Google fragen

Sie suchten nach: soddisfaċenti (Maltesisch - Slowakisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Maltesisch

Slowakisch

Info

Maltesisch

Dawn il-konsultazzjonijiet jimmiraw li jfittxu soluzzjonijiet reċiproċi soddisfaċenti għal dawn il-problemi.

Slowakisch

Tieto konzultácie sa zamerajú na hľadanie vzájomne uspokojujúcich riešení na tieto problémy.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

jiġu provduti b'faċilitajjiet li jippermettulhom jieklu l-ikel tagħhom f'kondizzjonijiet soddisfaċenti

Slowakisch

mať k dispozícii zariadenia, kde by sa mohli najesť za prijateľných podmienok;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

billi l-weighting tar-rati ta' interessi wżati sa issa, ma tax riżultati soddisfaċenti;

Slowakisch

keďže vyvažovanie týchto doteraz používaných úrokových sadzieb nevykázalo uspokojivé výsledky;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Meta approprjat, jiġu provduti bil-faċilitajiet li jippermettulhom jippreparaw l-ikel tagħhom f'kondizzjonijiet soddisfaċenti.

Slowakisch

ak je to vhodné, mať k dispozícii zariadenia, kde by si mohli pripravovať sami stravu za prijateľných podmienok. ČASŤ B

Letzte Aktualisierung: 2014-10-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

ż-żamma tal-post ta' kostruzzjoni f'ordni tajba u fi stat soddisfaċenti ta' ndafa;

Slowakisch

udržiavanie poriadku a dostatočnej čistoty na stavenisku;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

It-tġeżwir u l-ippakkjar għandu jsir taħt kondizzjonijiet ta' iġjene soddisfaċenti fi kmamar apposta għal dan l-għan.

Slowakisch

Úpravu balením a balenie je potrebné vykonávať v priestoroch na to určených a za uspokojivých hygienických podmienok.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-17
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Maltesisch

għandu jkun trasportat taħt kondizzjonijiet soddisfaċenti ta' iġjene b'mod konformi ma' l-Anness Ċ, Kapitolu V;

Slowakisch

je prepravované za uspokojivých zdravotných podmienok v súlade s prílohou C, kapitolou V;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-17
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Maltesisch

Is-suġġetti li huwa meħtieġ għarfien soddisfaċenti dwarhom fil-każ tat-trasportaturi li jkun beħsiebhom jidħlu biss għal xogħlijiet ta' trasport nazzjonali.

Slowakisch

Oblasti, znalosti z ktorých sa vyžadujú od dopravcu, ktorý má záujem prevádzkovať výlučne vnútroštátnu dopravu

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

-inħadmet taħt kondizzjonijiet soddisfaċenti ta'ndafa, b’mod konformi ma'l-Anness I, Kapitolu III u IV,

Slowakisch

-ktoré boli za zodpovedajúcich hygienických podmienok ošetrené v súlade s prílohou I, kapitola III a IV,

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Minkejja s-setgħat mogħtija lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skont l-Artikolu 140(9) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, il-Kummissjoni għandha tqis il-proposta ta' tibdil regolatorju meħtieġ, inkluż tibdil leġislattiv, jekk l-użu previst tas-suq jew il-parteċipazzjoni tal-intermedjarji finanzjarji ma jkunx soddisfaċenti.

Slowakisch

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci priznané Európskemu parlamentu a Rade článkom 140 ods. 9 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, Komisia zváži, či navrhne vhodné regulačné zmeny vrátane legislatívnych zmien v prípade, že predpokladané využitie na trhu alebo účasť finančných sprostredkovateľov nie sú uspokojivé.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

JAGĦRFU li l-kontribut futur ta' l-enerġija nukleari li tilħaq l-bżonnijiet ta' l-enerġija ta' l-Ewropa kollha, flimkien mal-konsiderazzjoni dovuta għad-diversifikazzjoni, l-ekonomija u l-ambjent, jiddependi wkoll fuq l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet soddisfaċenti għall-kwistjonijiet rrelatati mas-sigurtà digà msemmija, kif ukoll fuq l-istima tal-livelli ta' sigurtà ta' reatturi nukleari eżistenti u konsegwentement it-titjib neċessarju fil-kwalità tagħhom,

Slowakisch

UZNÁVAJÚC, že budúci prínos jadrovej energie k pokrytiu energetických potrieb Európy ako celku s nutným prihliadnutím k diverzifikácii, hospodárstvu a životnému prostrediu závisí tiež od uspokojivého vyriešenia vyššie uvedených otázok bezpečnosti a od zhodnotenia úrovne bezpečnosti súčasných jadrových reaktorov a z toho vyplývajúcej potreby ich modernizácie,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Meta wieħed jikkunsidra l-Artikolu 28(1) tal-Konvenzjoni, meta t-tinġiż ta' oriġini terrestri li joriġina mit-territorju ta' wieħed mill-partijiet jista' jippreġudika b'mod dirett l-interessi ta' wieħed jew iktar mill-partijiet l-oħra, il-partijiet ikkonċernati għandhom, fuq rikjesta ta' wieħed jew iżjed minnhom, jobbligaw ruħhom li jikkonsultaw bl-iskop li tintlaħaq soluzzjoni soddisfaċenti."

Slowakisch

Berúc do úvahy článok 28 ods. 1 dohovoru, keď znečistenie z pevniny pochádzajúce z územia jednej strany má pravdepodobne priamy dopad na záujmy jednej alebo viacerých strán, dotknuté strany sa zaväzujú na základe žiadosti jednej alebo viacerých z nich viesť konzultácie zamerané na hľadanie uspokojivého riešenia."

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

Jekk il-Partijiet ma jirnexxielhomx matul il-konsultazzjonijiet jilħqu soluzzjoni soddisfaċenti fil-perjodu speċifikat fl-Artikolu 11, il-Komunità għandha jkollha d-dritt li tintroduċi limitu kwantitattiv definittiv fuq livell annwali ta' mhux inqas mil-livell li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-formola mfassla fil-paragrafu 2, jew 106 % tal-livell ta' importazzjonijiet magħmula matul is-sena kalendarja qabel dik li fiha l-importazzjonijiet qabżu l-livell li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-formola mfassla fil-paragrafu 2 u li tat bidu għat-talba ta' konsultazzjonijiet, skond liema hu l-għola.

Slowakisch

Ak by strany počas konzultácií nedosiahli uspokojivú dohodu v rámci obdobia stanoveného v článku 11, spoločenstvo má právo zaviesť konečný ročný množstevný limit na úrovni nie nižšej ako je úroveň vyplývajúca z uplatnenia vzorca stanoveného v odseku 2, alebo vo výške 106 % úrovne dovozu dosiahnutého v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom dovoz prekročil úroveň vyplývajúcu z uplatnenia vzorca stanoveného v odseku 2 a zapríčinila potrebu žiadosti o konzultácie, pričom sa použije vyššia z uvedených hodnôt.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Fil-każ li ma jkun hemm ebda ftehim bejn il-partijiet li l-ħtieġa ta' hawn fuq ġiet sodisfatta b'mod soddisfaċenti tul il-perjodu inizjali, u jekk iż-żewġ partijiet ma jiddeċiedux wara reviżjoni konġunta li jipprolongaw il-perjodu inizjali, dan il-Ftehim ma jibqax validu b'mod awtomatiku.

Slowakisch

Ak sa obe strany nezhodnú na tom, že uvedená požiadavka bola počas tohto počiatočného obdobia uspokojivo splnená a ak sa obe strany po spoločnom preskúmaní nerozhodnú počiatočné obdobie predĺžiť, stratí táto dohoda automaticky účinnosť.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Il-Perjodu inizjali jista' jiġi tterminat qabel il-perjodu ta' sentejn, sakemm il-Komunità tkun irrikonoxxiet li s-sistema ta' monitoraġġ GLP ta' l-Israel daħlet f'operazzjoni b'mod mhux soddisfaċenti.

Slowakisch

Toto počiatočné obdobie môže byť ukončené skôr ako po dobe dvoch rokov za predpokladu, že spoločenstvo uzná, že izraelský systém sledovania správnej laboratórnej praxe bol uspokojivo uvedený do činnosti.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Jekk Parti jew oħra temmen li dan il-Ftehim qed jiġi evitat permezz ta' trasbord, bdil fir-rotta, dikjarazzjoni falza li tikkonċerna l-pajjiz jew post t'oriġini, jew ffalsifikar ta' dokumenti uffiċjali, u li l-ebda miżuri, jew miżuri inadekwati, qed jiġu applikati biex jindirizzaw u/jew jieħdu azzjoni kontra din iċ-ċirkumvenzjoni, il-Parti għandha tikonsulta ma' l-oħra bil-għan li tinstab soluzzjoni reċiproka soddisfaċenti.

Slowakisch

Ak sa ktorákoľvek zo strán domnieva, že táto dohoda sa obchádza prekládkou, zmenou trasy, nepravdivým vyhlásením týkajúcim sa krajiny alebo miesta pôvodu alebo falšovaním úradných dokladov atď. alebo sú uplatňované neprimerané opatrenia na určenie a/alebo prijatie opatrení proti takémuto obchádzaniu, strany sa poradia s cieľom nájdenia vzájomne uspokojivého riešenia.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Jekk il-Partijiet Kontraenti ma jirnexxielhomx matul il-konsultazzjonijiet jilħqu soluzzjoni soddisfaċenti fil-perjodu speċifikat fl-Artikolu 11, il-Komunità għandha jkollha d-dritt li tintroduċi limitu kwantitattiv definittiv fuq livell annwali ta' mhux inqas mil-livell li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-formola mfassla fil-paragrafu 2, jew 106 % tal-livell ta' importazzjonijiet magħmula matul is-sena kalendarja qabel dik li fiha l-importazzjonijiet qabżu l-livell li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-formola mfassla fil-paragrafu 2 u li tat bidu għat-talba ta' konsultazzjonijiet, skond liema hu l-għola.

Slowakisch

Ak by zmluvné strany neboli v priebehu konzultácií schopné dosiahnuť uspokojivé riešenie v rámci obdobia uvedeného v článku 11, spoločenstvo má právo zaviesť definitívne množstvové limity na ročnej úrovni nie nižšej, ako je úroveň vyplývajúca z uplatňovania vzorca stanoveného v odseku 2, alebo 106 % úrovne dovozov dosiahnutej počas kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom dovozy prekročili úroveň vyplývajúcu z uplatňovania vzorca stanoveného v odseku 2 a dali podnet na žiadosť o konzultácie, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Jekk il-Partijiet ma jirnexxielhomx matul il-konsultazzjonijiet jilħqu soluzzjoni soddisfaċenti fil-perjodu speċifikat fl-Artikolu 11, il-Komunità għandha jkollha d-dritt li tintroduċi limitu kwantitattiv definittiv fuq livell annwali ta' mhux inqas mil-livell li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-formola mfassla fil-paragrafu 2, jew 106 % tal-livell ta' importazzjonijiet magħmula matul is-sena kalendarja qabel dik li fiha l-importazzjonijiet qabżu l-livell li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-formola mfassla fil-paragrafu 2 u li tat bidu għat-talba ta' konsultazzjonijiet, skond liema hu l-għola.

Slowakisch

Ak by strany počas porád nedosiahli uspokojivé riešenie do doby určenej v článku 11, spoločenstvo má právo zaviesť konečné množstevné limity na ročnej úrovni nie nižšej, ako je úroveň vyplývajúca z uplatňovania vzorca stanoveného v odseku 2, alebo vo výške 106 % úrovne dovozu dosiahnutého počas kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom dovozy prekročili úroveň vyplývajúcu z uplatňovania vzorca stanoveného v odseku 2 a zapríčinili potrebu žiadosti o poradu, podľa toho ktorá je vyššia.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Jekk Parti jew oħra temmen li dan il-Ftehim qed jiġi evitat permezz ta' trasbord, bdil fir-rotta, dikjarazzjoni falza li tikkonċerna l-pajjiz jew post t'oriġini, jew ffalsifikar ta' dokumenti uffiċjali, u li l-ebda miżuri, jew miżuri inadekwati, qed jiġu applikati biex jindirizzaw u/jew jieħdu azzjoni kontra din iċ-ċirkumvenzjoni, il-Parti għandha tikonsulta ma' l-oħra bil-għan li tinstab soluzzjoni reċiproka soddisfaċenti.

Slowakisch

Ak sa ktorákoľvek zo strán domnieva, že táto dohoda sa obchádza prekládkou, zmenou trasy, nepravdivým vyhlásením týkajúcim sa krajiny alebo miesta pôvodu alebo falšovaním úradných dokladov atď. alebo sú uplatňované neprimerané opatrenia na určenie a/alebo prijatie opatrení proti takémuto obchádzaniu, strany sa poradia s cieľom nájdenia vzájomne uspokojivého riešenia.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Meta wieħed jikkunsidra l-Artikolu 28(1) tal-Konvenzjoni, meta t-tinġiż ta' oriġini terrestri li joriġina mit-territorju ta' wieħed mill-partijiet jista' jippreġudika b'mod dirett l-interessi ta' wieħed jew iktar mill-partijiet l-oħra, il-partijiet ikkonċernati għandhom, fuq rikjesta ta' wieħed jew iżjed minnhom, jobbligaw ruħhom li jikkonsultaw bl-iskop li tintlaħaq soluzzjoni soddisfaċenti."

Slowakisch

Berúc do úvahy článok 28 ods. 1 dohovoru, keď znečistenie z pevniny pochádzajúce z územia jednej strany má pravdepodobne priamy dopad na záujmy jednej alebo viacerých strán, dotknuté strany sa zaväzujú na základe žiadosti jednej alebo viacerých z nich viesť konzultácie zamerané na hľadanie uspokojivého riešenia."

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK