Google fragen

Sie suchten nach: regulovanému (Slowakisch - Ungarisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Slowakisch

Ungarisch

Info

Slowakisch

Členské štáty by mali zohľadňovať odborné stáže skončené v tretích krajinách, keď posudzujú žiadosť o prístup k regulovanému povolaniu.

Ungarisch

A tagállamoknak a harmadik országokban teljesített szakmai gyakorlatot figyelembe kell venniük a szabályozott szakmák gyakorlásának megkezdésére irányuló kérelem elbírálásakor.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Stanovuje všeobecný systém uznávania diplomov o vysokoškolskom štúdiu, ktorý umožňuje prístup k regulovanému povolaniu, a teda k výkonu práva zakotveného Zmluvou.

Ungarisch

Az irányelv létrehozza a szabályozott szakma megkezdését – tehát a Szerződés által meghatározott jog gyakorlását – lehetővé tévő felsőfokú tanulmányokat lezáró oklevelek általános elismerési rendszerét.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Ak emitent navrhuje zmenu svojho zakladateľského dokumentu alebo stanov, predloží návrh zmeny príslušnému orgánu domovského členského štátu a regulovanému trhu, na ktorý boli jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie.

Ungarisch

Ha valamely kibocsátó létesítő okiratának vagy alapszabályának módosítását javasolja, akkor a módosítástervezetet közli a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságával és azzal a szabályozott piaccal, amelyre értékpapírjait bevezették.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Preto, ak absolvent skončí odbornú stáž v inom členskom štáte, predmetná stáž by sa mala uznať, keď absolvent požiada o prístup k regulovanému povolaniu v domovskom členskom štáte.

Ungarisch

Ezért ha egy végzett hallgató egy másik tagállamban teljesít szakmai gyakorlatot, az adott szakmai gyakorlatot el kell ismerni, amikor a végzett hallgató egy szabályozott szakma gyakorlásának megkezdésére irányuló kérelmet nyújt be a saját tagállamában.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

V prejednávanej veci je potrebné na základe vnútroštátnej právnej úpravy relevantnej vo veci konštatovať, že diplom farmaceuta špecialistu je diplomom vysokoškolského štúdia, ktorý umožňuje prístup k regulovanému povolaniu, a to povolaniu nemocničného farmaceuta.

Ungarisch

A jelen esetben a vonatkozó nemzeti szabályozás alapján meg kell állapítani, hogy a szakgyógyszerészi oklevél felsőfokú tanulmányokat igazoló oklevél, amely szabályozott szakma – azaz a kórházi gyógyszerészi szakma – megkezdését teszi lehetővé.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Vo väčšine krajín môžu buprenorfín predpisovať iba kvalifikovaní akreditovaní lekári a podlieha regulácii primeranej jeho regulovanému stavu podľa medzinárodných dohovorov (príloha III z roku 1988 k Dohovoru OSN o psychotropných látkach).

Ungarisch

A legtöbb országban a buprenorfint csak képzett, akkreditált orvosok írhatják fel, és a nemzetközi egyezmények (a pszichotróp anyagokról szóló 1988. évi ENSZ-egyezmény III. jegyzéke) szerinti ellenőrzött státusának megfelelő szabályozás vonatkozik rá.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Od 1. januára 2014 výška poplatkov, ktoré v kalendárnom roku účtuje technický zástupca žiadateľovi alebo regulovanému subjektu za potvrdenie, ktoré uvedený technický zástupca vykonal podľa bodu 3.2.4 na účel schválenia

Ungarisch

2014. január 1-jétől a műszaki megbízott egy adott naptári évben egy kérelmezőnek vagy szabályozott szervnek nem számíthat fel magasabb díjat az adott műszaki megbízott által a 3.2.4. pont alapján az alábbiak jóváhagyása céljából végzett érvényesítésért:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Analógoví prevádzkovatelia nemajú formálnu povinnosť uvoľniť frekvencie – ktoré neboli nikdy opätovne pridelené alebo nepodliehali regulovanému predaju zo strany talianskych orgánov – používané na analógové vysielanie po prechode na digitálne.

Ungarisch

Az analóg szolgáltatók a digitális műsorszolgáltatásra való átállás után hivatalosan nem kötelesek felszabadítani azokat a frekvenciákat, amelyeket az analóg technikával használtak – ezeket Olaszország soha nem csoportosította át és azokat nem is bocsátották szabályozott értékesítésre.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Podľa tohto systému môže povoliť ktorémukoľvek danému plavidlu s akýmkoľvek regulovaným výstrojom a za osobitných podmienok ustanovených v tabuľke I prítomnosť v oblasti maximálny počet dní, ktorý sa líši od počtu ustanoveného v uvedenej tabuľke, pokiaľ sa dodrží celkové množstvo kilowattdní zodpovedajúce regulovanému výstroju a osobitná podmienka uvedená v bode 5.2.

Ungarisch

A rendszer keretében egy tagállam engedélyezheti az I. táblázat szerinti szabályozott halászeszközök valamelyikét szállító, illetve az ugyanezen táblázat szerinti különleges feltételeket teljesítő bármely hajója számára, hogy a területen az említett táblázatban feltüntetett maximális számú naptól eltérő számú napig tartózkodjon, feltéve, hogy ezzel nem lépi túl az adott szabályozott halászeszköznek és az 5.2. pont szerinti különleges feltételnek megfelelő kilowattnap-összértéket.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

nepresiahne 95 % výšky poplatkov, ktoré by technický zástupca účtoval žiadateľovi alebo regulovanému subjektu počas toho istého kalendárneho roku za vydanie rovnocenného schválenia návrhu, doplnkového typového osvedčenia, významnej zmeny alebo akustickej či emisnej zmeny certifikačným postupom.

Ungarisch

mint annak a díjnak a 95 %-a, amelyet a műszaki megbízott ugyanazon naptári év folyamán valamely terv, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentősebb módosítás vagy akusztikát és kibocsátást érintő módosítások egyenértékű jóváhagyásának kibocsátásával járó tanúsítási eljárásért az eljárást kezdeményező félnek vagy szabályozott szervnek felszámítana.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

V poplatkoch, ktoré v kalendárnom roku účtuje technický zástupca žiadateľovi alebo regulovanému subjektu za potvrdenie, ktoré uvedený technický zástupca vykonal podľa bodu 3.2.4, sa musí zohľadňovať zlepšenie efektivity získané použitím postupu potvrdzovania namiesto certifikačného postupu.

Ungarisch

Azon díjaknak, amelyeket egy műszaki megbízott valamely naptári év folyamán az általa a 3.2.4. bekezdés alapján végzett érvényesítésért egy kérelmezőnek vagy szabályozott szervnek felszámít, tükrözniük kell azt a hatékonyságnövekedést, amely az érvényesítési eljárás alkalmazásával érhető el a tanúsítási eljáráshoz képest.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Ak je prístup k regulovanému povolaniu v domovskom členskom štáte podmienený ukončením odbornej stáže, príslušný orgán domovského členského štátu pri posudzovaní žiadosti o povolenie na výkon regulovaného povolania uznáva odborné stáže vykonávané v inom členskom štáte za predpokladu, že stáž je v súlade so zverejnenými pokynmi uvedenými v odseku 2, a berie do úvahy odborné stáže vykonávané v tretej krajine.

Ungarisch

Amennyiben a saját tagállamban valamely szabályozott szakma gyakorlásának megkezdése szakmai gyakorlat elvégzéséhez van kötve, a saját tagállam a szabályozott szakma gyakorlására vonatkozó engedély iránti kérelem elbírálása során elismeri a valamely más tagállamban elvégzett szakmai gyakorlatokat – feltéve, hogy a szakmai gyakorlat összhangban áll a (2) bekezdésben meghatározott, közzétett iránymutatásokkal –, továbbá a harmadik országban elvégzett szakmai gyakorlatokat figyelembe veszi.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Ak je prístup k regulovanému povolaniu alebo výkon regulovaného povolania v hostiteľskom členskom štáte podmienený držaním osobitnej odbornej kvalifikácie, príslušný orgán tohto členského štátu povolí žiadateľom prístup k tomuto povolaniu alebo výkon tohto povolania za tých istých podmienok, aké sa vzťahujú na jeho štátnych príslušníkov, ak sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo dokladu o formálnej kvalifikácii podľa článku 11, ktorý vyžaduje iný členský štát na získanie prístupu a výkon tohto povolania na svojom území.

Ungarisch

Ha a fogadó tagállam egy szabályozott szakma gyakorlásának megkezdését vagy gyakorlását meghatározott szakmai képesítés meglétéhez köti, a szóban forgó tagállam illetékes hatósága az adott szakma gyakorlásának megkezdését és gyakorlását a tagállam saját állampolgáraira alkalmazottakkal azonos feltételekkel engedélyezi a kérelmezőknek, ha azok rendelkeznek olyan, a 11. cikk szerinti képzettségi tanúsítvánnyal vagy előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal, amelyet egy másik tagállam követel meg ahhoz, hogy területén az adott szakma gyakorlását megkezdhessék, illetőleg azt gyakorolhassák.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

rozdiely medzi odbornou činnosťou vykonávanou podľa právnych predpisov v domovskom členskom štáte a regulovaným povolaním v hostiteľskom členskom štáte ako takým sú také veľké, že uplatnenie kompenzačných opatrení by viedlo k tomu, že by sa od žiadateľa vyžadovalo skončenie úplného programu vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý sa vyžaduje v hostiteľskom členskom štáte, aby mali prístup k plne regulovanému povolaniu v hostiteľskom členskom štáte;

Ungarisch

a saját tagállamban jogszerűen folytatott szakmai tevékenység és a fogadó tagállamban szabályozott szakma közötti nagyfokú eltérés következtében a kompenzációs intézkedések elrendelése azt jelentené, hogy a kérelmező a fogadó tagállamban megkövetelt oktatási és képzési program egészét köteles elvégezni ahhoz, hogy a fogadó tagállamban a szabályozott szakma teljes körű gyakorlását megkezdhesse;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

bez toho, aby bol dotknutý článok 46 ods. 4, obdobie odbornej praxe vykonanej pod dohľadom za predpokladu, že predstavuje podmienku na prístup k regulovanému povolaniu, a ktorá sa môže uskutočniť počas alebo po skončení vzdelávania, na záver ktorého sa vydáva diplom;

Ungarisch

a 46. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, felügyelet alatt végzett szakmai gyakorlati időszak, amennyiben az egy szabályozott szakma gyakorlása megkezdésének a feltételét képezi, és amelyre oklevél megszerzéséhez szükséges tanulmányok alatt vagy után kerül sor;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

NRO by nemali ukladať regulované veľkoobchodné ceny za prístup k regulovanému veľkoobchodnému vstupu NGA v rámci rovnakého trhu, ak podmienky uvedené v bodoch 48 a 49 sú splnené, nezávisle od toho, či povinnosť rovnocennosti vstupu je uložená na celý súbor vstupov na tomto trhu, alebo sa vzťahuje len na tie úrovne tohto trhu, ktoré NRO považuje za primerané.

Ungarisch

A nemzeti szabályozó hatóságok a 48. és 49. pontban foglalt feltételeket teljesítő piacon nem írhatnak elő szabályozott nagykereskedelmi hozzáférési árakat a szabályozott, NGA-alapú nagykereskedelmi bemeneti termékekre vonatkozóan, függetlenül attól, hogy az adott piac valamennyi bemeneti terméke tekintetében előírták-e a bemeneti termékek egyenértékűségét, vagy az mindössze az adott piac azon szintjein alkalmazandó, amelyeket a nemzeti szabályozó hatóság arányosnak ítél.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Z jej článku 1 písm. a) vyplýva, že táto smernica sa uplatňuje na akýkoľvek diplom vysokoškolského štúdia udelený na konci štúdia v nadväznosti na úplné stredné vzdelanie v trvaní aspoň troch rokov, ktorý jeho držiteľovi umožňuje prístup k regulovanému povolaniu.

Ungarisch

Ezen irányelv 1. cikkének a) pontjából kitűnik ugyanis, hogy ez az irányelv többek között az összes olyan oklevélre vonatkozik, amelyet legalább három évig tartó felsőfokú képzés végén állítanak ki, és amely a szabályozott szakma megkezdését a tulajdonosa számára lehetővé teszi.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Článok 3 prvý odsek písm. b) tejto smernice stanovuje, že ak je v hostiteľskom členskom štáte prístup k regulovanému povolaniu alebo jeho vykonávanie podmienené získaním diplomu, príslušný orgán tohto členského štátu nemôže z dôvodov nedostatočnej kvalifikácie odmietnuť povoliť štátnemu príslušníkovi členského štátu (ďalej len „uchádzač“) prístup k tomuto povolaniu alebo ho vykonávať za rovnakých podmienok, aké stanovuje pre vlastných štátnych príslušníkov, ak uchádzač jednak vykonával toto povolanie na plný pracovný úväzok počas dvoch rokov v priebehu posledných desiatich rokov v inom členskom štáte, ktorý toto povolanie nereguluje, a jednak má doklady o vzdelaní spĺňajúce určité kritériá.

Ungarisch

Az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében, ha valamely szabályozott szakma megkezdését vagy gyakorlását a fogadó ország törvényei valamilyen oklevél megszerzésétől teszik függővé, akkor az illetékes hatóság a hiányos képesítésre való hivatkozással nem tagadhatja meg egyetlen tagállam állampolgárától (a továbbiakban: kérelmező) sem az adott foglalkozás saját állampolgárával azonos feltételek szerinti megkezdésének vagy gyakorlásának jogát, amennyiben egyrészt a kérelmező az említett foglalkozást az előző tíz év során, két éven át teljes munkaidőben olyan másik tagállamban gyakorolta, amely ezt a foglalkozást nem szabályozta, másrészt ha a kérelmező egyidejűleg rendelkezett bizonyos feltételeknek megfelelő, egy vagy több végzettséget igazoló okmánnyal.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Smernica 89/48, ktorá zavádza „metódu uznávania“ diplomov, ktorých sa týka, pritom stanovuje všeobecný systém uznávania diplomov o vysokoškolskom štúdiu, ktorý umožňuje prístup k regulovanému povolaniu, a teda k výkonu práva zakotveného Zmluvou.

Ungarisch

Márpedig a 89/48 irányelv, amely az abban meghatározott oklevelek „elismerési módszerét” határozza meg, létrehozza a szabályozott szakma megkezdését – tehát a Szerződés által meghatározott jog gyakorlását – lehetővé tévő felsőfokú tanulmányokat lezáró oklevelek általános elismerési rendszerét.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Toto je napríklad prípad profesijných pravidiel, ktoré určitému regulovanému povolaniu zakazujú obchodnú komunikáciu vo všetkých formách médií (vrátane tlače, televízie, rozhlasu, internetu atď.).

Ungarisch

A 7. cikktől eltérően, amely megköveteli a tagállamoktól, hogy a saját nemzeti jogszabályaikkal kapcsolatos információkat bocsássák a szolgáltatások igénybe vevői rendelkezésére, a 21. cikk alapján a tagállamoknak nem kell részletes információkat szolgáltatniuk, például azzal kapcsolatban, hogy a szolgáltatónak milyen lépéseket kell tennie az engedély megszerzéséhez.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK