Google fragen

Sie suchten nach: brenner (Slowakisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Slowakisch

Englisch

Info

Slowakisch

Brenner

Englisch

Brenner

Letzte Aktualisierung: 2017-02-07
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

PP1, Brenner základný tunel (2007 - 2013)

Englisch

PP1, Brenner Base Tunnel (2007-2013)

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

Rakúsko môže oslobodiť rakúskeho poplatku užívateľov diaľnice na úseku Kufstein - Brenner.

Englisch

Austria may exempt from the Austrian user charge the stretch of motorway between Kufstein and Brenner.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

Videli sme to už dnes. Niektorí hovorili o Dunaji, iní najmä o južnej Európe a ďalší o tuneli cez horský masív Brenner.

Englisch

We have seen it already today: some people talked about the Danube, others talked, in particular, about southern Europe and others still talked about the Brenner Base Tunnel.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

Vzhľadom na dôležitosť nového prechodu cez Brenner spoločenstvo vyhlasuje svoju pripravenosť rozšírením doteraz vykonanej akcie urýchliť spoluprácu s Rakúskom na projekte tunela a jeho prístupových tratí na úpätí Brennera.

Englisch

In view of the importance of a new Brenner crossing, the Community declares its readiness, as an extension to action taken hitherto, to step up its cooperation with Austria on the Brenner base tunnel project and access routes;

Letzte Aktualisierung: 2017-02-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

Základný tunel Brenner sa vybaví systémom ERTMS, len čo sa dokončia práce na infraštruktúre (výhľadovo v roku 2020).

Englisch

The Brenner base tunnel will be equipped with ERTMS once the infrastructure work is completed (target date 2020).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

Tunel cez horský masív Brenner je súčasťou vysokorýchlostnej železničnej osi z Berlína do Palerma a programu transeurópskej dopravnej siete a má prechádzať pod osou smerujúcou z Innsbrucku do Bolzana.

Englisch

The Brenner Base Tunnel is part of the high-speed rail axis from Berlin to Palermo and the trans-European transport network programme and it is intended to cross under the Innsbruck to Bozen axis.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

vzhľadom na dôležitosť nového prechodu cez Brenner, Rakúsko vyhlasuje svoju ochotu pokračovať v už začatom diele a urýchliť spoluprácu so spoločenstvom na projekte tunela a jeho napájačov na úpätí Brennera.

Englisch

in view of the importance of a new Brenner crossing, Austria declares itself willing to pursue work already under way and step up cooperation with the Community with regard to the Brenner base tunnel project and its feeder lines.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

Nový poradenský mandát bol prijatý minulý rok a vzťahuje sa na základňový tunel Brenner (pozri tiež rámček pri časti Odborný posudok PPP).

Englisch

A new advisory mandate taken on last year concerns the Brenner Base Tunnel (see also box on PPP Expertise).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

rozšírenie tunelov na trati Brenner – Verona s cieľom umožnenia prevozu ťažkých nákladných vozidiel s uhlopriečnou výškou štyri metre v doprave bez doprovodu alebo kombinovanej doprave bez doprovodu,

Englisch

the widening of tunnels on the Brenner - Verona line in order to permit the carriage of heavy goods vehicles with a corner height of four m in accompanied or unaccompanied combined transport,

Letzte Aktualisierung: 2017-02-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

(DE) Vážená pani predsedajúca, počas tejto rozpravy bol spomenutý aj tunel cez horský masív Brenner a nová železničná trať z Mníchova do Verony.

Englisch

(DE) Madam President, during this debate, the Brenner Base Tunnel and the new rail route from Munich to Verona have also been mentioned.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

V rokovacej sále však dnes zároveň odznelo, že na oboch stranách masívu Brenner - v Rakúsku aj v Taliansku - je financovanie tohto projektu zložité.

Englisch

However, it has also been said today in this Chamber that on both sides of the Brenner - in both Austria and Italy - it is difficult to finance the project.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

EÚ potvrdila význam baltsko-jadranského koridoru tým, že udelila prioritné postavenie severnej časti od Gdanska po Českú republiku a vyhlásila svoj záväzok voči projektu hlavného tunela Brenner.

Englisch

The EU has confirmed the importance of the Baltic-Adriatic Corridor by giving priority status to the northern arm from Gdańsk to the Czech Republic and declaring its commitment to the Brenner Base Tunnel project.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

V skutočnosti zjavné meškania postihujú práve železničné projekty a cezhraničné spojenia, čo nedovoľuje naplno využiť dynamiku vytvorenú otvorením trhu so železničnou prepravou7: žiadny z veľkých alpských prechodov ako sú Brenner alebo Lyon - Turín, o ktorých sa rozpráva už od konca 80-tych rokov, a cieľom ktorých je odľahčiť nasýtené trasy kamiónovej prepravy, sa zatiaľ nerealizovali a ich dokončenie je plánované najskôr po roku 2015.

Englisch

In practice the worst delays concern rail projects and cross-frontier links which limits the possibilities created by the opening of the railway market7, none of the major Alpine crossings such as the Brenner or Lyon-Turin, which have been spoken about since the 1980’s, and which aim to relieve routes congested by heavy vehicles have been undertaken and their completion is not forecast, at the best, before 2015.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

Spomedzi prioritných projektov na úrovni EÚ sa v NRP uvádzajú tunel Brenner, vysokorýchlostné železničné spojenie Paríž-Brusel-Kolín-Amsterdam-Londýn, železnica Baltica, železničné spojenie Fehrmarn Belt a rýchlostné pozemné komunikácie ponad more.

Englisch

Among the priority projects identified at EU level, the Brenner tunnel, the Paris-Brussels-Cologne-Amsterdam-London high-speed rail link, Rail Baltica, the Fehmarn belt railway and motorways of the sea are mentioned in the NRPs.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

Opatrenia uvádzané za týmto účelom v článkoch 6 až 10 musia byť v súlade s ustanoveniami o železničnej doprave vyplývajúcimi z dohody z 22. novembra 1989 medzi Ministrom dopravy Talianskej republiky a Ministrom verejného sektora a dopravy Rakúskej republiky o železničnom tranzite cez Brenner a v súlade s dohodou z 9. mája 1990 medzi Ministrom dopravy Spolkovej republiky Nemecko, Ministrom dopravy Talianskej republiky a Ministrom verejného sektora a dopravy Rakúskej republiky o zlepšení železničnej dopravy cez Alpy.

Englisch

The measures specified for this purpose in Articles 6 to 10 shall comply with the rail transport provisions of the agreement of 22 November 1989 between the Minister of Transport of the Italian Republic and the Minister of the Public Sector and Transport of the Republic of Austria on transit by rail over the Brenner and with the agreement of 9 May 1990 between the Transport Minister of the Federal Republic of Germany, the Transport Minister of the Italian Republic and the Minister of the Public Sector and Transport of the Republic of Austria on the improvement of trans-Alpine rail transport.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

zavádzanie ďalších technických opatrení (automatické traťové zabezpečovacie zariadenia a dvojkoľajná prevádzka na silno vyťažených úsekoch vedúcich do staníc Verona, Trento, Bolzano a Brenner) s cieľom zvýšenia kapacity a ďalšieho zlepšenia bezpečnosti.

Englisch

the implementation of further technical measures (automatic block and two-way working on the busy stretches leading to the stations of Verona, Trento, Bolzano and Brenner) in order to increase capacity and further improve safety.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

2. Opatrenia uvádzané za týmto účelom v článkoch 6 až 10 musia byť v súlade s ustanoveniami o železničnej doprave vyplývajúcimi z dohody z 22. novembra 1989 medzi Ministrom dopravy Talianskej republiky a Ministrom verejného sektora a dopravy Rakúskej republiky o železničnom tranzite cez Brenner a v súlade s dohodou z 9. mája 1990 medzi Ministrom dopravy Spolkovej republiky Nemecko, Ministrom dopravy Talianskej republiky a Ministrom verejného sektora a dopravy Rakúskej republiky o zlepšení železničnej dopravy cez Alpy. Tieto dohody sú nevyhnutné na reguláciu tranzitu cez rakúske územie. Zmluvné strany sa preto budú snažiť využiť im dostupné prostriedky na podporu realizácie opatrení určených v týchto dohodách.

Englisch

9

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

V»prípade dvoch dlhodobých úsekovtýkajúcichsaalpskýchtunelov(Mont-Cenis,Brenner (pozrifotografiu 5, s.37)) charakter a » rozsah úprav technických špecifikácií, ktoré sa vykonávajú počas fáz plánovania a»prieskumu,súv»rámci očakávanívzhľadom na mimoriadnu komplexnosťtýchtoúsekov.

Englisch

For the two long-term Alpine tunnel sections(Mont-Cenis, Brenner(see Photo 5, p. 37)), the natureandextent ofadjustmentstotechnicalspecifications that are being made during the planning and exploratory stages areinline with what can be expected giventhese sections’ particularcomplexity.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Slowakisch

Tieto úseky sú mimoriadne rozsiahle a»v»rámci nich sa budujú tunely medzi Rakúskom a»Talianskom (Brenner) a»Francúzskom a»Talianskom(Mont-Cenis), aby sa uľahčila účinnejšia nákladná a»osobná doprava tým, že sa eliminuje potreba prechodu cez Alpy po existujúcich obmedzených trasách, čo je nežiaduce z»dopravného, ako aj environmentálneho hľadiska.

Englisch

These are particularlylarge scale sections creatingtunnels between Austria and Italy (Brenner) and France and Italy (Mont-Cenis) tofacilitate more efficientfreight and passenger transport by avoiding the need to traverse over the Alps via the existing restricted routes, which is undesirable from both a transport and an environmental perspective.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK