Google fragen

Sie suchten nach: przeliczeniowej (Polnisch - Französisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Polnisch

Französisch

Info

Polnisch

b) 0,55 jednostki przeliczeniowej na 100 kilogramów ryżu półbielonego długoziarnistego.

Französisch

b) à 0,55 unité de compte par 100 kilogrammes de riz semi-blanchi à grains longs.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Liczba zwierząt jest przeliczana na LU za pomocą tabeli przeliczeniowej znajdującej się w załączniku III;

Französisch

La conversion du nombre d'animaux ainsi obtenu en UGB est effectuée à l'aide du tableau de conversion figurant à l'annexe III;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Liczba zwierząt jest przeliczana na LU za pomocą tabeli przeliczeniowej znajdującej się w załączniku III;

Französisch

Le nombre d'animaux est converti en UGB à l'aide du tableau de conversion figurant à l'annexe III;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Liczbę zwierząt należy przeliczyć na LSU poprzez odwołanie się do tabeli przeliczeniowej, o której mowa w art. 131 ust. 2 lit. a);

Französisch

Le nombre d'animaux ainsi obtenu est converti en UGB à l'aide du tableau de conversion figurant à l'article 131, paragraphe 2, point a);

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Wartość produktów ubocznych uzyskanych w wyniku przetworzenia ryżu półbielonego na ryż bielony będzie następująca: a) 0,51 jednostki przeliczeniowej na 100 kilogramów ryżu półbielonego okrągłoziarnistego;

Französisch

La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz semi-blanchi en riz blanchi est égale: a) à 0,51 unité de compte par 100 kilogrammes de riz semi-blanchi à grains ronds;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

(22) Należy ustanowić szczegółowe zasady obliczania jednostek żywego inwentarza w przypadku określania uprawnień podlegających specjalnym warunkom poprzez odniesienie do istniejącej tabeli przeliczeniowej, ustanowionej dla sektora wołowiny.

Französisch

(22) Pour les cas dans lesquels l'établissement des droits est subordonné à des conditions particulières, il est nécessaire de prévoir des règles applicables au calcul de l'unité de gros bétail en se référant au tableau de conversion prévu pour le secteur de la viande bovine.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Upoważnienie udzielone Państwu Członkowskiemu do zmiany liczby 550 stanowisk dla trzody chlewnej w kontekście planu rozwoju gospodarstwa jest ograniczone do specjalnych przypadków, w których przewidywany dochód z gospodarstwa objętego planem nie gwarantuje porównywalnego dochodu z pracy na 1,5 jednostek przeliczeniowej pracy.

Französisch

L'autorisation accordée à un État membre d'adapter, dans le cadre d'un plan de développement de l'exploitation, le nombre des places de porcs, fixée à 550, se limite aux cas spécifiques où le revenu du travail provenant de l'exploitation agricole, attendu au terme du plan de développement de l'exploitation, ne peut assurer le revenu comparable de 1,5 unité de travail humain.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

- zapewniają zatrudnienie w okresie roku co najmniej jednego pracownika (1 jednostka przeliczeniowa pracy); ten próg może jednakże zostać obniżony, w przypadku Państwa Członkowskiego, do poziomu 0,775 jednostki przeliczeniowej pracy, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 19.

Französisch

- assurent annuellement l'emploi d'au moins un travailleur (1 UTH), cette limite inférieure pouvant toutefois, selon la procédure prévue à l'article 19, être réduite jusqu'à 0,75 UTH par État membre.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Do celów niniejszego rozporządzenia przeliczanie JZG na uprawnienia do dopłat odbywa się przy zastosowaniu tabeli przeliczeniowej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2328/91 z dnia 15 lipca 1991 r. w sprawie poprawy efektywności struktur rolnych [5].

Französisch

Aux fins du présent règlement, la conversion d'unités de gros bétail (UGB) en droits à la prime s'effectue à l'aide du tableau de conversion figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (5).

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Pomoce określone w ust. 1 ogranicza się do takiej inwestycji, która umożliwia uzyskanie porównywalnego dochodu zdefiniowanego w art. 4 ust. 2 dyrektywy 72/159/EWG w odniesieniu do najwyżej 1,5 jednostki przeliczeniowej pracy na gospodarstwo rolne i z zastrzeżeniem, że inwestycja nie powoduje zwiększenia liczby krów mlecznych na koniec planu do poziomu przekraczającego 40 na jednostkę przeliczeniową pracy.

Französisch

Les aides visées au paragraphe 1 sont limitées aux investissements permettant d'atteindre le niveau de revenu de travail comparable, défini à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 72/159/CEE pour un nombre maximal de 1,5 unité de travail humain par exploitation, et soumises à la condition que ces investissements ne portent pas le nombre des vaches laitières à plus de 40 par unité de travail humain à la fin du plan.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

a) Państwa Członkowskie mogą zażądać od każdego rolnika deklaracji na podstawie prowadzonej przez niego ewidencji hodowlanej przed terminem wyznaczanym przez Państwo Członkowskie na temat liczby JIŻ bądź liczby zwierząt z każdej z dwóch kategorii bydła rogatego opisanych w tabeli przeliczeniowej podanej w art. 131 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

Französisch

a) l'État membre peut demander à chaque agriculteur de déclarer sur la base de son registre d'étable, avant une date à déterminer par l'État membre, le nombre d'UGB ou le nombre d'animaux de chacune des deux catégories de bovins visées dans le tableau de conversion figurant à l'article 131, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

w tym celu należy wziąć pod uwagę informacje uzyskane z najbardziej rozwiniętych gałęzi przemysłowych we Wspólnocie; takie informacje sygnalizują, że powinno się wykorzystywać liczby ustalone w rozporządzeniu Komisji nr 103/64/EWG [2] z dnia 4 sierpnia 1964 r. w sprawie skali przeliczeniowej dla etapów przetworzenia ryżu, kosztów przetworzenia oraz wartości produktów ubocznych; jednakże liczby takie, jak koszt przetworzenia ryżu niełuskanego na bielony, które uległy zmianie od czasu wejścia w życie tego rozporządzenia, powinny zostać dostosowane;

Französisch

considérant qu'à cette fin, il convient de prendre en considération les données constatées dans les industries les mieux équipées de la Communauté ; que ces données conduisent à reprendre les mêmes chiffres que ceux fixés par le règlement nº 103/64/CEE de la Commission, du 4 août 1964, relatif au barème de conversion entre les stades de transformation du riz ainsi qu'aux frais d'usinage et à la valeur des sous-produits (2) ; qu'il est, toutefois, opportun d'ajuster ceux d'entre eux, tels les frais d'usinage du riz décortiqué en riz blanchi, qui ont subi des modifications depuis l'entrée en vigueur de ce dernier règlement;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

-stanowią główne zajęcie przedsiębiorcy,-zapewniają zatrudnienie w okresie roku co najmniej jednego pracownika (1 jednostka przeliczeniowa pracy); ten próg może jednakże zostać obniżony, w przypadku Państwa Członkowskiego, do poziomu 0,775 jednostki przeliczeniowej pracy, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 19.

Französisch

-constituent la base de l'activité principale du chef d'exploitation, (1)JO nº 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. (2)JO nº L 298 du 31.12.1972, p. 47.-assurent annuellement l'emploi d'au moins un travailleur (1 UTH), cette limite inférieure pouvant toutefois, selon la procédure prévue à l'article 19, être réduite jusqu'à 0,75 UTH par État membre.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Do celów niniejszego rozporządzenia przeliczanie JZG na uprawnienia do dopłat odbywa się przy zastosowaniu tabeli przeliczeniowej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2328/91 z dnia 15 lipca 1991 r. w sprawie poprawy efektywności struktur rolnych [5]. W tym celu uwzględnia się krowy mamki oraz owce i/lub kozy objęte wnioskiem o uczestnictwo w programie zmiany przeznaczenia.

Französisch

Aux fins du présent règlement, la conversion d'unités de gros bétail (UGB) en droits à la prime s'effectue à l'aide du tableau de conversion figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (5). À cet effet, il est tenu compte des vaches allaitantes ainsi que des ovins et/ou caprins qui feront l'objet d'une demande de participation au programme de conversion.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

a) samce, krowy mamki i jałówki, owce i/lub kozy, w odniesieniu do których został złożony wniosek o przyznanie premii, jak również krowy mleczne potrzebne do produkcji łącznej ilości mleka wyznaczonej dla tego producenta. Liczba zwierząt jest przeliczana na LU za pomocą tabeli przeliczeniowej znajdującej się w załączniku III;

Französisch

a) des bovins mâles, des vaches allaitantes et des génisses, des ovins et/ou caprins pour lesquels des demandes de prime ont été déposées, ainsi que des vaches laitières nécessaires pour produire la quantité totale de référence de lait attribuée au producteur. La conversion du nombre d'animaux ainsi obtenu en UGB est effectuée à l'aide du tableau de conversion figurant à l'annexe III;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

a) w drodze odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. a), liczebność stada w gospodarstwie hodowlanym jest określana poprzez uwzględnienie samców, krów i jałówek znajdujących się w takim gospodarstwie w danym roku kalendarzowym, łącznie z owcami i/lub kozami, w odniesieniu do których zostały złożone wnioski o przyznanie premii w tym samym roku kalendarzowym. Liczba zwierząt jest przeliczana na LU za pomocą tabeli przeliczeniowej znajdującej się w załączniku III;

Französisch

a) par dérogation aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, point a), le facteur de densité de l'exploitation est déterminé sur la base du nombre de bovins mâles, de vaches et de génisses présents dans l'exploitation au cours de l'année civile considérée, ainsi que des ovins et/ou caprins pour lesquels des demandes de prime ont été introduites pour la même année civile. Le nombre d'animaux est converti en UGB à l'aide du tableau de conversion figurant à l'annexe III;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

a) w drodze odstępstwa od przepisów art. 131 ust. 2 lit. a), wymogi dotyczące obsady zwierząt gospodarstw są określane poprzez uwzględnienie samców z gatunku bydła, krów i jałówek przebywających w gospodarstwie podczas odnośnego roku kalendarzowego, jak również owiec i/lub kóz, dla których złożono wnioski o premie dla tego samego roku kalendarzowego. Liczbę zwierząt należy przeliczyć na LSU poprzez odwołanie się do tabeli przeliczeniowej, o której mowa w art. 131 ust. 2 lit. a);

Französisch

a) par dérogation aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, point a), le facteur de densité des exploitations est déterminé sur la base du nombre de bovins mâles, de vaches et de génisses présents dans l'exploitation au cours de l'année civile considérée, ainsi que du nombre d'ovins et/ou de caprins pour lesquels des demandes de prime ont été introduites pour la même année civile. Le nombre d'animaux ainsi obtenu est converti en UGB à l'aide du tableau de conversion figurant à l'article 131, paragraphe 2, point a);

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK