Google fragen

Sie suchten nach: rasa (Maltesisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Maltesisch

Englisch

Info

Maltesisch

Uġigħ ta’ rasa

Englisch

Headachea

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Is-Sur Rasa BUDBERGYTĖ (il-Litwanja)

Englisch

Ms Rasa Budbergytė (Lithuania)

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Is-Sinjura Rasa JUKNEVIČIENĖ Ministru tad-Difiża

Englisch

Ms Rasa JUKNEVIČIENĖ Minister for Defence

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Lidentità ta' l-Ewropa la hi tabula rasa, u lanqas paġna diġà miktuba u stampata.

Englisch

In order to allow cohorts of speakers to be formed, the European Union should advocate the idea

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Il-mistoqsija twieġbet fil-pront minn Rasa, waħda mill-uffiċjali informazzjoni fost l-istaff multingwi taċ-Ċentru tal-Kuntatt.

Englisch

The question was promptly answered by Rasa, one of the information officers of the Contact Centre's multilingual staff.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

iddikjarat is-Sinjura Rasa Budbergytė, il-Membru tal-QEA responsabbli mir-rapport.

Englisch

stated Mrs Rasa Budbergytė, the ECA Member responsible for the report.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

IlParlament Ewropew, ilKunsill u l-Kummissjoni għandhom jeserċitaw il-funzjonijiet mogħtija lilhom middispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq, b’mod partikolari: a) billi jagħtu prijorità in ġenerali, lil dawk lattivitajiet li għalihom il-libertà ta' listabbiliment tikkostitwixxi kontribut partikolarment utili għall-iżvilupp tal-produzzjoni u l-kummerċ, b) billi jiżguraw kollaborazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi nazzjonali kompetenti sabiex tiġi aċċertata s-sitwazzjoni speċjali flUnjoni tad-diversi attivitajiet konċernati, ċ) billi jabolixxu dawk ilproċeduri u prattiċi amministrattivi, kontemplati f'liġijiet nazzjonali jew fi ftehim konklużi qabel bejn Stati Membri, li jekk jibqgħu eżistenti ikunu ta' xkiel għal-libertà ta' l- istabbiliment, d) billi jiżguraw li ħaddiema salarjati ta' Stat Membru wieħed impjegati fitterritorju ta' Stat Membru ieħor, ikunu jistgħu jibqgħu f’dak itterritorju għall-fini li jidħlu għal attivitajiet hemmekk bħala persuna li taħdem għal rasa, jekk jissodisfaw dawk ilkondizzjonijiet li kien ikollhom jissodisfaw kieku ġew f’dak lIstat fiżżmien li fih huma kien beħsiebhom jibdew dawn l-attivitajiet, e) billi jagħmluha possibli għal ċittadin ta' Stat Membru li jakkwista u jisfrutta proprjetà immobbli sitwata fitterritorju ta' Stat Membru ieħor, sakemm ma jkunx hemm ksur talprinċipji stabbiliti fl- Artikolu 39(2), f) billi japplikaw l-abolizzjoni progressiva tar-restrizzjonijiet tal-libertà ta' stabbiliment, f’kull fergħa ta' l-attività kkunsidrata, kemm għall-kondizzjonijiet ta' listabbiliment ta' aġenziji, fergħat jew sussidjarji fitterritorju ta' Stat Membru, kif ukoll għall-kondizzjonijiet li jirregolaw iddħul ta' impjegati ta' listabbiliment prinċipali fl-organi amministrattivi u superviżorji ta' tali aġenziji, fergħat u sussidjarji, g) billi jikkoordinaw, sa fejn hu neċessarju u bilħsieb li jiżguraw l-ekwivalenza tagħhom flUnjoni kollha, il-garanziji meħtieġa fi Stati Membri minn kumpanniji fis-sens tattieni subparagrafu ta' l- Artikolu 54, sabiex jipproteġu linteressi kemm talmembri kif ukoll ta' terzi, h) billi jiżguraw li lkondizzjonijiet ta' stabbiliment ta' negozju ma jiġux evitati permezz ta' xi forma ta' għajnuna mogħtija millIstati Membri.

Englisch

(f) by effecting the progressive abolition of restrictions on freedom of establishment in every branch of activity under consideration, both as regards the conditions for setting up agencies, branches or subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the conditions governing the entry of personnel belonging to the main establishment into managerial or supervisory posts in such agencies, branches or subsidiaries;

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Il-libertà ta' listabbiliment tinkludi d-dritt li tibda u teżerċita attivitajiet bħala persuna li taħdem għal rasa, kif ukoll li tikkostitwixxi u tmexxi impriżi u b’mod partikolari kumpanniji li jaqgħu taħt it-tifsira ta’ lArtikolu 48, paragrafu 2, taħt ilkondizzjonijiet stipulati fil-liġijiet tal-pajjiż ta’ listabbiliment, għaċ-ċittadini tiegħu stess, bla ħsara għaddisposizzjonijiet talKapitolu dwar il-kapital.

Englisch

Freedom of establishment shall include the right to take up and pursue activities as self-employed persons and to set up and manage undertakings, in particular companies or firms within the meaning of the second paragraph of Article 48, under the conditions laid down for its own nationals by the law of the country where such establishment is effected, subject to the provisions of the Chapter relating to capital.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Il-libertà ta' listabbiliment tinkludi ddritt li tibda u teżerċita attivitajiet bħala persuna li taħdem għal rasa, kif ukoll li tikkostitwixxi u tmexxi impriżi u b’mod partikolari kumpanniji li jaqgħu taħt it-tifsira tattieni subparagrafu ta' lArtikolu 54 taħt ilkondizzjonijiet stipulati filliġijiet tal-pajjiż ta' listabbiliment, għaċċittadini tiegħu stess, mingħajr preġudizzju għaddispożizzjonijiet talKapitolu dwar ilkapital.

Englisch

Freedom of establishment shall include the right to take up and pursue activities as selfemployed persons and to set up and manage undertakings, in particular companies or firms within the meaning of the second paragraph of Article 54, under the conditions laid down for its own nationals by the law of the country where such establishment is effected, subject to the provisions of the Chapter relating to capital.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

TRATTATI KONSOLIDATI (NOVEMBRU 2006) b) billi jiżguraw kollaborazzjoni millqrib bejn is-servizzi nazzjonali kompetenti sabiex tiġi aċċertata ssitwazzjoni speċjali filKomunità taddiversi attivitajiet konċernati, c) billi jabolixxu dawk il-proċeduri u prattiċi amministrattivi, kontemplati f'liġijiet nazzjonali jew fi ftehim konklużi qabel bejn Stati Membri, li jekk jibqgħu eżistenti ikunu ta’ xkiel għal-libertà ta' listabbiliment d) billi jiżguraw li ħaddiema salarjati ta’ Stat Membru wieħed impjegati fitterritorju ta' Stat Membru ieħor, ikunu jistgħu jibqgħu f’dak itterritorju għall-fini li jidħlu għal attivitajiet hemmekk bħala persuna li taħdem għal rasa, jekk jissodisfaw dawk ilkondizzjonijiet li kien ikollhom jissodisfaw kieku ġew f’dak lIstat fiż-żmien li fih huma kien beħsiebhom jibdew dawn lattivitajiet e) billi jagħmluha possibli għal ċittadin ta’ Stat Membru li jakkwista u jisfrutta proprjetà immobbli sitwata fitterritorju ta’ Stat Membru ieħor, sakemm ma jkunx hemm ksur talprinċipji stabbiliti flArtikolu 33 (2), f) billi japplikaw l-abolizzjoni progressiva tar-restrizzjonijiet tal-libertà ta’ stabbiliment, f’kull fergħa ta' l-attività kkunsidrata, kemm għallkondizzjonijiet ta' listabbiliment ta’ aġenziji, fergħat jew sussidjarji fitterritorju ta’ Stat Membru, kif ukoll għallkondizzjonijiet li jirregolaw id-dħul ta’ impjegati ta’ listabbiliment prinċipali fl-organi amministrattivi u superviżorji ta’ tali aġenziji, fergħat u sussidjarji, g) billi jikkoordinaw, safejn hu neċessarju u bil-ħsieb li jiżguraw l-ekwivalenza tagħhom filKomunita' kollha, il-garanziji meħtieġa fi Stati Membri minn kumpanniji fis-sens ta' lArtikolu 48 paragrafu 2, biex jipproteġu linteressi kemm talmembri kif ukoll ta' terzi.

Englisch

(f) by effecting the progressive abolition of restrictions on freedom of establishment in every branch of activity under consideration, both as regards the conditions for setting up agencies, branches or subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the conditions governing the entry of personnel belonging to the main establishment into managerial or supervisory posts in such agencies, branches or subsidiaries;

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Il-libertà ta' listabbiliment tinkludi ddritt li tibda u teżerċita attivitajiet bħala persuna li taħdem għal rasa, kif ukoll li tikkostitwixxi u tmexxi impriżi u b’mod partikolari kumpanniji li jaqgħu taħt it-tifsira tat-tieni subparagrafu ta' lArtikolu 54 taħt ilkondizzjonijiet stipulati fil-liġijiet tal-pajjiż ta' listabbiliment, għaċ-ċittadini tiegħu stess, mingħajr preġudizzju għaddispożizzjonijiet talKapitolu dwar il-kapital.

Englisch

Freedom of establishment shall include the right to take up and pursue activities as selfemployed persons and to set up and manage undertakings, in particular companies or firms within the meaning of the second paragraph of Article 54, under the conditions laid down for its own nationals by the law of the country where such establishment is effected, subject to the provisions of the Chapter relating to capital.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

IlParlament Ewropew, ilKunsill u lKummissjoni għandhom jeserċitaw il-funzjonijiet mogħtija lilhom mid-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq, b’mod partikolari: a) billi jagħtu prijorità in ġenerali, lil dawk lattivitajiet li għalihom il-libertà ta' listabbiliment tikkostitwixxi kontribut partikolarment utili għall-iżvilupp tal-produzzjoni u l-kummerċ, b) billi jiżguraw kollaborazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi nazzjonali kompetenti sabiex tiġi aċċertata ssitwazzjoni speċjali flUnjoni tad-diversi attivitajiet konċernati, ċ) billi jabolixxu dawk ilproċeduri u prattiċi amministrattivi, kontemplati f'liġijiet nazzjonali jew fi ftehim konklużi qabel bejn Stati Membri, li jekk jibqgħu eżistenti ikunu ta' xkiel għal-libertà ta' listabbiliment, d) billi jiżguraw li ħaddiema salarjati ta' Stat Membru wieħed impjegati fitterritorju ta' Stat Membru ieħor, ikunu jistgħu jibqgħu f’dak itterritorju għall-fini li jidħlu għal attivitajiet hemmekk bħala persuna li taħdem għal rasa, jekk jissodisfaw dawk ilkondizzjonijiet li kien ikollhom jissodisfaw kieku ġew f’dak lIstat fiżżmien li fih huma kien beħsiebhom jibdew dawn l-attivitajiet, e) billi jagħmluha possibli għal ċittadin ta' Stat Membru li jakkwista u jisfrutta proprjetà immobbli sitwata fitterritorju ta' Stat Membru ieħor, sakemm ma jkunx hemm ksur talprinċipji stabbiliti flArtikolu 39(2), f) billi japplikaw l-abolizzjoni progressiva tar-restrizzjonijiet tal-libertà ta' stabbiliment, f’kull fergħa ta' l-attività kkunsidrata, kemm għall-kondizzjonijiet ta' listabbiliment ta' aġenziji, fergħat jew sussidjarji fitterritorju ta' Stat Membru, kif ukoll għall-kondizzjonijiet li jirregolaw iddħul ta' impjegati ta' listabbiliment prinċipali fl-organi amministrattivi u superviżorji ta' tali aġenziji, fergħat u sussidjarji, g) billi jikkoordinaw, safejn hu neċessarju u bilħsieb li jiżguraw l-ekwivalenza tagħhom flUnjoni kollha, il-garanziji meħtieġa fi Stati Membri minn kumpanniji fis-sens tat-tieni subparagrafu ta' lArtikolu 54, sabiex jipproteġu linteressi kemm talmembri kif ukoll ta' terzi, h) billi jiżguraw li lkondizzjonijiet ta' stabbiliment ta' negozju ma jiġux evitati permezz ta' xi forma ta' għajnuna mogħtija millIstati Membri.

Englisch

(f) by effecting the progressive abolition of restrictions on freedom of establishment in every branch of activity under consideration, both as regards the conditions for settingup agencies, branches or subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the conditions governing the entry of personnel belonging to the main establishment into managerial or supervisory posts in such agencies, branches or subsidiaries;

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

IlParlament Ewropew, ilKunsill u l-Kummissjoni għandhom jeserċitaw il-funzjonijiet mogħtija lilhom middispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq, b’mod partikolari: a) billi jagħtu prijorità in ġenerali, lil dawk lattivitajiet li għalihom il-libertà ta' listabbiliment tikkostitwixxi kontribut partikolarment utili għall-iżvilupp tal-produzzjoni u l-kummerċ, b) billi jiżguraw kollaborazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi nazzjonali kompetenti sabiex tiġi aċċertata s-sitwazzjoni speċjali flUnjoni tad-diversi attivitajiet konċernati, ċ) billi jabolixxu dawk ilproċeduri u prattiċi amministrattivi, kontemplati f'liġijiet nazzjonali jew fi ftehim konklużi qabel bejn Stati Membri, li jekk jibqgħu eżistenti ikunu ta' xkiel għal-libertà ta' listabbiliment, d) billi jiżguraw li ħaddiema salarjati ta' Stat Membru wieħed impjegati fitterritorju ta' Stat Membru ieħor, ikunu jistgħu jibqgħu f’dak itterritorju għall-fini li jidħlu għal attivitajiet hemmekk bħala persuna li taħdem għal rasa, jekk jissodisfaw dawk ilkondizzjonijiet li kien ikollhom jissodisfaw kieku ġew f’dak lIstat fiżżmien li fih huma kien beħsiebhom jibdew dawn l-attivitajiet, e) billi jagħmluha possibli għal ċittadin ta' Stat Membru li jakkwista u jisfrutta proprjetà immobbli sitwata fitterritorju ta' Stat Membru ieħor, sakemm ma jkunx hemm ksur talprinċipji stabbiliti flArtikolu 39(2), f) billi japplikaw l-abolizzjoni progressiva tar-restrizzjonijiet tal-libertà ta' stabbiliment, f’kull fergħa ta' l-attività kkunsidrata, kemm għall-kondizzjonijiet ta' listabbiliment ta' aġenziji, fergħat jew sussidjarji fitterritorju ta' Stat Membru, kif ukoll għall-kondizzjonijiet li jirregolaw iddħul ta' impjegati ta' listabbiliment prinċipali fl-organi amministrattivi u superviżorji ta' tali aġenziji, fergħat u sussidjarji, g) billi jikkoordinaw, safejn hu neċessarju u bilħsieb li jiżguraw l-ekwivalenza tagħhom flUnjoni kollha, il-garanziji meħtieġa fi Stati Membri minn kumpanniji fis-sens tattieni subparagrafu ta' lArtikolu 54, sabiex jipproteġu linteressi kemm talmembri kif ukoll ta' terzi, h) billi jiżguraw li lkondizzjonijiet ta' stabbiliment ta' negozju ma jiġux evitati permezz ta' xi forma ta' għajnuna mogħtija millIstati Membri.

Englisch

(f) by effecting the progressive abolition of restrictions on freedom of establishment in every branch of activity under consideration, both as regards the conditions for setting up agencies, branches or subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the conditions governing the entry of personnel belonging to the main establishment into managerial or supervisory posts in such agencies, branches or subsidiaries;

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Il-libertà ta' listabbiliment tinkludi ddritt li tibda u teżerċita attivitajiet bħala persuna li taħdem għal rasa, kif ukoll li tikkostitwixxi u tmexxi impriżi u b’mod partikolari kumpanniji li jaqgħu taħt it-tifsira tattieni subparagrafu ta' lArtikolu 54 taħt ilkondizzjonijiet stipulati filliġijiet tal-pajjiż ta' l-istabbi­liment, għaċċittadini tiegħu stess, mingħajr preġudizzju għaddispożizzjonijiet talKapitolu dwar il- kapital.

Englisch

Freedom of establishment shall include the right to take up and pursue activities as selfemployed persons and to set up and manage undertakings, in particular companies or firms within the meaning of the second paragraph of Article 54, under the conditions laid down for its own nationals by the law of the country where such establishment is effected, subject to the provisions of the Chapter relating to capital.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Aqleb il- fjala rasa ‘ l isfel, iġbed bil- mod it- taħlita likwida lura fis - siringa.

Englisch

Turn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Maltesisch

Ħawwad billi tqalleb il- vjala rasa ’ l isfel u ’ l fuq, u billi tirrombla l- vjala, evita li tagħmel r - ragħwa u li tħawwad bil- qawwi.

Englisch

Mix by inversion, rolling the container, avoid foaming or agitating the solution.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Warnung: Diese Ausrichtung könnte falsch sein.
Bitte löschen Sie diese, wenn Sie dieser Ansicht sind.

Maltesisch

Il-Parlament Ewropew , il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jeserċitaw il-funzjonijiet mogħtija lilhom mid-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq , b' mod partikolari : a ) b ) billi jagħtu prijorità in ġenerali , lil dawk l-attivitajiet li għalihom il-libertà ta » l-istabbiliment tikkostitwixxi kontribut partikolarment utili għall-iżvilupp tal-produzzjoni u l-kummerċ , billi jiżguraw kollaborazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi nazzjonali kompetenti sabiex tiġi aċċertata s-sitwazzjoni speċjali fl-Unjoni tad-diversi attivitajiet konċernati , billi jabolixxu dawk il-proċeduri u prattiċi amministrattivi , kontemplati f' liġijiet nazzjonali jew fi ftehim konklużi qabel bejn Stati Membri , li jekk jibqgħu eżistenti ikunu ta » xkiel għal-libertà ta » listabbiliment , billi jiżguraw li ħaddiema salarjati ta » Stat Membru wieħed impjegati fit-territorju ta » Stat Membru ieħor , ikunu jistgħu jibqgħu f' dak it-territorju għall-fini li jidħlu għal attivitajiet hemmekk bħala persuna li taħdem għal rasa , jekk jissodisfaw dawk il-kondizzjonijiet li kien ikollhom jissodisfaw kieku ġew f' dak l-Istat fiż-żmien li fih huma kien beħsiebhom jibdew dawn l-attivitajiet , billi jagħmluha possibli għal ċittadin ta » Stat Membru li jakkwista u jisfrutta proprjetà immobbli sitwata fit-territorju ta » Stat Membru ieħor , sakemm ma jkunx hemm ksur tal-prinċipji stabbiliti flArtikolu 39 ( 2 ) , billi japplikaw l-abolizzjoni progressiva tar-restrizzjonijiet tal-libertà ta » stabbiliment , f' kull fergħa ta » l-attività kkunsidrata , kemm għall-kondizzjonijiet ta » l-istabbiliment ta » aġenziji , fergħat jew sussidjarji fit-territorju ta » Stat Membru , kif ukoll għall-kondizzjonijiet li jirregolaw id-dħul ta » impjegati ta » l-istabbiliment prinċipali fl-organi amministrattivi u superviżorji ta » tali aġenziji , fergħat u sussidjarji , billi jikkoordinaw , sa fejn hu neċessarju u bil-ħsieb li jiżguraw l-ekwivalenza tagħhom fl-Unjoni kollha , il-garanziji meħtieġa fi Stati Membri minn kumpanniji fis-sens tat-tieni subparagrafu ta » lArtikolu 54 , sabiex jipproteġu l-interessi kemm tal-membri kif ukoll ta » terzi , billi jiżguraw li l-kondizzjonijiet ta » stabbiliment ta » negozju ma jiġux evitati permezz ta » xi forma ta » għajnuna mogħtija mill-Istati Membri .

Englisch

The Union may conclude with third countries and competent international organisations any agreement helping to achieve the objectives referred to in paragraph 1 and in Article 21 of the Treaty on European Union . The first subparagraph shall be without prejudice to Member States » competence to negotiate in international bodies and to conclude agreements .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Il-libertà ta » l-istabbiliment tinkludi d-dritt li tibda u teżerċita attivitajiet bħala persuna li taħdem għal rasa , kif ukoll li tikkostitwixxi u tmexxi impriżi u b' mod partikolari kumpanniji li jaqgħu taħt it-tifsira tat-tieni subparagrafu ta » l-Artikolu 54 taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-liġijiet tal-pajjiż ta » listabbiliment , għaċ-ċittadini tiegħu stess , mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu dwar il-kapital .

Englisch

2 . Humanitarian aid operations shall be conducted in compliance with the principles of international law and with the principles of impartiality , neutrality and non-discrimination .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK