Google fragen

Sie suchten nach: svårhetsgraden (Schwedisch - Spanisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Spanisch

Info

Schwedisch

Frekvensen och svårhetsgraden av neurotoxiciteten var i allmänhet dosberoende hos de patienter som fick Abraxane.

Spanisch

Trastornos del sistema nervioso: en general, la frecuencia y gravedad de la neurotoxicidad fue dosis- dependiente en pacientes con Abraxane.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

Svårhetsgraden vid en viss risk skall bedömas efter om det finns rimliga belägg för att den skada som kan härledas till produkten kan inträffa under normal användning.

Spanisch

La severidad del daño para la salud y la seguridad de un peligro determinado debería ser aquella en relación con la cual existen pruebas razonables de que los daños para la salud y la seguridad atribuibles al producto podrían producirse durante un uso previsible.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

I rambeslutet bör dessutom föreskrivas att sanktioner som motsvarar dessa brotts svårhetsgrad utdöms för fysiska och juridiska personer som begått eller är ansvariga för sådana brott.

Spanisch

Por otra parte, debe prever la imposición de sanciones correspondientes a la gravedad de estos delitos contra las personas físicas y jurídicas que los cometan o sean responsables de los mismos.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Det har visat sig att behovet av att förbättra förmågan att skydda kritisk infrastruktur i unionen innebär att åtgärderna mot angrepp mot informationssystem bör kompletteras med stränga straffrättsliga påföljder som återspeglar angreppens svårhetsgrad.

Spanisch

De la necesidad de incrementar en la Unión la capacidad de protección de estas infraestructuras se desprende que las medidas contra los ataques informáticos deben complementarse con penas estrictas que reflejen la gravedad de tales ataques.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

d) Brottens svårhetsgrad.

Spanisch

d) la gravedad de los delitos;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

1) Rådgivande kommittén är enig med kommissionen om grundbeloppet för böterna på grundval av överträdelsens svårhetsgrad och varaktighet för båda parterna.

Spanisch

1) El Comité Consultivo coincide con la Comisión al respecto del importe básico de las multas, que se basa en la gravedad y duración de la infracción cometida por ambas partes.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

17. För att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning efterlevs är det viktigt att medlemsstaterna ålägger sanktioner mot överträdelser i tillräcklig omfattning och på ett lämpligt sätt med hänsyn till överträdelsens art och svårhetsgrad.

Spanisch

(17) Considerando que, para lograr el cumplimiento del presente Reglamento, es importante que los Estados miembros sancionen las infracciones de una manera adecuada y correspondiente al carácter y a la gravedad de las infracciones;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Överträdelsens svårhetsgrad

Spanisch

Gravedad de la infracción

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Om flera medlemsstater har utfärdat en europeisk arresteringsorder för samma person, skall beslutet om vilken av framställningarna som skall verkställas fattas av den verkställande rättsliga myndigheten, som skall ta vederbörlig hänsyn till alla omständigheter, särskilt till brottens relativa svårhetsgrad och platsen för deras förövande, datumen för de respektive europeiska arresteringsorderna samt huruvida ordern har utfärdats för lagföring eller för verkställande av ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd.

Spanisch

En el caso de que dos o más Estados miembros hubieran emitido una orden de detención europea en relación con la misma persona, la elección sobre cuál de las órdenes de detención europeas será ejecutada será adoptada por la autoridad judicial de ejecución, teniendo en cuenta todas las circunstancias, y en particular el lugar y la gravedad relativa de los delitos, las respectivas fechas de las distintas órdenes, así como el hecho de que la orden se haya dictado a efectos de la persecución penal o a efectos de ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

De åtgärder som anges i punkt 1 skall anpassas efter överträdelsens art och svårhetsgrad och omfattar bestämmelser om beslag av och, när så är lämpligt, förverkande av exemplar.

Spanisch

Las medidas contempladas en el apartado 1 serán adecuadas a la naturaleza y a la gravedad de la infracción e incluirán disposiciones con vistas a la intervención y, en su caso, el comiso de los especímenes.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

4) Rådgivande kommittén är enig med kommissionen om bedömningen av överträdelsens svårhetsgrad, såsom den beskrivs i beslutsutkastet.

Spanisch

4) El Comité Consultivo coincide con la Comisión en su análisis de la gravedad de la infracción, según se describe en el proyecto de Decisión.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Om två eller flera stater har utfärdat en europeisk arresteringsorder eller en arresteringsorder för samma person, skall beslutet om vilken av framställningarna som skall verkställas fattas av den verkställande rättsliga myndigheten, som skall ta vederbörlig hänsyn till alla omständigheter, särskilt till brottens relativa svårhetsgrad och platsen för deras förövande, datumen för de olika arresteringsorderna samt huruvida ordern har utfärdats för lagföring eller för verkställande av fängelse eller en annan frihetsberövande åtgärd.

Spanisch

En el caso de que dos o más Estados hubieran emitido orden de detención europea u orden de detención en relación con la misma persona, la elección sobre cuál de las órdenes de detención será ejecutada la adoptará la autoridad judicial de ejecución, teniendo en cuenta todas las circunstancias, y en particular el lugar y la gravedad relativa de los delitos, las respectivas fechas de las distintas órdenes, así como el hecho de que la orden se haya dictado a efectos de persecución penal o a efectos de ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Beräkningen grundade sig påöverträdelsens svårhetsgrad (som i det här fallet var mycket allvarlig) och hur länge den hade varat. Detresulterade i ett grundbelopp som ligger nära (Christie’s) eller överskrider (Sotheby’s) de maximala bötersom kommissionen har rätt att ålägga, det vill säga 10 % av den globala omsättningen i enlighet medförordning nr 17, som fastställer regler och förfaranden för tillämpningen av artiklarna 81 och 82, varavden sistnämnda artikeln gäller missbruk av dominerande ställning.

Spanisch

El resultado de este cálculo, basado en lagravedad y duración de la infracción, fue una multa de un importe de base equivalente (en el caso de Christie’s) o superior (en el de Sotheby’s) al importe máximo que la Comisión puede imponer o legalmente, que es del 10 % del volumen de negocios mundial, tal y como establece el Reglamento n 17 de 1962, que fija las normas y procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82; este último regula elsupuesto de abuso de posición dominante.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Det ankommer på domstolen att inom sitt utrymme för skönsmässig bedömning fastställa vitet med utgångspunkt i ett antal grundkriterier, vilka i princip utgörs av överträdelsens varaktighet, dess svårhetsgrad och den berörda medlemsstatens betalningsförmåga.

Spanisch

Corresponde al Tribunal de Justicia, en el ejercicio de su facultad de apreciación, fijar la multa coercitiva en función de los criterios de base que son, en principio, la duración de la infracción, su gravedad y la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Överträdelsens svårhetsgrad är uppenbar mot bakgrund av dess inverkan på fiskeresurserna, och i synnerhet på rödspätte- och sjötungebestånden i ICES-område IV.

Spanisch

Krupp Thyssen Nirosta GmbH (en lo sucesivo, «KTN»), sociedad alemana, fue creada el 1 de enero de 1995 como consecuencia de la concentración de las actividades desarrolladas en el sector de los productos planos de acero inoxidable, resistentes a los ácidos y a las temperaturas elevadas, por Thyssen Stahl AG y Fried Krupp AG Hoesch-Krupp (en lo sucesivo, «Krupp»).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Det är viktigt att avgiftsbeloppet — i enlighet med ovannämnd rättspraxis — bestäms på ett sätt som är förenligt med proportionalitetsprincipen och enligt regler motsvarande dem som gäller för överträdelser av samma art och svårhetsgrad enligt nationell rätt.

Spanisch

Sin embargo, considera que tal solución implicaría una consecuencia excesiva, que consistiría en excluir que cualquier organismo estatal con personalidad jurídica, por cuanto sujeto de Derecho diferenciado, pueda prestar, sobre la base de un contrato por escrito, servicios retribuidos destinados al Estado.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

När det gäller det belopp som höjningen av tullen motsvarar är det viktigt att detsamma — i enlighet med rättspraxis — bestäms enligt regler motsvarande dem som gäller för överträdelser av samma art och svårhetsgrad enligt nationell rätt. Sanktionsåtgärden skall dock under alla omständigheter vara effektiv, stå i rimlig proportion till överträdelsen och vara avskräckande.

Spanisch

En lo que atañe a la cuantía del recargo, debe fijarse, conforme a la jurisprudencia, en condiciones análogas a las que en Derecho nacional se aplican a las infracciones de la misma naturaleza y gravedad y que, en todo caso, confieran a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasivo.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

En sådan utvidgning innebär således inte att de nationella domstolarna är förhindrade att beivra överträdelser av gemenskapslagstiftningen enligt regler motsvarande de materiella och processuella regler som gäller för överträdelser av samma art och svårhetsgrad enligt nationell rätt, om påföljderna under alla omständigheter är effektiva, står i rimlig proportion till överträdelsen och är avskräckande.

Spanisch

Por lo tanto, el Juez remitente descarta el Derecho nacional relativo a las actuaciones penales por falsa declaración de mercancías, a la que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 410 del code des douanes francés, siempre que las disposiciones aduaneras comunitarias que derivan de dicha unificación se opongan a tales actuaciones para sancionar las infracciones de la normativa comunitaria aplicable en la época en que acaecieron los hechos.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Den påföljd som föreskrivs skall motsvarade regler som gäller för överträdelser av samma art och svårhetsgrad av nationella bestämmelser, och den skall vara effektiv, stå i rimlig proportion till överträdelsen samt vara avskräckande."

Spanisch

El artículo 95 del Tratado CE no se opone a una legislación como la descrita en el apartado anterior».

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

"Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för förordning nr 2913/92 skall tolkas på så sätt att de inte utgör något hinder för att tillämpa nationell lagstiftning, enligt vilken det, vid uppkomsten av en tuUskuld enligt artiklarna 202—205,210 etter 211 i gemenskapens tullkodex etter vid uppbörd i efterhand enligt artikel 220 i tullkodexen, skatt betalas förhöjd tull som motsvarar den dröjsmålsränta som skutte ha utgått för perioden mellan tidpunkten för tuUskuldens uppkomst och tidpunkten för bokföringen av skulden etter, vid uppbörd i efterhand enligt artikel 220 i tullkodexen, mellan förfallodagen för betalning av den ursprungligen bokförda tullskulden och dagen för bokföringen av skulden i efterhand. Detta förutsätter att räntesatsen bestäms enligt regler motsvarande dem som gäller för överträdelser av samma art och svårhetsgrad enligt nationell rätt och att sanktionsåtgärden är effektiv, står i rimlig proportion till överträdelsen och är avskräckande.

Spanisch

«El Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, y el Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n° 2913/92, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa que establece un recargo sobre los derechos de aduana en el supuesto de que se origine una deuda aduanera con arreglo a los artículos 202 a 205, 210 o 211 del Código aduanero comunitario, o en caso de recaudación a posteriori con arreglo al artículo 220 del mismo Código, cuyo importe equivale a los intereses de demora que se habrían devengado durante el período comprendido entre el nacimiento de la deuda aduanera y su contracción, o bien, en caso de recaudación a posteriori con arreglo al artículo 220 del Código aduanero comunitario, entre la fecha de exigibilidad de dicha deuda inicialmente contraída y la contracción a posteriori de la referida deuda, siempre que el tipo de interés se fije en condiciones análogas a las que en Derecho nacional se aplican a las infracciones de la misma naturaleza y gravedad y que confieran a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasivo.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK