Google fragen

Sie suchten nach: spřízněností (Tschechisch - Schwedisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Tschechisch

Schwedisch

Info

Tschechisch

7 Hospodářský výsledek a finanční pozice účetní jednotky mohou být ovlivněny spřízněností i v tom případě, že transakce se spřízněnou stranou nenastanou.

Schwedisch

7 Ett företags resultat och finansiella ställning kan påverkas av en relation med en närstående, även om det inte sker några transaktioner mellan parterna.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Jelikož nebylo možné zaručit, že hospodářská situace tohoto výrobce nebyla ovlivněna jeho spřízněností s americkým výrobcem, byl učiněn závěr, že bude ze stanovení výroby Společenství vyloučen.

Schwedisch

Eftersom det således inte kunde garanteras att denna producents ekonomiska situation inte påverkades av dess förbindelser med den amerikanska producenten, ansågs det att detta företag inte skulle medräknas vid bedömningen av tillverkningen i gemenskapen.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.

Schwedisch

Vid tillämpning av punkt 1 föreligger en intressekonflikt om en aktör i budgetförvaltningen eller annan person, i enlighet med vad som avses i punkt 1, av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med mottagaren sätter en opartisk och objektiv tjänsteutövning på spel.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z ekonomických důvodů nebo z důvodů jiných společných zájmů s příjemcem ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.

Schwedisch

Det föreligger intressekonflikt om en aktör i budgetförvaltningen eller en annan person, i enlighet med vad som anges i punkt 1, som faller inom denna beskrivning av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med mottagaren sätter en opartisk och objektiv tjänsteutövning på spel.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

10 Při posuzování každého možného vztahu spřízněnosti se pozornost upírá k podstatě vztahu, a nikoli jen k právní formě.

Schwedisch

10 Bedömningen om en närståenderelation föreligger eller inte grundas på förhållandets ekonomiska innebörd och inte enbart på den juridiska formen.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

15 Požadavek na zveřejnění vztahů spřízněnosti mezi mateřským podnikem a jeho dceřinými podniky doplňuje požadavky na zveřejnění dle IAS 27, IAS 28 Investice do přidružených podniků a IAS 31 Účasti ve společném podnikání.

Schwedisch

15 Kravet att lämna upplysningar om närståenderelationer mellan ett moderbolag och dess dotterbolag är ett tillkommande krav utöver upplysningskraven i IAS 27, IAS 28 Innehav i intresseföretag och IAS 31 Andelar i joint venture.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

6 Vztah spřízněnosti může mít dopad na hospodářský výsledek a finanční pozici účetní jednotky.

Schwedisch

6 En relation med en närstående kan påverka ett företags finansiella resultat och ställning.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Pouhá existence vztahu spřízněnosti může být dostačující k ovlivnění transakcí účetní jednotky s jinými stranami.

Schwedisch

Enbart existensen av en närståenderelation kan vara tillräckligt för att påverka företagets transaktioner med andra parter.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Ke střetu zájmů dochází, pokud zaměstnanec nemůže v souvislosti s plněním rozpočtu vykonávat svou funkci zcela nestranně a objektivně z důvodů rodinných nebo osobních vztahů, národní nebo politické spřízněnosti, hospodářských zájmů nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, existuje-li vztah mezi jeho zájmy a zájmy příjemce.

Schwedisch

En intressekonflikt skall anses föreligga om en tjänsteman i samband med budgetens genomförande av familjeskäl eller på grund av personliga förhållanden, på grund av nationell eller politisk koppling eller av ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med mottagaren, inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett opartiskt och objektivt sätt.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

1605/2002 ze dne 25. června 2002 uvádí, že "ke střetu zájmů dojde, pokud je z rodinných nebo citových důvodů, důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z hospodářských zájmů nebo jiných z jakýchkoli jiných společných zájmů s příjemcem, poškozen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka, který je příslušný pro plnění rozpočtu nebo interního auditora".

Schwedisch

Dessutom fastställs det i artikel 52 i budgetförordningen (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 att "det föreligger intressekonflikt om en aktör som medverkar i genomförandet av budgeten eller en internrevisor av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med stödmottagaren sätter en opartisk och objektiv tjänsteutövning på spel".

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Tschechisch

Jestliže je nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti ohrožena skutečnostmi, jako je sebehodnocení, existence vlastního zájmu, protekční vztah, spřízněnost, spoléhání nebo zastrašování, musí statutární auditor nebo auditorská společnost uplatnit ochranná opatření s cílem tyto hrozby zmírnit.

Schwedisch

Om en lagstadgad revisors eller ett revisionsföretags oberoende är utsatt för hot, såsom självgranskning, egenintresse, partiskhet, förtrolighet eller tillit eller skrämsel, skall den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget vidta skyddsåtgärder för att minska dessa hot.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Ke střetu zájmů dochází, pokud zaměstnanec nemůže v souvislosti s plněním rozpočtu vykonávat svou funkci zcela nestranně a objektivně z důvodů rodinných nebo osobních vztahů, národní nebo politické spřízněnosti, hospodářských zájmů nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, existuje-li vztah mezi jeho zájmy a zájmy příjemce.

Schwedisch

En intressekonflikt skall anses föreligga om en tjänsteman i samband med budgetens genomförande av familjeskäl eller på grund av personliga förhållanden, på grund av nationell eller politisk koppling eller av ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med mottagaren, inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett opartiskt och objektivt sätt.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Tschechisch

Ke střetu zájmů dojde, pokud je z rodinných nebo citových důvodů, důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z hospodářských nebo jiných důvodů, které spočívají ve společných zájmech s příjemcem, poškozen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka, který je příslušný pro plnění rozpočtu, nebo interního auditora.

Schwedisch

Det föreligger intressekonflikt om en aktör som medverkar i genomförandet av budgeten eller en internrevisor av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med mottagaren sätter en opartisk och objektiv tjänsteutövning på spel.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Tschechisch

Pro posílení soudržnosti mezi zeměmi Evropské unie nestačí, aby všechny společně patřily do jedné množiny, je rovněž zapotřebí, aby bilaterální vztahy každé země a jejího partnera byly stmeleny silnými pouty spřízněnosti založenými zejména na výsadním místě, které by u občanů každé země zastával jazyk druhé země.

Schwedisch

EU skapades mot bakgrund av många decenniers konflikter mellan de europeiska länderna, och i synnerhet mellan grannländer.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

(25) Stížnost byla podána jménem čtyř z pěti výrobců ethanolaminů v EU. Jedna společnost, Union Carbide Ltd. (Spojené království) se na šetření nepodílela a ke stížnosti se nepřipojila. Je třeba poznamenat, že tato společnost je spřízněna s americkým výrobcem Union Carbide Corp. USA. Bylo tedy zkoumáno, nemá-li být tato společnost podle čl. 4 odst. 1 základního nařízení vyloučena z definice výroby Společenství. Bylo zjištěno, že tento výrobce dovážel výrobek za dumpingové ceny ve významném množství. Jelikož nebylo možné zaručit, že hospodářská situace tohoto výrobce nebyla ovlivněna jeho spřízněností s americkým výrobcem, byl učiněn závěr, že bude ze stanovení výroby Společenství vyloučen. Celkovou výrobu Společenství tedy představují následující výrobci: BASF AG, Ludwigshafen, Německo, BP Chemicals Ltd, Londýn, Spojené království, Condea Chemie GmbH, Marl, Německo, a Akzo Nobel Surface Chemistry, Stenungsund, Švédsko.

Schwedisch

(25) Klagomålet ingavs för fyra av de fem etanolaminproducenter som finns i Europeiska unionen. Ett företag, Union Carbide Ltd (UK), deltog inte i undersökningen och stödde inte heller klagomålet. Det bör noteras att detta företag är en amerikansk producent närstående, nämligen Union Carbide Corp. USA. Därför undersöktes det om detta företag borde uteslutas från definitionen av gemenskapens produktion enligt artikel 4.1 i grundförordningen. Det konstaterades att producenten i fråga själv importerade den dumpade produkten i betydande volymer. Eftersom det således inte kunde garanteras att denna producents ekonomiska situation inte påverkades av dess förbindelser med den amerikanska producenten, ansågs det att detta företag inte skulle medräknas vid bedömningen av tillverkningen i gemenskapen. Följande företag svarar följaktligen för den sammanlagda produktionen i gemenskapen: BASF AG, Ludwigshafen, Tyskland; BP Chemicals Ltd, London, Förenade kungariket; Condea Chemie GmbH, Marl, Tyskland och Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenungsund, Sverige.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

2. Členské státy zajistí, aby statutární auditor nebo auditorská společnost neprováděli povinný audit, existuje-li jakýkoli přímý nebo nepřímý finanční, obchodní, zaměstnanecký nebo jiný vztah, včetně poskytování dalších neauditorských služeb, mezi statutárním auditorem, auditorskou společností nebo sítí a auditovaným subjektem, na základě kterého by nestranná, rozumná a informovaná třetí osoba došla k závěru, že je nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti ohrožena. Jestliže je nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti ohrožena skutečnostmi, jako je sebehodnocení, existence vlastního zájmu, protekční vztah, spřízněnost, spoléhání nebo zastrašování, musí statutární auditor nebo auditorská společnost uplatnit ochranná opatření s cílem tyto hrozby zmírnit. Je-li význam hrozeb ve srovnání s uplatněnými ochrannými opatřeními takový, že nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti je přesto ohrožena, statutární auditor nebo auditorská společnost povinný audit neprovede.

Schwedisch

2. Medlemsstaterna skall se till att en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag inte utför lagstadgad revision om det finns någon direkt eller indirekt ekonomisk, affärsmässig, anställningsmässig eller annan anknytning – inbegripet erbjudande av andra tjänster än revisionstjänster – mellan den lagstadgade revisorn, revisionsföretaget eller nätverket och den granskade enheten som en objektiv, omdömesgill och initierad tredje part skulle anse äventyra den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets oberoende. Om en lagstadgad revisors eller ett revisionsföretags oberoende är utsatt för hot, såsom självgranskning, egenintresse, partiskhet, förtrolighet eller tillit eller skrämsel, skall den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget vidta skyddsåtgärder för att minska dessa hot. Om hoten jämfört med vidtagna skyddsåtgärder är av sådan art att revisorns eller revisionsföretagets oberoende äventyras, får den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget inte utföra den lagstadgade revisionen.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

[61] Rozhodnutí Komise K(2002) 1559 ze dne 30. dubna 2002, ve znění rozhodnutí Komise K(2003) 406 ze dne 31. ledna 2003 a rozhodnutí Komise K(2004) 577 ze dne 27. února 2004. Článek 6 stanoví, že PNO "nesmí sami za žádných okolností (…) zastupovat Komisi s cílem přijmout závazek (finanční či jiný) nebo jednat jejím jménem". V pravidlech se mimoto uvádí, že "je nutno vynaložit veškeré úsilí, aby se zamezilo střetu zájmů nebo podezření na takovýto střet s ohledem na povinnosti PNO, jsou-li přiděleni Komisi". Navíc článek 52 finančního nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 uvádí, že "ke střetu zájmů dojde, pokud je z rodinných nebo citových důvodů, důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z hospodářských zájmů nebo jiných z jakýchkoli jiných společných zájmů s příjemcem, poškozen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka, který je příslušný pro plnění rozpočtu nebo interního auditora".

Schwedisch

[61] I kommissionens beslut K(2002) 1559 av den 30 april 2002, ändrat genom kommissionens beslut K(2003) 406 av den 31 januari 2003 och kommissionens beslut K(2004) 577 av den 27 februari 2004, artikel 6, fastställs det att en nationell expert under inga omständigheter på egen hand får företräda kommissionen när det gäller att göra åtaganden (ekonomiska eller andra) eller driva förhandlingar. Dessutom fastställs det i bestämmelserna att alla åtgärder skall vidtas för att undvika att intressekonflikter föreligger eller uppstår i samband med de arbetsuppgifter den nationelle experten utför under sin tjänstgöring vid kommissionen. Dessutom fastställs det i artikel 52 i budgetförordningen (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 att%quot%det föreligger intressekonflikt om en aktör som medverkar i genomförandet av budgeten eller en internrevisor av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med stödmottagaren sätter en opartisk och objektiv tjänsteutövning på spel%quot%.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK