrager til overskridelse af de kritiske belastninger i nogen medlemsstat. Denne tilladelse gælder kun, så længe emissionerne fra en medlemsstat ikke bidrager til overskridelse af de kritiske belastninger i nogen medlemsstat.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

5. Fejn il-Kummissjoni tqis li l-istandards u/jew speċifikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ma jikkontribwixxux aktar għall-provista ta'servizzi armonizzati ta'komunikazzjonijiet elettroniċi, jew li ma jkunux aktar jilħqu l-ħtiġiet tal-konsumatur jew qed ifixklu l-iżvilupp teknoloġiku, għandha, waqt li taġixxi skond il-proċedura msemmija f'Artikolu 22(2), tneħħihom mill-lista ta'standards u/jew speċifikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Dänisch

5. Mener Kommissionen, at de i stk. 1 omhandlede standarder og/eller specifikationer ikke længere bidrager til udbud af harmoniserede elektroniske kommunikationstjenester, ikke længere opfylder forbrugernes behov eller hæmmer den teknologiske udvikling, skal den efter proceduren i artikel 22, stk. 2, fjerne dem fra den i stk. 1 omhandlede liste over standarder og/eller specifikationer.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

(7) Hemm il-ħtieġa li l-produtturi tal-farmaċewtiċi jiġu mħajjra biex jagħmlu disponibbli prodotti farmaċewriċi bi prezzijiet imnaqqsa sew f’volumi miżjuda sinjifikament billi jiġi assigurat permezz ta'dan ir-Regolament li dawn il-prodotti jibqgħu f’dawk is-swieq. Id-donazzjonijiet ta'prodotti farmaċewtiċi u prodotti mibjugħa taħt kuntratti mogħtija b’risposta għal offerti bl-appalt kompetittivi minn gvernijiet nazzjonali jew korpi internazzjonali ta'ksib, jew taħt sħubija miftiehma bejn il-manifattur u l-gvern tal-pajjiż tad-destinazzjoni jistgħu jikkwalifikaw taħt dan ir-Regolament b’kondizzjonijiet ugwali, waqt li jingħata kont li d-donazzjonijiet ma jikkontribwixxux għall-aċċess ta'dawn il-prodotti fuq bażi sostenibbli.

Dänisch

(7) Lægemiddelfabrikanterne bør tilskyndes til at levere lægemidler til stærkt nedsatte priser i betydeligt større mængder ved på basis af denne forordning at sikre, at disse produkter forbliver på disse markeder. Gaver af lægemidler samt produkter, der sælges i henhold til kontrakter, der er tildelt efter offentlige udbud fra nationale regeringer eller internationale indkøbsorganer, eller i henhold til et partnerskab, der er aftalt mellem fabrikanten og et bestemmelseslands regering, kan komme i betragtning under denne forordning på lige vilkår, idet det dog skal bemærkes, at gaver ikke bidrager til at forbedre adgangen til disse produkter på et varigt grundlag.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

(a) skart li ġie soġġett għat-trattament biss ikun mitfugħ fit-terraferma. Din id-dispożizzjoni tistgħa ma tapplikax għall-iskart inerti fejn trattament ma jkunx teknikament possibbli, l-anqas għal kull skart ieħor fejn ċerti trattamenti ma jikkontribwixxux għall-għanijiet ta'din id-Direttiva, kif stipulat fl-Artikolu 1, bir-riduzzjoni tal-kwantitá ta'l-iskart jew il-perikli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent;

Dänisch

a) at kun affald, der har været underkastet behandling, deponeres på deponeringsanlæg. Det er muligt ikke at lade denne bestemmelse omfatte inert affald, som det ikke er teknisk muligt at behandle, eller alle andre former for affald, for hvilke en sådan behandling ikke bidrager til direktivets mål som nævnt i artikel 1, ved at nedbringe mængden af affald eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Importazzjonijiet totali (esklużi l-pajjiżi konċernati) -11329 -8480 -10950 -13640 -10656 -(110) L-importazzjonijiet mill-Ġappun u Singapor kienu bla ħsara għall-miżuri ta'kontra dumping illi jvarjaw minn 15% sa 32% matul il-perjodu kkunsidrat u kienu żgħar fil-volum. Il-prezzijiet lill-klijent aħħari jistgħu jiġu kkunsidrati illi ma jagħmlux ħsara. Għaldaqstant, huwa ċar illi l-importazzjonijiet minn dawn il-pajjiżi ma jikkontribwixxux għad-dipressjoni tal-prezzijiet u għaldaqstant mhumiex x'aktarx illi ikkontribwixxew sostanzjalment għad-danni illi l-industrija tal-Komunità sofriet.

Dänisch

(110) Importen fra Japan og Singapore var omfattet af antidumpingtold på mellem 15% og 32% i hele den betragtede periode, og importmængden var ikke særlig stor. Salgspriserne til de endelige kunder kan betragtes som ikke-skadevoldende. Dette viser tydeligt, at importen fra disse lande derfor ikke var med til at trykke priserne og højst sandsynligt ikke i væsentlig grad bidrog til at påføre EF-erhvervsgrenen skade.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

It-tieni possibbiltà kienet tkun il-promozzjoni tal-kooperazzjoni permezz ta'impenji volontarji mill-Istati Membri u mill-konvenzjonijiet reġjonali ta'l-ibħra. Madankollu, ma kienx ikun possibbli li jinħoloq qafas imtejjeb għall-kooperazzjoni jekk, fil-kuntest ta'arranġament volontarju bħal dan, l-Istati Membri kienu jkunu ħielsa li unilateralment ibaxxu l-livell ta'protezzjoni skond ma jidhrilhom li jkun f'loku, jew inkella li ma jikkontribwixxux għal bażi mtejba ta'għarfien, jew inkella li jirrifjutaw li jieħdu azzjoni ta'nefqa effikaċi, u b'hekk iwaqqgħu l-piż fuq ħaddieħor. Għaldaqstant, lanqas din it-triq ma ntgħażlet.

Dänisch

En anden løsning kunne bestå i at fremme samarbejdet gennem frivillige tilsagn fra medlemsstaterne og de regionale havkonventioner. Det ville imidlertid ikke være muligt at skabe en stærkere samarbejdsramme, hvis en sådan frivillig ordning ville give medlemsstaterne ret til unilateralt at sænke beskyttelsesniveauet, som de skønner det hensigtsmæssigt, eller ret til ikke at bidrage til opbygningen af et stærkere videngrundlag eller til at nægte at træffe omkostningseffektive foranstaltninger og derved overvælte byrden på andre. Denne løsning blev derfor også ladt ude af betragtning.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

3. Kemm-il darba l-i standards tal-kwalità ta'l-arja għad-dijossidu tal-kubrit imwaqqfa fid-Direttiva 80/779/KEE jew f'xi leġislazzjoni tal-Komunità li tħassar jew tibdel dawn l-istandards u dispożizzjonijiet oħra relevanti tal-Komunità ikunu mħarsa u l-emissjonijiet ma jwasslux biex it-tagħbijiet kritiċi jkun maqbuża f'xi Stat Membru, Stat Membru jista'jawtorizza l-gasoil b'kontenut ta'kubrit ta'bejn 0,10 u 0,20% bil-massa li jintuża f'parti jew fit-territorju tiegħu kollu. Awtorizzazzjoni simili għandha tgħodd biss waqt li emissjonijiet minn Stat Membru ma jikkontribwixxux biex tagħbijiet kritiċi jiġu maqbuża f'xi Stat Membru u m'għandhom jestendu aktar mill-1 ta'Jannar 2013.

Dänisch

3. En medlemsstat kan tillade, at gasolier med et svovlindhold på mellem 0,10 og 0,20% efter vægt anvendes på dele af eller hele dens område, forudsat at Fællesskabets luftkvalitetsnormer for svovldioxid som fastsat i direktiv 80/779/EØF eller andre fællesskabsbestemmelser, der ophæver og erstatter disse normer og andre relevante fællesskabsbestemmelser, overholdes, og forudsat at emissionerne ikke bidrager til overskridelse af de kritiske belastninger i nogen medlemsstat. Denne tilladelse gælder kun, så længe emissionerne fra en medlemsstat ikke bidrager til overskridelse af de kritiske belastninger i nogen medlemsstat, og senest indtil den 1. januar 2013.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Jekk wara l-ħatt tal-petrol il-kontenitur mobbli sussegwentement jintuża għal prodotti minbarra petrol, sal-limitu li l-irkupru tal-gass jew il-ħażna intermedja ta'gassijiet ma jkunx possibbli, tista'tiġi permessa ventilazzjoni f’żona ġeografika fejn l-emissjonijiet x’aktarx li ma jikkontribwixxux sinifikatament għal problemi ambjentali jew tas-saħħa;(d) L-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istati Membri għandhom jassiguraw li t-tankers tat-triq ikunu regolarment ittestjati li minnhom ma joħroġx gass u li l-valvoli tal-vakwu/pressjoni fuq il-kontenituri mobbli kollha jkunu spezzjonati perjodikament għall-iffunzjonar korrett.

Dänisch

Benyttes den mobile beholder efter aftapning af benzinen til andre produkter end benzin, og er genvinding eller midlertidig oplagring af dampe ikke mulig, kan ventilation tillades i et geografisk omraade, hvor det ikke er sandsynligt, at emissionerne vil bidrage vaesentligt til miljoe-eller sundhedsproblemer d) medlemsstaternes kompetente myndigheder skal sikre, at tankbiler trykproeves regelmaessigt med henblik paa damptaethed, og at vakuum/trykventiler paa alle mobile beholdere fra tid til anden efterses for korrekt funktion.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

(21) Meta obbligu ta'servizz universali jirrappresenta piż inġust fuq impriża, huwa xieraq li l-Istati Membri jkunu jistgħu jistabbilixxu mekkaniżmi għall-irkupru effiċjenti ta'l-ispejjeż netti. L-irkupru permezz ta'fondi pubbliċi jikkostitwixxi metodu wieħed ta'rkupru ta'l-ispiża netta ta'l-obbligi ta'servizz universali. Huwa wkoll raġonevoli li l-ispejjeż netti stabbiliti jiġu rkuprati mill-utenti kollha b'mod trasparenti permizz ta'mposti fuq l-impriżi. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiffinanzjaw l-ispejjeż netti ta'elementi differenti ta'servizz universali permezz ta'mekkaniżmi differenti, u/jew li jiffinanzjaw ta'l-ispejjeż netti ta'xi wħud mill-elementi jew kollha minn xi wieħed mill-mekkaniżmi jew minn kombinazzjoni tat-tnejn. Fil-każ ta'l-irkupru ta'l-ispejjeż permezz ta'mposti fuq l-impriżi, l-Istati Membri għandhom jassiguraw li dak il-metodu ta'allokazzjoni bejniethom huwa bbażat fuq kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji u huwa skond il-prinċipju tal-proporzjonalità. Dan il-prinċipju ma jipprevjenix lill-Istati Membri milli jeżentaw operaturi ġodda li ma jkunux għadhom kisbu xi presenza sinjifikani fis-suq. Kull mekkaniżmu ta'ffinanzjar għandu jassigura li l-parteċipanti fs-suq jikkontribwixxu biss għall-iffinanzjar ta'obbligi ta'servizz universali u mhux għal attivitajiet oħra li m'humiex direttament marbuta mal-forniment ta'obbligi ta'servizz universali. Il-mekkaniżmi ta'l-irkupru għandhom fil-każi kollha jirrispettaw il-prinċipji tal-liġi tal-Komunità, u b'mod partikolari fil-każ ta'mekkaniżmi ta'qsim dawk tan-non-diskriminazzjoni u l-proporzjonalità. Kull mekkaniżmu ta'l-iffinanzjar għandu jassigura li l-utenti fi Stat Membru wieħed ma jikkontribwixxux għall-ispejjeż ta'servizz universali fi Stat Membru ieħor, per eżempju meta jsiru sejħiet minn Stat Membru għall-ieħor.

Dänisch

(21) Hvis forsyningspligten udgør en urimelig byrde for en virksomhed, vil det være hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne lov til at indføre ordninger, der gør det muligt at få dækket nettoomkostningerne effektivt. Godtgørelse over de almindelige offentlige budgetter er én måde at dække nettoomkostningerne ved forsyningspligten på. Det vil også være rimeligt, at de beregnede nettoomkostninger godtgøres i fuld åbenhed af alle brugere gennem gebyrer, der pålægges virksomhederne. Medlemsstaterne bør kunne finansiere nettoomkostningerne ved forsyningspligtens forskellige elementer gennem forskellige ordninger og/eller finansiere nettoomkostningerne ved nogle eller alle elementer gennem én af ordningerne eller en kombination heraf. Når omkostningerne dækkes gennem gebyrer, der pålægges markedsaktørerne, bør medlemsstaterne sikre, at gebyrerne fordeles ud fra objektive og ikke-diskriminerende kriterier og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Dette princip hindrer ikke medlemsstaterne i at undtage nye markedsaktører, der endnu ikke har vundet tilstrækkelig fodfæste på markedet. Det skal ved fastlæggelsen af eventuelle finansieringsordninger sikres, at markedsdeltagerne kun bidrager til finansieringen af forsyningspligtydelser og ikke til andre aktiviteter, som ikke er direkte knyttet til varetagelsen af forsyningspligten. Kompensationsordninger skal under alle omstændigheder overholde fællesskabsrettens principper, og navnlig fondsbaserede ordninger skal baseres på principperne om ikke-diskriminering og proportionalitet. Det skal ved alle finansieringsordninger sikres, at brugere i én medlemsstat ikke bidrager til omkostninger ved forsyningspligten i en anden medlemsstat, f.eks. i forbindelse med opkald fra en medlemsstat til en anden.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

(13) L-oqfsa legali eżistenti dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni ta'l-impjegati fil-livelli tal-Komunità u nazzjonali għandhom it-tendenza li jadottaw resqien a posteriori eċċessiv dwar il-proċess ta'bidla, jittraskuraw l-aspetti ekonomiċi tad-deċiżjonijiet meħuda u ma jikkontribwixxux la għal antiċipazzjoni ġenwina ta'l-iżviluppi ta'l-impjiegi fl-impriża u l-anqas għall-prevenzjoni tar-riskju.

Dänisch

(13) De retlige rammer for information og høring af arbejdstagerne på fællesskabsniveau og på nationalt niveau går i retning af, at ændringsprocesserne behandles efterfølgende, de lader beslutningernes økonomiske faktorer ude af betragtning og gør det ikke lettere at forudse udviklingen i beskæftigelsen inden for virksomheden eller at forebygge risici.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK