Google fragen

Sie suchten nach: przefermentowanych (Polnisch - Französisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Polnisch

Französisch

Info

Polnisch

Stosowanie dodatku alginianu potasu, sodu i wapnia do przefermentowanych win musujących w butelkach

Französisch

addition d'alginate de potassium, de sodium et de calcium pour les vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

wytwarzany z wytłoków z winogron przefermentowanych i destylowanych bezpośrednio z parą wodną albo po dodaniu wody;

Französisch

elle est obtenue à partir de marc de raisin fermenté et distillé soit directement par la vapeur d'eau, soit après adjonction d'eau;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

zachęt podatkowych na rzecz recyklingu odpadów ulegających biodegradacji oraz odzyskiwania kompostów/odpadów przefermentowanych;

Französisch

des incitations fiscales en faveur des opérations de recyclage des déchets biodégradables et de valorisation des composts/digestats;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Podatek akcyzowy pobierany przez Państwa Członkowskie od innych napojów przefermentowanych ustala się według liczby hektolitrów gotowego produktu.

Französisch

L'accise prélevée par les États membres sur les autres boissons fermentées est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Podobnie pobierają one tę samą stawkę podatku akcyzowego od wszystkich produktów podlegających podatkowi od innych musujących napojów przefermentowanych.

Französisch

De même, ils prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur les autres boissons fermentées mousseuses.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Okowita z goryczki to napój spirytusowy wytwarzany z destylatu przefermentowanych korzeni goryczki, nawet z dodatkiem alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.

Französisch

L’eau-de-vie de gentiane est la boisson spiritueuse élaborée à partir d'un distillat de gentiane, lui-même obtenu par fermentation de racines de gentiane avec ou sans addition d'alcool éthylique d'origine agricole.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Państwa Członkowskie mają także prawo stosować tę samą stawkę podatku do obydwu rodzajów innych napojów przefermentowanych: niemusujących i musujących.

Französisch

Ils peuvent appliquer le même taux d'accise aux autres boissons fermentées mousseuses et aux autres boissons fermentées non mousseuses.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3 Państwa Członkowskie stosują tę samą stawkę podatku akcyzowego od wszystkich produktów podlegających podatkowi od innych niemusujących napojów przefermentowanych.

Französisch

Sous réserve du paragraphe 3, les États membres prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur les autres boissons fermentées non mousseuses.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

w przypadku piwa, wina i innych napojów przefermentowanych wskazane jest zezwolenie Państwom Członkowskim na zwalnianie z podatku akcyzowego produktów domowego wyrobu, które nie są produkowane w celach handlowych;

Französisch

considérant que, dans le cas de la bière, du vin et d'autres boissons fermentées, il convient de permettre aux États membres d'exonérer les produits d'un particulier qui ne sont pas fabriqués à des fins commerciales;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Ostateczne kryteria jakości kompostów i odpadów przefermentowanych powinny zostać określone z uwzględnieniem przewidywanych zastosowań i rzeczywistych analiz ryzyka, opartych na solidnej i sprawdzonej metodologii.

Französisch

Les critères finaux de qualité des composts ou digestats doivent être déterminés en fonction des usages envisagés et de vraies analyses de risques reposant sur des méthodologies solides et éprouvées.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Państwa Członkowskie mają prawo stosować obniżone stawki podatku akcyzowego do wszelkich rodzajów innych napojów przefermentowanych, niemusujących i musujących, o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 8,5 % obj.

Französisch

Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses et d'autres boissons fermentées non mousseuses dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Państwa Członkowskie powinny w zasadzie stosować jedną stawkę podatku akcyzowego od hektolitra gotowego produktu do wszystkich win niemusujących i innych przefermentowanych napojów niemusujących oraz jedną stawkę podatku akcyzowego od hektolitra gotowego produktu do wszystkich win musujących i innych przefermentowanych napojów musujących;

Französisch

considérant que, en principe, il convient que les États membres appliquent un taux unique par hectolitre de produit fini à tous les vins tranquilles et autres boissons fermentées non mousseuses et un taux unique d'accise par hectolitre de produit fini à tous les vins mousseux et boissons fermentées mousseuses;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Jednak samo stosowanie kompostu i odpadów przefermentowanych nie rozwiąże problemu jakości gleby w UE, ponieważ – przy typowym współczynniku stosowania kompostu wynoszącym 10 ton kompostu na hektar rocznie – można poprawić jakość zaledwie 3,2 proc. gruntów rolnych, nawet gdyby kompostowano i wykorzystywano wszystkie bioodpady25.

Französisch

Toutefois, l'utilisation du compost et du digestat obtenus à partir de déchets ne peut que partiellement régler le problème de la qualité des sols dans l'UE puisque, si l'on se base sur un taux d'application typique de 10 tonnes de compost par hectare et par an, il n'est possible d'améliorer que 3,2 % des terres agricoles, même si l'intégralité des biodéchets était transformée en compost et utilisée en tant que tel25; cela nécessiterait en outre un transport important sur de longues distances, avec les conséquences financières et environnementales négatives que cela représente.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Należy zauważyć, że w takim wypadku obecna definicja „innych napojów przefermentowanych” pozosta­łaby bez zmian, a produkty objęte obecnie zakresem tej definicji (np. jabłecznik lub wino z gruszek) byłyby nadal opodatkowane jako wino, zgodnie z art. 15 dyrektywy 92/83/EWG.

Französisch

Il est à noter que la définition actuelle des « autres boissons fermentées » resterait inchangée et que les produits relevant actuellement de cette définition (cidre ou poiré, par exemple) continueraient d'être taxés comme du vin, conformément à l'article 15 de la directive 92/83/CEE.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego w odniesieniu do pozycji 2206 pozwalają na dodawanie alkoholu destylowanego do „innych napojów przefermentowanych”, nie precyzując, do jakiego stopnia jest to możliwe.

Französisch

Les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2206 autorisent l’addition d’alcool distillé à d’ « autres boissons fermentées », sans toutefois préciser dans quelle mesure cette addition est possible.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

1) przez pojęcie "inne niemusujące napoje przefermentowane" rozumie się wszelkie produkty oznaczone kodami taryfowymi CN 2204 i 2205, z wyjątkiem produktów określonych w art. 8, oraz produkty oznaczone kodem taryfowym CN 2206, z wyjątkiem innych musujących napojów przefermentowanych, określonych w pkt 2 niniejszego artykułu oraz wszelkich produktów, do których stosuje się art. 2:

Französisch

1) autres boissons fermentées non mousseuses: tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au point 2 et de tout produit couvert par l'article 2:

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Polnisch

2208 _BAR_ Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe Wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe objęte pozycją 2208 są płynami zawierającymi alkohol, przeznaczonymi generalnie do spożycia przez ludzi, i które otrzymywane są: zarówno bezpośrednio w wyniku destylacji (z środkami aromatyzującymi lub bez nich) przefermentowanych w sposób naturalny płynów takich jak wino lub cydr (cidr), lub wcześniej przefermentowanych owoców, wytłoczyn, ziaren lub innych roślinnych produktów, lubprzez proste dodanie do alkoholu wyprodukowanego w wyniku destylacji różnych aromatycznych substancji i czasami cukru.

Französisch

2208 _BAR_ Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses du no 2208 sont des liquides alcooliques généralement destinés à la consommation humaine et obtenus: soit directement par distillation (en présence ou non de substances aromatiques) de liquides fermentés naturels tels que le vin, le cidre, ou bien de fruits, de marcs, de grains ou d'autres produits végétaux préalablement fermentés,soit par simple incorporation d'aromates divers et éventuellement de sucre à de l'alcool de distillation.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

W celu stosowania dyrektywy 92/84/EWG oraz dyrektywy 92/12/EWG uznaje się, że odniesienia do "wina" stosują się również do innych napojów przefermentowanych, określonych w niniejszej sekcji. SEKCJA IV

Französisch

Aux fins de l'application de la directive 92/84/CEE et de la directive 92/12/CEE, les références au terme « vin » sont réputées s'appliquer de la même manière aux autres boissons fermentées telles qu'elles sont définies dans la présente section.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Polnisch

ponieważ niektóre Państwa Członkowskie stosują do "innych przefermentowanych napojów musujących" stawkę podatku wyższą niż do produktów pośrednich, powinno się im zezwolić na stosowanie tej wyższej stawki także do produktów pośrednich, mających cechy takich "innych przefermentowanych napojów musujących";

Französisch

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres qui appliquent aux « autres boissons fermentées mousseuses » un taux d'accise supérieur à celui des produits intermédiaires à appliquer ce taux aux produits intermédiaires qui possèdent les caractéristiques desdites « autres boissons fermentées mousseuses »,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Polnisch

wskazane jest zezwolenie Państwom Członkowskim na stosowanie obniżonych stawek podatku do wszystkich rodzajów wina i innych napojów przefermentowanych, pod warunkiem że rzeczywista zawartość alkoholu tych produktów nie przekracza 8,5 % obj.;

Französisch

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer des taux d'accises réduits à tous les types de vins et d'autres boissons fermentées, à condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK