Google fragen

Sie suchten nach: es i i ysgol gyfun cwm rhymni (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

es i i bêl-droed

Englisch

i went dancing

Letzte Aktualisierung: 2020-01-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Gofynnwch i Ysgol Gyfun Cwm Rhymni , i Ysgol Lewis i Fechgyn , i Ysgol Gyfun Penweddig , ac i Ysgol Gymunedol Doc Penfro

Englisch

Ask Ysgol Gyfun Cwm Rhymni , Lewis Boys School , Ysgol Gyfun Penweddig , and Pembroke Dock Community School

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ar y penwythnos es i i Fontane Stavkirke

Englisch

At the weekend I walked to Fontane Stavkirke

Letzte Aktualisierung: 2020-11-02
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Yr oeddwn wrth fy modd yn croesawu Edwina Hart ac Alun Michael i Ysgol Gyfun y Pant yn fy etholaeth

Englisch

I was delighted to welcome Edwina Hart and Alun Michael to Y Pant Comprehensive School in my constituency

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ni ddywedodd wrthych fod ysgol gyfun Cwm Llynfi wedi ei chynnwys yn y cais menter cyllid preifat hwnnw

Englisch

He failed to tell you that the Llynfi Valley comprehensive school was included in that PFI bid

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ar ôl agor Ysgol Gyfun Ystalyfera , sydd yn ysgol gyfun ddwyieithog ragorol , rhoddwyd y gorau i ddysgu Cymraeg fel iaith gyntaf yn Ysgol Gyfun Cwm Tawe

Englisch

After the opening of Ysgol Gyfun Ystalyfera , which is an excellent bilingual comprehensive school , Welsh ceased to be taught as a first language in Cwm Tawe Comprehensive School

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yna gallaf ddweud imi fynd i ysgol gyfun fel pawb arall , ac mae hynny'n wir , ond yr oedd yn ysgol gyfun dda

Englisch

I can then say that I went to a comprehensive like everyone else , and I did , but it was a good comprehensive

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Cofiaf deithio o amgylch fy etholaeth gyda John Redwood , pan oedd yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru , gan ddangos ffabrig adfeiliog yr ysgolion , yn arbennig Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac Ysgol Lewis i Fechgyn ym Mhengam

Englisch

I well remember travelling around my constituency with John Redwood , when he was Secretary of State for Wales , and pointing out to him the crumbling fabric of the schools , particularly Ysgol Gyfun Cwm Rhymni and Lewis ' Boys School in Pengam

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Alun Cairns : Yr wyf am danlinellu un o bwyntiau Gwenda ynglyn ag addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Gyfun Cwm Tawe a phob ysgol cyfrwng Saesneg

Englisch

Alun Cairns : I want to underline one of Gwenda's points about Welsh medium education in Cwm Tawe Comprehensive School and every English medium school

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gwyr pob rhiant sydd â phlant sy'n symud i ysgol gyfun pa mor anodd yw'r cyfnod hwn , heb orfod wynebu'r profion hyn

Englisch

All parents whose children are making that transition to comprehensive school know what a difficult time it is , without having to face these tests

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Irene James : Daeth pwysigrwydd yr adolygiad hwn , a diogelwch plant ar ein ffyrdd wrth iddynt deithio yn ôl ac ymlaen i'r ysgol , yn amlwg i bobl yn fy etholaeth i ddechrau mis Mawrth pan fu lori mewn gwrthdrawiad â bws ysgol a oedd wedi torri i lawr ar y ffordd i Ysgol Gyfun Cwm Rhymni , gan anafu 20 o ddisgyblion

Englisch

Irene James : The importance of this review and the safety of children on our roads on their way to and from school was brought home to the people of my constituency at the beginning of March when , on the way to Ysgol Gyfun Cwm Rhymni , a lorry collided with a broken-down school bus , injuring 20 pupils

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fe effeithir hefyd ar Ysgol Gyfun Llanhari gan y ffaith y bydd yr ysgol menter cyllid preifat newydd i Ysgol Gyfun Rhydfelen yn agosach o lawer i Lanhari , gan dynnu rhai o'i disgyblion oddi wrthi

Englisch

Ysgol Gyfun Llanhari will also be affected by the fact that the new PFI school for Ysgol Gyfun Rhydfelen will be brought much closer to Llanhari , thereby taking away some of its pupils

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Es i i Dinbych y pysgod gyda fy mam a dad. Teithion ni yn y car. Mae well gen i teithio mewn car na mewn tren achos mae car gyforddus iawn.

Englisch

I went to Tenby with my mum and dad. We traveled by car. I prefer to travel by car than by train because a car is comfortable .

Letzte Aktualisierung: 2021-03-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Nid yw'n syndod mai yn yr ysgol hon y bu'r gwelliant ail fwyaf yn 1999 , ac mai hi a oedd wedi gwella fwyaf yn 2000 : talwn deyrnged i Ysgol Gyfun Sandfields am hynny

Englisch

It is not surprising that in 1999 it was the second most improved school in Wales , and in 2000 was the most improved school : we pay tribute to Sandfields comprehensive for that

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae ysgolion ar ganol cwm Rhymni , Laura , gan gynnwys , Ysgol Gyfun Lewis i Ferched ac Ysgol Lewis Pengam , Ysgol Lewis i Fechgyn cynt , eisoes yn gweithio gyda Choleg Ystrad Mynach

Englisch

Schools in the mid-Rhymney valley , Laura , including Lewis Girls ' Comprehensive School and Lewis School Pengam , formerly Lewis Boys School , are already working with Ystrad Mynach College

Letzte Aktualisierung: 2011-09-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Wrth roi'r dewis hwnnw i bobl , a gredwch y dylai pobl dwyrain Abertawe gael y dewis o anfon eu plant i ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg sydd â chyfleusterau o'r radd flaenaf , yn hytrach na gorfod eu hanfon i Ysgol Gyfun Penlan ?

Englisch

In providing people with that choice , do you believe that the people on the east side of Swansea should have the choice of sending their children to a Welsh-medium secondary school with first rate facilities , rather than having to send them to Penlan Comprehensive School ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gwelsom gyflawni rhai cynlluniau menter cyllid preifat llwyddiannus gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili hefyd -- credaf mai hwnnw yw'r ail fwyaf , gyda chost cyfalaf o £35 miliwn -- gyda dwy ysgol newydd , sef Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac Ysgol Lewis ym Mhengam , yn cael eu codi

Englisch

We have also seen some successful PFI schemes carried out by Caerphilly County Borough Council -- I believe that that is the second largest , with a capital cost of £35 million -- with two new schools being built , namely Ysgol Gyfun Cwm Rhymni and Lewis School in Pengam

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ddydd Sul cefais am un p.m., aeth mi a 'm teulu i'r archfarchnad i brynu ffrwythau a llysiau. Ar nos Sul pan ydym wedi gorffen, aethom i trinwyr gwallt, dip rwy'n rhoi fy gwallt tywyll glas. Roeddwn yn fy ngwallt. Ar ôl hynny ar hanner pasf chwe euthum adref i ymlacio. Yna ar hanner saith es i i wneud fy ngwaith cartref a byddwch yn barod ar gyfer yr ysgol ar gyfer dydd Llun.

Englisch

On Sunday i got up at one p.m., me and my parents went to the Sunday market to buy fruit and vegetables. On Sunday evening when we finished, we went to the hairdressers, I dip dyed my hair dark blue. I loved my hair. After that at half pasf six i went home to relax. Then at half seven I went to do my homework and get ready for school for Monday.

Letzte Aktualisierung: 2015-10-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Ddydd Sul cefais am un p.m., aeth mi a 'm teulu i'r archfarchnad i brynu ffrwythau a llysiau. Ar nos Sul pan ydym wedi gorffen, aethom i trinwyr gwallt, dip rwy'n rhoi fy gwallt tywyll glas. Roeddwn yn fy ngwallt. Ar ôl hynny ar hanner pasf chwe euthum adref i ymlacio. Yna ar hanner saith es i i wneud fy ngwaith cartref a byddwch yn barod ar gyfer yr ysgol ar gyfer dydd Llun.

Englisch

On Sunday i got up at one p.m., me and my parents went to the supermarket to buy fruit and vegetables. On Sunday evening when we finished, we went to the hairdressers, I dip dyed my hair dark blue. I loved my hair. After that at half pasf six i went home to relax. Then at half seven I went to do my homework and get ready for school for Monday.

Letzte Aktualisierung: 2015-10-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Jeff Cuthbert : A ymunwch â mi i longyfarch clwstwr Ysgol Gyfun Cwm Rhymni , sy'n cynnwys wyth ysgol gynradd Gymraeg , sy'n datblygu cymwysterau cynorthwywyr athrawon i ddisgyblion chweched dosbarth sy'n dilyn y cwrs cymhwyster galwedigaethol cenedlaethol cyffredinol mewn gwasanaeth cyhoeddus ? Mae'r clwstwr yn ail-lunio'r cymhwyster i ddarparu cynorthwywyr ystafell ddosbarth cwbl gymwys drwy gyfrwng y Gymraeg , a gaiff wedyn eu cyflogi o fewn y clwstwr

Englisch

Jeff Cuthbert : Will you join me in congratulating the Ysgol Gyfun Cwm Rhymni cluster , which comprises eight Welsh-medium primary schools , that is developing teacher assistant qualifications for sixth formers who undertake the general national vocational qualification in public service ? The cluster is remodelling the qualification to provide fully qualified Welsh-medium classroom assistants , who will then be employed within the cluster

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK