Ask Google

Results for навигационно translation from Bulgarian to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Bulgarian

Spanish

Info

Bulgarian

НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

Spanish

NAVEGACIÓN Y AVIÓNICA

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Bulgarian

навигационно време и прекъсвания; д)

Spanish

tiempo de pilotaje y de reposo;

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Bulgarian

Европейска геостационарна служба за навигационно покритие

Spanish

sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

Тези съгласувани усилия са насочени към поставянето на Европа в позиция да разрешава предоставянето на спътниково навигационно обслужване, което, доколкото това е осъществимо, да отговаря на изискванията на гражданските потребители за оперативно използване, независимо от другите средства за радионавигация и позициониране.

Spanish

Este esfuerzo concertado persigue el objetivo de situar a Europa en condiciones de prestar un servicio de navegación por satélite que, en la medida de lo posible, responda a las necesidades operativas de los usuarios civiles, y ello independientemente de los demás medios de radionavegación y de localización.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

Освен това полетите на Aero Benin, Benin Golf Air, Benin Littoral Airways, Cotair и Trans Air Benin изглежда са ограничени до правилата за визуални полети (ПВП), което би било недостатъчно за безопасни операции в Европа, и не включват конкретните разрешителни за намалени минимуми за вертикална сепарация (RVSM), зоналната навигация (RNAV) и изискуеми навигационни характеристики (RNP), необходими за навигацията в европейското въздушно пространство.

Spanish

Además, las operaciones de Aero Benin, Benin Golf Air, Benin Littoral Airways, Cotair y Trans Air Benin parecen regirse únicamente por reglas de vuelo visual (VFR), lo cual no resulta apropiado para operar con la debida seguridad en Europa, y no incluyen las autorizaciones específicas necesarias RVSM, RNAV y RNP, necesarias para navegar en el espacio aéreo europeo.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

навигационните съоръжения;

Spanish

ayudas a la navegación;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

Наред с това се отчита фактът, че корабите продължават да бъдат в обхвата на други международни конвенции, за да се гарантира безопасното им функциониране в морето по време на периода на експлоатация от жизнения им цикъл и въпреки че могат да упражняват определени навигационни права и свободи, корабите са длъжни да отправят предварително уведомление, преди да влязат в пристанище.

Spanish

Por otra parte, es sabido que los buques siguen estando sujetos a otros convenios internacionales para garantizar su explotación segura en alta mar durante la parte operativa de su ciclo de vida y, aunque pueden ejercer determinados derechos y libertades de navegación, tienen la obligación de notificar previamente la entrada en puerto.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

подготовката на пазара на навигационни спътникови услуги;

Spanish

la preparación de los mercados de navegación por satélite;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

Решение № 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“ ( ОВ L 287, 4.11.2011 г., стр. 1).

Spanish

Decisión no 1104/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, relativa a las modalidades de acceso al servicio público regulado ofrecido por el sistema mundial de radionavegación por satélite resultante del programa Galileo (DO L 287 de 4.11.2011, p. 1).

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

Системите, мрежите и услугите, получени по програмите „Галилео“ и EGNOS, трябва да са съгласувани и оперативно съвместими с други навигационни спътникови системи и с конвенционални средства за радио навигация, когато изискванията за съгласуваност и оперативна съвместимост са предвидени в международно споразумение, сключено съгласно член 29.

Spanish

Los sistemas, redes y servicios resultantes de los programas Galileo y EGNOS serán compatibles e interoperables con otros sistemas de radionavegación por satélite y con medios de radionavegación convencionales cuando dicha compatibilidad e interoperabilidad se establezca en un acuerdo internacional celebrado de conformidad con el artículo 29.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

оценява възможностите да се насърчава и гарантира използването на европейските навигационни спътникови системи в различните стопански сектори, включително чрез анализ на начините за използване на ползите, получени от системите.

Spanish

valorará las posibilidades de promover y garantizar el uso de los sistemas europeos de radionavegación por satélite en los diferentes sectores de la economía, también analizando la manera de aprovechar los beneficios generados por los sistemas.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

Европейските програми за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS обхващат всички дейности, необходими за дефиниране, развитие, валидиране, изграждане, експлоатация, обновяване и усъвършенстване на европейските навигационни спътникови системи, а именно системата, установена по програмата „Галилео“, и системата EGNOS, и всички дейности за обезпечаване на сигурността им и оперативната съвместимост.

Spanish

Los programas europeos de radionavegación por satélite Galileo y EGNOS comprenderán todas las actividades necesarias para definir, desarrollar, validar, construir, explotar, renovar y mejorar los sistemas europeos de radionavegación por satélite, a saber, el sistema resultante del programa Galileo y el sistema EGNOS, así como para garantizar su seguridad y su interoperabilidad.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

За да се оптимизира използването на предоставяните услуги, системите, мрежите и услугите, получени по програмите „Галилео“ и EGNOS, следва да са съгласувани и оперативно съвместими помежду си и, доколкото е възможно —с други навигационни спътникови системи и с конвенционалните средства за навигация, когато тази съгласуваност и оперативна съвместимост са предвидени в международно споразумение, без при това да се засяга целта за стратегическа самостоятелност.

Spanish

A fin de optimizar la utilización de los servicios prestados, los sistemas, redes y servicios que resultan de los programas Galileo y EGNOS deben ser compatibles e interoperables entre sí y, en la medida de lo posible, también con otros sistemas de radionavegación por satélite y con medios de radionavegación convencionales cuando dicha compatibilidad e interoperabilidad se disponga en un acuerdo internacional, sin perjuicio del objetivo de la autonomía estratégica.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

Система EGNOS представлява инфраструктура на регионална навигационна спътникова система, която наблюдава и коригира отворените сигнали, излъчвани от съществуващите глобални навигационни спътникови системи, както и сигналите от отворената услуга, предлагана от системата, създадена по програма „Галилео“, когато има такива.

Spanish

El sistema EGNOS será un sistema regional de radionavegación por satélite y una infraestructura que controlará y corregirá las señales abiertas emitidas por los sistemas mundiales de radionavegación por satélite existentes, así como las del servicio abierto ofrecido por el sistema establecido en el marco del programa Galileo, cuando estén disponibles.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

Тези програми също така целят максимално увеличаване на социално-икономическите ползи от европейските навигационни спътникови системи, по-специално чрез насърчаване на използването на системите и подкрепа за разработването на приложения и услуги, основани на тези системи.

Spanish

Estos programas tendrán también por objetivo maximizar los beneficios socioeconómicos de los sistemas europeos de radionavegación por satélite, en particular promoviendo su uso y fomentando el desarrollo de aplicaciones y servicios basados en estos sistemas.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

Установената по програмата „Галилео“ система представлява система за граждански цели под граждански контрол и е независима инфраструктура на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС), която се състои от конфигурация от спътници и глобална мрежа от наземни станции.

Spanish

El sistema resultante del programa Galileo será un sistema civil bajo control civil y una infraestructura del sistema mundial de radionavegación por satélite (GNSS) autónoma consistente en una constelación de satélites y una red mundial de estaciones terrestres.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

принос, посредством сигналите на отворената система на „Галилео“ и/или съвместно с други навигационни спътникови системи, към услугите за наблюдение на целостта, насочени към ползватели на приложения, свързани с безопасността на човешкия живот, в съответствие с международните стандарти;

Spanish

contribuir, mediante las señales del servicio abierto de Galileo y/o en cooperación con otros sistemas de radionavegación por satélite, a la creación de servicios de control de la integridad destinados a los usuarios de las aplicaciones de salvaguardia de la vida que cumplan las normas internacionales;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

Все по-голям брой стопански сектори, по-специално транспортът, далекосъобщенията, селското стопанство и енергетиката, все повече използват навигационни спътникови системи.

Spanish

Un número creciente de sectores económicos, en particular el transporte, las telecomunicaciones, la agricultura y la energía, utilizan cada vez en mayor medida sistemas de radionavegación por satélite.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

Европейската политика в областта на спътниковата навигация има за цел да осигури на Съюза две навигационни спътникови системи, а именно създадената по програма „Галилео“ система и системата EGNOS (наричани по-долу „системите“).

Spanish

El objetivo de la política europea de radionavegación por satélite es dotar a la Unión de dos sistemas de radionavegación por satélite, el sistema resultante del programa Galileo y el sistema EGNOS (en lo sucesivo, «sistemas»).

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Bulgarian

Освен това, поради стратегическото си измерение навигационните спътникови системи представляват чувствителни инфраструктури, които могат да са обект на недобросъвестно използване.

Spanish

Además, dado su carácter estratégico, los sistemas de radionavegación por satélite constituyen infraestructuras sensibles, que pueden ser utilizadas de manera malintencionada.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK