Sie suchten nach: typgodkännandeförfarande (Schwedisch - Italienisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Italienisch

Info

Schwedisch

det ena förslaget är att man åstadkommer den inre marknaden med hjälp av ett typgodkännandeförfarande.

Italienisch

a volte l'aiuto superava un terzo della spesa.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

det ena förslaget är att man åstadkommer den inre marknaden med hjälp av ett typgodkännandeförfarande .

Italienisch

il primo è inteso a istituire il mercato interno mediante un sistema unico di omologazione dei modelli.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

en sådan ny global testcykel bör införas som ett alternativt typgodkännandeförfarande för det andra steget 2006.

Italienisch

È opportuno che tale nuovo ciclo di prova su scala mondiale sia introdotto quale procedura alternativa di omologazione per la seconda fase che decorrerà dal 2006.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

tillämpningen av beräkningarna i bilagorna ii och iii på mikrokraftvärmepannor kan i enlighet med proportionalitetsprincipen baseras på värden från ett typgodkännandeförfarande som godkänts av ett behörigt oberoende organ.

Italienisch

l'applicazione dei calcoli di cui agli allegati ii e iii alle unità di micro-cogenerazione potrebbe essere basata, conformemente al principio di proporzionalità, su valori risultanti da una serie di prove di conformità, certificate da un organismo competente indipendente.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

provningsförfarandet bör införas som ett alternativt typgodkännandeförfarande, i enlighet med vad varje tillverkare själv väljer, för det andra obligatoriska steget enligt direktiv 2002/51/eg.

Italienisch

tale ciclo di prova costituisce una procedura alternativa di omologazione, a scelta del produttore, per la seconda fase a carattere vincolante della direttiva 2002/51/ce.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

när det gäller detta direktiv om eg : s typgodkännandeförfarande har vi bara delvis gjort ett litet framsteg, eftersom naturligtvis också de enskilda staternas typgodkännanden gäller parallellt som komplettering till det direktiv som nu fastslås.

Italienisch

dove è necessaria l' una e dove l' altro? la direttiva sulla procedura di omologazione ci ha permesso di conseguire solo un modesto successo parziale, perché parallelamente alla normativa che definiremo continueranno a vigere anche le omologazioni nazionali.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

1. direktiv 77/541/eeg är ett av särdirektiven om det eg-typgodkännandeförfarande som har fastställts genom direktiv 70/156/eeg.

Italienisch

(1) la direttiva 77/541/cee è una delle direttive particolari previste dal sistema di omologazione ce istituito dalla direttiva 70/156/cee.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

(1) direktiv 2003/97/eg är ett av de särdirektiv som reglerar gemenskapens typgodkännandeförfarande enligt direktiv 70/156/eeg.

Italienisch

(1) la direttiva 2003/97/ce è una delle direttive particolari del procedimento comunitario di omologazione creato dalla direttiva 70/156/cee.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

(1) direktiv 70/221/eeg är ett av de särdirektiv som behandlar gemenskapens typgodkännandeförfarande enligt direktiv 70/156/eeg.

Italienisch

(1) la direttiva 70/221/cee è una delle direttive particolari nel contesto della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 70/156/cee.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

(9) de bestämmelser som tillåter säten som är vända åt sidan och utrustade med tvåpunktsbälten i vissa typer av fordon i kategori m3 bör vara tillfälliga i avvaktan på att en gemenskapslagstiftning som omarbetar direktiv 70/156/eeg och utvidgar gemenskapens typgodkännandeförfarande till att omfatta alla fordon, inbegripet fordon i kategori m3, träder i kraft.

Italienisch

(9) le disposizioni che autorizzano l'installazione di sedili orientati lateralmente con cinture a due punti d'ancoraggio in talune classi di veicoli della categoria m3 dovrebbero avere carattere temporaneo, in attesa dell'entrata in vigore della normativa comunitaria concernente la rifusione della direttiva 70/156/cee e l'estensione del sistema di omologazione comunitaria a tutti i veicoli, inclusi quelli della categoria m3.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Schwedisch

dessa krav skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan. det är därför nödvändigt att samma krav antas av alla medlemsstater, antingen som tillägg till eller i stället för de nuvarande reglerna, för att därmed för varje traktortyp särskilt medge införandet av det eeg-typgodkännandeförfarande som behandlats i rådets direktiv 74/150/eeg av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks-och skogsbrukstraktorer med hjul(4), ändrad senast genom direktiv 82/890/eeg(5).

Italienisch

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizionidevono essere adottate da tutti gli stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, in particolare per permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione cee che forma oggetto della direttiva 74/150/cee del consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (4), modificata da ultimo dalla direttiva 82/890/cee (5);

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

(16) med tanke på den globala marknaden för motorcyklar och förekomsten av liknande problem rörande luftkvaliteten runt omkring i världen bör man sträva efter att få fram en harmoniserad testcykel. det noteras att kommissionen kommer att fortsätta sina insatser att få fram en sådan harmoniserad testcykel med alla andra parter som är inblandade på andra marknader och slutföra detta så fort som möjligt. den globalt harmoniserade testcykel som för närvarande utarbetas i genève av det 29:e expertmöte som hålls av fn:s ekonomiska kommission för europa är en bra grund. en sådan ny global testcykel bör införas som ett alternativt typgodkännandeförfarande för det andra steget 2006. när den har blivit allmänt erkänd kan den nya testcykeln vid alla ytterligare sänkningar bli den regelmässiga grunden för typgodkännande.

Italienisch

(16) tenuto conto del mercato globale dei motocicli e di problemi analoghi connessi con la qualità dell'aria su scala mondiale, è utile adoperarsi per l'introduzione di un ciclo di prova armonizzato. si prende atto del fatto che la commissione proseguirà i tentativi di messa a punto di tale ciclo di prova armonizzato con tutte le altre parti che operano in altri mercati e li porterà a termine quanto prima. il ciclo di prova su scala mondiale delle emissioni dei motocicli elaborato attualmente a ginevra dal gruppo 29 della commissione economica per l'europa delle nazioni unite costituisce una buona base. È opportuno che tale nuovo ciclo di prova su scala mondiale sia introdotto quale procedura alternativa di omologazione per la seconda fase che decorrerà dal 2006. il nuovo ciclo di prova, una volta ottenuto un ampio riconoscimento, potrebbe diventare la base normale per l'omologazione anche in tutte le successive fasi di riduzione.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

5. så snart som möjligt och senast efter den tekniska framtagningen av den globala testcykeln skall kommissionen lägga fram ett förslag om dess införande och en ny uppsättning gränsvärden, inklusive för partikelutsläpp från motorer med kompressionständning och tvåtaktsmotorer med gnisttändning. dessa gränsvärden bör fastställas i förhållande till det andra obligatoriska steget i detta direktiv 2006 (rad b i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga ii till kapitel 5 i direktiv 97/24/eg) för att säkerställa samma utsläppsnivå. testcykeln bör införas tillsammans med dessa nya gränsvärden (ny rad c i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga ii till kapitel 5 i direktiv 97/24/eg) som ett alternativt typgodkännandeförfarande, i enlighet med vad varje tillverkare själv väljer, för det andra obligatoriska steget 2006. i linje med antagandet av den nya globala testcykeln i andra regioner kommer det då att bli det enda regelmässiga typgodkännandeförfarandet. för ytterligare stadier för minskningen av avgasutsläpp efter 2006 kommer den nya testcykeln, tillsammans med gränsvärden som bygger på denna cykel, att vara det enda giltiga typgodkännandeförfarandet.

Italienisch

5. quanto prima possibile e al più tardi dopo la messa a punto tecnica del ciclo di prova su scala mondiale, la commissione presenta una proposta per la sua introduzione e una nuova serie di valori limite, comprese le emissioni di particolato dai motori ad accensione spontanea e da quelli ad accensione comandata a due tempi. questi valori devono essere fissati in relazione alla seconda fase vincolante che decorrerà dal 2006 della presente direttiva (casella b della tabella di cui al capitolo 5, allegato ii, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/ce) per garantire il medesimo livello di emissioni. il ciclo di prova dev'essere introdotto con questi nuovi valori limite (casella c da inserire nella tabella di cui al capitolo 5, allegato ii, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/ce) quale procedura alternativa di omologazione, a scelta del produttore, per la seconda fase vincolante che decorrerà dal 2006. in funzione dell'adozione del nuovo ciclo di prova su scala mondiale in altre regioni, esso diventerà l'unica procedura regolare di omologazione. per le ulteriori fasi di riduzione dei gas di scappamento dopo il 2006 il nuovo ciclo di prova con i pertinenti valori limite costituirà l'unica procedura valida di omologazione.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

1. direktiv 77/541/eeg är ett av särdirektiven om det eg-typgodkännandeförfarande som har fastställts genom direktiv 70/156/eeg. följaktligen är de bestämmelser som fastställs i direktiv 70/156/eeg om fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter tillämpliga på det direktivet.

Italienisch

(1) la direttiva 77/541/cee è una delle direttive particolari previste dal sistema di omologazione ce istituito dalla direttiva 70/156/cee. di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/cee relative ai sistemi, ai componenti ed alle entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

med beaktande av följande:direktiv 78/318/eeg är ett av de särdirektiv om det eeg-typgodkännandeförfarande som fastställts genom direktiv 70/156/eeg. bestämmelser i direktiv 70/156/eeg om fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter skall följaktligen omfatta även detta direktiv.

Italienisch

considerando che la direttiva 78/318/cee è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione cee istituita dalla direttiva 70/156/cee; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/cee relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

med beaktande av följande:direktiv 75/443/eeg är ett av de särdirektiv för eg-typgodkännandeförfarande som infördes genom rådets direktiv 70/156/eeg. de bestämmelser som fastställs i direktiv 70/156/eeg om fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter gäller följaktligen för detta direktiv.

Italienisch

considerando che la direttiva 75/443/cee è una delle direttive particolari che devono essere osservate per conformarsi al procedimento di omologazione ce istituito dalla direttiva 70/156/cee; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/cee relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

det är därför nödvändigt att samtliga medlemsstater antar samma krav antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande regler, för att möjliggöra att varje fordonstyp genomgår det eeg-typgodkännandeförfarande, som fastställs i rådets direktiv 70/156/eeg av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon4 senast ändrat genom direktiv 87/403/eeg5. bestämmelserna om däck bör fastställa gemensamma krav inte bara för däckens egenskaper utan också för däckutrustningen på fordon och släpvagnar.

Italienisch

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione cee che forma oggetto della direttiva 70/156/cee del consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/cee (5);

Letzte Aktualisierung: 2014-10-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

4.4 de oberoende reservdelsleverantörerna behöver däremot inte genomföra någon teknisk förhandskontroll av de delar som de saluför, eftersom inget typgodkännandeförfarande föreskrivs för enskilda bildelar, utom för vissa komponenter, nämligen de s.k. separata tekniska enheterna. dessa är, när det gäller karosseridelar, fönsterglasen, backspeglarna, strålkastarna och bakljusen. för övriga komponenter (motorhuvar, stötfångare osv.) finns inga krav på tekniska tester före utsläppandet på marknaden och alltså inga garantier för att dessa komponenter uppfyller samma specifikationer som originaldelarna. de oberoende leverantörerna är endast underställda allmänna krav på produktsäkerhet och ansvariga endast för skador som är en följd av defekter hos produkten.

Italienisch

4.4 di contro, i fornitori indipendenti di parti di ricambio non sono soggetti ad alcun controllo tecnico preventivo delle parti che immettono sul mercato, in quanto non è prevista una procedura di omologazione dei singoli componenti della vettura salvo che per alcuni particolari, e cioè le cosiddette unità tecniche indipendenti. queste sono, per le parti di carrozzeria, i vetri, gli specchietti retrovisori, i proiettori e i fanali posteriori. per le altre parti (cofano, paraurti, ecc.), non vi è alcun obbligo di prove tecniche prima della commercializzazione e quindi nessuna certezza che esse abbiano le stesse caratteristiche di quelle prodotte per il primo equipaggiamento. i fornitori indipendenti sono unicamente sottoposti alle norme generali sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità per danni conseguenti a difetti del prodotto.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

(2) i direktiv 74/150/eg begränsas gemenskapens typgodkännandeförfarande endast till jordbruks-eller skogsbrukstraktorer med hjul. det är därför också nödvändigt att utvidga bestämmelsernas tillämpningsområde till andra kategorier av jordbruks-och skogsbruksfordon. det här direktivet är således ett första steg mot en reglering av övriga motoriserade jordbruksfordon.

Italienisch

(2) dato che la direttiva 74/150/cee limita l'applicazione della procedura di omologazione comunitaria ai trattori agricoli o forestali a ruote, risulta indispensabile anche estendere il campo d'applicazione ad altre categorie di veicoli agricoli o forestali. la presente direttiva costituisce pertanto un primo passo verso la regolamentazione di altri veicoli agricoli a motore.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

(15) det allmänna syftet med detta direktiv bör vara att fastställa en harmoniserad metod för beräkning av kraftvärmeproducerad el och nödvändiga riktlinjer för dess genomförande, med beaktande av metoder som för närvarande utarbetas av de europeiska standardiseringsorganisationerna. beräkningsmetoden bör gå att anpassa beroende på den tekniska utvecklingen. tillämpningen av beräkningarna i bilagorna ii och iii på mikrokraftvärmepannor kan i enlighet med proportionalitetsprincipen baseras på värden från ett typgodkännandeförfarande som godkänts av ett behörigt oberoende organ.

Italienisch

(15) l'obiettivo generale della presente direttiva dovrebbe essere quello di adottare un metodo armonizzato per il calcolo di elettricità da cogenerazione e le linee guida necessarie per la sua applicazione, tenuto conto di metodologie come quelle attualmente in via di sviluppo nell'ambito delle organizzazioni europee di normazione. tale metodo dovrebbe essere adattabile per tener conto del progresso tecnico. l'applicazione dei calcoli di cui agli allegati ii e iii alle unità di micro-cogenerazione potrebbe essere basata, conformemente al principio di proporzionalità, su valori risultanti da una serie di prove di conformità, certificate da un organismo competente indipendente.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK