Google fragen

Sie suchten nach: kompetencií (Tschechisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Tschechisch

Englisch

Info

Tschechisch

Referenčný rámec stanovuje osem kľúčových kompetencií:

Englisch

The Reference Framework sets out eight key competences:

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

S cieľom podporiť a uľahčiť reformu sa v správe navrhuje rozvinúť spoločné európske referencie a zásady a priorita sa kladie na rámec kľúčových kompetencií.

Englisch

To encourage and facilitate reform, the report suggests the development of common European references and principles and gives priority to the Key Competences Framework.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

používať referenčný rámec ako referenciu pri realizácii programov Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a zabezpečiť, aby tieto programy podporovali získavanie kľúčových kompetencií;

Englisch

use the Reference Framework as a reference in the implementation of the Community Education and Training programmes and to ensure that these programmes promote the acquisition of key competences;

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Keďže globalizácia prináša Európskej únii neustále nové výzvy, každý občan bude potrebovať širokú škálu kľúčových kompetencií, aby sa mohol pružne prispôsobiť rýchlo sa meniacemu a úzko prepojenému svetu.

Englisch

As globalisation continues to confront the European Union with new challenges, each citizen will need a wide range of key competences to adapt flexibly to a rapidly changing and highly interconnected world.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Tieto referenčné úrovne zahŕňajú gramotnosť v čítaní, predčasné opustenie školskej dochádzky, dosiahnutie úplného stredoškolského vzdelávania a účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní a sú úzko spojené s rozvojom kľúčových kompetencií.

Englisch

These reference levels include reading literacy, early school leaving, completion of upper secondary education and participation of adults in lifelong learning, and are closely linked to the development of key competences.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Usmernenia pre zamestnanosť predovšetkým vyzývajú, aby sa systémy vzdelávania a odbornej prípravy prispôsobili požiadavke nových kompetencií tým, že sa v reformných programoch členských štátov lepšie definujú profesionálne potreby a kľúčové kompetencie.

Englisch

In particular, the Employment Guidelines call for education and training systems to be adapted in response to new competence requirements through better identification of occupational needs and key competences as part of Member States' reform programmes.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

aby počiatočné vzdelávanie a odborná príprava ponúkali mladým ľuďom prostriedok na rozvoj kľúčových kompetencií v takej miere, ktorá ich vybaví pre život v dospelosti, a ktorá bude predstavovať základ pre ďalšie vzdelávanie a profesionálny rast;

Englisch

initial education and training offers all young people the means to develop the key competences to a level that equips them for adult life, and which forms a basis for further learning and working life;

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Títo poskytovatelia by mali byť kompetentní na celú škálu štátnych pomocí - nezávisle od národných alebo regionálnych kompetencií - a mali by mať stanovené ciele efektívnosti, ktoré sa pravidelne monitorujú.

Englisch

These providers should have competence for the full range of State aids - independently of national or regional responsibilities - and targets for the efficiency of their operation which are monitored regularly.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

- rozhodnutie o tom, či sa má vypracovať hodnotenie vplyvu, a rozhodnutie o posudkoch v ňom uvedených by mali byť v kompetencii politických koordinátorov a/alebo predsedov odborných výborov;

Englisch

- decisions on whether an impact assessment should be carried out and on the appraisals contained therein should be a matter for the political coordinators and/or chairmen of the portfolio committees;

Letzte Aktualisierung: 2010-09-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Konajúc v rámci svojich kompetencií a s cieľom dosiahnuť ciele dohodnuté medzi zmluvnými stranami vláda Albánska prijme opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zmenu ochranných známok Amantia (Grappa) a Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak, aby boli do 31.

Englisch

The Government of Albania, acting within its jurisdiction and in order to achieve the objectives agreed between the Parties shall adopt the necessary measures to amend the trademarks names Amantia (Grappa) and Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak so as to fully remove, by 31 December 2007, all reference to Community geographical indications protected under Article 4 of this Agreement.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

S výhradou ustanovení článku 6 je pridelenie tohto príspevku vo výhradnej kompetencii kapverdských orgánov.

Englisch

Subject to Article 6, the Cape Verde authorities shall have full discretion regarding the use to which this financial contribution is put.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

(10) Spoločnou správou Rady a Komisie o pracovnom programe Vzdelávanie a odborná príprava 2010, prijatou v roku 2004, sa posilnila potreba zabezpečiť, aby boli všetci občania vybavení kompetenciami, ktoré potrebujú v rámci stratégií členských štátov v oblasti celoživotného vzdelávania.

Englisch

(10) The Joint Council/Commission Report on the Education and Training 2010 work programme, adopted in 2004, reinforced the need to ensure that all citizens are equipped with the competences they need as part of Member States' lifelong learning strategies.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

(12) Potreba vybaviť mladých ľudí potrebnými kľúčovými kompetenciami a zlepšiť úrovne dosahovaného vzdelania predstavuje neoddeliteľnú súčasť integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť na obdobie 2005 - 2008, ktoré schválila Európska rada v júni 2005.

Englisch

(12) The need to equip young people with necessary key competences and to improve educational attainment levels is an integral part of the Integrated Guidelines for Growth and Jobs 2005-2008, approved by the June 2005 European Council.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

(13) Toto odporúčanie by malo prispieť k rozvoju kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy orientovaných na budúcnosť a prispôsobených potrebám európskej spoločnosti podporovaním a dopĺňaním akcií členských štátov pri zabezpečovaní toho, aby ich systémy počiatočného vzdelávania a odbornej prípravy ponúkali všetkým mladým ľuďom prostriedky na rozvíjanie kľúčových kompetencií v takej miere, ktorá ich vybaví pre život v dospelosti, a ktorá bude predstavovať základ pre ďalšie vzdelávanie a profesionálny rast a dospelí tak budú schopní rozvíjať a aktualizovať svoje kľúčové kompetencie pomocou poskytovania koherentného a všeobecného celoživotného vzdelávania.

Englisch

(13) Τhis Recommendation should contribute to the development of quality, future-oriented education and training tailored to the needs of European society, by supporting and supplementing Member States' actions in ensuring that their initial education and training systems offer all young people the means to develop key competences to a level that equips them for adult life, and which forms a basis for further learning and working life and that adults are able to develop and update their key competences through the provision of coherent and comprehensive lifelong learning.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

(8) Rámec aktivít pre celoživotný rozvoj kompetencií a kvalifikácií, ktorý prijali európski sociálni partneri v marci 2002, zdôraznil potrebu podnikov prispôsobovať svoje štruktúry čoraz rýchlejšie s cieľom udržať si konkurencieschopnosť.

Englisch

(8) The Framework of Actions for the Lifelong Development of Competences and Qualifications, adopted by the European social partners in March 2002, stresses the need for businesses to adapt their structures more and more quickly in order to remain competitive.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Aby členské štáty rozvíjali vyučovanie kľúčových kompetencií u všetkých ako súčasť ich stratégií celoživotného vzdelávania vrátane stratégií na dosiahnutie všeobecnej gramotnosti a aby ako referenčný nástroj využívali "Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie - európsky referenčný rámec" (ďalej len "referenčný rámec") uvedený v prílohe s cieľom zabezpečiť:

Englisch

That Member States develop the provision of key competences for all as part of their lifelong learning strategies, including their strategies for achieving universal literacy, and use the "Key Competences for Lifelong Learning - A European Reference Framework" (hereinafter referred to as "the Reference Framework") in the Annex hereto as a reference tool, with a view to ensuring that:

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Tschechisch

Budú mať preto inú potrebu, motiváciu a sociálne a/alebo ekonomické dôvody na rozvoj tejto kompetencie s cieľom podporiť vlastnú integráciu, než ľudia, ktorí sa učia cudzí jazyk kvôli cestovaniu alebo práci.

Englisch

Their need, motivation, and social and/or economic reasons for developing this competence in support of their integration will differ, for instance, from those learning a foreign language for travel or work.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Digitálna kompetencia

Englisch

Digital competence

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Digitálna kompetencia si vyžaduje riadne porozumenie a vedomosti o povahe, úlohe a príležitostiach TIS v každodenných súvislostiach: v osobnom a spoločenskom živote, ako aj v práci.

Englisch

Digital competence requires a sound understanding and knowledge of the nature, role and opportunities of IST in everyday contexts: in personal and social life as well as at work.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Digitálna kompetencia zahŕňa sebaisté a kritické používanie technológie informačnej spoločnosti (TIS) na pracovné účely, vo voľnom čase a na komunikáciu.

Englisch

Digital competence involves the confident and critical use of Information Society Technology (IST) for work, leisure and communication.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK