Google fragen

Sie suchten nach: växtskyddskonventionen (Schwedisch - Dänisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Dänisch

Info

Schwedisch

den internationella växtskyddskonventionen

Dänisch

international plantebeskyttelseskonvention

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Internationella växtskyddskonventionen ändrades på genomgripande sätt 1979 och 1997.

Dänisch

Plantebeskyttelseskonventionen blev gennemgribende ændret i 1979 og 1997.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Den officiella växtskyddsmyndighet som har inrättats enligt Internationella växtskyddskonventionen skall företrädesvis utses för detta ändamål.

Dänisch

Den officielle plantebeskyttelsesmyndighed, der er oprettet i henhold til den internationale plantebeskyttelseskonvention, skal helst udpeges til dette formål.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Den officiella växtskyddsmyndighet, som har inrättats enligt Internationella växtskyddskonventionen skall företrädesvis utses för detta ändamål.

Dänisch

Med henblik herpå udpeges fortrinsvis det officielle plantebeskyttelsesorgan, der er oprettet i overensstemmelse med den internationale plantebeskyttelseskonvention.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

arbetsgruppen för växtskydd (frågor som rör den internationella växtskyddskonventionen/kommissionen för fytosanitära åtgärder)

Dänisch

Plantesundhedsgruppen (IPPC-/CPM-spørgsmål)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Certifikatet skall, oberoende av utformning, omfatta de uppgifter som återfinns i modellerna i bilagan till Internationella växtskyddskonventionen.

Dänisch

Det skal uanset dets format indeholde de oplysninger, der er fastsat i modellen i bilaget til den internationale plantebeskyttelseskonvention.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Trots första stycket får sundhetscertifikat utfärdade enligt originalversionen av den modell som fastställs i bilagan till Internationella växtskyddskonventionen av den 6 december 1951 användas under en övergångsperiod.

Dänisch

Uanset første afsnit kan plantesundhedscertifikater, der udstedes i overensstemmelse med modellen i bilaget til Den Internationale Konvention om Plantebeskyttelse anvendes i den oprindelige form i en overgangsperiode.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Under en övergångsperiod bör det fastställas regler för användningen av certifikaten på grundval av de förlagor som anges i bilagan till Internationella växtskyddskonventionen, i dess ändrade form från 1979.

Dänisch

Der bør fastsættes bestemmelser om anvendelse i en overgangsperiode af certifikater, der er baseret på de modeller, som er anført i konventionens bilag som ændret i 1979.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

De är också överens om att i syfte att tillvarata sina gemensamma intressen samråda med varandra och samordna sina åtgärder inom ramen för Codex Alimentarius, den internationella byrån för smittsamma husdjurssjukdomar och den internationella växtskyddskonventionen.

Dänisch

De er også enige om forudgående konsultation og koordination inden for rammerne af Codex Alimentarius, Det Internationale Kontor for Epizootier og den internationale plantebeskyttelseskonvention med henblik på at fremme deres fælles interesser.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Trots första stycket får sundhetscertifikat utfärdade enligt originalversionen av den modell som fastställs i bilagan till Internationella växtskyddskonventionen av den 6 december 1951 användas under en övergångsperiod. Periodens utgångsdatum får fastslås enligt förfarandet i artikel 17.

Dänisch

Uanset første afsnit kan plantesundhedscertifikater, der udstedes i overensstemmelse med modellen i bilaget til Den Internationale Konvention om Plantebeskyttelse anvendes i den oprindelige form i en overgangsperiode. Datoen for denne overgangsperiodes udløb fastsættes efter proceduren i artikel 17.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Rådet har dessutom beslutat om EU:s anslutning till den reviderade Europeiska konventionen om skydd av djur under internationella transporter, liksom till Internationella växtskyddskonventionen och till det internationella fördraget om växtgenetiska resurser.

Dänisch

Rådet besluttede endvidere, at Fællesskabet skulle tiltræde den reviderede europæiske konvention om beskyttelse af dyr under international transport, den internationale plantebeskyttelseskonvention samt den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

4. a) Det skall, i enlighet med förfarandet i artikel 18.2, fastställas vilka av de modeller som förekommer i olika versioner av bilagan till Internationella växtskyddskonventionen som kan godkännas.

Dänisch

4. a) Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, afgøres det, hvilke modeller der, som fastsat i de forskellige versioner af bilaget til den internationale plantebeskyttelseskonvention, kan godkendes.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Enligt samma förfarande får alternativa specificeringar för 'sundhetscertifikat' eller 'sundhetscertifikat för återexport' fastställas för tredje land som inte är part i Internationella växtskyddskonventionen.

Dänisch

Efter samme procedure kan alternative specifikationer vedrørende 'plantesundhedscertifikaterne' eller 'plantesundhedscertifikaterne for reeksport' fastsættes for et tredjeland, der ikke er part i plantebeskyttelseskonventionen.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Technical Panel on Forest Quarantine (TPFQ) som upprättats under internationella växtskyddskonventionen (IPPC) och som består av internationellt erkända skogsbruksexperter har nu analyserat tillgängliga forskningsdata om de fytosanitära risker som förekomsten av bark på träemballage medför.

Dänisch

Det tekniske udvalg vedrørende karantæne for skovbrugsprodukter (Technical Panel on Forest Quarantine), der er oprettet i henhold til den internationale plantebeskyttelseskonvention (IPPC) og er sammensat af internationalt anerkendte skovbrugseksperter, har nu analyseret de foreliggende forskningsdata om den plantesundhedsmæssige risiko ved, at der findes bark på træemballeringsmateriale.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Det visade sig att många konventionsparter redan använder certifikat som baseras på de förlagor som finns i Internationella växtskyddskonventionens bilaga i dess ändrade form från 1997.

Dänisch

Det viste sig, at mange af konventionens kontraherende parter allerede anvender certifikater, der er baseret på de modeller, som er anført i konventionens bilag som ændret i 1997.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

I bilagan till Internationella växtskyddskonventionen (IPPC) av den 6 december 1951, som slöts inom Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), föreskrivs förlagor till certifikat, med standardordalydelser och standardformat som bör följas vid utformning och utfärdande av certifikat.

Dänisch

I den internationale plantebeskyttelseskonvention, der blev vedtaget af De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) den 6. december 1951, er der i bilaget fastlagt modeller til certifikater med en standardformulering og et standardformat, der bør følges, når der udarbejdes og udstedes certifikater.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Med hänsyn till artikel 13.1 ii i direktiv 2000/29/EG skall medlemsstaterna godta officiella ”sundhetscertifikat” eller ”sundhetscertifikat för återexport” (nedan kallade ”certifikat”), utfärdade i enlighet med de förlagor som anges i bilaga I, vilka åtföljer växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i del B i bilaga V till direktiv 2000/29/EG och som kommer från länder utanför gemenskapen som undertecknat Internationella växtskyddskonventionen.

Dänisch

Ved anvendelse af artikel 13, stk. 1, nr. ii), i direktiv 2000/29/EF accepterer medlemsstaterne officielle »plantesundhedscertifikater« eller »plantesundhedscertifikater for reeksport« (»certifikater«) udstedt i overensstemmelse med modellerne i bilag I til nærværende direktiv, der ledsager planter, planteprodukter og andre objekter, som er opført i del B i bilag V til direktiv 2000/29/EF, og som kommer fra tredjelande, der deltager i den internationale plantebeskyttelseskonvention.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Trots att 1997 års ändringar av Internationella växtskyddskonventionen ännu inte har trätt i kraft blev det genom resolution 12/97, som godtogs vid FAO-konferensens tjugonionde session, tillåtet att som ett alternativ och på frivillig basis mellan konventionsparter som godtar dem använda de ändrade certifikaten.

Dänisch

Skønt ændringerne af plantebeskyttelseskonventionen fra 1997 endnu ikke er trådt i kraft, tillod resolution 12/97 vedtaget på FAO-konferencens 29. møde, at de ændrede certifikater anvendes som et alternativ og på frivillig basis blandt de af konventionens kontraherende parter, der ønsker at anvende dem.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Vid den sjunde översynskonferensen uppmanades konventionsstaterna i anslutning till artikel X i BTV-konventionen att fortsätta stärka befintliga internationella organisationer och nätverk, särskilt sådana som ingår i WHO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och den internationella växtskyddskonventionen (IPPC).

Dänisch

Syvende gennemgangskonference opfordrede i relation til artikel X i BTWC de deltagende stater til fortsat at styrke eksisterende internationale organisationer og netværk, navnlig WHO, FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO), Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) og den internationale plantebeskyttelseskonvention (IPPC).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No 5. Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom.

Dänisch

Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No 5, Sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK